Hotărârea nr. 299/2013

HOTARARE REPARTIZAREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 05.12.2013_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr    Procesul

Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuințelor A.N.L nr. 13565/29.11.2013 Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 8762/29.11.2013 prin care se propune repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L., raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L.nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanta ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , Normele Metodologice de Aplicare a acesteia aprobate prin HG 962/2001 ,art 15- alin (9) lit b) cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată ;

HOTĂR ĂȘTE:

Art.l - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța ,conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 25 27 de membri.

consilieri din


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR,

CONSTANȚA

|\|R_ 299    , 05.12.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.


299/2013


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Brizei nr lD,bl OB 3,ap 12

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Florea Cristian

1 persoană

2

--

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 21

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Huba Mihai Cătălin

2 persoane

3

Str Horia Agarici nr 1, bl CSI, ap 9

2 camerei- dependințe=49,42 mp

Nuțu Bogdan

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea