Hotărârea nr. 298/2013

HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC REVIZUIT, DEVIERI REŢELE-LUCRĂRI SUPLIMENTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE” INCLUSIV DEVIZUL GENERAL AFERENT;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobare proiect tehnic revizuit, Devieri rețele-Lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" inclusiv Devizul general aferent

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.12.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 151376/28.11.2013 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre și inclusiv Devizul general aferent COD SMIS 38332;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și

Referatul nr.151434/28.11.2013 al Direcției Tehnic-Achiziții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit. c) , alin.4, lit.d) și art. 115, alin.

(1), lit. b) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă proiectul tehnic revizuit, Devieri rețele-Lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" inclusiv Devizul general aferent COD SMIS 38332, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Programe Dezvoltare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Constanța

Nr. 298 / 05.12,2013

PROIECTĂRI LUCRĂRI DE ARTA

?-:/ . BUCUREȘTI SECTOR 2. SOS. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 20. TEL/FAX 021-6101 584    MOBIL 0723 165 881

c-mail: proiectăriwiyahoo.comwww.proiectare-poduri.ro

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI IN STAȚIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE Proiect Tehnic revizuit, Deviere rețele - Lucrări suplimentare

1 infoeuro = 4,4288 (01-30 noiembrie 2013)

4,429

Nr.

crt

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare - fără TVA

TVA

Valoare totală investiție -inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

746,0015

168,4433

179,0404

925,0419

208,8696

1.2.1.

Amenajare teren

11,9060

2,6883

2,8574

14,7634

3,3335

1.2.2.

Deviere rețea apa-canal Năvod si Pescarus

402,4169

90,8636

96,5801

498,9969

112,6709

1.2.3.

Deviere rețea apa-canal Val Retro

271,7532

61,3604

65,2208

336,9739

76,0870

1.2.4.

Deviere rețea gaz Năvod si Pescarus

59,9255

13,5309

14,3821

74,3076

16,7783

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului si aducere la starea inițiala

0

0

0

0

0

TOTALCAPITOLUL 1

746,0015

168,4433

179,0404

925,0419

208,8696

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0

0

0

0

0

3.2.

Taxe pentru obținere avize, acorduri si autorizații

8,8864

2,0065

2,1327

11,0191

2,4881

3.3.

Proiectare si inginerie

153,0000

34,5466

36,7200

189,7200

42,8378

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

3.5.

Consultanță (sau supravegherea execuției, verificarea atestării)

0

0

0

0

0

3.6.

Asistență tehnică

45,9860

10,3834

11,0366

57,0226

12,8754

3.6.1.

Dirigentie de șantier

45,9860

10,3834

11,0366

57,0226

12,8754

3.6.2.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

207,8724

46,9365

49,8894

257,7618

58,2013

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații din care:

7.552,3420

1.705,2795

1.812,5621

9.364,9041

2.114,5466

4.1.1.

Pasarela Iaht

2,194,4340

495,4918

526,6642

2.721,0982

614,4098

4.1.2.

Pasarela Năvod si Pescarus

3.114,7070

703,2846

747,5297

3.862,2367

872,0729

4.1.3.

Pasarela Val Retro

2.243,2010

506,5031

538,3682

2.781,5692

628,0639


4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnoloqice

0

0

0

0

0

4.3.

Procurare utilaje, echip. tehnologice si funcționale cu montaj

0

0

0

0

0

4.4.

Procurare utilaje fara montaj si echipam

0

0

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

0

0

4.6.

Activitati necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

7.552,3420

1.705,2795

1.812,5621

9.364,9041

2.114,5466

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

131,5692

29,7076

31,5766

163,1458

36,8375

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente oraanizarii de șantier

131,5692

29,7076

31,5766

163,1458

36,8375

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

0

0

0

0

5.2.

Comisioane, cote taxe costul creditului

109,5889

24,7446

0

109,5889

24,7446

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

241,1581

54,4522

31,5766

272,7347

61,5821


TOTAL GENERAL

8.747,3740

1.975,1115

2.073,0684

10.820,4424

2.443,1996

din care: C + M

8.429,9127

1.903,4304

2.023,1791

10.453,0918

2.360,2537PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea


,    Anexa la H.C.L. nr 298

/ 2013

„............ PROIECTĂRI LUCRĂRI DE ARTA

BUCUREȘTI SECTOR 2. SOS. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 20,

L* TEL/FAX 021-6101584    MOBIL 0723 165 8B1

e-mail: projeeiari(f(țyahon.ct?iîi www.proiectare-poduri.ro

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ÎMBUNATATIREA ACCESULUI IN STAȚIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE

Proiect Tehnic revizuit, Deviere rețele utilitati - Lucrări suplimentare

1 infoeuro = 4,4288 (01-30 noiembrie 2013) 4,429

Nr,

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare - fara TVA

TVA

Valoare totala investiție -inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

746,0015

168,4433

179,0404

925,0419

208,8696

1.2.1.

Amenajare teren

11,9060

2,6883

2,8574

14,7634

3,3335

1.2.2.

Deviere rețea apa-canal Năvod si Pescarus

402,4169

90,8636

96,5801

498,9969

112,6709

1.2.3.

Deviere rețea apa-canal Val Retro

271,7532

61,3604

65,2208

336,9739

76,0870

1.2.4.

Deviere rețea gaz Năvod si Pescarus

59,9255

13,5309

14,3821

74,3076

16,7783

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului si aducere la starea inițiala

0

0

0

0

0

TOTALCAPITOLUL 1

746,0015

168,4433

179,0404

925,0419

208,8696

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0

0

0

0

0

3.2.

Taxe pentru obținere avize, acorduri si autorizații

8,8864

2,0065

2,1327

11,0191

2,4881

3.3.

Proiectare si inginerie

153,0000

34,5466

36,7200

189,7200

42,8378

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

3.5.

Consultanta (sau supravegherea execuției, verificarea atestării)

0

0

0

0

0

3.6.

Asistenta tehnica

45,9860

10,3834

11,0366

57,0226

12,8754

3.6.1.

Dirigentie de șantier

45,9860

10,3834

11,0366

57,0226

12,8754

3.6.2.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

207,8724

46,9365

49,8894

257,7618

58,2013

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații din care:

7.552,3420

1.705,2795

1.812,5621

9.364,9041

2.114,5466

4.1.1.

Pasarela Iaht

2.194,4340

495,4918

526,6642

2.721,0982

614,4098

4.1.2.

Pasarela Năvod si Pescarus

3.114,7070

703,2846

747,5297

3.862,2367

872,0729

4.1.3.

Pasarela Val Retro

2.243,2010

506,5031

538,3682

2.781,5692

628,0639

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0

0

0

0

0

4.3.

Procurare utilaje, echip. tehnologice si funcționale cu montai

0

0

0

0

0

4.4.

Procurare utilaje fara montaj si echipam

0

0

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

0

0

4.6.

Activitati necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

7.552,3420

1.705,2795

1.812,5621

9.364,9041

2.114,5466

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

131,5692

29,7076

31,5766

163,1458

36,8375

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații

aferente oraanizarii de șantier

131,5692

29,7076

31,5766

163,1458

36,8375

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

0

0

0

0

5.2.

Comisioane, cote taxe costul creditului

109,5889

24,7446

0

109,5889

24,7446

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

241,1581

54,4522

31,5766

272,7347

61,5821

TOTAL GENERAL

8.747,3740

1.975,1115

2.073,0684

10.820,4424

2.443,1996

din care: C + M

8.429,9127

1.903,4304

2.023,1791

10.453,0918

2.360,2537

întocmit,

PROIECTANT

SC Proiectări Lucițari de Arta SRL ing. Vlad Pelin r


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea


S.C. "PROIECTĂRI LUCRĂRI DE ARTĂ" - SRL

BUCUREȘTI, SECTOR 2, sos. ȘTEFAN CEL MARE 20, ap. 1

TEL/FAX +4 021 610 15 84 TEL.MOBIL +4 0723 314 692 e-mail: proiectari@yahoo.com www.proiectare-poduri.ro

CAIET DE SARCINI
EXECUTAREA DEVIERII RETELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ FOLOSIND CONDUCTE DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE (PEHD)
1.GENERALITATI

Conductele rețelei de apa care se vor devia se vor executa din PEHD, în conformitate cu planurile de deviere puse la dispoziție și cu prescripțiile din prezentul caiet de sarcini.

Lucrările vor începe prin identificarea în teren a traseelor marcându-se pe teren prin reperi traseul.Operația de mai sus se va efectua în prezența delegatului RAJA Conductele deviate in cazul pasarelei pietonale NAVOD si PESCARUSI sunt:

Zona spre Lacul Siutghiol PEHD Dn 630 mmx 37,40 mm PN 10 SDR 17

Zona spre Mare    PEHD Dn 450 mm x 26,70 mm PN 10 SDR 17

PEHD Dn 400 mm x 23,70 mm PN 10 SDR 17

Cele doua vor fi protejate in canal de protectie Conductele deviate in cazul pasarelei pietonale VAL RETRO sunt:

Zona spre Lacul Siutghiol PEHD Dn 630 mm x 37,40 mm PN 10 SDR 17

Zona spre Mare    PEHD Dn 450 mm x 26,70 mm PN 10 SDR 17

2.    AMPLASARE-TRASARE

Predarea amplasamentului lucrarilor catre antreprenor se va face de catre beneficiar in prezenta proiectantului, in conformitate cu planurile de situatie si de amplasament.

Trasarea se va face cu aparatul topografic folosind jaloane si repere pentru materializarea axului conductelor si a punctelor de schimbare a directiei.

3.    TERASAMENTE

Conductele se vor monta in pământ, adâncimea medie a săpăturii fiind de 1,00 m de la suprafata terenului, până la generatoarea superioară a conductei.

3.1.Sâpâtura

3.1.1.    Lâțimea șanțului săpăturii trebuie sa fie aleasa încât să ramână cel putin 10 cm de fiecare parte a tevii până la peretele șanțului.

3.1.2.    Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de 15cm.

3.1.3.In cazul in care terenul natural are granulatia sub 0,1 cm se va pune nisip, iar fundul santului va fi plat.

3.2.    Umplutura

3.2.1.    După ce conducta se așează in șanț, pe patul de nisip realizat conform punctului anterior, deasupra se asterne un strat de nisip cu grosimea minima de 15 cm, masurat de la generatoarea superioara a conductei, peste care se adauga materialul rezultat din sapatura.

3.2.2.    Compactarea stratului de nisip se va realiza manual, iar restul umpluturii va putea fi executata si mecanic in straturi de maxim 20 cm.

3.2.3.    Tinând cont că teava din polietilena ca urmare a coeficientului său de dilatare, acumulează tensiuni daca este blocata la extremitati inainte de astupare, pentru realizarea umpluturii se va proceda astfel :

- umplerea pentru cel putin primii 50 cm deasupra conductei se va executa pentru toata conducta in aceleasi conditii de temperatura si in perioada cea mai răcoroasa a zilei;

- se lucreaza pe zone de circa 20-30 m, avansand intr-o singura directie pe 3 zone consecutive, executandu-se in acelasi timp umplerea (pana la 50 cm deasupra conductei) in prima zona, acoperirea (pana la 15-20 cm) in zona a 2-a si acoperirea conductei cu nisip in zona a 3-a.

3.2.4.Umplerea se poate executa pe portiuni mai mari numai in conditii de temperatura constanta pe o perioada de cel putin 8 ore inainte de astuparea santului.

4.MONTAREA CONDUCTELOR IN SANTURI

In vederea montarii conductelor se va urmari reducerea la minim a sudurilor la fata locului.

Sudarea se poate executa fie dupa introducerea tevilor in sant (fiind necesara) saparea unor gropi la locurile de îmbinare a țevilor, funcție de diametrul conductei si tipul utilajului), fie lângă șanț.

Daca nu este posibila realizarea gropii, teava se va aseza si rezema pe dispozitive cu role langa sant, astfel incat in zonele de imbinat sa nu apara tensiuni de incovoiere.

Conducta se va introduce in sant dupa racirea completa a imbinarilor sudate. Dimensiunile șanțurilor vor fi: Hmin=0,90m si Lmin=0,80 m.

5.Instructiuni tehnologice de sudare-montare a conductelor din PEHD
5.1.    Materiale

In vederea realizarii conductelor din tevi PEHD se vor utiliza numai tevi si fitinguri corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Nu se admite utilizarea tevilor si fitingurilor care nu sunt insotite de certificate de calitate si care nu sunt marcate corespunzator, furnizorul fiind obligat sa posede avizul Ministerului Sanatatii si agrementul tehnic al MLPAT.

Toate țevile și fitingurile folosite vor fi realizate din același tip de material (același PE) cu același SDR și pentru aceiași presiune.

De asemenea, nu se vor utiliza tevile si fitingurile care prezinta defecte cum ar fi:

zgarieturi, deformatii, schimbare de culoare, neuniformitate la suprafata.

5.2.    Manevrarea, transportul si depozitarea tevilor din PEHD

Tevile din PEHD se manevreaza cu grija nefiind admise rostogolirea, aruncarea si incovoierea fortata a acestora.

Nu se admite manevrarea acestor țevi la temperaturi mai mici de -5°C.

Mijlocul de transport al tevilor trebuie sa permita sprijinirea tevilor pe toata lungimea acestora, lungimea tevilor nesprijinite nu are voie sa depaseasca 1 m, acestea legându-se in vederea rigidizarii. Tevile din PEHD se depoziteaza pe suprafete plane, luându-se masuri impotriva rostogolirii acestora.

Depozitarea se face grupat pe tipuri de tevi avand aceleasi dimensiuni si aceeasi categorie de presiune. Inaltimea stivei nu poate depasi 1,5 m.

Depozitarea se face astfel incat sa fie permis accesul la tevile mai vechi.

La depozitarea tevilor in aer liber acestea pot fi expuse la soare maxim 1000 ore (6 luni). Daca se depaseste aceasta perioada este necesar sa se procedeze la acoperirea lor cu folii opace, astfel incat sa se asigure aerisirea acestora. Tevile depozitate se protejeaza impotriva caldurii si prafului. Fitingurile din PEHD se pastreaza in spatii acoperite si inchise ferite de caldura, praf si lovituri. Organizarea depozitului se face astfel incat piesele cu aceleasi dimensiuni sa fie depozitate in acelasi loc. Fitingurile mai vechi vor fi utilizate in primul rand.

5.3.Instructiuni

Sudarea, montarea, repararea si intretinerea conductelor din PEHD se poate realiza numai cu personal calificat.

Sudorul este obligat sa poansoneze imbinarea sudata realizata, iar conducatorul lucrarii si CTC-ul trebuie sa instruiasca sudorii si să îi verifice. Sudarea se executa numai cu aparate si scule verificate in baza unei revizii tehnice periodice.

5.3.1. Sudarea tevilor din PEHD

Tevile din PEHD (polietilena de inalta densitate), functie de diametru (D) se pot suda cap la cap, cu manson sau cu element rezistiv.

In vederea realizarii in bune conditiuni a imbinarilor sudate a tevilor din polietilena de inalta densitate este necesara asigurarea urmatoarelor conditii:

-Incalzirea si mentinerea pieselor in zona de sudare la o anumita temperatura de sudare T; -Realizarea unui contact cat mai bun al suprafetelor pieselor de sudat in zona de imbinare; -Asigurarea unui timp optim de desfasurare a procesului de sudare.

5.3.1.a.Sudarea cap la cap cu element incalzitor

La sudarea cap la cap cu element incalzitor a tevilor din PEHD se impune ca suprafetele ce vin in

contact, constituind axa îmbinării sudate, sa fie plane si paralele.

Se recomanda ca sudarea cap la cap a tevilor din PEHD sa se faca pentru diametre D>110mm. Echipamentele si sculele folosite vor trebui sa asigure realizarea tehnologiei prescrisa de furnizorul tevilor.

Se vor verifica modalitatile in care echipamentele de sudare cap la cap respecta urmatoarele cerinte: -capacitatea de mentinere a presiunii de catre instalatia hidraulica (cădere de presiune în instalatie, corespunzatoare presiunii de sudare sa fie mai mica decat 5 bar/min.);

-rectilinitatea si paralelismul cailor de ghidare ;

-coaxialitatea bacurilor de prindere ;

-prinderea tevilor in bancuri fara alunecare ;

-asigurarea temperaturii prescrise a elementului incalzitor cu o abatere de max. ±5°C.

5.3.1.b. Sudarea tip manson

In cazul sudarii cu manson imbinarea sudata se realizeaza intre suprafata exterioara a tevii si cea interioara a mansonului.

Sudarea in acest caz se face cu ajutorul unei perechi de profile montate pe elementul incalzitor, incalzite si termostatate.

Suprafetele acestor profile sunt teflonate, dimensiunile profilelor fiind functie de diametrul tevilor utilizate.

Pentru calibrarea si curatirea mecanica a capetelor tevilor se folosesc freze pentru capete de tevi, specifice procedeului.

In ambele metode de sudare, se vor curata pe o lungime de minim 0,5 m la capatul ce urmeaza a fi sudat, iar mansoanele se vor curata la interior, pentru aceste operatii folosindu-se cârpe care nu lasa scame si alcool tehnic.

5.3.2.Conditii de lucru

Procesul de sudare se va desfasura fara masuri de protectie suplimentare in conditii atmosferice bune (lipsa curentilor de aer, precipitatii atmosferice) când temperatura mediului ambiant este de minim +5°C.

In cazul in care conditiile atmosferice sunt neprielnice (vant, lapovita, ploaie, ninsoare), locul de sudare va fi protejat si incalzit.

5.3.3.Asigurarea calitatii

La incheierea lucrarilor este necesar ca executantul sa prezinte beneficiarului “cartea tehnica” a lucrarii care să cuprinda urmatoarele :

-calitatea si dimensiunile tevilor si fitingurilor utilizate ;

-numele si poansonul sudorilor ;

-documente atestând toate controalele de calitate efectuate.

5.3.4.Masuri de protectie

Tevile din PEHD se protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice si solicitarilor dinamice, in felul urmator:

-pozarea pe pat de nisip sau pamant cernut ;

-pozarea in tub de protectie din otel, beton, material plastic.

5.3.5.Control

In vederea asigurarii calitatii imbinarilor sudate se vor executa urmatoarele controale : -controlul calitatii tevilor si mansoanelor ;

-controlul suprafetelor prelucrate si geometria rosturilor de sudare ;

-controlul parametrilor de sudare ;

-controlul vizual al imbinarilor sudate ;

-controlul dimensional al imbinarilor sudate ;

-control Rx,US,etc.

6.POZAREA CONDUCTELOR
6.1.Coborarea conductelor

înainte de inceperea pozarii conductelor persoana responsabila se va asigura că șanțul prezintă sigurantă atat din punct de vedere al conditiilor geometrice cat si din punct de vedere al traseului.

Inaintea coborarii conductelor din PEHD in sant se va verifica sa nu prezinte taieturi, zgarieturi sau alte deteriorari, iar imbinarile prin fuziune sa fie suficient racite.

La coborarea conductei in sant se va evita zgarierea conductei folosindu-se parghii si scanduri (se interzice folosirea cablurilor, sarmei sau lanturilor).

In timpul coborarii este interzisa stationarea sub conducta suspendata.

6.2.Pozarea

Se va acorda o atentie deosebita pentru reducerea la minimum a eforturilor ce pot apare in fitinguri (mai ales la cele sudate).

In timpul operatiunilor de pozare a conductelor imbinate prin fuziune, se va tine seama de deplasarile ce pot sa apara datorita dilatarii sau contractiei termice a materialului (cu efect mai evident la imbinarile finale cu puncte fixe si la bransamente).

In timpul verii, in cazul existentei a doua puncte fixe consecutive, este necesara o mica adaugire la lungimea conductei, pentru a compensa contractia conductei de pe fundul racoros al santului.

La instalare, in timpul iernii se va folosi lungimea exacta a conductei.

La nivelarea fundului santului trebuie avut grija sa se asigure un sprijin uniform al conductei. Curbarea tevilor din PEHD este admisa fara a se recurge la utilizarea curbelor speciale, cu conditia ca teava sa nu fie curbata cu o raza mai mica de 30 x dext .

Instalarea fitingurilor cu flanse impun de regulă folosirea flanselor scurte din polietilena echipate cu inele de sprijin si cu garnituri. La toate punctele de instalare a fitingurilor grele se vor prevedea suporti din beton atat pentru sustinerea greutatii cat si pentru preluarea momentului de torsiune la manevrarea robinetilor.

6.3.Verificarea inainte si in timpul instalarii

Se va verifica la locul livrarii marcajul conductelor pentru a se asigura ca acesta corespunde specificatiei din comanda.

Pe timpul instalarii se vor face urmatoarele examinari :

a.    Verificarea existentei unor defecte serioase de suprafata ;

b.    Verificarea imbinarilor ;

c.    Verificarea tuturor reparatiilor si a inlocuirilor efectuate inainte de a fi acoperite ;

d.    Verificarea fundului santului de existenta unor obiecte ce pot deteriora conducte (pietre, obiecte metalice, etc.) si indepartare acestora

e.    Verificarea in timpul coborarii conductei in sant că pozitia acesteia este corecta si nu au aparut deteriorari ;

f.    Verificarea umplerii corecte a santului.

6.4.Proba de presiune
6.4.1.Proba de rezistenta

Dupa ce conducta a fost pozata si s-au facut cuplarile intre tronsoanele ce urmeaza a se proba se procedeaza la acoperirea conductei si inchiderea extremitatilor.

Proba de presiune se executa cu apa la 1,5 Pr (presiunea de serviciu maxim admisibila).

In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune.

6.4.2.Proba de etanseitate

Proba de etanseitate se face numai cu aer la presiunea maxima admisibila de functionare a conductei. La incercarea de etanseitate diferenta dintre presiunile absolute (presiunea citită la manometru + presiunea barometrica citită la barometru) la inceputul si sfarsitul incercarii dupa aplicarea corectiei de temperatura, trebuie sa fie inferioara erorii maximale datorita impreciziei aparatelor de masură, care se va considera egala cum 13 mbar.

Conditiile generale si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces verbal de receptie. Incercarile se vor face de regula cu manometre inregistratoare, iar in lipsa acestora cu manometre indicatoare cu element clasic, avand clasa de precizie corespunzatoare, verificate si marcate conform normelor metrologice.

Valoarea maxima a scarii manometrelor utilizate la incercarile de etanseitate va corespunde cu nivelul presiunii de incercare, cu o toleranta de maxim 5%.

Este interzisa remedierea defectiunilor in timp ce conductele se gasesc sub presiune.

La probele de presiune efectuate cu aer se va proceda in mod obligatoriu la curatirea aerului de eventuale urme de ulei, inainte de introducerea acestuia in conducte.

Dupa terminarea incercarilor, evacuarea fluidului cu care s-a efectuat proba se va face pe la capatul opus celui de umplere.

La efectuarea probelor de presiune trebuie sa se tina seama de eventualitatea propagarii rapide a fisurii.

Probele de presiune se efectueaza la temperatura ambianta, iar presiunea aplicata trebuie sa fie stabilizata inainte de a incepe proba de presiune.

Aparatura de masura trebuie sa fie instalata la adapost de soare, vânt sau orice alta intemperie pentru evitarea influentei acestora asupra masuratorilor.

6.5 Executia masivelor de ancoraj

Masivele de ancoraj se introduc în secțiunile unde conducta prezintă pe traseu modificări de direcție și solicitările necesare nu pot fi preluate de conducta însăși sau nu pot fi transmise terenului de fundare fără a produce deplasări ale conductei care pot produce instabilitatea și pierderea etanșeității acesteia. Astfel de solicitări se produc datorită presiunii apei în interiorul conductei la coturi (și uneori și la viteze mari ale apei), ramificații și în puncte de capăt, cum sunt cele de la tronsoanele supuse probelor de presiune sau în căminele de vane. Ele nu pot fi preluate de conductă decât în cazul în care aceasta este din țevi de oțel sudate.

Masivele de ancoraj se realizează în general din beton simplu. Este important ca săpăturile la masivele de ancoraj să asigure profilul exact de rezemare a masivului de beton prin turnare directă pe pământ, fără a intercala stratele de umplutură sau de nivelare.

7.Spalarea, dezinfectarea

Inainte de a fi date in exploatare toate traseele conductelor se vor dezinfecta cu apa continand 20.. ..3C)mg/l clor activ, folosind in acest scop o soluție de hipoclorit de sodiu.

Dupa ce apa cu doza prescrisa va ramane in conducte 24 ore, aceasta va fi evacuata si se va efectua spalarea cu apa curata timp de 2 ore a intregii retele.

8.Masuri NTS si PSI

La elaborarea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele normative :

•    Legea protectiei muncii nr.319 din 2006

•    “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” aprobat de

MLPAT cu Ord. nr.9/N/15.III.1993;

•    Ordin nr.387/1995 al MMPS pentru aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor ;

•    HG nr.51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor ;

•    “Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor” aprobate prin Decret nr. 290/1977 ;

•    “Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor” aprobate de M.I. cu Ord.

381/1993 si MLPAT cu Ord. 7/N/1993.

•    C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Normele de mai sus se vor insusi de catre executantul lucrarilor si vor fi respectate pe toata durata realizarii obiectivului.

Pentru sudarea tevilor din PEHD se vor respecta urmatoarele masuri de protectia muncii :

•    Operatorului sudor i se va asigura libertatea de miscare, cablurile de legatura ferindu-se din zonele circulate, pentru a nu-l incomoda si a nu se deteriora.

•    Inainte de inceperea lucrului operatorul sudor trebuie sa controleze starea echipamentului, convingându-se ca punerea lui in functiune nu prezinta pericol.

•    Se interzice operatorului sudor sa execute operatii de depanare, acestea urmand sa fie executate de personal calificat.

•    Nu se va suda daca stratul de teflon este deteriorat.

•    Atingerea zonei active a elementului incalzitor cu mana este strict interzisa.

•    Elementul incalzitor trebuie ferit de deteriorari mecanice.

•    Substantele usor inflamabile vor fi indepartate din zona de lucru.

•    Cablurile electrice de legatura trebuie sa fie protejate de atingerile intamplatoare si de eventualele deteriorari.

•    Daca se vor observa neregului de functionare a echipamentului in timpul procesului de sudare, se intrerupe imediat functionarea acestuia.

Sapatura pentru conducte se va realiza cu excavatorul sau manual si pamantul se va depozita la

minim 50 cm de marginea șanțului

STANDARDE DE REFERINȚĂ . Țeavă PEHD, SDR 17,6, pn 6

. STAS 2550 -90 - Robinet cu sferă

. STAS 920 -87 - Șuruburi metrice cu cap hexagonal ;

. STAS 922 - 89 - Piulițe hexagonale ;10%

. STAS 1733 -83 - Garnituri plane de etanșare pentru flanșe ;

. STAS 10898 - Alimentări cu apă și canalizare. Terminologie;

. SR 4163-1 - Alimentări cu apă - Rețele de distribuție. Prescripții de calcul de proiectare; . SR 4163-2 - Alimentări cu apă - Idem

. SR 4163-3- Alimentări cu apă - Prescripții de execuție și exploatare;

. STAS 1343 - Alimentări cu apă - Determinarea cantității de apă ;

. SR 6819/C1 - Alimentări cu apă. Aducțiuni ;

. Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2011 . SR 8591 - Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare .

Intocmit,

Dipl.ing.Ana Sava
S.C. “PROIECTĂRI LUCRĂRI DE ARTA” - SRL

BUCUREȘTI, SECTOR 2, sos. ȘTEFAN CEL MARE 20, ap. 1

TEL/FAX +4 021 610 15 84 TEL.MOBIL +4 0723 314 692 e-mail: proiectari@yahoo.com www.proiectare-poduri.ro

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
DE DEVIERE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA

BENEFICIAR: U.A.T.Constanta

PROIECTANT:S.C.PROIECTARI LUCRARI DE ARTA S.R.L. EXECUTANT:

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR 273/94, C 56 / 2002, a cerințelor prevăzute de

„PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL STADIULUI ÎN FAZE DETERMINANTE DE

EXECUȚIE PENTRU REZISTENȚA SI STABILITATEA CONSTRUCȚIILOR” aprobat cu Ordin MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995 si OGR 95/99 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente si instalații tehnologice industriale .

Nr

crt

Faza de lucrare supusa controlului

Document de atestare a controlului

Participa la control

Observatii

1

Verificarea paturilor de pozare si a montării lor

P.V.L.A.

B+E

2

Verificarea etanseitatii

P.V.F.D.

B+E+P+I

3

Verificarea masivelor de ancoraj

P.V.F.D.

B+E+P+I

4

Receptia la terminarea lucrarilor

P.V.R.

B+E+P+I

NOTAȚII: P.V. - proces verbal; P.V.R - proces verbal de recepție calitativă; P.V.F.D. - proces verbal

pe fază determinantă ; P.V.L.A.. - proces verbal lucrari ascunse I - Inspecția de Stat în Construcții;

B - Beneficiar ; E - Executant ;P - Proiectant ;

Proiectant,    Beneficiar,

Constructor


Dipl.ing.Vlad Pelin

S.C. “PROIECTĂRI LUCRĂRI DE ARTĂ” - SRL


BUCUREȘTI, SECTOR 2, sos. ȘTEFAN CEL MARE 20, ap. 1

TEL/FAX +4 021 610 15 84    TEL.MOBIL +4 0723 314 692

e-mail: proiectari@yahoo.com www.proiectare-poduri.ro

MEMORIU TEHNIC DEVIRE CONDUCTE PASARELA PIETONALA NAVOD SI PESCARUSI

I.Date generale

Obiectiv :Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele

pietonale in statiunea Mamaia

Obiect:Construirea unei pasarele pietonale peste B-dul Mamaia in zona Cazinou Mamaia

pasarela NAVOD SI PESCARUSI

Proprietar:U.A.T.Municipiul Constanta

Regimul juridic:Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta.Imobilul este parte a domeniului public al municipiului Constanta, parte proprietate privata Regimul economic:Folosirea actuala a terenului este pentru circulatia pietonala si carosabila.Destinatatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate este circulatia pietonala si carosabila, fara zone protejate sau interdictii temporare sau definitive de construire.

Proiectant:Priectari Lucrari de Arta S.R.L. CUI 8287664

Faza de proiectare:Proiect Tehnic

II.Descrierea situatiei existente

Zona spre Lacul Siutghiol

Exista conducta de apa Dn 600 PREMO care se suprapune cu radierele R2, R4 si R5 aferente rampei pasarelei pietonale NAVOD si PESACARUSI

Zona spre Mare

Exista conducta de refulare Diametru 400 Azbo care se suprapune cu radierele R9, R12 si R14 aferente rampei pasarelei pietonale NAVOD si PESACARUSI precum si conducta de refulare Diametru 350 Azbo care se suprapune cu radierele R8, R11 si R 13 aferente rampei pasarelei pietonale NAVOD si PESACARUSI

III.Descrierea situatiei proiectate

Zona spre Lacul Siutghiol

Se va executa conducta Dn 630 PEHD Dn 630 mmx 37,40 mm PN 10 SDR 17 pe zona

carosabilului pe prima banda de circulație.

Zona spre Mare

Se va executa conducta PEHD Dn 450 mm x 26,70 mm PN 10 SDR 17 precum si conducta PEHD Dn 400 mm x 23,70 mm PN 10 SDR 17

Cele doua conducte PEHD Dn 450 mm si Dn 400 mm se vor proteja intr-un canal de protecție

Aferent acestor conducte deviate se vor folosi masive de ancoraj (conform NP 1332011- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și

canalizare a localităților) care se introduc în secțiunile unde conducta prezintă pe traseu modificări de direcție și solicitările necesare nu pot fi preluate de conducta însăși sau nu pot fi transmise terenului de fundare fără a produce deplasări ale conductei care pot produce instabilitatea și pierderea etanșeității acesteia.

Astfel de solicitări se produc datorită presiunii apei în interiorul conductei in acest caz la coturi

Masivele de ancoraj se vor realiza din beton simplu. Săpăturile la masivele de ancoraj trebuie să asigure profilul exact de rezemare a masivului de beton prin turnare directă pe pământ, fără a intercala stratele de umplutură sau de nivelare.

Intocmit,

Dipl.ing.Ana Sava
OBIECTIVUL: IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE OBIECTUL 3: PASARELA NAVOD SI PESCARUSI


ANTEMASURATOARE

DEVIERE CONDUCTE
b) Conducta PREMO

1.1 Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor 30.00m x1.00m x 0.6m = 18.00mc

1.2 Incarcarea materialelor 18.00 mc x 2t/mc = 36.00 t

1.3 Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km 36.00 t

1.4 Sapatura manuala in spatii limitate 54.00m x 1.5m x 2.00m = 162 mc

1.5 Imprastierea pamantului cu lopata 162 mc

1.6 Incarcarea materialelor 162.00mc x 1.8 t/mc = 292 t

1.7 Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici 2 x (54.00m x 2.00m) = 216 mp

1.8 Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip 54.00m x 1.5m = 81 mp

1.9 Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala 145 mc

1.10 Imprastierea pamantului cu lopata 145 mc

1.11 Compactarea cu maiul de mana 145 mc

1.12 Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire 54.00m x 1.50m x 0.25m = 20 mc

1.13 Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire 54.00m x 1.50m x 0.25m = 20 mc

1.14 Amorsarea suprafetei 54.00m x 1.5m = 81 mp

1.15 Strat binder executat la cald, cu asternere manuala 12 t

1.16 Mixtura asfaltica tip BAD 25 12 t

1.17 Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala 54.00m x 1.5m = 81 mp

1.18 Mixtura asfaltica BA 16 8 t

1.19 Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km 20 t

1.20 Montare tuburi diam.600 54 m

1.21 Conducta PEHD DN 630x37.40mm PN10 54 m

1.22 Cot conducta 45 Gr. DN630 4 buc

1.23 Cep si mufa imbinare PREMO- PEHD 2 buc

1.24 Piese speciale 106704 buc

1.25 Ancoraj pentru stalpi de beton 4 buc

1.26 Masive de ancoraj 4 buc

1.27 Epuizarea mecanica a apei 100 ore

VERIFICAT, Dipl.ing. Vlad PELIN

OBIECTIVUL: IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE OBIECTUL 3: PASARELA NAVOD SI PESCARUSI


ANTEMASURATOARE

DEVIERE CONDUCTE
a) Conducta PEHD DN450x26.70

1.1 Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor 20.00m x1.00m x 0.6m = 12.00mc

1.2 Incarcarea materialelor 12 mc x 2t/mc = 24.00 t

1.3 Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km 24.00 t

1.4 Sapatura manuala in spatii limitate 40.00m x 1.5m x 2.00m = 120 mc

1.5 Imprastierea pamantului cu lopata 120 mc

1.6 Incarcarea materialelor 120 mc x 1.8t/mc =216 t

1.7 Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici 40.00m x 2.00m = 160 mp

1.8 Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip 40.00m x 1.5m = 60 mp

1.9 Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala 114 mc

1.10 Imprastierea pamantului cu lopata 114 mc

1.11 Compactarea cu maiul de mana 114 mc

1.12 Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire 40.00m x 2.00m x 0.15m = 12 mc

1.13 Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire 40.00m x 2.00m x 0.15m = 12 mc

1.14 Amorsarea suprafetei 40 mp

1.15 Strat binder executat la cald, cu asternere manuala 9 t

1.16 Mixtura asfaltica tip BAD 25 9 t

1.17 Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala 60 mp

1.18 Mixtura asfaltica BA 16 6 t

1.19 Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km 15 t

1.20 Montare tuburi 80 m

1.21 Conducta PEHD 450x26.70 PN10 40 m

1.22 Cot conducta 45 Gr. DN450 4 buc

1.23 Conducta PEHD DN 400 mm x23.70 40 m

1.24 Piese speciale 72120 buc

1.25 Manson imbinare PEHD 450 2 buc

1.26 Cot conducta 45 Gr. DN400 4 buc

1.27 Manson imbinare PEHD 400 2 buc

1.28 Ancoraj pentru stalpi de beton 8 buc

1.29 Masive de ancoraj 8 buc

1.30 Epuizarea mecanica a apei 100 ore

1.31 Canal protectie 30 m

VERIFICAT, Dipl.ing. Vlad PELINFORMULAR F3

OBIECTIVUL: 001 - PASARELE PIETONALE-MAMAIA

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul:002 - PASARELA NAVOD SI PESCARUSI Categoria de lucrări: 010-DEVIERE CONDUCTA PREMO

Nr.

Capitol de lucrări

UM

Cantitate

PU

-lei-

Total

-lei-

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor

mc

18

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

36

3

TRA01A15P

Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km

t

36

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

162

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

162

6

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

292

7

TSF10A1

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici

mp

216

8

IFB09D1

Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip

mp

81

9

CG32G1

Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala

mc

145

10

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

145

11

TSD04A1

Compactarea cu maiul de mana

mc

145

12

DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

20

13

DA12A1

Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

20

14

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100 mp

0.81

15

DB12A1

Strat binder executat la cald, cu asternere manuala

t

12

16

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD 25

t

12

17

DB16D1

Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala

mp

81

18

2001832

Mixtura asfaltica BA 16

t

8

19

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km

t

20

20

ACA15K1

Montare tuburi diam.600

m

54

21

630AA11

Conducta PEHD DN630 x

37.40mm PN10

m

54

22

630AA12

Cot conducta 45 Gr. DN630

buc

4

23

630AA13

Cep si mufa îmbinare PREMO-PEHD

buc

2

24

630AA14

Piese speciale

buc

106704

25

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

4

26

630AA15

Masive de ancoraj

buc

4

27

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100


S.C. “PROIECTĂRI L UCRÂRI DE ARTĂ” - SRL

BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. STEFAN CEL MARE 20, Ap. 1 TEL/FAX +4 021 610 15 84    TEL.MOBIL +0723 165881

E-mail: proiectari@yahoo.com

Beneficiar : Primaria Judetului Constanta

Obiectivul: Deviere conducte pasarela Navod si Pescarusi

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI EVALUARE

1. Categoria de lucrari: Deviere conducte pasarela Navod si Pescarusi Conducta PEHD DN450x26.70

Nr

Capitol de lucrari

UM

Cantitate

PU - lei -

Total - lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt pozarea conductelor

mc

12

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

24

3

TRA01A15P

Transport pamant cu autobasculanta

Dist = 15 km

t

24

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

120

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

120

6

TRI1AA01C1

Incarcare materiale

t

216

7

TSF10A1

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici

mp

160

8

IFB09D1

Strat drenant grosimea 20 cm din nisip

mp

60

9

CG32G1

Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala

mc

114

10

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

114

11

TSD04A1

Compactare cu maiul de mana

mc

114

12

DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

12

13

DA12A1

Strat de fundatie din piatra

sparta cu impanare si

innoroire

mc

12

14

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100

mp

0.4

15

DB12A1

Strat binder executat la cald, cu asternere manuala

t

9

16

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD25

t

9

17

DB16D1

Imbracaminte beton asfaltic grosime 4 cm, cu asternere manuala

mp

60

18

2001832

Mixtura asfaltica BA16

t

6

19

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15 km

t

15

20

ACA15J1

Montare tuburi

m

80

21

630AA01

Conducta PEHD 450x26.70

PN10

m

40

22

630AA02

Cot conducta 45 Gr. DN450

buc

4

23

630AA21

Conducta PEHD DN400x23.70

m

40

24

630AA24

Piese speciale

buc

72120

25

630AA26

Manson imbinare PEHD 450

buc

2

26

630AA23

Cot conducta 45 Gr. DN400

buc

4

27

630AA27

Manson imbinare PEHD 400

buc

2

28

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

8

29

630AA25

Masive de ancoraj

buc

8

30

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100

31

500001

Canal protectie

m

30

Verificat


ing. V. PelinS.C. “PROIECTĂRI L UCRÂRI DE ARTĂ” - SRL

BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. STEFAN CEL MARE 20, Ap. 1 TEL/FAX +4 021 610 15 84    TEL.MOBIL +0723 165881

E-mail: proiectari@yahoo.com

Beneficiar : Primaria Judetului Constanta

Obiectivul: Deviere conducte pasarela NAVOD SI PESCARUSI

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI EVALUARE

1. Categoria de lucrari: Deviere conducte pasarela NAVOD SI PESCARUSI Conducta PREMO

Nr

Capitol de lucrari

UM

Cantitate

PU - lei -

Total - lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt pozarea conductelor

mc

18

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

36

3

TRA01A15P

Transport pamant cu autobasculanta

Dist = 15 km

t

36

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

162

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

162

6

TRI1AA01C1

Incarcare materiale

t

292

7

TSF10A1

Sprijiniri maluri

mp

216

8

IFB09D1

Strat drenant grosime 20 cm

mp

81

9

CG32G1

Umpluturi cu loess nisip si ciment

mc

145

10

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

145

11

TSD04A1

Compactare cu mai de mana

mc

145

12

DA12C1

Strat fundatie piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

20

13

DA12A1

Strat fundatie piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

20

14

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100

mp

0.81

15

DB12A1

Strat binder executat la cald, asternere manuala

t

12

16

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD25

t

12

17

DB16D1

Imbracaminte beton asfaltic grosime 4 cm cu asternere manuala

mp

81

18

2001832

Mixtura asfaltica BA16

t

8

19

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor

cu autobasculanta pe dist.=15 km

t

20

20

ACA15K1

Montare tuburi diam.600

m

54

21

630AA11

Conducta PEHD DN 630x37.40mm PN10

m

54

22

630AA12

Cot conducta 45 Gr. DN630

buc

4

23

630AA13

Cep si mufa imbinare PREMO-

PEHD

buc

2

24

630AA14

Piese speciale

buc

106704

25

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

4

26

630AA15

Masive de ancoraj

buc

4

27

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100

FORMULAR F3

OBIECTIVUL: 001 - PASARELE PIETONALE-MAMAIA

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul:002 - PASARELA NAVOD SI PESCARUSI Categoria de lucrări: 011-Conducta PEHD DN450x26.70

Nr.

Capitol de lucrări

UM

Cantitate

PU

-lei-

Total

-lei-

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor

mc

12

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

24

3

TRA01A15P

Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km

t

24

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

120

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

120

6

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

216

7

TSF10A1

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici

mp

160

8

IFB09D1

Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip

mp

60

9

CG32G1

Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala

mc

114

10

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

114

11

TSD04A1

Compactarea cu maiul de mana

mc

114

12

DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

12

13

DA12A1

Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

12

14

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100 mp

0.4

15

DB12A1

Strat binder executat la cald, cu asternere manuala

t

9

16

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD 25

t

9

17

DB16D1

Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala

mp

60

18

2001832

Mixtura asfaltica BA 16

t

6

19

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km

t

15

20

ACA15J1

Montare tuburi

m

80

21

630AA01

Conducta PEHD 450x26.70 PN10

m

40

22

630AA02

Cot conducta 45 Gr. DN450

buc

4

23

630AA21

Conducta PEHD DN 400mm x 23.70

m

40

24

630AA24

Piese speciale

buc

72120

25

630AA26

Manson imbinare PEHD 450

buc

2

26

630AA23

Cot conducta 45 Gr. DN400

buc

4

27

630AA27

Manson imbinare PEHD 400

buc

2

28

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

8

29

630AA25

Masive de ancoraj

buc

8

30

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100

31

500001

Canal protectie

m

30

Verificat, ing. V.Pelin


Verificat ing. V. Pelin


MEMORIU TEHNIC

CAP.I. DESCRIEREA GENERALA A LUCRĂRILOR

1.1. ELEMENTE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiție :

DEVIERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE IN ZONA CAZINO MAMAIA AFERENTA
PASARELEI "NAVOD SI PESCARUSI"
1.1.5. Categoria de importanță a investiției

Conform Hotărârii de Guvern nr. 766 din 10.12.1997 , lucrările ce fac obiectul prezentului proiect fac parte din categoria de importanță " C " - construcții de importanță normală și vor fi verificate pentru cerința "C” -siguranță la foc de către verificatori atestați MLPAT după cum urmează : - Conducte de distribuție gaze naturale presiune medie.

Documentația este elaborată de instalator autorizat în gaze grad I cu responsabilitate în proiectarea , executarea și exploatarea tuturor lucrărilor aferente sistemului de alimentare cu gaze conform legislației

în vigoare.

CAP.II. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

In zona Cazinoului Mamaia, exista conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR11, Dn315 , amplasata la o distanta de 19 ml fata de axul Bulevardului Mamaia.

In urma implementarii proiectului "Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale", in zona Cazino Mamaia va fi amplasata Pasarela - Navod si Pescarusi. Datorita faptului ca pe amplasamentul coloanelor forate aferente pasarelei exista conducta de gaze naturale presiune redusa din polietilena, PE100 SDR11 Dn 315, se impune devierea acesteia , conform planului de situatie anexat.

II.1. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR

Obiectivul va fi amplasat în statiunea Mamaia, zona Cazino Mamaia, pentru care la elaborarea proiectului

se vor obține toate aprobarile legale.

Traseele rețelei de distribuție gaze naturale vor respecta regulamentul general de urbanism conform H.G.R. 525-1996.

Noul traseu al conductei deviate se va face numai în domeniu public, în carosabil, cu respectarea prevederilor Legii nr.18/1991 și a NTPEE/2008.

Traseul stabilit pentru conductele de distribuție gaze naturale va respecta prevederile regulamentului general de urbanism în intravilan, precum și distanțele prevăzute de NTPEE/2008.

Vechiul traseu al conductei existente va fi dezafectat.

II.2. TOPOGRAFIA

Noul traseu al conductei deviate va fi amplasat în stațiunea Mamaia.

II.3. CLIMA și FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima zonei de amplasare a conductelor de este temperat continentala, cu următorii parametrii meteo.

- temperatura medie anuala + 10,5 oC - temperatura medie iarna - 1 oC - temperatura medie vara + 22 oC

-    precipitații medii anuale    386,0 mm

-    luna cu precipitații maxime - iunie    52,5 mm

-    luna cu precipitații minime - februarie    23,5 mm


-    vânturi predominante din sector NE și N cu un procentaj de 19,8 % respectiv 16,1 %

-    intensitatea medie a vânturilor pe scara BEAUFORT 2,4 - 5,3 m/s.

II.4. GEOLOGIA și SEISMICITATEA

Terenul de fundare este compus din loess galben macroscopic.

Pconv = 160 kPa la sarcini fundamentale, pe patul de piatra.

Adâncimea de îngheț = 70 cm, conform STAS 6054-77.

Apa subterana nu exista.

Încărcare cu zăpadă - Zona B (STAS 10101/21-92) gz= 1,2 KN/mp.

Încărcarea din vânt - Zona C (STAS 10101/21-90) gv = 0,55 KN/mp.

Din punct de vedere seismic municipiul Constanta se afla în zona seismica " E " cu gradul de seismicitate egal cu 7, conform Normativ P100-92 ,având coeficientul Ks = 0,12 și timpul de colt Tc = 0,7 s .

11.5    ORGANIZAREA DE ȘANTIER

Pentru execuția lucrărilor antreprenorul își va realiza organizarea de șantier necesara executării lucrărilor cu costuri minime și în timp scurt. Se va avea în vedere ca amplasarea acesteia să se situeze în zona care să permită folosirea utilităților existente (apa, canalizare, energie electrica, drumuri de acces, rampe de descărcare și depozitare material tubular, bitum, etc.) și care să nu necesite demontări sau devieri de rețele.

11.6    CĂI DE ACCES PROVIZORII

Nu sunt necesare.

11.7.    SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON PENTRU ORGANIZARE DE
ȘANTIER și DEFINITIVE.

Pentru conductele de distribuție presiune medie nu sunt necesare utilități .

11.8.    CĂI DE ACCES, CĂI DE COMUNICAȚII

Pentru conductele de distribuție presiune medie nu sunt necesare .

II.9. PROGRAMUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, GRAFICE DE LUCRU, PROGRAM DE
RECEPȚIE

După adjudecarea lucrării ,antreprenorul general va întocmi graficul de execuție al lucrărilor, de comun acord cu beneficiarul de investiție în funcție de resursele financiare existente grafic ce va face parte din contractul de antrepriză.

Recepția lucrărilor se va realiza numai după ce toate lucrările prevăzute în documentație și în reglementările legale în vigoare, au fost executate iar probele de presiune au fost declarate corespunzătoare.

~ II.10. TRASAREA LUCRĂRILOR

Înainte de începerea lucrărilor, se vor convoca toți factorii (beneficiar, proiectant, constructor și toți deținătorii de canalizații subterane) și se va proceda la predarea - primirea traseului pe baza de proces verbal. În punctele esențiale traseul conductei se va picheta. Nu se începe execuția lucrărilor înainte de verificarea trasăriiși soluționarea neconformităților sau neconcordanțelor.Antrepenorul va păstra la dosar ,atât planurile de trasare aprobate, cât și planurile ulterioare, modificate și aprobate de investitor, în vederea includerii lor în cartea construcției.

11.11.    PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ȘI A MATERIALELOR PE ȘANTIER.

Toate lucrările executate se vor proteja pe toată durata până la recepție, urmărindu-se să nu se deterioreze, iar capetele țevilor să fie astupate cu dopuri la terminarea fiecărei zile de lucru.

Toate materialele se vor depozita corespunzător pentru evitarea degradării acestora iar la punerea în operă vor fi verificate în conformitate cu prevederile legale sub aspectul respectării integrale a condițiilor de calitate.

11.12.    MĂSURAREA LUCRĂRILOR

Pe timpul execuției lucrărilor se vor întocmi schițe de inventar cuprinzând lungimea fiecărei țevi, lotul din care face parte țeava, poziționarea fiecărei suduri, procesul - verbal de sudare, schimbarea de direcție cu indicarea coturilor, teurilor, reducțiilor, robinetelor, canalizațiilor subterane existente și cotele existente între conducta de gaze și canalizația traversată, tuburile de protecție (diametru, lungime, materialul din care este țeava de protecție).Acest inventar complet al conductei se va atașa la cartea construcției.

11.13.    LABORATOARELE CONTRACTANTULUI ȘI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA LUI

Contractantul trebuie să aibă laboratoare special utilate și agrementate pentru realizarea următoarelor teste:

-    efectuarea probelor de presiune (rezistență și etanșeitate) impuse prin documentație.

-    efectuarea verificărilor nedistructive a sudurilor și a țevilor

-    determinarea gradului de compactare a terenului de fundare

-    determinarea calității mortarului și a betoanelor utilizate

-    efectuarea măsurătorilor rezistențelor de împământare .

11.14.    CURĂȚENIA ÎN ȘANTIER, SERVICIILE SANITARE

Contractantul este obligat să asigure curățirea șantierului, să posede grupuri sanitare corespunzătoare normelor, să asigure locuri pentru luat masa în condiții igienice, să depoziteze materialele în locuri special amenajate care să elimine complet posibilitatea producerii accidentelor de muncă sau incendiilor, să asigure căi de acces corespunzătoare normelor tehnice și PSI, să posede dotare sanitară corespunzătoare pentru asigurarea primului ajutor.

11.15.    RELAȚIILE ÎNTRE CONTRACTANT, CONSULTANT ȘI PERSOANA ACHIZITOARE

Pe toată perioada realizării lucrărilor inclusiv punerea în funcțiune, contractantul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului și a consultantului toate documentele referitoare la calitatea materialelor, calitatea execuției lucrărilor, documentele care să ateste agrementările legale precum și cantitățile de lucrări executate. Consultantul răspunde de calitatea tuturor lucrărilor urmărite informând beneficiarul ori de câte ori apar neconcordanțe între lucrările executate de contractant și prevederile din proiect sau din actele normative în vigoare.

III. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE
III.1. Conducte distribuție presiune medie din polietilenă

Montajul conductelor de distribuție presiune redusă din polietilenă se va realiza numai de întreprinderi specializate, care sunt dotate cu utilaj și personal necesar calificat , și care au agrementare A.N.R.E.

Traseul conductei materializat pe planurile de situație anexate la documentație, va fi transpus în teren prin pichetarea corespunzătoare și va fi predat constructorului pe baza de proces verbal, în prezența beneficiarului .

Predarea amplasamentului traseului conductelor constituie fază determinantă a execuției.

Materialul tubular

Pentru devierea conductei de gaze naturale presiune redusa se va utiliza țeavă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 11.

Țevile din polietilenă sunt execuție precisă - destinată tuturor tipurilor de îmbinări , corespunzător SDR 11 -

SR ISO 4437+C1/2001 livrate în colaci sau bare.

Fitinguri

Schimbarea de direcție în plan orizontal și vertical se face prin curbe executate manual din țeavă de polietilenă fără aport de căldură la o rază minimă de curbură de 30 Dn.

Unde nu este posibilă montarea unei curbe cu rază 30 Dn , se vor monta coturi fabricate, la 900 si 450, ce pot fi montate prin sudare, printr-unul din procedeele omologate.

Nu se admite realizarea curbelor cu ajutorul mașinilor și nici prin încălzirea tubului din polietilenă.

Fitingurile se vor realiza din materii prime care să corespundă integral condițiilor impuse pentru materia primă din care este realizată țeava.

Toate fitingurile vor fi însoțite de certificat de calitate și verificate înainte de montaj să nu aibă : crăpături , urme de deteriorări mecanice .etc.

Trecerea de la conducta din oțel la conducta din polietilenă, se va realiza prin intermediul fitingurilor de tranziție OL-PE.

Tuburi de protecție

La subtraversarea străzilor și a canalizațiilor subterane conducta se va monta în tub de protecție executat din țeavă de polietilenă sau oțel , conform tabelului de pe planurile de situație.

Tuburile de protecție se execută din materialele specificate la art.9.6 din N.T.P.E.E. 2008, astfel:

Tub de protecție din țeavă de OL:

-    în carosabil

-    sub linii de tramvai sau cale ferată

-    Țeavă din otel fără sudură, laminată la cald, pentru construcții , cu destinație comercială L210GA-SR EN 10208-1/2009 atunci când conducta de g.n. se pozează langă copaci și la subtraversări de străzi.

Tub de protecție din material plastic pentru montaj în:

-    trotuare

-    lângă sau la intersecția cu instalații de apă-canal

-    Teavă din polietilenă PE 80 SDR 17,6 la subtraversări de canalizații .

-    Tuburi din azbociment sau beton la subtraversarea cablurilor electrice și canale termice care depășesc subtraversarea stanga-dreapta cu 1,0 m.

Tuburile de protecție depășesc în ambele părți limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5m (în cazul canalizațiilor telefonice, canalelor de ape uzate , conducte care transportă fluide sub presiune, cabluri electrice și a altora de acest gen) și cu cel puțin 1m limitele canalelor termice.

Terasamente

Săpătura șanțului se execută în trotuar, carosabil sau spații verzi, în funcție de configurația străzilor și aglomerațiile de rețele subterane și se va realiza conform profilelor tip anexate la documentație

Înainte de începerea săpăturii pentru montaj conducta, pentru determinarea precisă a canalizațiilor subterane existente în zona de pozare a conductei de gaze, se vor convoca la fața locului beneficiarii acestora și se vor face sondaje transversale din 50 m în 50 m, pe o lungime de 2,0 m (1 m stânga și 1 m dreapta) la adâncimea de minimum 1,5 m pentru detectarea precisă a retelelelor subterane existente în zona de amplasare a conductei, în vederea respectării distanțelor de siguranță impuse de NTPEE - 2008.

Săpătura pentru sondaje se va realiza manual fiind executată cu mare atenție pentru a evita

eventualele accidente umane sau tehnice !!!

Șanțul se realizează în condițiile NTPEE - 2008., manual sau mecanizat în funcție de condițiile locale. Șanțurile pentru montajul conductei se vor săpa cu puțin timp înainte a montajului conductei.

Gropile de poziție pentru îmbinarea conductei vor avea dimensiunile :

-    lățimea    diametrul conductei + 1,0 ml

-    lungimea    1,2 m

-    adâncimea    0,6 m sub partea inferioară a conductei .

Materialul rezultat din săpătură (pământ și bucăți de asfalt) se va transporta în locuri ce se vor aproba de către primaria municipiului Constanta la cererea constructorului.

Transportul și depozitarea țevilor

Pentru transportul țevilor din PE drepte, trebuiesc folosite vehicule cu podeaua netedă și prevăzută cu apărătoare laterale de aproximativ 2 m, plate, fără denivelări pronunțate, iar țevile din PE trebuie să fie bine legate în timpul transportului.

În timpul transportului , țevile din PE trebuie susținute continuu în scopul reducerii la minimum a deplasării între ele și suporții lor.

Depozitarea țevilor se face în locuri ferite de acțiunea directă a razelor soarelui sau intemperii. Depozitarea se face pe suprafețe plane, lipsite de proeminențe care le pot deforma sau deteriora, sau pe cadre așezate la distanțe egale între ele.

Fitingurile din polietilenă trebuie să fie stocate în ambalajele lor de origine până la folosirea lor.

Se va evita contactul cu produsele chimice ca de exemplu hidrocarburile lichide.

Țevile și fitingurile din polietilenă trebuie să fie stocate astfel încât să nu existe riscul deteriorării prin spargere, găurire, zgâriere sau expunere la lumină pe durata lungă (mai mare de 2 ani).

Țevile drepte din polietilenă trebuie să aibă repartizată greutatea pe toată lungimea lor.

Cadrele care susțin țevile nu trebuie să fie înțepenite unul în celălalt și trebuie să fie construite astfel încât să transmită sarcina de apăsare direct prin ele însele și nu prin țevile din polietilenă.

Se vor respecta cu strictețe recomandările fabricantului referitoare la condițiile de depozitare ale țevilor. Ambalajul colacilor trebuie să protejeze tubul în timpul administrării și transportului precum și la acțiunea razelor ultraviolete. Aceste ambalaje sunt lăsate la inițiativa fabricantului. Totuși este de dorit ca, concepția lor sa corespunda imperativelor de transport și stocaj și la utilizarea acestora să permită derularea totală la interior cu menținerea formei inițiale pe măsură ce tubul este utilizat.

Pentru tamburi se vor respecta următoarele:

-    Extremitățile țevii sunt fixate pe armătura tamburului.

-    Spirele sunt legate în straturi pentru a evita derularea țevii.

-    Suprafețele tamburului în contact cu țeava sunt amenajate astfel încât să nu strice țeava

-    Între țeava și sol, să existe o distanță suficientă pentru ca tubul să nu se deterioreze atunci când se administrează, se transportă și se stochează.

Îmbinarea țevilor

Îmbinarea țevilor de PE100, SDR11 cu diametrul mai mare de 63 mm se va face prin sudură cap la cap. Pentru diametrul de 0 63mm si mai mici, imbinarea se va face cu mufe de elecrofuziune din PE100, SDR11, 0 [63, 50, 40 si 32]mm

Îmbinările realizate vor avea cel puțin aceeași rezistență cu cea a țevii.

Prelucrarea și îmbinrea țevilor din polietilenă prin una din metodele agrementate se vor executa la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între [50 * 400] C.

Unitățile constructoare răspund de calitatea sudurilor executate și sunt obligate ca la lucrările de montaj să folosească:

-    procedee de sudare omologate

-    tehnologii de sudare omologate

-    personal autorizat si agrementat pentru sudura in polietilena

Calitatea sudurilor se va încadra în condițiile de calitate impuse atât de NTPEE - 2008, cât și de standardele românești și ISO la care se face referire în acestea.

Coborârea și pozarea conductelor în șanț

Înainte de începerea pozării conductelor persoana responsabilă se va asigura ca șanțul prezintă siguranță atât din punct de vedere al condițiilor geometrice, al protecției muncii, cât și din punct de vedere al traseului (poziția acestuia față de construcții, canalizații subterane, canale termice, etc.).

Înainte de coborârea conductei de PE în șanț se va verifica starea acesteia pentru ca să nu prezinte tăieturi, zgârieturi sau alte deteriorări, iar îmbinările să fie suficient răcite înainte de aplicarea oricăror presiuni asupra unor îmbinări recent executate.

La coborârea conductei în șanț se va avea grijă să se evite zgârierea conductei la contactul cu pantele și fundul șanțului. O atenție deosebită se va acorda la trecerea pe sub sau pe lângă obstacole.

La coborârea conductelor drepte se vor folosi frânghii și scânduri, fiind interzisă folosirea cablurilor sârmei sau lanțurilor. Pentru conductele înfășurate pe tambur, conducta va fi trasă de pe acesta în așa fel încât să nu apară nici o tensiune pe porțiunea de conductă îngropată, ca urmare a operației de desfășurare.

În timpul coborârii nu este permisă staționarea sub conducta suspendată.

Coborârea conductei în șanț se va face numai după ce la toate îmbinările sudate s-au efectuat ciclurile de răcire.

Modificările treptate de direcție pot fi realizate la conductele din PE prin curbare din serpuire, dar este necesar să se mențină conducta cât mai central în șanț pentru a permite o compactare corectă a umpluturii laterale.

Aceeași precauție trebuie avută și la apariția oricăror distorsiuni la conductele livrate în colac sau pe tambur.

În timpul operațiilor de pozare a conductelor, dacă se constată deplasări datorate dilatării sau contractării termice, se vor lua măsuri de eliminare a acestora.

În timpul verii , în cazul existenței a două puncte fixe, este necesară o mică adăugire la lungimea conductei de PE pentru a compensa contracția conductei de pe fundul răcoros al șanțului. Șerpuirea din șanț, care apare în mod natural la conducte cu diametru de până la 0 90 mm, este în mod normal suficientă pentru compensarea contracției termice anticipate.

La instalare, pe timp friguros, se va folosi lungimea exactă a conductei. Conducta care este prea scurtă sau nu

este aliniată nu trebuie ridicată de bolțurile unei îmbinări cu flanșă deoarece apar eforturi suplimentare la capătul de intrare, la flanșa adaptor și la robinetul sau piesa fixă la care se leagă.

Este recomandabil ca îmbinarea părții finale a conductelor să fie realizată în condiții de stabilitate termică a

acesteia.

Nivelarea fundului șanțului trebuie făcută astfel încât să se asigure un sprijin uniform al conductei. În cazul existenței apei freatice, conducta trebuie asigurată împotriva flotabilității prin lestare.

Conducta va fi trasă de pe tambur în așa fel încât să nu apară nici o tensiune pe porțiunea de conductă îngropată, ca urmare a operației de desfășurare. Printre altele, tensiuni suplimentare pot apare și ca urmare al derulării neliniare a conductei de pe tambur.

Umplerea șanțului

Înainte de pozarea conductei pe fundul șanțului se așează un strat de nisip compactat, cu grosimea de 10 cm. După efectuarea probelor de presiune se umple șanțul cu nisip până ce grosimea stratului de nisip, compactat manual, depășește cu 10 cm generatoarea superioară a conductei.

Restul de material cu care se umple șanțul va fi introdus, treptat, în straturi de max. 20 cm și va fi compactat manual.

După depunerea și compactarea primului strat de umplutură, se așează banda avertizoare de culoare galbenă din polietilenă cu lățimea de minim 15 cm, la 25cm deasupra generatoarei conductei de gaze naturale și cu inscripția GAZ METAN din 1 m în 1 m, dupa care se continuă umplerea șanțului.

Umplerea se va efectua pe zone de 20-30 m, avansând într-o singură direcție. Se poate lucra simultan pe trei zone consecutive, executându-se în același timp:

-    pe zona 1 - umplerea cu material de umplutură până la 50 cm deasupra conductei,

-    pe zona 2 - umplerea cu material de umplutură până la 20 cm deasupra conductei,

-    pe zona 3 - umplerea cu nisip.

În cazul în care nu există variații de temperatură a mediului ambiant mai mari de 50C într-o perioadă de 8 ore, se poate efectua umplerea șanțului și pe porțiuni mai mari de 30 m.

După terminarea lucrărilor de montaj și astuparea conductei se va reface carosabilul, trotuarul sau spațiul verde la starea initială, respectând profilul anexat la documentație.

Montajul conductei

Distantele minime dintre conductele din PE și alte instalații, construcții sau obstacole sunt cele din NTPEE -2008, tab.1 și sunt precizate și pe planurile de situație, după cum urmează:

p.r.

1,0m ;

0,5 m; 0,5 m;

1,0 m;

0,5 m;

0,5 m; 0,5 m; 0,5 m; 0,5 m;


p.m.

2,0 m 1,0 m 1,0 m

1,50 m

0,50 m

1,0 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m


1,5m1 2; 1,5 m1 3,0m1; 3,0 m1


1)    Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile a fi construite

2)    Clădiri fără subsoluri

3)    Canale pentru rețele termice, canale pentru rețele telefonice

4)    Conducte de canalizare

5)    Conducte de apa, cabluri de forță, cabluri telefonice, montate în sol sau în căminele acestor instalații

6)    Cămine pentru rețele termice, telefonice și de canalizare, stații sau cămine subterane în construcții independente

7)    Linii de tramvai până la șina cea mai apropiată

8)    Copaci

9)    Stâlpi

10)    Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje incinte industriale

-    în rambleu

-    în debleu , la nivelul terenului

Pe conductă se vor prevede răsuflători la distanțe de maxim 150 m una de alta. La distante de maxim 150 m se vor realiza diafragme impermeabile constituite din teren compact (din argilă) necesare pentru intreruperea drenajului, conform detaliului din plansa desenata anexata prezentului proiect.

Subtraversările căilor de comunicație și a canalizațiilor subterane se fac în tub de protecție, conform tabelelor de pe planurile de situație și se vor executa în conformitate cu prevederile documentației de execuție, a avizelor date de deținătorii acestora si conform NTPEE - 2008.

Subtraversările de retele subterane (canalizații si retele de apa potabila, cabluri electrice si telefonice, retele termice si conducte de termoficare pozate în canale termice) se vor realiza în șanț deschis.

Tuburile de protecție depășesc în ambele părți limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5 m în cazul canalizațiilor telefonice, canalelor de ape uzate, galeriilor edilitare, conducte care transportă fluide sub presiune, cabluri electrice și a altora de acest gen și cu cel puțin 1 m limitele canalelor de termoficare sau termice.

Capetele tuburilor de protectie se etanseaza pe conducta de gaze naturale, iar pe generatoarea tubului de protectie, la capetele acestora se practica gauri de aerisire, deasupra carora se pozeaza cate o rasuflatoare de g.n.

Distanța pe verticală minimă dintre conducta de polietilenă și canalizația subterană va fi de 200 mm. În cazul în care această distanță nu poate fi respectată, conducta se va monta în tub de protecție conform

NTPEE - 2008.

Pentru detectarea eventualelor acumulări de gaze între tubul de protecție și conducta de gaze naturale, la capetele tubului de protecție se vor monta răsuflători cu capac carosabil sau pentru spatii verzi, funcție de terenul unde este amplasată conducta de gaze naturale.

În cazul în care tubul de protecție este de oțel conducta va fi protejata cu inele din PE astfel încât la tragere acesteia prin tub să nu se zgârie țeava din polietilenă.

În proiectare retelelor de g.n. s-au prevăzut tuburi de protecție pentru intersecția conductei de gaze naturale cu branșamentele de apă ale proprietăților poziționate pe trotuarul pe care se va monta conducta.

Pentru verificarea continuității firului trasor se vor monta din 150 m în 150 m cutii de vizitare ale firului trasor.

În cazul în care apar probleme deosebite la montaj, privind distanțele față de vecinătăți sau canalizații subterane, lucrarea se sistează în zona respectivă și se va convoca proiectantul .

Modificările de traseu față de prevederile din proiect, vor fi făcute numai cu acordul proiectantului, care va opera în documentația conductei ( planuri, scheme ,etc.) toate schimbările convenite.

Verificarea înainte și în timpul montajului

Conductele vor fi verificate de către firma achizitoare sau reprezentantul acesteia la locul livrării.

Marcajul conductelor se va verifica pentru a se asigura ca acestea corespund specificației din comandă.

Pe timpul montării se vor face următoarele verificări:

a)    să nu existe pe conductă defecte de suprafață (zgârieturi, fisuri, deformari, etc. );

b)    daca îmbinările au fost făcute în conformitate cu prevederile NTPEE - 2008 și cu instrucțiunile fabricanților și a procedeului agrementat;

c)    verificarea nedistructivă a 25 % din îmbinările efectuate prin sudură cu sisteme care să realizeze fotografii relevante a îmbinărilor sudate.

d)    dacă au fost executate reparațiile și înlocuirile necesare înainte de a fi acoperite;

e)    dacă s-a realizat adâncimea și lățimea corectă a șanțului și dacă s-au respectat distanțele obligatorii față de alte construcții și canalizații subterane existente;

f)    dacă au fost eliminate toate obstacolele de pe fundul șanțului înainte de coborârea conductei;

g)    dacă pe timpul coborârii conductei în șanț s-a asigurat o poziție corectă a conductei și dacă nu au apărut deteriorări ale acesteia;

h)    daca baza santului a fost acoperita cu un start de nisip cu grosimea de 10 cm;

i)    dacă umplerea șanțului se execută corect;

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile și conducta și se vor începe pregătirile pentru efectuarea probelor de presiune.

Probe de presiune

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile și conducta și se vor începe pregătirile pentru efectuarea probelor de presiune.

Probele de presiune constituie fază determinantă și se vor efectua conform NTPEE - 2008, tabelul 8 astfel :

- verificarea și proba de rezistență pentru conductele de presiune redusa se vor realiza la

presiunea de 6 bar. Durata de poba este de 1 ora.

-    verificarea și proba de etanșare pentru conductele de presiune redusa se vor realiza la presiunea de 4 bar. Durata de proba este de 24 ore.

Efectuarea verificărilor și probelor la conductele de distribuție din polietilenă se efectuează după răcirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri.

Efectuarea verificărilor și probelor la conductele de distribuție se realizează astfel:

-    verificarea se face pe tronsoane de până la 500m la presiunile de mai sus, iar verificarea se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menține constantă minim 4 ore.

-    proba se execută pe conductele terminate și se efectuează la presiuni conform tab.8 din NTPEE/2008, iar proba se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menține constantă 24ore

La efectuarea probelor de rezistență și etanșeitate, aparatele de măsurarea presiunii și temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă, cu verificare metrologică în termen de valabilitate. Clasa de precizie a aparatelor trebuie să fie de minim 1,5.

Pe lângă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune și temperatură având aceeași clasă de precizie cu cea a aparatelor de bază.

Înregistrarea parametrilor de presiune și temperatură fie pe diagramă, fie pe protocolul editat prin tiparire de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistență și etanșeitate.

Aceste înregistrări se datează și semnează de responsabilul metrolog , instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar și proiectant, iar acestea conțin date privind lungimea și diametrul tronsonului de conductă supus probelor, datele de identificare și verificare ale aparatelor de măsură și control.

Verificările și probele se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu mediul ambiant. Timpul necesar egalizării temperaturii este în funcție de volumul conductei , conform tab 9 din NTPEE/2008

Masuri speciale pentru marcajul și protecția conductei

Pentru prevenirea deteriorării conductei în timpul exploatării, înainte de punerea în funcțiune se vor lua următoarele măsuri:

a) marcarea traseului conductei și a robinetelor pe fiecare clădire de pe traseul conductei cu placi bine fixate 20 cm x 20 cm și inscripționate astfel:

Diametrul conductei

Distanța pe orizontală față de clădire

Anul execuției

Constructor

b)    aplicarea unei benzi de avertizare din foile de PE de culoare galbenă cu lățime minima de 15cm și cu inscripția GAZ METAN la intervale de 1 m, plasată la 25 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.

c)    amplasarea unui fir metalic din Cu monofilat si izolat, cu secțiunea de 0 1,5 mm2, de-a lungul conductei și cu capete scoase la exterior și protejate, pentru determinarea traseului conductei cu sisteme electrice. Capetele firului vor fi situate la distanțe care să nu depășească 150m, în puncte bine alese, unde poate fi plasat un semnal pentru reperarea conductei. Firul se va amplasa la același nivel cu conducta și va fi legat de aceasta la intervale de maximum 1 m.

Punerea în funcțiune a conductei de presiune redusă

Punerea în funcțiune a conductelor se face de constructor, prin instalatorul autorizat în prezența delegatului

S.C. CONGAZ S.A. Constanța.

La punerea în funcțiune a conductelor, S.C. CONGAZ S.A. are obligația de a completa cartea construcției pe baza proiectului și a tuturor documentelor de atestare a calității lucrărilor și a condițiilor concrete de execuție puse la dispoziția sa de către constructor.

Se va întocmi de către constructor planul conductelor pentru cartea construcției pe care se vor menționa distanțele între suduri, locul sudurilor de poziție, diametrul conductei, locul schimbărilor de diametru, lungimea fiecărui tronson de conductă pe diametre și lungimea totală a conductei, locul de intersecție cu alte conducte, cabluri, etc, distanța până la alte instalații întâlnite în săpătură, construcții sau alte obstacole subterane, locurile dispozitivelor de închidere, profile transversale în puncte aglomerate. De asemenea constructorul va pune la dispoziția beneficiarului pentru completarea cărții construcției:

-    certificate de calitate materiale,

-    procese verbale de lucrări ascunse,

-    diagramele probelor de presiune.

Măsuri de protecție a mediului

Sistemul de distribuție gaze va fi astfel conceput încât să nu poată produce efecte negative asupra sănătății populației și nici a personalului de exploatare. În organizarea funcționării sistemului se vor prevede mijloace adecvate pentru prevenirea asfixierilor cu gaze sau producerea exploziilor sau incendiilor în cazuri accidentale.

Materialele necesare executării lucrărilor se depozitează în locuri bine stabilite , amenajate corespunzător ,

în vederea prevenirii poluării solului și subsolului.

La terminarea lucrărilor , executantul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale și reziduuri , iar deșeurile revalorificabile rezultate se predau unităților autorizate să preia acest tip de deșeuri.

Mijloacele de transport vor fi etanșe pentru a se evita împrăștierea materialelor sau deșeurilor pe carosabil. Orice intervenție la utilaje se va face în locuri amenajate și prevăzute cu instalații de coletare a deșeurilor

lichide sau solide produse.

Se vor organiza spații bine determinate pentru depozitarea diverselor deșeuri până la evacuarea de pe

amplasament.

Se interzice afectarea vecinătăților lucrării.

Este obligația executantului lucrării de a remedia orice poluări accidentale produse din vina sa în timpul executării lucrărilor , etc.

Măsuri speciale pentru etanșare

Se vor lua măsuri de etanșare împotriva infiltrațiilor de gaze naturale la trecerile subterane ale instalațiilor de orice utilitate ( încălzire , apă , canalizare , cabluri electrice , telefonice , etc. ) prin pereții subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuție.

Pe traseul conductei de gaze naturale, care se montează în terenuri fără construcții, se prevăd diafragme de drenare din argilă, care se poziționează din 150 in 150 de metri între ele. Lângă fiecare drenaj stanga-dreapta

a acesteia, se prevede câte o rasuflatoare de spații verzi, conform NTPEE - 2008.

De asemea, se etanșează toate trecerile conductelor prin planșeele subsolurilor , pentru evitarea pătrunderii gazelor naturale la niveluri superioare , în caz de infiltrare a acestora la subsol.

Măsuri de protecție a mediului

Sistemul de distributie gaze va fi astfel conceput incat sa nu poata produce efecte negative asupra sanatatii populatiei si nici a personalului de exploatare in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 art. 64. In organizarea functionarii sistemului se vor prevede mijloace adecvate pentru prevenirea asfixierilor cu gaze sau producerea exploziilor sau incendiilor in cazuri accidentale.

Materialele necesare executarii iucrarilor se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator in vederea prevenirii poluarii solului si/sau subsolului in conformitate cu OUG 195/2005

Se vor organiza spatii bine determinate pentru depozitarea diverselor deseuri pans la evacuarea de pe amplasament.

Se interzice afectarea vecinatatilor lucrarii.

Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a se evita imprastierea materialelor si/sau a deseurilor pe carosabil.

Orice interventie la utilaje se va face in locuri amenajate si prevazute cu instaiatii de colectare a deseurilor lichide sau solide produse.

La terminarea lucrarilor,executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, iar deseurile revalorificabile rezultate se predau numai unitatitor autorizate sa preia acest tip de deseuri in conformitate cu prevederile OUG 195/2005

Executantul lucrarii este obligat sa remedieze orice poluare accidentala produsa din vina sa in timpul executarii lucrarilor, precum si in perioada de garantie.

Masuri de protectia muncii

Documentatia a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii aprobate cu HG1425/2006.

Se vor respecta de asemeni : Legea 481/2004 privind Protectia civila , Ordinul MIRA 498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca , HGR 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca , HGR 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuate de protectie la locul de :r:unca , HGR 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explosive.

Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa adopte in functie de operatiile ce urmeaza a se executa normele de protectie muncii si sa faca inaintea fiecarei operatii instructajul cu personalul respectiv. Atentie deosebita se va acorda in special:La trecerea cu utilaje si masini peste conducta in functiune si in zona de protectie. Trecerea se va face numai prin locuri amenajate cu dale din beton armat tip, folosite in schele petroliere.Manevrarea corecta a utilajului de constructii si instruirea muncitorilor ce lucreaza in raza de activitate a utilajelor (excavatoare, macarale, etc.).Personalul care lucreaza in raza utilajelor actionate electric sau in zona retelelor electrice va fi instruit pentru evitarea electrocutarii

Pe toata durata executiei santierele vor fi dotate cu panouri P.S.I. specifice operatiilor de lucru, iar personalul de conducere a punctului de lucru, va verifica respectarea si insusirea prevederilor de NTS, PM si PSI.

Constructorul si beneficiarul vor trebui sa stabileasca si alte masuri si sa le completeze pe cele din proiect cu masuri specifice activitatii lor.

Legislatia, normativele, instructiunile si atentionarile mai sus enumerate au caracter enuntiativ nelimitativ. Ele privesc domeniile specifice ale celor mai importante categorii de lucrari proiectate prin documentatia de fata, dar care nu absolva de obligativitatea cunoasterii si aplicarii in timpul executiei si exploatarii obiectivelor proiectate, a tuturor normativelor si masurilor de protectia muncii aferente tuturor genurilor de lucrari prevazute.

In timpul executiei iucrarilor prevazute in proiect cat si a exploatarii retelelor este obligatorie Verificarea mecanismelor si dispozitivelor de ridicare si tragere in vederea asigurarii perfecte si nepericuloase a functionarii acestora;

Folosirea utilajelor si a echipamentelor corespunzatoare pentru activitatea de manipulare Verificarea zilnica a utilajelor si agregatelor folosite in timpul operatiunilor tehnologice Asigurarea calitatii corespunzatoare a imbinarilor sudate la montarea conductelor

Asigurarea conductei si a schelelor in timpul montajului in vederea asigurarii unei pozitii stabile (prindere in funii, opritori, etc.);

Verificarea materialului lemnos intrebuintat pentru schele si podine executarea scheleior in conditii bune ; Montarea placutelor avertizoare si izolarea zonei in timpul lucrului si probelor, Prelucrarea, insusirea si aplicarea corespunzatoare a normelor generate si speciale de protectia muncii si tehnica securitatii, precum si dotarea completa si corespunzatoare a personalului executant cu echipament de protectie.

Este interzisa cu desavarsire

Stationarea personalului executant sub sau deasupra pieselor care se ridica sau se coboara in timpul montajului;

Transportarea,manipularea si manevrarea de materiale sau utilaje, efectuate in conditii neconforme normativelor in vigoare (improvizate, neverificate, cu dispozitive de prindere neadecvate, etc.);

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale se vor lua urmatoarele masuri

Se vor respecta distantele si masurile de siguranta prescrise in normative;

La saparea manuala a santutui se va da o deosebita atentie activitatii cand santul se afla in zona de circulatie si mai ales cand in zona se afla cabluri pe langa calea de comunicatii;

Controlul defectoscopic al imbinarilor sudate si executarea incercarilor de presiune a conductelor se vor efectua in conformitate cu prevederile normativului de proiectare si STAS 8321; Se vor verifica sub toate aspectele (gabarit, stare de functionare, uzura,etc.) utilajele, mijloacele de

transport si tractiune, macaralele, cablurile, funii

Se vor marca prin tablite avertizoare pericolele si lucrarile ce comporta situatii periculoase pentru personalul de executie si exploatare;

Echipamentul de lucru si cel de protectie se va intretine si utiliza in mod corespunzator;

Se vor lua masuri pentru insusirea, verificarea si aplicarea corecta si integrala a tuturor normativelor generate si speciale de protectia muncii si tehnica securitatii, din care se va acorda atentie prioritara cauzelor prinapale a caror pondere la producerea accidentelor s-au dovedit a fi apreciabile in executarea si exploatarea genurilor de lucrari ale proiectului de fata;

Masuri PSI Se vor respecta:

Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor

Ordin MAI 80/06.05.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

Ordin MAI 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Ordin MIRA 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

Ordin MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de aparare impotriva incendiilor

Ordin MA1 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generate privind instruirea salariatilor in domeniul

situatiilor de urgenta

Ordin 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

Ordin MAI 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si

desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta LEGEA 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

HGR 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii

lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explosive

Ordin MEF Nr. 1.636 12007 si Ordin MMFES Nr. 392 12007 privind aprobarea reglementarii tehnice

Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,

repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive;,

indicativ NEx 01-06

Ordin MEF Nr. 1.638 / 2007 si Ordin MMFES Nr. 393 / 2007 pentru aprobarea Reglementarii tehnice

;Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la

unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice;, indicativ NVIV -01-06

Ordin MEF Nr. 1.637 / 2007 si Ordin MMFES Nr. 391 / 2007 pentru aprobarea Normativului privind

organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de

gaze toxice si/sau explozive

Ordin MMFES 448/11.07.2008

Lista standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si

sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfera potential explozive.

PROIECTANT

Ing. Vlad Pelin

Obiectivul: 0199 45000000    Exec retele distributie gn

Obiectul:    0019 19    DEVIERE CONDUCTA PEHD DN=315MM MAMAIA (ZONA CAZINO)

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TER001 TERASAMENTE CONDUCTA PEHD DN=315MM

Categoria de lucrari: 0199 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM

PU MAT

VAL

MAT

=

= D E N U M I R E

PU MAN

VAL

MAN

=

= A R T I C O L

PU UTI

VAL

UTI

=

=

PU TRA

VAL

TRA

=

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.

TOT.

T O T

A L

=

001 TSA01A1 M.C. 3.331

0.00

0.

00

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU

7.80

25.

98

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

0.00

0.

00

<0,6M T.USOR

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

25.

98

002 DC04B1 [ 3] M 74.652

3.85

287.

41

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

4.41

329.

22

CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA

8.53

636.

78

DRUMURI

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

1253.

41

003 DG05A1 MP. 23.606

0.00

0.

00

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS

8.10

191.

21

FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE

0.00

0.

00

PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

191.

21

005 TSA02D1 M.C. 7.842

0.00

0.

00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

39.75

311.

72

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

0.00

0.

00

ADINC.<0,75M T.F.TAR

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

311.

72

006 TSA02E1 M.C. 21.645

0.00

0.

00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

19.80

428.

57

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

0.00

0.

00

ADINC.<1,5M T.MIJL.

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

428.

57

007 2200496 M.C. 6.584

50.40

331.

83

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI

0.00

0.

00

0,0-1,0 MM $

0.00

0.

00

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

331.

83

008 TSD01A1 M.C. 6.584

0.00

0.

00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

2.75

18.

11

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

0.00

0.

00

BULG.TEREN USOR

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

18.

11

009 TSD04A1 M.C. 6.584

0.30

1.

98

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

13.05

85.

92

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

0.00

0.

00

10CM GROS.T.NECOEZIV

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

87.

90

013 TSC04F1 100 MC. 0.126

0.00

0.

00

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU

0.00

0.

00

UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

182.00

22.

93

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

22.

93

014 TSD01B1 M.C. 16.984

0.00

0.

00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

4.59

77.

96

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

0.00

0.

00

BULG.TEREN MIJL.

0.00

0.

00

0.000

0

Tot

al=

77.

96

015 TSD04B1 M.C.

14.898

0.30

4.

47

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

11.25

167.

60

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

0.00

0.

00

10CM GROS.T.COEZIV

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

172.

07

016 TSD01A1 M.C.

0.111

0.00

0.

00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

2.75

0.

31

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

0.00

0.

00

BULG.TEREN USOR

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

0.

31

017 TSH04F1 MP.

11.102

0.00

0.

00

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT

8.25

91.

59

VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

0.00

0.

00

MOBILIZAT T.TARE ADINC.30C

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

91.

59

018 DA06A1 M.C.

1.626

104.53

169.

97

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU

FUNCT

17.31

28.

15

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

26.59

43.

24

ASTERNERE MANUAL

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

241.

35

019 DA11B1 M.C.

2.439

43.11

105.

15

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM

CU

24.75

60.

37

ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE

FARA

35.57

86.

76

INNOROIRE

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

252.

27

020 DA13B1 MP.

23.606

6.49

153.

20

MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10

2.25

53.

11

CM GROS

5.52

130.

31

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

336.

62

021 2199003 MP.

11.102

12.62

140.

11

Refacere spatiu verde

0.00

0.

00

0.00

0.

00

0.04

0.

50

0.001

0

Total=

140.

61

022 2199001 MP.

23.606

76.07

1795.

71

Reparatii asfaltice in carosabil

0.00

0.

00

0.00

0.

00

9.90

233.

70

0.220

5

Total=

2029.

41

023 TRI1AA01C2 TONA

49.773

0.00

0.

00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

5.25

261.

31

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.

00

AUTO CATEG.2

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

261.

31

024 TRA01A15P TONA

48.528

0.00

0.

00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

0.00

0.

00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=

15 KM

0.00

0.

00

15.60

757.

04

0.000

0

Total=

757.

04

025 TRA01A50 TONA

23.903

0.00

0.

00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.

00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

PE

0.00

0.

00

DIST.= 50 KM.

52.00

1242.

96

0.000

0

Total=

1242.

96

026 TSD02C1 100 MC.

0.213

0.00

0.

00

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN

TER.

0.00

0.

00

CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN

STRAT.

47.00

10.

01

CU GROS.DE 31-50C

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

10.

01

YB01 SPOR PROC MANOPERA

2131.

1x 10.00%=

213.1

YB02 SPOR PROC UTILAJ

930.

0x 10.00%=

93.0

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

5.204 2989.82 2344.22

1023.02

2234.19

8591.

26

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

= 1022.63

Valoare aferenta utilaje electrice

=

0.39

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto 5.20

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare 15.0%

-MANIPULARE MANUALA:    5.20

-MANIPULARE MECANICA:    5.20

-CAS:

(

2361.14 + 2234.19 *

1039 0.000) *

-SOMAJ:

(

2361.14 +

1039

2234.19 *

0.000) *

-C.A.A.M.

0.224%

(

2361.14 +

1039

2234.19 *

0.000) *

-C.A.S.S.

5.2%

(

2361.14 +

1039

2234.19 *

0.000) *

-FGS 0.25% (

2361.14 +

1039

2234.19 *

0.000) *

-CCMI 0.85

%

(

2361.14 +

1039

2234.19 *

0.000) *

Total cheltuieli directe:

1 999.99

x

45.00=

234.20

448.47

x

3.25=

16.91

x

3.25=

16.91

94

* 0.000

+

0.

20800 =

491.12

94

* 0.000

+

0.

00500 =

11.81

94

* 0.000

+

0.

00224 =

5.29

94

* 0.000

+

0.

05200 =

122.78

94

* 0.000

+

0.

00250 =

5.90

94

* 0.000

+

0.

00850 =

20.07

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

5.204

3438.29

3018.10

1039.94

2234.19

9730

.5

Cheltuieli

indirecte:

9730.52 *

0.1500 =

1 459.

58

Profit:

11190.10 *

0.0800 =

895.

21

TOTAL GENERAL DEVIZ

12 085.31

PROIECTANT

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA


Formularul F3

Obiectivul: 0199 45000000    Exec retele distributie gn

Obiectul:    0019 19    DEVIERE CONDUCTA PEHD DN=315MM MAMAIA (ZONA CAZINO)


Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MON001 MONTAJ CONDUCTA PEHD DN=315 MM

Categoria de lucrari: 0199 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM

PU MAT

VAL MAT

=

= D E N U M I R E

PU MAN

VAL MAN

=

= A R T I C O L

PU UTI

VAL UTI

=

=

PU TRA

VAL TRA

=

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T

O T A L

=

001 GD17L1% M 45.000

0.80

36.

00

TEAVA DIN POLIETILENA PTR. CONDUCTE DE

15.60

702.

00

DISTRIBUTIE MONTATA IN SANT DN=315MM

42.08

1893.

60

0.05

2.

25

0.002

0

Total=

2633.

85

001 6700569 M 45.225

308.75

13963.

22

TEAVA POLIETILENA PEHD PE100 SDR11

0.00

0.

00

315X28,7

0.00

0.

00

0.65

29.

40

0.026

1

Total=

13992.

61

002 GD18K1% BUC. 8.000

0.00

0.

00

IMBINAREA PRIN SUDURA CAP LA CAP A

18.30

146.

40

FITINGURILOR DIN POLIETILENA DN=315MM

109.80

878.

40

(ADAPTOARE DE FLANSA, C

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

1024.

80

002 5000028 BUC. 4.000

1924.56

7698.

24

COT POLIETILENA PEHD PE100 SDR11 90 GR.

0.00

0.

00

DN 315 MM

0.00

0.

00

0.60

2.

40

0.024

0

Total=

7700.

64

003 GD19K1% BUC. 2.000

0.00

0.

00

IMBINAREA PRIN SUDURA DE TIP ELECTROFUZI

31.50

63.

00

UNE INTRE TEAVA SI FITING (MUFA, TEU,

123.50

247.

00

COT) DIN POLIETILE

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

310.

00

003 5000327 BUC. 2.000

665.91

1331.

82

MUFA ELECTROSUDABILA PEHD PE100 SDR11 DN

0.00

0.

00

315 MM

0.00

0.

00

0.07

0.

15

0.003

0

Total=

1331.

97

004 NLTPPE05 M 6.000

0.00

0.

00

TUB PROTECTIE POLIETILENA MONTAT LA

24.15

144.

90

TRAV. CANALIZATII SI DRUMURI TUBUL AVAND

0.00

0.

00

DN=400 MM

0.00

0.

00

0.000

0

Total=

144.

90

004 5000667 M 6.000

324.72

1948.

32

TEAVA POLIETILENA PEHD PE80 SDR17,6

0.00

0.

00

400X22,7 MM

0.00

0.

00

0.68

4.

05

0.027

0

Total=

1952.

37

005 ACC04N1 M 4.000

1.14

4.

56

TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBINATE

30.15

120.

60

CU MUFA SI ETANSARE USCATA AVIND DN 500

0.00

0.

00

MM

0.03

0.

10

0.001

0

Total=

125.

26

005 2804553 BUC. 4.000

196.52

786.

08

TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI

0.00

0.

00

BUZA 500X1000 S816

0.00

0.

00

5.62

22.

50

0.225

1

Total=

808.

58

006 GD09B1 BUC.

2.000

58.90

117

.80

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN

LUNGUL

17.40

34

.80

CONDUCTELOR AVIND DN=2 1/2-6 TOLI

0.00

0

.00

0.70

1

.40

0.028

0

Total=

154

.00

007 GD10B1 BUC.

6.000

25.83

154

.98

RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 2 1/2

15.00

90

.00

- 6 TOLI

0.00

0

.00

0.38

2

.25

0.015

0

Total=

247

.23

008 GC01H1 HM.

0.450

18.27

8

.22

PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT

45.82

20

.62

IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5

COND

43.23

19

.45

AVIND DN=300 MM

0.12

0

.06

0.005

0

Total=

48

.35

009 GC03H1 BUC.

1.000

0.00

0

.00

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

48.60

48

.60

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

14.52

14

.52

CONDUCTE CU DN=300 MM

0.00

0

.00

0.000

0

Total=

63

.12

010 GC04H1 BUC.

1.000

162.85

162

.85

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP

LA

1638.75

1638

.75

PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND

CE SE

636.00

636

.00

PROB CU AER CU DN 300

1.10

1

.10

0.044

0

Total=

2438

.70

YB01 SPOR PROC MANOPERA

3009.6x

10.00%=

300.

9

YB02 SPOR PROC UTILAJ

3688.9x

10.00%=

368.

9

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

2.626 26212.09 3310.64

4057.87

65.65

33646

.25

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

= 3229.13

Valoare aferenta utilaje electrice = 828.74

Detaliere transporturi:

-Transport auto

2.626x

25.

00=

65.65

Alte cheltuieli directe

-Cota aprovizionare 15.

0%

3 931.81

-MANIPULARE MANUALA:

2.626x

3.

25=

8.53

-MANIPULARE MECANICA: -CAS:

2.626x

3.

25=

8.53

( 3319.17 +

4066.41

* 0.

000

+

65.65 *

0.000) * 0.

20800

=

690.39

-SOMAJ:

( 3319.17 +

4066.41

* 0.

000

+

65.65 *

0.000) * 0.

00500

=

16.60

-C.A.A.M. 0.224%

( 3319.17 +

4066.41

* 0.

000

+

65.65 *

0.000) * 0.

00224

=

7.43

-C.A.S.S. 5.2%

( 3319.17 +

4066.41

* 0.

000

+

65.65 *

0.000) * 0.

05200

=

172.60

-FGS 0.25%

( 3319.17 +

4066.41

* 0.

000

+

65.65 *

0.000) * 0.

00250

=

8.30

-CCMI 0.85%

( 3319.17 +

4066.41

* 0.

000

+

65.65 *

0.000) * 0.

00850

=

28.21

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

2.626

30143.90

4242.70

4066.41

65.65

38518.66

Cheltuieli

indirecte: 38518.66 *

0.1500 =

5 777.80

Profit:

44296.46 *

0.0800 =

3 543.72

PROIECTANT,

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA

Ing. Pelin VladDevize: TER001 MON001

|Nr. | |Crt.|

Denumirea meseriei |

Consumuri (om-ore) | cu manopera directa |

Tarif mediu | RON/ora |

Valoare(exclusiv TVA)| RON    |

(2 x 3)    |

Procent    |

100%    |

| 0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 1|

102 BETONIST |

24.142 |

15.000|

362.12 |

362.12|

| 2|

106 DRENOR CANALIST |

7.304 |

15.000|

109.56 |

109.56|

| 3|

107 DULGHER CONSTRUCTII |

0.528 |

15.000|

7.92 |

7.92|

| 4|

116 INSTALATOR SANITAR |

9.152 |

15.000|

137.28 |

137.28|

| 5|

120 INSTALATOR ALIMENTARE APA |

1.012 |

15.000|

15.18 |

15.18|

| 6|

128 PAVATOR |

10.381 |

15.000|

155.72 |

155.72|

| 7|

196 SAPATOR |

74.737 |

15.000|

1121.06 |

1121.06|

| 8|

199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- |

29.054 |

15.000|

435.81 |

435.81|

MONTAJ |

| 9|

216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE |

3.564 |

15.000|

53.46 |

53.46|

| 10|

227 SUDOR ELECTRIC |

23.907 |

15.000|

358.60 |

358.60|

| 11|

228 SUDOR GAZE |

31.196 |

15.000|

467.94 |

467.94|

| 12|

250 MONTATOR CONDUCTE |

136.126 |

15.000|

2041.89 |

2041.89|

| 13|

903 PEISAGIST |

5.740 |

15.000|

86.10 |

86.10|

| 14|

999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE |

0.977 |

15.000|

14.65 |

14.65|

COMUNALA |

| 15|

3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE |

19.163 |

15.000|

287.44 |

287.44|

MATERIALE |

| 16|

3197 Manopera manipulare |

66.496 |

25.39 |

25.39|

T O T A L |

443.479 |

RON |

5680.14 |

5680.14|

PROIECTANT,

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA Ing. Pelin Vlad

Devize: TER001 MON001

|Nr. | |Crt.|

Denumirea resursei materiale |

U.M. |

Consumuri | cuprinse | in oferta |

Pret unitar | exclusiv TVA | RON |

Valoare    |

exclusiv TVA | RON    |

Furnizor |

Greutate| (tone) |

| 0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

| 1|

2199001

Reparatii asfaltice in carosabil |

MP. |

23.61|

76.07|

1795.71|

5.193|

| 2|

2199003

Refacere spatiu verde |

MP. |

11.10|

12.62|

140.11|

0.011|

| 3|

2200044

PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM $|

M.C. |

0.13|

79.20|

10.14|

0.205|

| 4|

2200393

BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM $ |

M.C. |

2.13|

79.20|

168.83|

3.624|

| 5|

2200496

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI | LACURI 0,0-1,0 MM $ |

M.C. |

6.58|

50.40|

331.83|

8.888|

| 6|

2200525

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI | LACURI 0,0-7,0 MM $ |

M.C. |

0.97|

50.40|

48.78|

1.307|

| 7|

2201658

PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI| MAGMATICE 15-25 MM. |

M.C. |

0.87|

30.00|

26.18|

1.309|

| 8|

2201672

PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI| MAGMATICE 40-63 MM. |

M.C. |

5.99|

30.00|

179.84|

8.992|

| 9|

2600294

BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO| R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484 |

KG |

2.16|

2.90|

6.26|

0.002|

| 10|

2804553

TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA | CEP SI BUZA 500X1000 S816 |

BUC. |

4.00|

196.52|

786.08|

0.899|

| 11|

2900888

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE | COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB| MINIM 18CM S4342 |

M.C. |

0.00|

600.00|

0.24|

0.000|

| 12|

2917685

DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C | GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689|

M.C. |

0.00|

600.00|

0.24|

0.000|

| 13|

3304873

TEAVA INSTALATII NEAGRA | NEFILETATA M - 50(2 ) OL 32 1 S | 7656 |

M |

8.00|

15.00|

120.00|

0.041|

| 14|

3606350

TABLA GROASA 5X 1250 OL37-1N S | 437 $ |

KG |

15.84|

3.20|

50.69|

0.016|

| 15|

3609091

TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S | 437 $ |

KG |

0.21|

3.20|

0.67|

0.000|

| 16|

4035948

MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE |

BUC. |

0.01|

0.00|

0.00|

0.000|

INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI |

| 17|

4426977

FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2| ET PU S 8515$ |

BUC. |

0.03|

0.00|

0.00|

0.000|

| 18|

4428810

GARNITURA METALICA INELARA | ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST| 750/73 |

BUC. |

0.01|

0.00|

0.00|

0.000|

| 19|

5000028

COT POLIETILENA PEHD PE100 SDR11 | 90 GR. DN 315 MM |

BUC. |

4.00|

1924.56|

7698.24|

0.096|

| 20|

5000327

MUFA ELECTROSUDABILA PEHD PE100 | SDR11 DN 315 MM |

BUC. |

2.00|

665.91|

1331.82|

0.006|

| 21|

5000667

TEAVA POLIETILENA PEHD PE80 | SDR17,6 400X22,7 MM |

M |

6.00|

324.72|

1948.32|

0.160|

| 22|

5823768

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M | 33X 150 GR. 4.8 S 920$ |

BUC. |

2.13|

15.17|

32.39|

0.003|

| 23|

5843354

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA | S6218 OL37 M 33 |

BUC. |

2.13|

3.50|

7.47|

0.001|

| 24|

5882362

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL | A M 33 OL34 S 5200 |

BUC. |

2.13|

1.19|

2.54|

0.000|

| 25|

5886928

CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 | S 2111$ |

KG |

0.00|

4.44|

0.02|

0.000|

| 26|

5900164

ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 | E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM |

KG |

9.04|

8.24|

74.48|

0.011|

| 27|

5903207

SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI    |

INCARCARE SUB FLUX S10MN1 4    |

KG |

0.60|

9.32|

5.59|

0.001|

| 28|

5904512

OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT | STAS 2031 CLASA A |

M.C. |

3.59|

3.30|

11.83|

0.044|

| 29|

6002737

DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT | CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55|

BUC. |

0.26|

1066.23|

278.59|

0.002|

| 30|

6200078

CARBUNE BRUN SORTAT GRANULATIE 16| -350 MM. DE CRISTOLTEL |

KG |

40.80|

0.00|

0.00|

0.041|

| 31|

6202806

APA INDUSTRIALA PENTRU    LUCRARI    |

DRUMURI SI TERASAMENTE    IN    |

CISTERNE    |

M.C. |

6.66|

3.00|

19.97|

6.656|

| 32|

6202818

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI| BETOANE DELA RETEA $ |

M.C. |

1.35|

3.00|

4.04|

1.348|

| 33|

6311528

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII | DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM |

KG |

0.01|

4.44|

0.04|

0.000|

| 34|

6601040

INEL CAUCIUC IMBINARE TUBURI    |

AZBOCIMENT BETON CLASA 12 B50    |

568X17 S6907    |

BUC. |

4.04|

0.00|

0.00|

0.003|

| 35|

6622159

PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S | 3498$ |

KG |

1.34|

24.00|

32.10|

0.001|

| 36|

6700569

TEAVA POLIETILENA PEHD PE100 | SDR11 315X28,7 |

M |

45.23|

308.75|

13963.22|

1.153|

| 37|

7106065

Fir trasor |

M |

49.50|

0.62|

30.69|

0.050|

| 38|

7106230

Mastic |

KG |

2.02|

0.00|

0.00|

0.002|

| 39|

7106636

Banda de marcaj |

M |

48.60|

0.11|

5.35|

0.049|

| 40|

7308164

CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) | STAS 102-63 $ |

KG |

4.71|

5.50|

25.88|

0.005|

| 41|

7309326

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE | ORICE CULOARE $ |

KG |

0.52|

3.50|

1.83|

0.001|

| 42|

7312830

CUTIE FONTA PENTRU GAZE NATURALE | CU CAPAC ROTUND |

BUC. |

2.00|

31.00|

62.00|

0.024|

| 43|

Diferenta pret materiale (cota | aprovizionare si spor material la| deviz) |

4380.30|

T O T A L |

RON |

33582.31|

40.143|

PROIECTANT,

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA Ing. Vlad PelinDevize: TER001 MON001

|Nr. | |Crt.|

Ti

p de transport |

Elemente rezultate din analiza lucrarilor| ce urmeaza a fi executate |

Tarif unitar | RON/    |

tona    |

Valoare(exclusiv TVA)| RON |

tone | transportate |

km. | parcursi |

ore de    |

functionare    |

| 0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 1. |

Transport auto (total) din care,pe | categorii |

80.245 |

2299.46 |

1.001

TRA01A15P    |

TRANSPORTUL RUTIER AL    |

PAMINTULUI SAU MOLOZULUI    CU    |

AUTOBASCULANTA DIST.=15    KM    |

48.528 |

15.600 |

757.04 |

1.002

TRA01A50    |

TRANSPORTUL    RUTIER    AL    |

MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| CU AUTOBASCULANTA    PE    DIST.= |

50 KM.    |

23.903 |

52.000 |

1242.96 |

1.003

Cheltuieli de transport auto |

7.814 |

299.47 |

| 2. |

Transport pe cale ferata (total)    |

din care,pe categorii    |

0.00 |

| 3. |

Alte

transporturi (total) |

T O T

A L |

80.245 |

RON |

2299.46 |

PROIECTANT,

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA Ing. Vlad Pelin

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Devize: TER001 MON001

|Nr. | |Crt.|

Denumirea utilajului de constructii |

Consumuri | ore de functionare |

Tarif orar    |

RON/    |

ora functionare    |

Valoare (exclusiv TVA)| RON    |

(2 x 3)    |

| 0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

| 1|

2304

GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE | INT.20-39 KVA |

23.331 |

50.000 |

1166.55 |

| 2|

2506

MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0- | 3,9 MC/MIN |

4.950 |

55.000 |

272.25 |

| 3|

2512

MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0- | 15,0 MC/MIN |

0.371 |

55.000 |

20.41 |

| 4|

3006

GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW |

4.153 |

50.000 |

207.65 |

| 5|

3502

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU | MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC |

0.180 |

140.000 |

25.23 |

| 6|

3546

AUTOGREDER PINA LA 175CP |

0.114 |

154.000 |

17.59 |

| 7|

3553

BULDOZER PE SENILE 65-80CP |

0.110 |

100.000 |

11.01 |

| 8|

4005

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU    |

RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF    |

1.556 |

170.000 |

264.53 |

| 9|

4058

MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC | ABRAZIV 20KW |

24.142 |

24.000 |

579.40 |

| 10|

5603

AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. | A.J. 5-8T |

4.995 |

25.000 |

124.87 |

| 11|

7002

MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. | CU SENILE DE SIPES 15TF |

4.241 |

120.000 |

508.91 |

| 12|

7913

APARAT DE SUDURA SR |

4.180 |

15.000 |

62.70 |

| 13|

7914

APARAT DE SUDURA SD |

19.151 |

40.000 |

766.04 |

| 14|

7920

AUTOMACARA 5-10TF |

7.524 |

140.000 |

1053.36 |

| 15|

Utilaj manipulare |

25.39 |

T O T A L |

98.998 |

RON |

5105.90 |

PROIECTANT,

SC PROIECTARI LUCRARI DE ARTA

S.C. “PROIECTĂRI LUCRĂRI DE ARTĂ” - SRL


BUCUREȘTI, SECTOR 2, sos. ȘTEFAN CEL MARE 20, ap. 1

TEL/FAX +4 021 610 15 84    TEL.MOBIL +4 0723 314 692

e-mail: proiectari@yahoo.com www.proiectare-poduri.ro

MEMORIU TEHNIC DEVIRE CONDUCTE PASARELA PIETONALA VAL RETRO

I.Date generale

Obiectiv :Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele

pietonale in statiunea Mamaia

Obiect:Construirea unei pasarele pietonale peste B-dul Mamaia in zona Hotelului Rex

Amplasament:Jud Constanta, mun Constanta bd Mamaia, zona Hotel Rex

pasarela VAL RETRO

Proprietar:U.A.T.Municipiul Constanta

Regimul juridic:Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta.Imobilul este parte a domeniului public al municipiului Constanta, parte proprietate privata Regimul economic:Folosirea actuala a terenului este pentru circulatia pietonala si carosabila.Destinatatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate este circulatia pietonala si carosabila, fara zone protejate sau interdictii temporare sau definitive de construire.

Proiectant:Priectari Lucrari de Arta S.R.L. CUI 8287664

Faza de proiectare:Proiect Tehnic

II.Descrierea situatiei existente

Zona spre Lacul Siutghiol

Exista conducta de apa Dn 600 PREMO care se suprapune cu radierele R6, R5, R4, R3, R2, si R1 aferente scarilor de acces a pasarelei pietonale VAL RETRO

Zona spre Mare

Exista conducta de refulare Dn 400 PAFSIN care se suprapune cu radierele R10, R11,

R12, R15, R17 si R18 aferente scarilor de acces a pasarelei pietonale VAL RETRO

III.Descrierea situatiei proiectate

Zona spre Lacul Siutghiol

Se va executa conducta PEHD Dn 630 mm x 37,40 mm PN 10 SDR 17 pe prima banda de circulație

Zona spre Mare

Se va executa conducta PEHD Dn 450 mm x 26,70 mm PN 10 SDR 17 spre carosabil

Aferent acestor conducte deviate se vor folosi masive de ancoraj (conform NP 1332011- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților) care se introduc în secțiunile unde conducta prezintă pe traseu

modificări de direcție și solicitările necesare nu pot fi preluate de conducta însăși sau nu pot fi transmise terenului de fundare fără a produce deplasări ale conductei care pot produce instabilitatea și pierderea etanșeității acesteia.

Astfel de solicitări se produc datorită presiunii apei în interiorul conductei in acest caz la coturi

Masivele de ancoraj se vor realiza din beton simplu. Săpăturile la masivele de ancoraj trebuie să asigure profilul exact de rezemare a masivului de beton prin turnare directă pe pământ, fără a intercala stratele de umplutură sau de nivelare.

Intocmit,

Dipl.ing.Ana SavaVerificator Ing.Florea Sabin


OBIECTIVUL: IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE OBIECTUL 2: PASARELA VAL RETRO


ANTEMASURATOARE

DEVIERE CONDUCTE
b) Conducta PREMO DN600

1.1 Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor 30.00m x1.00m x 0.6m = 18.00mc

1.2 Incarcarea materialelor 36.00 t

1.3 Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km 36.00 t

1.4 Sapatura manuala in spatii limitate 54.00m x 1.5m x 2.00m = 162 mc

1.5 Imprastierea pamantului cu lopata 307 mc

1.6 Incarcarea materialelor 162.00mc x 1.8 t/mc = 292 t

1.7 Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici 2 x (54.00m x 2.00m) = 216 mp

1.8 Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip 54.00m x 1.5m = 81 mp

1.9 Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala 145 mc

1.10 Compactarea cu maiul de mana 145 mc

1.11 Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire 54.00m x 1.50m x 0.25m = 20 mc

1.12 Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire 54.00m x 1.50m x 0.25m = 20 mc

1.13 Amorsarea suprafetei 54.00m x 1.5m = 81 mp

1.14 Strat binder executat la cald, cu asternere manuala 12 t

1.15 Mixtura asfaltica tip BAD 25

12 t

1.16 Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala 54.00m x 1.5m = 81 mp

1.17 Mixtura asfaltica BA 16 8 t

1.18 Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km 20 t

1.19 Montare tuburi diam.600 54 m

1.20 Conducta PEHD DN 630x37.40mm PN10 54 m

1.21 Cot conducta 45 Gr. DN630 4 buc

1.22 Cep si mufa imbinare PREMO- PEHD 2 buc

1.23 Piese speciale 106704 buc

1.24 Ancoraj pentru stalpi de beton 4 buc

1.25 Masive de ancoraj 4 buc

1.26 Epuizarea mecanica a apei 100 ore

VERIFICAT, Dipl.ing. Vlad PELIN

OBIECTIVUL: IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE OBIECTUL 2: PASARELA VAL RETRO


ANTEMASURATOARE

DEVIERE CONDUCTE
a) Conducta PEHD DN450x26.70

1.1 Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor 20.00m x1.00m x 0.5m = 10.00mc

1.2 Incarcarea materialelor 16.00 t

1.3 Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km 16.00 t

1.4 Sapatura manuala in spatii limitate 40.00m x 1.5m x 2.00m = 120 mc

1.5 Imprastierea pamantului cu lopata 120 mc

1.6 Incarcarea materialelor 192 t

1.7 Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici 40.00m x 2.00m = 160 mp

1.8 Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip 40.00m x 1.5m = 60 mp

1.9 Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala 114 mc

1.10 Compactarea cu maiul de mana 114 mc

1.11 Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire 40.00m x 2.00m x 0.10m = 8 mc

1.12 Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire 40.00m x 2.00m x 0.10m = 8 mc

1.13 Amorsarea suprafetei 60 mp

1.14 Strat binder executat la cald, cu asternere manuala 12 t

1.15 Mixtura asfaltica tip BAD 25

12 t

1.16 Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala 60 mp

1.17 Mixtura asfaltica BA 16 9 t

1.18 Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km 21 t

1.19 Montare tuburi 40 m

1.20 Conducta PEHD 450x26.70 PN10 40 m

1.21 Cot conducta 45 Gr. DN450 4 buc

1.22 Mufa larga toleranta PEHD 2 buc

1.23 Piese speciale 39800 buc

1.24 Ancoraj pentru stalpi de beton 4 buc

1.25 Masive de ancoraj 4 buc

1.26 Epuizarea mecanica a apei 100 ore

VERIFICAT, Dipl.ing. Vlad PELINFORMULAR F3

OBIECTIVUL: 001 - PASARELE PIETONALE-MAMAIA

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul:003 - PASARELA VAL RETRO

Categoria de lucrări: 011-Conducta PEHD DN450x26.70

Nr.

Capitol de lucrări

UM

Cantitate

PU

-lei-

Total

-lei-

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor

mc

10

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

16

3

TRA01A15P

Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km

t

16

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

120

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

120

6

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

192

7

TSF10A1

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici

mp

160

8

IFB09D1

Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip

mp

60

9

CG32G1

Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala

mc

114

10

TSD04A1

Compactarea cu maiul de mana

mc

114

11

DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

8

12

DA12A1

Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

8

13

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100 mp

0.6

14

DB12A1

Strat binder executat la cald, cu asternere manuala

t

12

15

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD 25

t

12

16

DB16D1

Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala

mp

60

17

2001832

Mixtura asfaltica BA 16

t

9

18

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km

t

21

19

ACA15J1

Montare tuburi

m

40

20

630AA01

Conducta PEHD 450x26.70 PN10

m

40

21

630AA02

Cot conducta 45 Gr. DN450

buc

4

22

630AA03

Mufa larga toleranta PEHD

buc

2

23

630AA04

Piese speciale

buc

39800

24

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

4

25

630AA05

Masive de ancoraj

buc

4

26

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100

Verificat, ing. V.Pelin

FORMULAR F3

OBIECTIVUL: 001 - PASARELE PIETONALE-MAMAIA

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul:003 - PASARELA VAL RETRO

Categoria de lucrări: 010-DEVIERE COND.APA PREMO DN600

Nr.

Capitol de lucrări

UM

Cantitate

PU

-lei-

Total

-lei-

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt. pozarea conductelor

mc

18

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

36

3

TRA01A15P

Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta pe dist.=15km

t

36

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

162

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

307

6

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

292

7

TSF10A1

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici

mp

216

8

IFB09D1

Strat drenant cu grosimea 20 cm din nisip

mp

81

9

CG32G1

Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala

mc

145

10

TSD04A1

Compactarea cu maiul de mana

mc

145

11

DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

20

12

DA12A1

Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

20

13

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100 mp

0.81

14

DB12A1

Strat binder executat la cald, cu asternere manuala

t

12

15

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD 25

t

12

16

DB16D1

Imbracaminte de beton asfaltic grosime de 4cm, cu asternere manuala

mp

81

17

2001832

Mixtura asfaltica BA 16

t

8

18

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15km

t

20

19

ACA15K1

Montare tuburi diam.600

m

54

20

630AA11

Conducta PEHD DN630 x

37.40mm PN10

m

54

21

630AA12

Cot conducta 45 Gr. DN630

buc

4

22

630AA13

Cep si mufa îmbinare PREMO-PEHD

buc

2

23

630AA14

Piese speciale

buc

106704

24

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

4

25

630AA15

Masive de ancoraj

buc

4

26

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100

Verificat,

ing. V.Pelin


S.C. “PROIECTĂRI L UCRÂRI DE ARTĂ” - SRL

BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. STEFAN CEL MARE 20, Ap. 1 TEL/FAX +4 021 610 15 84    TEL.MOBIL +0723 165881

E-mail: proiectari@yahoo.com

Beneficiar : Primaria Judetului Constanta

Obiectivul: Deviere conducte pasarela Val Retro

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI EVALUARE

1. Categoria de lucrari: Deviere conducte pasarela Val Retro Conducta apa PREMO DN600

Nr

Capitol de lucrari

UM

Cantitate

PU - lei -

Total - lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt pozarea conductelor

mc

18

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

36

3

TRA01A15P

Transport pamant cu autobasculanta

Dist = 15 km

t

36

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

162

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

307

6

TRI1AA01C1

Incarcare materiale

t

292

7

TSF10A1

Sprijiniri maluri

mp

216

8

IFB09D1

Strat drenant grosime 20 cm

mp

81

9

CG32G1

Umpluturi cu loess nisip si ciment

mc

145

10

TSD04A1

Compactare cu mai de mana

mc

145

11

DA12C1

Strat fundatie piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

20

12

DA12A1

Strat fundatie piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

20

13

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100

mp

0.81

14

DB12A1

Strat binder executat la cald, asternere manuala

t

12

15

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD25

t

12

16

DB16D1

Imbracaminte beton asfaltic grosime 4 cm cu asternere manuala

mp

81

17

2001832

Mixtura asfaltica BA16

t

8

18

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor

cu autobasculanta pe dist.=15 km

t

20

19

ACA15K1

Montare tuburi diam.600

m

54

20

630AA11

Conducta PEHD DN 630x37.40mm PN10

m

54

21

630AA12

Cot conducta 45 Gr. DN630

buc

4

22

630AA13

Cep si mufa imbinare PREMO-

PEHD

buc

2

23

630AA14

Piese speciale

buc

106704

24

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

4

25

630AA15

Masive de ancoraj

buc

4

26

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100


S.C. “PROIECTĂRI L UCRÂRI DE ARTĂ” - SRL

BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. STEFAN CEL MARE 20, Ap. 1 TEL/FAX +4 021 610 15 84    TEL.MOBIL +0723 165881

E-mail: proiectari@yahoo.com

Beneficiar : Primaria Judetului Constanta

Obiectivul: Deviere conducte pasarela Val Retro

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI EVALUARE

1. Categoria de lucrari: Deviere conducte pasarela Val Retro Conducta PEHD DN450x26.70

Nr

Capitol de lucrari

UM

Cantitate

PU - lei -

Total - lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete limitate pt pozarea conductelor

mc

10

2

TRI1AA01C1

Incarcarea materialelor

t

16

3

TRA01A15P

Transport pamant cu autobasculanta

Dist = 15 km

t

16

4

TSA07B1

Sapatura manuala in spatii limitate

mc

120

5

TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

mc

120

6

TRI1AA01C1

Incarcare materiale

t

192

7

TSF10A1

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici

mp

160

8

IFB09D1

Strat drenant grosimea 20 cm din nisip

mp

60

9

CG32G1

Umpluturi in straturi executate cu loess nisip si ciment cu compactare manuala

mc

114

10

TSD04A1

Compactare cu maiul de mana

mc

114

11

DA12C1

Strat de fundatie din piatra sparta fara impanare si innoroire

mc

8

12

DA12A1

Strat de fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire

mc

8

13

DB02D1

Amorsarea suprafetei

100

mp

0.6

14

DB12A1

Strat binder executat la cald, cu asternere manuala

t

12

15

2001833

Mixtura asfaltica tip BAD25

t

12

16

DB16D1

Imbracaminte beton

asfaltic grosime 4 cm, cu asternere manuala

mp

60

17

2001832

Mixtura asfaltica BA16

t

9

18

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist.=15 km

t

21

19

ACA15J1

Montare tuburi

m

40

20

630AA01

Conducta PEHD 450x26.70

PN10

m

40

21

630AA02

Cot conducta 45 Gr. DN450

buc

4

22

630AA03

Mufa larga toleranta PEHD

buc

2

23

630AA04

Piese speciale

buc

39800

24

W2A17A1

Ancoraj pentru stalpi de beton

buc

4

25

630AA05

Masive de ancoraj

buc

4

26

TSA25B1

Epuizarea mecanica a apei

ore

100


Verificat ing. V. PelinVerificat ing. V. Pelin


PLAN TRASARE FUNDAȚIIPLAN RADIER R5,R6,R10,R11,R14

SCAMA ISOPLAN RADIER R7,R9

SCARA 1:50


Z ? 4°

a

«a.

1


PLAN RADIER R2.R4.R8.R13

SCAMA l:M

PLAN RADIER R1;R6;R10;R18


PLAN RADIER ;R4;R5;R11;R12;R15;R17

SCARA i:50

1.40

r........


—. A —A— r

/b

3

1 1

s

_s


-J)


PLAN RADIER R9;R13

SCARA 1:50

ÎJ


O-VV

i

—iT--T-1--—r    .1 " ■ 1-T-

1    i    1    1    I 0^    JL

-w- -    -

- H - - +    ~ ”!----!“ - 4----t “

’ ./Ti - ZTV2<r.(J^_ ^/li---/Ti -    zii- -

v.y    vz    <z    V.-Z    *.✓    \z    x/Z

1    1    I    1    1    1    1

3

8

o

' 3

0.401    0.70 ț 0.70    070    0.70 j 0.70 ) 0.70    | OZOARI ARTA srl

MoM: C72) W5 »1


IMHUNATATIREA ACCESULUI IN STATUWFA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETON ALE

PLAN TRASARE FUNDAȚII PLAN RADIERE - pasarela VAL RETRO -

PIAN TRASARE FUNDAȚIl__


PLAN RADIER R1.R12

A *    ■»** 1

4    '

“ J

PIAN RADIER

R5.R6.R10.R11.R14

n><u ut

41

PLAN RADIER

• -R7.R9-


PLAN RADIER R2.R4.R8.R13

•TAIA I

V- 1* •»

Ol

R

o

L2iW

•7,' ;?•a yv 4&j|?


■ • '

»<y-.


. -••• '•,•.‘'■".ȚA


• •• r


»V*x.


1 -w

.


' Z':-'

••

•-’ . - ^»wA ’ ..

-■> i- -.•'•• ''■

’ =.i.V

•    eîtfAWCryV'**

'•

• •

.■ '• > •.PLAN RADIER R4


PLAN RADIER R5


PLAN RADIER R3;R6'• <:•

•>'

-’Ă \<?/i


-y,


iț.\i

(Â>,- ,>

•».


s

<o


»»v

-

î •>•

• .’.A ■•300,L


zx'A

<7*a_z£

A


"V


o

I"


z\


h

L

/■

s

1

z

<N

zPRORiClAI


DESENAT


VERIFICAT


APROBAI


• "r

’* x -J

VSC PROIECTĂRI LUCRĂRI PE ARTA srl

8uoM<r»K B tW Slofonool Mv». *20, ap 1 1 «UF» •. «21 «IO 15 «4 Mottf. Otf 3 ift Ml

wwrptduciw


NUME


tay A Sava


A S»va


log V.IMm


taț.VP«tM


SEMNĂTURĂ


SCARA

1:50

I-.IGG


BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIU!. CONSTANȚA


IMBUNATATIrtfiA AOCESUUM IN STATMWFA MAMAIA PRfNCONS'ÎRVlweA UNOR PASARELE Vl UONAl R


PLANȘA NK-.


FAZA: PT


PLAN TRASAJKE FUNDAȚII PLAN RADIERE - pasarela IAHT -- 5>— ’i'    -

5

-S

1


r i

9 "

-1

• «

ZJ


PLAN RADIER R9;R13

SCARA ):» Ko»___1

de la piciorul taluzului

2

din axul liniei de cale ferata

Conducta se va monta la o adâncime de minim 0,9 m, adâncime măsurată de la generatoarea superioară a conductei conform art. 6.17 - NTPEE/2008)

Tronsoanele de conductă ce urmează a se realiza au lungimi diferite, în funcție de:

-    canalizații subterane existente;

-    utilaje de construcție de care dispun constructorii;

-    condiții de relief existente.

Pentru sudurile de poziție realizate în șanț se va asigura spațiul necesar de min. 0,50 m de jur împrejurul conductei astfel încât să se poată executa îmbinarea în condiții corespunzătoare, în gropile de poziție realizate prin săpare în pereții și baza șanțului.