Hotărârea nr. 297/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “PARCUL SENIORILOR”;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „PARCUL SENIORILOR"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.12.2013 ;

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.151371/28.11.2013 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „PARCUL SENIORILOR;

Văzând avizul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere Referatul nr.151431/28.11.2013 al Direcției Tehnic-achiziții și HCL nr.14/10.02.2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Parcul seniorilor", precum și HCL nr.231/27.07.2012 privind aprobarea modificării art.l din HCL nr.14/2011;

Văzând prevederile art.5 lit.d) din Anexa 4 la HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiții „Parcul seniorilor", după încheierea contractelor de achiziție, așa cum rezultă din Devizul General, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Financiare, Direcției Programe Dezvoltare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ENACHE MARCELA


Constanța

Nr. 297    / 05.12,2013

, PROIECTANT: SC CROMO ADVțRTISING SRL

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa la H.C.L. nr 2 9 7 y 2 013


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții "PARCUL SENIORILOR" Actualizat conform anexa 4, art.5,lit."d" din H.G 28/2008, cu modificările si completările ulterioare

1 infoeuro = 4,4288 (01-31 noiembrie 2013)

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare investiție cf.

HCL nr. 231/2012

Valoare actualiz. după încheiere contract (fara TVA)

(TVA)-24%

actualizata -

inclusiv TVA

MII LEI

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

0

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului si aducere la starea inițiala

223,96

194,38

43,89

46,65

241,03

54,42

TOTALCAPITOLUL 1

223,96

194,38

43,89

46,65

241,03

54,42

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0

0

0

0

0

0

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

41,80

31,99

7,22

7,68

39,67

8,96

3.2.1

Taxe pentru obținere avize, acorduri si autorizații

11,80

1,99

0,45

0,48

2,47

0,56

3.2.2

Taxa de racordare la rețeaua de distribuție gaze

30,00

30,00

6,77

7,20

37,20

8,40

3.3.

Proiectare si inginerie

94,00

94,00

21,22

22,56

116,56

26,32

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

0

3.5.

Consultanță

0

0

0

0

0

0

3.6.

Asistență tehnică

47,22

46,03

10,39

11,05

57,07

12,89

TOTAL CAPITOLUL 3

183,02

172,02

38,84

41,28

213,30

48,16

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații din care:

3.481,03

2.552,90

576,43

612,70

3.165,59

714,77

4.1.1

Rezistenta

1.126,23

819,45

185,03

196,67

1.016,12

229,43

4.1.2

Arhitectura-extindere (corp nou)

1.562,62

1.152,75

260,28

276,66

1.429,41

322,75

4.1.3

Arhitectura-reabilitare (corp existent)

338,78

291,25

65,76

69,90

361,15

81,55

4.1.4

împrejmuire

0

0

0

0

0

0

4.1.5

Instalații

453,40

289,45

65,36

69,47

358,92

81,04

4.2.

Montaj utilaje tehnologic (centrala termica)

74,02

44,12

9,96

10,59

54,71

12,35

4.3.

Utilaje, echip. tehnologice si funcționale cu montaj

620,64

519,71

117,35

124,73

644,44

145,51

4.3.1

Echipamente Termice

553,48

505,51

114,14

121,32

626,83

141,53

4.3.2

Echipamente sistematizare

10,91

1,20

0,27

0,29

1,49

0,34

4.3.3

Echipamente-reabilitare corp existent

56,25

13,00

2,94

3,12

16,12

3,64

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transp.

9,00

3,07

0,69

0,74

3,80

0,86

4.4.1

Echipamente pentru informare televizoare LCD

9,00

3,07

0,69

0,74

3,80

0,86

4.5.

Dotări

192,19

179,25

40,47

43,02

222,27

50,19

4.5.1

Dotări sistematizare

28,82

42,16

9,52

10,12

52,28

11,80

4.5.2

Dotări electrice

1,16

63,60

14,36

15,26

78,87

17,81

4.5.3

Dotări de specialitate

162,21

73,49

16,59

17,64

91,12

20,57

4.6.

Activitati necorporale

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

4.376,88

3.299,04

744,91

791,77

4.090,81

923,68

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

24,00

12,06

2,72

2,89

14,96

3,38

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente o.s.

20,93

12,06

2,72

2,89

14,96

3,38

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,07

0

0

0

0

0

5.2.

Comisioane, cote, taxe costul creditului

49,13

36,44

8,23

0

45,19

10,20

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

119,43

90,53

20,44

21,73

112,25

25,35

TOTAL CAPITOLUL 5

192,56

139,03

31,39

24,62

172,40

38,93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Preqătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

0

6.2.

Probe tehnoloqice si teste

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

4.976,43

3.804,47

859,03

904,33

4.717,54

1.065,20

din care C + M

3.799,94

2.803,46

633,01

672,83

3.476,29

784,93

întocmit,

PRGEJ S.C.CROMO AD'

ihg BOI

ETANT,

^RîfrȘING S.R.L. MIHAELA


Președinte ședința,

Dobre Mircea