Hotărârea nr. 295/2013

HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul Local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de.05.12,2013;    .

Luând în considerare dispozițiile art 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

în temeiul următoarelor prevederi legale:

-    art. 20 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 6 și 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-    Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

-    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

-    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Planul urbanistic general al municipiului Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 142006/08.11.2013 precum și Raportul de Fundamentare nr. S 85886/06.11.2013 întocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, Avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și Avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând seama de necesitățile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2014 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2014, după cum urmează:

a)    impozitul și taxa pe clădiri prevăzute în Anexa nr.l;

b)    impozitul și taxa pe teren prevăzute în Anexa nr.2;

c)    impozitul pe mijloace de transport prevăzut în Anexa nr.3;

d)    impozitul pe spectacole și taxa pentru șederea într-o unitate de cazare prevăzute în Anexa nr.4;

e)    alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 5;

f)    taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor administrate de Direcția Urbanism prevăzute în Anexa nr. 6;

g)    taxe pentru eliberarea certificatelor și avizelor administrate de Direcția Patrimoniu prevăzute în Anexa nr. 7;

h)    taxe administrate de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat prevăzute în Anexa nr 8;

i)    taxe administrate de Direcția Servicii Publice prevăzute în Anexa nr. 9,

j)    taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcția Administrație Publică Locală prevăzute în Anexa nr. 10;

k)    taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile prevăzută în Anexa nr. 11;

l)    taxe administrate de Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente prevăzute în Anexa nr. 12;

m)    taxe pentru activități de gospodărire comunală administrate de Direcția Gospodărire Comunală prevăzute în Anexa nr. 13;

n)    taxe pentru activitățile desfășurate de direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 14;

o)    taxe de timbru prevăzute în Anexa nr. 15;

p)    regulament de adoptare a taxelor speciale prevăzut în Anexa nr. 16;

q)    lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele și taxele locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe iocale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2014 prevăzută în Anexa nr. 17.

r)    zonarea Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță prevăzută în Anexa nr. 18.

Art. 2 Anexele nr. 1- 18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2014, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanța.

Art. 4 Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2013, mai mici de 40 lei, se anulează.

Art. 5 Constanța este municipiu de rangul I potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Pianului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.

Art. 6 Neplata la termenele scadente a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligațiilor impuse se instituie sancțiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 7 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 201

Art. 9 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, și o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de_5/0_ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

L.S.

g g Dobre Mircea

(prenumele și numele consilierului)

Contrasemnează:

SECRETARUL

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

S.S,..,ENACHE MARCELA!!!!:: (prenumele și numele)

CONSTANȚA..._

Nr. 295/05.12.2013

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată* la clădiri și alte construcții situate în zona A aparținând persoanelor fizice.

Nr.

crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Clădire cu instalație electrică, de apă, de canalizare și de încălzire (condiții cumulative**)

Clădire fără instalație electrică, de apă, de

canalizare și de încălzire

0.

1

2

3

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu

pereți exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui

tratament termic și/sau chimic

1122

665

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci

sau orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic și/sau chimic

304

190

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din

orice alte materiale rezultate în urma unui

tratament termic și/sau chimic

190

171

D

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

114

74

E

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

2. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată* la clădiri și alte construcții situate în zonele B, C, D aparținând persoanelor fizice.

Nr.

crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative**)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

0.

1

2

3

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

935

555

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră

nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament

termic și/sau chimic

254

159

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice

alte materiale rezultate în urma unui tratament

termic și/sau chimic

159

143

D

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

95

63

E

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica

clădirii

F

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica

clădirii

Tabel coeficienți rang localitate

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea acesteia cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

Zona în cadrul localității

RANG LOCALITATE

CONSTANȚA - RANG I

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

1.    Zonele A, B, C și D din intravilan sunt stabilite conform H.C.L. nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

2.    Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficienții de corecție menționați la punctul 1 vor fi diminuați cu

0,10.

3.Obligații

Orice persoană care are în proprietate două sau mai multe clădiri, are obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora,în termen de 30 de zile de la data dobândirii/ oricărei modificări survenite pe parcurs.

Modelul declarației este următorul:

C D I T Serviciul Public ce TI O r I I Impozite și Taxe Constante


±Lu » fla-Hite. Județul Ctonstarta

‘Ar . «-••'S-iul -oral a M jh c-pi jIui constante


Str. SUImcno nr. 22. 9OO7’«6, Corman;; Cad d» irtruțletrnrw Ptscola 1*260^T7 T 02«-A68550 f C241*88553

* uiYknlțspiț•vL-.- ••...... i" ii o

r-prro'or .* eatr .-u ru-lrl»- p-ruml r. 1O1ÎC


DECLARAȚIE SPECIALĂ DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI MAJORAT, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE DEȚINĂTOARE A MAI MULTOR CLĂDIRI

5ubserrnatul(a) __ identflcacfâ) prin C.I./B.I./C.1 P./Pașapoit seria _ nr. _,

C.î.F.*1 _ ~ domialiatlăj în îlROMÂNIA/    _4 județul __ codul poștal _.

uiunicipiul/urașul/Lcniund    sulul/ sectarul    . kli.    nr. . bl. , st.    , ul. ,

ap_, tel /tex__e-meil __ declar cS dețin in proprietate următoarele ei&diri, însorise n

ordinea numerica determinata in funcție dc amil dobârd dl:

Nr.

crt.

Județul/ Municipiul

Localitatea / Suc torul

unde este situată clădirea

Suprafața util* <mJ ]

Suprafața construite desfășurată

<m>)

Cote parte din proprietate

fracție/

Suprafața construita la sol (mJ,

Anul dobândirii

0

1

2

3

4

5

1

tl.

sc.    et

2

str.

nr.

CI.

SC.    Ct

3

str.

_ nr. _

U.

s.    el

4

sti.    nr.

tl.

sc.    et.

*') Se «a con-plrta: codul dr •drntrFc.-re firul, (codul nur-en; prrsnna . mi-nâru de identificare fiscală. după car'. i*c

1 Declar ca la adresa dc dcmlel iu sunt proprietar/ NU sun; proprietar eonrorm actelor anexate:

J Pri" semnarea inerentei am I iat a mnnjtințâ că declararea necoresn.nrătoare a nrrvăruhii «e peden^ește conform leg penala "ele declarate fîino corecr ;i rrimolete;

3    In cazul i > ..are în auela^i an se JvLiâiide»<- mai 'i.lle «JSJm lu desl rația de Ij.uniță, ordinea umtnică exle determinată de Jale dubândiii.

4    în cazul fn care la ateeajl dată sa dobândesc ma multe dâcin, crj nea numerică es:e cea pe care o dec ară contrtbuab iul respectiv;

5    l*Qntni .o- ciddin sc întocmesc ..nil' cxc-nolarc, l exemplar rămâne concnbuaciiului, celelalte -n' exemplare se depun a compo-timcncc c ce specialitate ale aannecrapc pud icc local» i.rdn sunt siti.ate toate dAcirle, inc naiv ren de domiciliu,

6    Pentru delemtinâ ea supiafeței construite des'Ș șutate, în caz-J clâdnllot cate nu pot fi efectiv măsu ale oe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de trans'srmsre 1.20.

(Cdtdj    fjMWriâtuiă)

m 104 Modal ?nto

4.    Sancțiuni

a)    depunerea peste termen a declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 70 la 279 lei;

b)    nedepunerea declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 279 la 696 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

5.    Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele fizice se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe clădiri.

®0 ț» a ROMÂNIA

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

1. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea de inventar a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale în vigoare, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii.

În cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2014, precum și pe parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin

aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare în patrimoniu.

După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal încheiat în urma ședinței Consiliului de Administrație sau organul cu competență similară s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării și aceasta a fost înregistrată în contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care nu a fost evaluată/reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2014, cota impozitului și a taxei pe clădiri este de 20%, iar în cazul în care clădirea nu a fost evaluată/reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință, cote este de 40%. Cota de impozit se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima evaluare/reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

Pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic, cota de impozitare este de 20% aplicabilă la valoarea de inventar a acesteia. Sunt exceptate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

2.    Obligații

Contribuabilii persoane juridice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit/taxă pe clădiri.

3.    Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la punctul 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei.

4.    Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul/taxa pe clădiri.

I IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

Lei/ha

Zona în cadrul localității

CONSTANȚA

A

10.316

B

6.499

C

4.447

D

2.113

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

Lei/ha

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Pășune

21

19

15

13

3.

Fâneață

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Neproductiv

X

X

X

X

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește după cum urmează:

a)    prin înmulțirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)    prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecție:

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecție

Constanța

I

5,00

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren cu construcții

31

28

26

22

2

arabil

50

48

45

42

3

pășune

28

26

22

20

4

fâneață

28

26

22

20

5

vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt

55

53

50

48

5.1

vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.

56

53

50

48

6.1

livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

16

14

12

8

7.1

pădure în vârstă de până l a 20 de ani și

X

X

X

X

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări

6

5

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

drumuri și căi ferate

X

X

X

X

10

teren neproductiv

X

X

X

X

2.    Obligații

Orice persoană fizică care înstrăinează teren are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data înstrăinării acestuia.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit/taxă pe teren.

3.    Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la punctul 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

4. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, pentru persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul/taxa pe teren.

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

lei/ha

Zona în cadrul localității

CONSTANȚA

A

10.316

B

7.798

C

5.336

D

2.535

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

lei/ha

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

32

24

22

17

2.

Pășune

24

22

17

15

3.

Fâneață

24

22

17

15

4.

Vie

55

42

32

22

5.

Livadă

63

55

42

32

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

32

24

22

17

7.

Teren cu ape

17

15

9

x

8.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

9.

Neproductiv

x

x

x

x

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește după cum urmează:

a)    prin înmulțirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)    prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecție:

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecție

Constanța, Palazu Mare

I

5,00

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

31

28

26

22

2

Arabil

50

48

45

42

3

Pășune

28

26

22

20

4

Fâneață

28

26

22

20

5

Vie De rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu veaetație forestieră cu excepția

16

14

12

8

7.1

Pădu re în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de

X

X

X

X

8

Teren cui apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

2.    Obligații

Orice persoană juridică care înstrăinează teren are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data înstrăinării

acestuia.

Contribuabilii persoane juridice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit/taxă pe teren.

3.    Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la punctul 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

4.    Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul/taxa pe teren.

I. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

1. Valoarea impozitului pe mijloace de transport

1.1 Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200cmc sau fracțiune din aceasta)

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cmc

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc

4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50 lei/an

* În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective.

1.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare

de 12 tone

Numărul de axe și greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

4. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

II. 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III. 4 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6. Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291"

1.3. Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe și greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e)

motor(oare) cu sistem de suspensie

pneumatică sau un echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9. Masa de cel puțin 28

747

1.310

II. 2+2 axe

1. Masa Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3. Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV. 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V. 3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283"

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

10

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

40

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

62

4. peste 5 tone

76

* Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

1.5. Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

66

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport și agrement

a) șalupe

490

b) iahturi

1340

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere și împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

670

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

1090

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv;

1677

d) Peste 4.000 CP

2684

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

218

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

218

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

335

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

587

În cazul mijloacelor de transport care au fost înregistrate anterior în state

membre ale Uniunii Europene și care trebuie înmatriculate în România, data înscrierii în evidențele fiscale în vederea impunerii este data înscrisă pe cartea de identitate care atestă ieșirea din parcul auto al statului respectiv, sub rezerva prezentării oricăror documente existente care să ateste înregistrarea anterioară în țara respectivă.

2. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele fizice se acordă o bonificație de 10% la

impozitul pe mijloacele de transport.

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la

impozitul pe mijloacele de transport.

I. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

I.Cote și valori de impozitare

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)    în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)    în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.

a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activitățile artistice și distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

lei/mp/zi

Anul

2014

Videoteci

0,14

Discoteci

0,22

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menționate mai sus se aplică coeficientul de corecție 5 corespunzător rangului Municipiului Constanța.

2.    Obligații

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu cele mai sus prezentate, au obligația de a depune o declarație privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declarația se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

3.    Sancțiuni

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând impozit pe spectacol;

b)    nedepunerea declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând impozit pe spectacol;

c)    nereținere, potrivit legii, de către plătitorii obligației fiscale, a impozitului pe spectacol;

d)    reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligației fiscale a impozitului pe spectacol.

(2)    Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează, astfel:

a)    cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, pentru fapta prevăzută la alin.1 lit. a) ;

b)    cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei, penru fapta prevăzută la alin.1 lit. b);

c)    cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până

la 50.000 lei inclusiv;

d)    cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;

e)    cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Stabilirea, verificarea, colectarea și executarea silită, inclusiv soluționarea contestațiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. TAXA PENTRU ȘEDEREA ÎNTR-O UNITATE DE CAZARE

1. Dispoziții generale

Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se instituie pentru unitățile de cazare din Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia, stațiune turistică de inters național, parte componentă a Municipiului Constanța.

Prin unitate de cazare se înțelege orice construcții și amenajări destinate, prin proiectare și execuție, cazării împreună cu serviciile specifice aferente, precum

hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile

turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori în clădiri cu altă destinație, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică.

Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei procentuale la valoarea totală

a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA, pentru fiecare zi de sejur.

Cota procentuală este de 1%.

coN^^ ROMÂNIA

a ;;r a    ,


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de ședere, cu excepția cazului unităților de cazare amplasate în stațiunea Mamaia, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

2.    Obligații

Persoanele juridice ce dețin unități de cazare au obligația de a calcula și vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) au obligația de a depune lunar o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

3.    Scutiri

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a)    persoane fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

b)    persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c)    pensionari sau studenți;

d)    persoane fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e)    veterani de război;

f)    văduve de război sau văduve de veterani de război nerecăsătorite;

g)    persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

h)    soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menționată la lit. b)-g).

4.    Sancțiuni

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

b)    nedepunerea declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

c)    nereținere, potrivit legii, de către plătitorii obligației fiscale, a taxei

hoteliere;

d)    reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligației fiscale a

taxei hoteliere.

(2)    Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează, astfel:

a)    cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, pentru fapta prevăzută la alin.1 lit. a) ;

b)    cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei, penru fapta prevăzută la alin.1 lit. b);

c)    cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;

d)    cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;

e)    cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Stabilirea, verificarea, colectarea și executarea silită, inclusiv soluționarea contestațiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

1. TAXA DE HABITAT

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea menținerii unui mediu înconjurător curat.

Potrivit principiului „poluatorul plătește”, locuitorii Municipiului Constanța au datoria de a contribui la cheltuielile efectuate de către municipalitate cu menținerea curățeniei orașului. Acest fapt este necesar întrucât activitatea desfășurată de către aceștia pentru asigurarea nivelui de trai generează deșeuri menajere care trebuiesc depozitate în mod corespunzător, colectate și transportate în spațiile special amenajate.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice - locuitori ai Municipiului Constanța.

Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, nu plătesc taxa de habitat - dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este stabilit în funcție de venitul lunar net pe membru de familie, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Tranșă de venit net pe membru de familie

Cuantum taxă habitat

1

0-310 lei

3 lei/pers/lună

2

310,1-540 lei

4 lei/pers/lună

3

540,1-900 lei

5 lei/pers/lună

4

900,1-1500 lei

8 lei/pers/lună

5

Peste 1500 lei

10 lei/pers/lună

Cuantumul venitului lunat net pe membru de familie se stabilește pe baza declarațiilor depuse anual la Serviciul Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, odată cu cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece.

Venitul lunar net pe membru de familie este cel pe baza căruia se acordă persoanei solicitante ajutorul de încălzire în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Venitul consemnat în prima declarație depusă la Serviciul Asistență și Protecție Socială va sta la baza stabilirii obligației de plată aferente taxei de habitat pentru anul fiscal următor.


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 5


la hotărârea nr. 555/5555


Contribuabilii care nu au depus cereri pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței, indiferent de modalitatea de încălzire (energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, gaze naturale, butelii GPL sau energie electrică), dar care se încadreaza în tranșele de venit net mediu pe membru de familie prevăzute la paragraful 5 si nu dețin în integralitate clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, pot depune cererile la Serviciul Asistență și Protecție Socială, și în afara perioadei de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Pentru persoanele care nu au depuse declarațiile menționate anterior, obligația de plată se va stabili la nivelul prevăzut la paragraful 5, punctul 5, respectiv 10 lei/pers/lună.

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi;

C.    persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999;

D.    copiii beneficiari ai măsurilor de protecție specială aflați în plasament la asistenții maternali profesioniști care sunt angajați cu contract de muncă în cadrul DGASPC Constanța.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deținătoare de legitimații de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii

următoare celei în care este menționată în declarație.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți de la plata taxei de

habitat.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 30 iunie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 31 decembrie inclusiv.

Contribuabilii, persoane fizice, au și posibilitatea plății eșalonate a obligației pentru fiecare lună în parte.

În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Pentru plata cu anticipație a sumelor datorate cu titlu de taxă habitat, până la data de 31 martie ale anului fiscal curent, se acordă o bonificație de 10%.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 70 lei si 279 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarației este următorul.

Str. Sulmana nr. 22, 9C0746,Constanța Cod de înregistrare flscnlâ 14260477 T (J24148b bbO F 0241 4UU5SS E effice@>spit-cLro wu.d.ipit-ct,ro tlpemTO'de dntp n» -warter personal nr 10Q30


CHIT Serviciul Public de TI J r I I Impozite și Taxe Constanța

Komâma Județul Co-stența Consiliul Local ai Municipiului Constanța

DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT

Subsemnatul _ domiciliat în _,

strada_nr._, bl._, sc._, et._, ap._, posesor

al imobilului din Constanța str._ nr. _, bl. _, sc.

, et.    , ap.    , BI/CI seria    nr.    , eliberat(ă) de |

_, la data de_, CNP_, telefon

_, adresă de e-mail_, declar pe propria

răspundere că mă oblig la plata taxei de habitat pentru persoane, după cum urmează:


reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății sus-menționată, începând cu data de_.

Venitul net mediu pe membru de familie este_.

Menționez faptul că nu doresc să beneficiez de ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație

sunt corecte și complete.

(nume, prenume, semnătură)

(data)

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța, de construcții cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.

1.

BD. TOMIS

14. STR. BABA NOVAC

2.

STR. MIHAI VITEAZU

15. STR. SOVEJA

3.

STR.TRAIAN

16. STR. ION RAȚIU

4.

STR. I.G. DUCA

17. BD. I.C. BRĂTIANU

5.

BD. ELISABETA

18. STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN

6.

STR. ȘTEFAN CEL MARE

19. STR. ELIBERĂRII

7.

BD. 1 MAI

20. BD. AUREL VLAICU

8.

BD. 1 DEC. 1918

21. STR. DISPENSARULUI

9.

BD. ALEX. LĂPUȘNEANU

22. ȘOS. MANGALIEI

10.

STR. DEZROBIRII

23. STR. POPORULUI

11.

BD. FERDINAND

24. STR. I .L. CARAGIALE

12.

BD. MAMAIA

25. STR. N. IORGA

13.

STR. REMUS OPREANU

Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele menționate mai sus se va face în baza notei de constatare întocmită și transmisă de către Direcția Poliția Locală - Primăria Municipiului Constanța.

Taxa se va plăti pentru suprafața ocupată de construcția garajului (cu ușile închise) pe baza comunicării primite de la Primăria Municipiului Constanța - Direcția Poliția Locală. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța, până la eliberarea suprafeței ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război;

B.    persoanele fizice Prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi;

C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă încadrarea întruna din categoriile susmentionate, respectiv :

-    legitimație pentru veteranii de război;

-    hotărâre pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 și ai Legii nr. 189/2000;

-    actul de identitate.

Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, contribuabilii au obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, respectiv la Serviciul Public de Impoyite, Taxe ;i alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul în care ultima zi de depunere a documentației pentru luarea în evidență este o zi nelucrătoare, se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare.

Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

În cazul demolării garajului, Direcția Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal are obligația să comunice în scris agențiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desființării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

În situația demolării garajelor, Direcția Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal are obligația de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, situația debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

Taxa se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată a taxei de garaj se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă între 70 lei și 279 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea controlului revine Direcției Poliția Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Model ul pentru declarația de impunere:_

Str. Sulnorw nr 22 9OC746, Constanța Cod da înregistra ie Fiscală 14tb04z'7 T 021.1488 550 F 0241488550 E ofticeyspit-ct ro „ ..    ; it-ct -o

On#ratArdF'jfltflrjmmrtprpprv>'ialnr 1.7930


C D I T Serviciul Public de li J r I I Impozite și Taxe Constanța

României ludețul CorstanH Cansiiul Local al Mumcipiulv Constanta

DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE GARAJ

Subsemnatul_domiciliat în_

str.    _ nr._, bl._, sc._, et._, ap._, posesor al B.I./ C.I.

seria_nr._, eliberat de_, CNP_,

telefon/ fax _, adresa de e-mail _, declar că

începând cu data de_, prin actul nr._, din_, emis de

_, am dobândit un garaj având următoarele caracteristici:

-    cod garaj: _

-suprafața: _

-    amplasament:_

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

(nume, prenume, semnătură)

(data)

3. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ȘI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE STRĂZILE DE TRAFIC UȘOR, MEDIU ȘI GREU

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele concepute și construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Este datorată de persoanele fizice și juridice care dețin autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulația pe străzile prevăzute în prezenta hotărâre.

Este stabilită în funcție de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor, după cum urmează: a) pentru străzile de trafic ușor și mediu:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim

admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția

motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 - 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 - 5 tone inclusiv

90

9

b) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor

Lei/luna

Lei/zi

1. Între 5 - 10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare

traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcție de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor.

Sunt exceptate de la plata taxei:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

f)    vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate națională;

Conducătorii autovehiculelor concepute și construite pentru transportul de mărfuri au obligația de a obține autorizațiile de circulație de la punctele de încasare amplasate pe raza Municipiului Constanța.

În vederea eliberării “Autorizației de circulație” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societății, copia talonului sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației și alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța sau prin numerar la casieriile din cadrul agențiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizații anuale eliberate până la data de 31.01.2014 pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Prin utilizator se înțelege - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Fapta de a circula fără a deține autorizație valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor peste 5 tone.

Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

Contravenților prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv

posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din

minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

În vederea efectuării verificărilor în trafic a dreptului de a utiliza rețeaua de drumuri ce se află în administrarea municipalității de către autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri, conducătorul auto este obligat să prezinte autorizația de circulație, în original, valabilă la data efectuării verificării și dovada achitării acesteia, în copie.

Deținerea autorizației de circulație nu înlătură obligativitatea respectării semnificației indicatoarelor rutiere de limitare de tonaj, instalate de administratorul drumului.

În situația în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj și transportul depășește limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiția achitării taxei corespunzătoare multiplicată de trei ori.

Pentru îmbunătățirea și extinderea serviciului de încasare a taxei și de eliberare a autorizației de circulație, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze și să incheie, în condițiile legii, convenții cu stații publice de distribuire a carburanților auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

* LISTA STRĂZILOR CU TRAFIC GREU DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Nr.

Crt.

Denumirea străzii

Lungime

carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secțiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Șos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A -CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ȘOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAȚIEI

1.0

2

2

17.

MEȘTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ȚEPEȘ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUȘNEANU - 1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIȘMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREȘ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAȚIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIȘ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

Modelul cererii de acordare a autorizației de circulație este următorul:

Str. Sulmora nr. 22. 90074G. Constanța Cod de înregistrare Fiscală 14260477 T 0241 488 550 F 0241 488559 E ottice(n>spit-:t.ro u.j.'w.sp-t-ct.ro Opere'.uf de du le cu caracter peisunal rir. 10930


C D I T Serviciul Public de il Ori I Impozite și Taxe Constanța

i Ru rioriiu. 3 jdețul Ooiiblanla AvG Consiliul Local al Municipiului Corstarța

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE

I. Denumirea solicitantului:

Sediul (adresa): localitatea    str.    _ nr. _,

bl._, sc._, ap.__, telefon/fax    adresa de e-mail

Nr. înregistrare Registrul Comerțului:    C.U.I.

II. Datele autovehiculelor:

Nr. crt.

Marca

Nr.

înmatriculare

Masa totală maximă autorizată (tone)

Perioada

solicitată (de la ... până la ...)

III. Numele delegatului:_B.I./ C.I. Seria_

nr._CNP_

(data)


(numele și prenumele)


(semnătura)


OBSERVAȚII:

La prezenta cerere sc vor anexa următoarele: copia talonului/ cărții de identitate a m jlocului de transport;

-    copia cert ficatului de îrmatrlcu'are al societății

-    a te copi ale documertelor legale relevante.

F 3 2 1 1 Ed.4 Rev.O

Anexa nr. 5


la hotărârea nr. __________

4. TAXA PENTRU SPAȚII VERZI

Taxa constituie venit cu destinație specială instituită în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și este fundamentată pe necesitatea întreținerii spațiilor verzi aflate pe domeniul public din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță fiind utilizată pentru amenajarea și întreținerea spațiului verde concretizată în activități de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, precum și de întreținerea acestuia prin udat la plantare și ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la următoarele categorii de contribuabili:

a.    operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care desfășoară activități economice în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță;

b.    proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat/împrumut de folosință, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Taxa se datorează pentru:

a.    spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, cu excepția spațiilor de cazare, precum și pentru spațiile de locuit, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a spațiului respectiv;

b.    spațiile de cazare, fiind stabilită în funcție de numărul de locuri de cazare menționat în certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Deținătorii unităților de cazare datorează taxa atât pentru spațiile de cazare, cât și pentru suprafață destinată altor activității economice.

Taxa va fi achitată de către proprietar, în cazul spațiilor de locuit, și de către utilizatorul spațiului (cel care desfășoară activitatea), în cazul operatorilor economici care desfășoară activități economice în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Cuantumul anual al taxei este de 31 lei/15 m2 sau fracțiune din aceasta pentru spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, precum și pentru spațiile de locuit și 31 lei/loc de cazare pentru spațiile de cazare.

Impunerea se va face după cum urmează:

a.    pentru unitățile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului,

b.    pentru toți ceilalți subiecți plătitori, impunerea se face în baza schiței cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant,

prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schița activului vizată de o persoană autorizată.

Contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înființarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

Calculul taxei se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înființat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare și sfârșitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru spații verzi și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru spațiile de locuit declarația se va depune la dobândirea spațiului, iar termenul de plată este de 01.07. a anului respectiv, inclusiv.

Pentru spațiile destinate activităților economice, declarația de impunere se depune până la data de 01.07.2014, dată la care devine scadentă și obligația de plată.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracție de lună, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696

lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale

țONSTA/Vț^

t*» a

și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarației de impunere pentru persoanele fizice este:

țrspiT^

5u. Sulmono nr 22. 900746, Constanța Cod de Înregistrare Fiscale 14260477 T 0241488 550 F 0241 488 559 E offtce@5pit’Ct ro u."plt-ct ro Operatoree drts cu caractsr pers; noi nr ICC30


^jr i ftnrn/iriiri lurlpl ui Cvnslnnțn

DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI PENTRU SPAȚII VERZI - PERSOANE FIZICE

PENTRU ANUL_


(nums, prenume SBOTÎĂJîUIft)

(data)

Modelul declarației de impunere pentru persoane juridice este:

7SPITSS

i. Rcmârro ludețul Constanța

Consiliul local nl Mun’.dptulu Cors:an;a


Str Sulmona nr ??, 930746, Constanta Cod deînreg.strarefscalo 14260477 T 3241438 550 f 0241 438 559 E 3ffiee(s>spit-cî ro wwurspit-ct ra Operator ti» i1rtpriinrorr»r ppf«;nnol nr 10*330


DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI PENTRU SPAȚII VERZI - PERSOANE JURIDICE

Ipentru anul__

CONTRIBUABIL SEDIU SOCIAL PUIJCT DE LUCRU NR. REG. COM.

VERIFICAT DE:

(nume, p'enurre, sermitjra)


L S.


COD FISCAL    ____________

ADRESĂ DE E-MAIL____________

TEL./FAX    ____________

CONT    ____________

BANCA

A. Hoteluri

Nr.

cit.

Adresa hotelului

Denumirea

hotelului

Număr locuri de

caza re

Taxa

Total

B. Alte spații, cu excepția hotelurilor

Nr.

crt.

Adresa imohilului

Suprafața utilă deținu tă

Dată

dobândire

Taxa

Total

date completării declarativi

Reprezentantul legal al societății.

Cele de idurlilicaiu «'B.I./2.I.'):

Adresn rle domldlln:

(nume, prenume, seninotura;L,i'

“eletor

Adrt« ;h : le orrinil:

/

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație se var anexa, în copie certiFicată:

-    certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național ai Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurata la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, inchiriere, asociere etc.):

-    schița activului vizata de o persoană autorizata.

5. TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAȚIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de stațiile de telefonie mobilă, precum și de utilizarea domeniului și infrastructurii publice.

Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de stație fixă.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-    actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-    autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-    declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza Municipiului Constanța.

Operatorii de telefonie mobilă vor depune declarația până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Operatorii de telefonie mobilă care înființează sau desființează amplasamente de stații fixe de telefonie au obligația de a depune o declarație de impunere corespunzătoare noii situații, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

În cazul înființării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenție depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere neconforme cu realitatea, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1116 lei și 2.500 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarației este următorul:

» _

5ti Sulmona nr. 22 900746. Constanța Cod de înregistrare Fiscala 14260477 T 024* 438 550 F 0241488559 E nMfP^țp'T-rt m u.'-.-. SpIT-CT rc Operator de date ev caracter persona1 nr 10930


r~ COI T Serviciul Public de

il J r I I Impozite și Taxe Constanța

Rom5mo, Județul Constanța Consiliul locol al Municipiului Constanța

DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE TELEFONIE MOBILĂ

CONTRIBUABIL _

SEDIU SOCIAL _

PUNCT DE LUCRU _

NR. REG. COM. _

COD FISCAL

ADRESĂ DE E-MAIL _

TEL./FAX    _

CONT

BANCA


VERIFICAT DE:

s    \

/ \

-    '    \

(nume, prenume, semnătura)    »    i

I    L.S. i

\    f

\ /


Nr.

crt.

Locația stației fixe pentru telefonie mobilă

Număr autorizație I.G.R.

Taxa

1

2

3

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație se vor anexa în copie următoarele documente:

-    actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-    declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasare de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanța.

(nume, prenume, semnătură)

(data)

6. TAXA PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN CONSTANȚA, MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

Taxa constituie venit cu destinație specială instituită în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și este fundamentată de necesitatea menținerii condițiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

Taxa se încasează de la toți operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care desfășoară activități economice pe raza Municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, indiferent de locația acestora.

Obligația de plată a taxei nu înlatură obligațiile stabilite în sarcina operatorilor economici prin alte acte normative care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, întrucât prin această taxă se urmărește reducerea unei game mai variate de acte antisociale, și nu doar a sustragerii de bunuri din anumite perimetre bine determinate.

Taxa se datorează pentru spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a spațiului respectiv.

Taxa va fi achitată de către utilizatorul spațiului (cel care desfășoară activitatea), iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale și piețe agroalimentare, situate în Municipiul Constanța, de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiți de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.    persoanele care desfășoară activități de producție, însă doar pentru spațiile afectate de această activitate.

Taxa anuală în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracție de mp, din suprafața utilă deținută prevăzută în schița activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant.

În Municipiul Constanța, taxa este stabilită diferențiat, în funcție de obiectul de activitate și suprafața utilă deținută sau numărul de locuri de cazare, astfel:

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

TAXA

(lei/an)

1.

Unități de alimentație publică (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și

puncte de lucru cu alte destinații (suprafață utilă

deținută)

S<100m2 = 11

100 m2<S<200m2 = 1.105

S-200m2 = 5.524

3.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă deținută)

S<100m2 = 11

100 m2<S<500m2 = 5.524 500m<^2000m2 =11.025 2000m2S<4000m2-16.535 S-4000m2 = 44.099

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă deținută)

S<100m2 = 11

100 m2<S<1000m2 = 1.411 1000m2S2000m2 = 2.525 S>2000m2 = 5.524

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 11

100 m2<S<200m2 = 538

S>200m2 = 1.107

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă deținută)

S<50m2 = 550

S-50m2 = 1.105

7.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă deținută)

S<200m2 = 5.524

S>200m2 = 18.261

8.

Unități de cazare (număr locuri de cazare)

Locuri cazare<40 = 5.000

40 <Locuri Cazare100 = 10.000 Locuri cazare>100 = 15.000

Impunerea se va face în baza schiței cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schița activului vizată de o persoană autorizată;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

În cazul unităților cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenții, a căror suprafață pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare locație în parte, în funcție de activitatea efectiv desfășurată în acel spațiu, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelul mai sus menționat) înmulțită cu numărul de locații care au aceeași încadrare.

Contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înființarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

Calculul taxei se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înființat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare și sfârșitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru Constanța, taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie, inclusiv.

În situația în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligația depunerii unei noi declarații anuale. În acest caz, declarația depusă în anul 2013 sau în anii precedenți reprezintă titlu de creanță al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2014.

Pentru stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, taxa se achită integral până la data de 01.07.2014, inclusiv, dată până la care operatorii economici au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracție de lună, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarației este următorul:

țrspiTîss

» jZ jL România. 1 idețul Consta ița 1V11 Cansflltl Local al Municipii,! j! “enstan;c


Str. âulmonc nr. 22. 900“*G. Ccnstarta Cod de inregistrcre Fiscală 1*260*77 T 0241 A89 550 F 02*1 /.B 9 5 59 6 office^spit-ctio îcZ-ct rc Of'*-o*nrd<' .itt- -iim-nrtrr prf.oni, nr OAArt


DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE Șl SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

PI N I KIJ ANI JI _

Ci >N 11 >J -tl. AB11__

smn. soctâi

pi ?•>:: )hii.::kh__


i\.< -.i t-i.

< h -1    __

AI?RI :i. >l I-VA I__

I H ./-AX__

Ci MM I___

BA'JCA___

Mriiimiri J>i Sal VacrHilă

\r. irl.

Adresa spațiului

SuprafatA utilă deținu In

("■O

Taxa

1

:j

4

5

Constanța

Nr.

cit.

AdivilrlICr)

Se

bifează cu X

Suprafață utilă deținută

(m4)/locuri de cazare

1 UXfl

1.

i inirăț dlr =rtl7r =îea de Allrrs'rA" s r.uhl ca (suprafață u l.'j :lol inulâ)

2.

sp.=r I er.r-err.lA a. presfăd ss'jci, =ar .i sedai $1 pi.rers de 1..: ru <K.i:.r-.n. " uli f. •>*. i ’.ilf.j

4.

C z -1 • z c z mere a le zare- z zsta poară = zt i v iz ac? zoir e • z i c la (suprafață .zllâ deținută)

F1 ele j.jio jlirr e ilc e (=>'jpi j’uiIU ~. Iii Jet nulii)

5.

Dopez te comc'cl? o ;z:uipra-.ață ut lâ deținură)

B = -zi. sacczâț de Icasinci. zeci etăți ei? az.ic.-cre-reaslcuraro (suprafață uzi ă dc; nută.)

Cu=« de jrrt’e.. cjse de scirru' s'julur, doceluii de

1 te-medic 1 eredize. zeci etăți ee tranzacție-are a .1 uri or Je “„lucire pe piul-j. =eeie.jli    cckeu,

agere de ccigurai-e (cjo-sfste uti ă ccci"-tă)

3

i ."ităti de rapa'p ;-\i—iăr Ieruri dACATară)

* - s

l?<ilu : oimlMlji ii :Ih: |..i. j h

Rniirci/unlnnlul Icqnl <il știciolnl ii.

\

ijatAds d?''Nflc.A'e fi..i./::.

A. ;• w-s. j • te dor cilii.:

:    ls

iHwr.:-:

tnurrc. prenume, zcmnăeura)

A:: Hsj .In H -• i.j 1:

s

Swj tcuț uni = upl ule ce fjle *n uele publ ce. cecki zii Jj.se Jir ueejt.b deeuvle suni co eole și'"uxx rude le.

Kotâ: _c prezenta dcee-ez ? s? ’/cr anexa în cep ? certificată. un"?t dârele dzzuimte

-    certIfcat ds'n'sgîstre's emis ds Otlclul Național al Rec strul.l Cc marțului ;

■ fct?-?-cc AGA cau a esoc atJul L‘lc zu prlw r? la clcczhlzorea ce pu-zb? d? lucx. 'ne zlerca/rczzluițla emisă dz 0‘lzlul Națlc"e e -sglsz'u ui Comerțului cu prk'rs e eesch ds'sa cs puncta ce luic'_. ca'tl"leatul de Vireglstrara -nen;l.''l s—is cs C" zii Națonal a Rczscru jI Czmerțu jI. cc’ttcez. cc"st.atator er*Ic de Oticul lațlorel al Rzzlczruul Coirz'z.lu eu p-vlrc a =rtk t=-ea de=-ăș.ir*f* Ia "leca'a p..~zt da urm:

-    actul de orz a dotate sau deținere <cz i zeciuire, 'hcf rloro. asociere ztz).

-    xchi Iu. hc li viii ui vi /ulii ilc o pLTrfouTiit ijjiIot ixuJu.

7. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din rațiuni de promovare a stațiunii Mamaia, ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic.

Taxa este stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și se încasează de la persoanele fizice și operatorii economici respective, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară

Nr.

Crt

DESTINAȚIE

TAXĂ

Lei/an

1

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament și complexuri hoteliere

4000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

1000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

2000

2

Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri, săli polivalente și alte asemenea

4000

3

Agrement: locații cu instalații și dotări specifice agrementului turistic

Cu activitate de alimentație publică

2750

Fără activitate de alimentație publică

1750

4

Alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism,

3500

5

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 1*

2000

6

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 2*

2500

7

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 3*

3500

8

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2000

9

Transport: autocare, microbuze,trenulețe etc., ambarcațiuni cu scop turistic, telegondole

1000

10

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

400

11

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

12

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1000

13

Locuință

100

Zonarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță este prevăzută în Anexa nr. 18 a prezentei hotărâri.

Prin sintagma “cluburi/discoteci” se înțelege locația în care se desfășoară activitățile astfel cum sunt ele definite la punctul 178 alin. (1) al Titlului IX din HG

nr. 44/2004.

Prin complex hotelier, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)    sunt exploatate de același operator economic;

b)    activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă;

c)    sunt amplasate în perimetrul aceleași unității de cazare.

În cazul proprietarilor spațiilor de locuit situate în stațiune, impunerea se va face după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

Pentru spațiile de locuit termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este data de 01.06.2014. Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere și achitare a taxei, respectiv 01 iunie, contribuabilii au obligația să depună o declarație în vederea stabilirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul operatorilor economici, termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este 01.06.2014. Pentru operatorii economici care încep desfășurarea activităților economice după data de 01.06.2014, precum și cei care obțin/vizează autorizația de funcționare/avizul program funcționare sau autorizația pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, aceștia au obligația să depună o declarație în vederea stabilirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data începerii activității sau a obținerii documentelor de autorizare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracție de lună, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

Anexa nr. 5


la hotărârea nr. _95/____

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarație de impunere a taxei de promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, este următorul:

C Q IȚ Serviciul Public de "II J r I I Impozite și Taxe Constanța


DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA Șl SAT VACANȚĂ

PENTRU ANUL

CONTRIBUABIL

SEDIU SOCIAL/DOMICILIU

PUNCT DE LUCRU

VERIFICAT DE:

NR. REG. COM.

(nume, prenume, semnătura)

COD FISCAL/CNP

/

ADRESĂ DE E-MAIL

i

TEL./FAX

i

CONT

BANCA

Mamaia și Sat Vacanță

Nr.

Crt

DESTINAȚIE

TAXĂ Lei/an

hoteluri, hoteluri - apartament șl complexurl hoteliere

4000

1

'Cazare turistica

moteluri, vile turistice, cabane, bungalourl, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice șl pensiuni agroturlsHce șl altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

1000

2

3

Agrement: cluburi/discoteci, ca zi no Agrement: locații cu instalații și dotări specifice agrementului tu r Is tic

moteluri, Mile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

ri, săli polivalente și alte asemenea

Cu activitate de alimentație publică

Fără activitate de alimentație publică

2000

4000

2750

1750

4

Alimentație publică: unități de alimentație din Incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale Jb turism,

3500

5

Alimentație publica: restaurante, baruri, unități de fastfood, cofetarii, patiserii șl care sunt atestate conform legii - zona 1*

2000

S

7

8

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fastfood, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii

-    zona 21

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fastfood, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii

-    zona 3*

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2500

3500

2000

9

Transport: autocare, microbuze,, trenulețe etc., ambarcațiuni cu scop turistic, telegondole

1000

10

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică,, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona

1t:

40 Q

11

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

12

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1000

13

Locuință

100

Data completării declarației:

Reprezentantul legal al soofetâțiîr    \

Date de identificare (B.I./C.I.):

Adresa de domiciliu:

r

Telefon:

(nume, prenume, semnătura) L.S.

Adresă de e-mail:

X

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte pu blice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete. Nota: La prezenta declarație se vor anexa în copie certificata, următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru,, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la flecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz,

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA URBANISM

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

SUPRAFAȚA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 - 250 m2, inclusiv

7

c) între 251 - 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 - 750 m2, inclusiv

12

e) între 751 - 1.000 m2, inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0.01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

B. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire

1.    Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

2.    Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este de 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

3.    Taxa pentru autorizarea de foraje și excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări este de 8 lei/m2

4.    Taxa pentru eliberarea autorizației pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire este de 3% din valoarea autorizată a construcțiilor pentru organizare de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea.

5.    Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere, corturi, căsuțe, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.

6.    Taxa pentru autorizarea de lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 8

lei/m2

7.    Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este de 0,1% din valoarea impozabilă a construcțiilor și amenajărilor.

În cazul desființărilor parțiale, cuantumul taxei, se calculează proporțional cu suprafața construită a construcției supuse demolării.

8.    Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire este de 30% din valoarea taxei inițiale.

9.    Taxa pentru autorizarea privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare instalație.

la hotărârea nr. __5/ _____

10.    Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului este de 15 lei.

11.    Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosință a domeniului public și/sau privat al Municipiului Constanța pentru lucrări de reparatii (avarii) la rețelele de utilități și branșament/racord este de 22 lei/zi.

Vor fi scutiți de taxa locală agenții economici și persoanele fizice care solicită intervenția în domeniul public și/sau privat pentru lucrări de investiții pe trasee noi.

Lucrările de investiții pentru realizarea de rețele și branșamente/racorduri vor fi limitate în timp astfel :

>    pentru realizarea unui branșament, timpul de scoatere temporară din folosință a domeniului public și/sau privat va fi cuprins în intervalul de 5-15 zile, în funcție de lungimea traseului. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu același număr de zile. Excepție vor face branșamentele care se vor realiza prin foraj orizontal, termenul de execuție va fi cuprins în intervalul de 10-20 zile cu posibilitatea de a-l prelungii cu același număr de zile.

>    în cazul lucrărilor pentru realizarea unei rețele subterane, timpul de scoatere temporară din folosință a domeniului public și/sau privat nu va depăși 30 zile pentru un tronson de 100 ml. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu încă 30 zile.

Termenul de valabilitate al autorizației pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/privat este intervalul de timp cuprins între 60 de zile și 9 luni de la data emiterii în funcție de complexitatea lucrării. Acest termen se va încadra în termenul de valabilitate prevăzut în autorizația de construire. În cazul în care expiră acest termen, se va solicita o nouă autorizație pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/privat, în termenul de valabilitate al autorizației de construire.

Depășirea termenelor menționate în autorizația de scoatere temporară din folosința domeniului public și/sau privat se va sancționa conform legislației în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism.

12.    Taxa pentru obținerea în numele solicitantului a avizelor necesare în vederea autorizării va fi de 20 lei/aviz.

Mod de aplicare

Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 la 10 se aplică următoarele reguli:

a)    în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație* (cf. modelului) privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

b)    până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a regulariza taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

Anexa nr. 6

c)    până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate

al administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

d)    Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 și 2 valoarea lucrărilor de construcții ce vor fi autorizate în temeiul legal se stabilesc astfel:

e)    pentru persoane fizice, valoarea va fi calculată conform Anexei nr.1 privind impozitul pe clădiri, din prezenta hotărâre, pentru lucrările de construcții ce se încadrează din punct de vedere constructiv în Anexa nr.1. Pentru lucrările de construcții ce nu se încadrează în Anexa nr.1 valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ.

f)    pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ, dar nu mai mică decât cea calculată pentru lucrările de construcții ce se încadrează (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin Anexa nr.1 din prezenta hotărâre.

Regularizarea taxei pentru autorizația de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziții ale Primarului Municipiului Constanța, care cuprind specialiști în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât și din cadrul instituțiilor de specialitate care sunt special împuterniciți de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menționat, o copie a documentului de plată.

Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentație a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

Pentru obținerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-    cerere;

-    copie certificat de urbanism;

-    documentația anexă;

-    taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipație, prin chitanță la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie;

-    taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu anticipație, prin chitanța la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie.

Modelul declarației pentru regularizarea taxei autorizației de construire la terminarea lucrărilor:

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) _____________________________________cu

domiciliul în Constanța, str.____rog aprobarea eliberării

procesului verbal de recepție (parțială) pentru lucrările executate în Constanța,

_____________________________________________________, nr.

_____________, conform autorizației de construcție nr.

_______________________________din data de _______________________

pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) : lucrări rămase de executat: lucrările au fost terminate la data de

Declar pe proprie răspundere în cunostința prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de

___________________________ lei, din care pentru spațiul comercial (sediul de

firmă) valoarea a fost de _____________________________lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcției

executate.

Data:    Semnătura:

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ȘI AVIZELOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA PATRIMONIU

1.    Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală și adresă este de 7 lei.

Documentația se depune la Biroul nr. 1 - bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C

-    incinta City Park Mall - Sky Level.

Acte necesare:

-    cerere tip;

-    act de proprietate -copie;

-    plan de situație executat de o persoană fizică/juridică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, plan care va conține un tabel cu coordonate stereo 70 pe suport de hârtie și suport magnetic;

-    istoric de rol fiscal în cazu actelor de proprietate mai vechi de anul 1990.

2.    Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

Pentru produsele vegetale:

a)    suprafață până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b)    suprafață de la 1 - 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c)    suprafață de la 5 - 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d)    suprafață peste 10 ha este de 57 lei.

Pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei

Documentația se depune la Biroul nr. 2 - bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C

-    incinta City Park Mall - Sky Level.

Acte necesare:

-    cerere tip;

-    certificatul de producător anterior în original și actul de proprietate prin care dovedește că deține în proprietate o suprafață de teren arabil;

-    carnet de sănătate pentru animale, păsări și colonii de albine;

-    adeverință din care să reiasă că primește o cotă parte din produse, de la Asociația agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător;

-    actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.

3.    Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform Legii nr. 7/1996.

a)    persoane fizice

1.    Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 51 lei;

2.    Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 102 lei;

3.    Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 153 lei.

b)    persoane juridice

1.    Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 72 lei;

2.    Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 143 lei;

3.    Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 215 lei.

Taxa prevăzută la punctul 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune că planurile și registrele cadastrale

se țin la zi, în concordanță cu situația de pe teren, în baza cererilor și comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanța.

Taxele prevăzute la punctele 1 și 3 se datorează și se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu.

Taxa prevăzută la punctul 2 se datorează și se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu.

a ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

TAXE ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

A. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate și reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în Municipiul Constanța în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și

audiovizuale.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespund activităților agenților de publicitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte tipărituri, precum și prin radio, televiziune și internet.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate au obligația depunerii unei Declarații anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu privire la contractele de reclamă și publicitate, sau înțelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă și publicitate până la data de 31 ianuarie 2013.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă și publicitate au obligația corectării declarației anuale de impunere inițială, prin depunerea unei Declarații rectificative până la sfârșitul lunii

în care s-a produs modificarea.

Nr. &daia    fflțgatyj fiscal................

DECLARAȚIE FISCALA

i&A&î pentț^ .s.^țyjQ^. de    și,

publicitate

fkraisa pentru anul 2014

DECIZIE DE IMPUNERE

■PșttțTM ș.țMÎ?îlÎȚȘM IMȘ.O. R£MțO>.    de

oș.te.îPM. și. Kșfeiiș.ițșM. pmru anul,2014

................................

Lipsii.rf 571/2GG3 pH?«®.d c:aâi;i fi=cal. cu wadiJSCfHils. ii ffîwfeîfrfllff ultssâssfs.

Cfl. ■''■pjri'-rTTifJ CPTtfițwtfxil)

“■”■■■ ■■■ ■■■ ■■■    . bTr,717,.r,7vTr,7v ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■J1.1 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ v

Ir    cu pr&M; lejit n. 571/2003 prilej Qxtt

Fi - cal cw ciadifițaâls. ii cctfi.jiet;S[ile uJtadflSBS ii. a.H.Gnr.44.i‘20O4 psw ■tapași    ««oiHfiWP * Ue» n-

571/20® pălind vșțll Fiscal cu nccticarife =i iwletaiili Uțșiî-sfi. AaOG. nr.H-MOJ priijjj; fejpj de

cu modiJS catile si. csnpletatile. Mltstissfăț sa itâteil*s£ ifflaatîstsle

are ir derulat3 iirmfli'fwfplp Gaiîiacte de nftliciîate'

*    '    “■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■“■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■-■”■ vT1 v1.0 w ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ V1    P"" 'Tv ■-■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

eatissm.oe    ai

Î\if'-£îț.

Esscsficisff

CcmUact

M......i

«fjc.iia da.........

wwwtoț*

pjMOStS WX3 TVA

Ț.aj.a dat» ra.t afl<S

Ț.fiȚfflfflfik de p.lștfl

<tl)

(1)

0)

(i)

m

(?)

P)

1

2

3

4

5

6

7

S

DIRECTOR.

țfi.țcw9..rtiKK{it.țf!.țita]}U.,

L.S........................................

Pentru readtitaiesL tassi nara la. ternarei-3 stabilit3 nai :t:-sa mm raia-la năimii de iii-adeia naua. la ^a. nlatii in eWflWțSS CU Pî&SjSiU tolft in USSSS- BiSiSSU țt& da crațtU£3#j!    MJitfe KîUffiStttM

disnu-a rrfir ntezerta. sa Doat-3 fa-"»3 copit^tatia care sa daruia iu de 30 de zile de lacociuncaie. LaoreaLul fi scai enitert

ftuwtaiw# oraauhii

fofwiTTHrdp muLde □ i s amainje. t

t —*i i n.yiHT- •

t. ......... ..nr.Țr.Tij

An rrfin-ft ‘ir jy^nri.y a! Deriaei de i-nrmnmprp

X- V V V V V    X    “.■ V VVV'TV    " ■ V "XV VV V V V

Prenume si

ftifpiTnfnrip uiHrele si

■_Z"V.................. .ni ir............ ..n ir.

w-...................

B.VC.LC.I.P. ș$âS-. afutrituibil..............

..nr..............

Semnătură

-'nerrn.e Taina ii stana Iii

TrtP.~n.it ari - ‘■"■^t-3

TTITr.T.......... ...1 .........

Data..

r    r

.....J.......J......

...Nr. si data confirmării de

(tecțți    m)

I4TOKȘ....................

.te a ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

B. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate pe raza Municipiului Constanța, cu excepția celor care intră sub incidența punctului (A) datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Constanța.

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a)    în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 27

lei/an/m2;

b)    în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj, pentru reclamă și publicitate, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 20 lei/an/m2.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate trebuie să depună o Declarație anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj în termen de 30 zile de la data amplasării.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice și juridice Bugetului local al Municipiului Constanța, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate au obligația să depună o Declarație anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, cu privire la mijloacele de afișaj în scop de reclamă și publicitate deținute, până la data de 31 ianuarie 2013.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declarația anuală de impunere au obligația corectării Declarației de impunere inițială prin depunerea unei Declarații rectificative.

ROMÂNIA

k tt» 1    __________


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Scutiri și facilități

1.    Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice.

2.    Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platită de această ultimă persoană.

3.    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4.    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.

5.    Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizației eliberate de autoritățile administrației publice.

Sunt interzise executarea și montarea firmelor și reclamelor fără obținerea în prealabil a autorizației de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. g din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor și a procedurilor de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare pe raza Municipiului Constanța se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a Declarațiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate sau a Declarațiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 200 lei;

b)    nedepunerea Declarațiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate sau a Declarațiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, și se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;

Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48

de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării, controlului și urmăririi revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, iar aplicarea controlului și sancțiunilor revine Direcției Poliția Locală.

2.    Taxă eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) se stabilește în sumă de 80 lei.

3.    Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța precum și al cetățeanului), se stabilește în sumă de 200 lei.

4.    Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610* (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabilește astfel:

a)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează zilnic până în ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru suprafața totală < 100 mp......................................1.740 lei

-    pentru suprafața totală > 100 mp ...................................... 2.320 lei

b)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care

funcționează peste ora 0100 se stabilește în sumă de ..............................3.480 lei

c)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcționează zilnic până în ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru suprafața totală < 100 mp .........................................696 lei

-    pentru suprafața totală > 100 mp ......................................1.393 lei

d)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcționează

peste ora 0100 se stabilește în sumă de ......................................................3.480 lei

e)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, se stabilește în sumă de 3.480 lei

f)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care funcționează în

Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță se stabilește în sumă de ...........................1.740 lei

* cod CAEN 5530 actualizat prin cod CAEN 5610 conform Ordinului nr. 337/2007

privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

** cod CAEN 5540 actualizat prin cod CAEN 5630 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

5.    Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanța

taxa lei/m2/zi

Nr

crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi

1,17

0,87

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

7,32

5,84

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

0,74

0,61

4.

Comercializare flori

3,38

2,64

5.

Comercializare legume-fructe

5,16

4,06

6.

Comercializare tipărituri și alte articole, obiecte cu specific religios

1,04

0,85

7.

Comercializare mărțișoare, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale

0,74

0,61

8.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menționate mai sus)

4,43

3,50

9.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de înghețată și alte automate de produse

12

9,65

10.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

2,08

1,60

11.

Comert de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică

0,74

0,59

12.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpenești (exclusiv organizare de nunți, botezuri)

a) S < 500mp

1,60

1,35

b) S > 500mp

0,74

0,61

13.

Campanii promoționale

3,50

3,07

14.

Manifestări cultural-artistice și sportive, evenimente expoziționale și altele asemenea

0,31

0,18

15.

Amplasare rezervoare gaz lichefiat pentru alimentare instalații proprii de termoficare, posturi transformare și altele asemenea

0,31

0,18

16.

Suprafețe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,74

0,61

17.

Suprafețe ocupate de menajerii, rulote cazare și alte asemenea aferente circurilor

0,31

0,18

18.

Agrement funcție de suprafețele ocupate:

a) S < 50 mp

1,47

1,17

b) 50 mp < S < 100 mp

0,42

0,31

c) S > 100 mp

0,31

0,18

19.

Depozitare materiale diverse și ambalaje aferente agenților conomici

1,35

20.

Depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

0,85

21.

Organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

0,85

22.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,60

23.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,35

24.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,46

25.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor

agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru

care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,35

26.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,78

b) autocamioane

3,69

c) autofurgonete

3,69

d) remorci

3,69

27.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedura de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice

1,23

28.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice

0,61

29.

Ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Constanța cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

0,74 lei/mp/h

NOTA:

*ZONA A: Perimetrele:

Str. Ștefan cel Mare și străzile adiacente acesteia,

Zona Gară,

Zona I.C.I.L.,

Zona Casa de Cultură,

Zona Delfinariu,

Zona Portul Tomis

Zonele din jurul piețelor și parcurilor

Zona Spital Județean

**ZONA B: perimetrele neincluse în zona A

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat sunt cele stabilite la punctele de la 19 la 29 și sunt fixe indiferent de zonă.

Pentru activitățile desfășurate în Orășelul Copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă,

taxele se vor reduce cu 50%.

6. Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

taxa , lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Comercializare de carte, presă vederi și altele asemenea

1,17

0,85

0,74

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

13

11,68

8,79

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

0,74

0,61

0,42

4.

Comercializare flori și legume - fructe

5,10

4,06

3,07

5.

Comercializare tipărituri și alte articole, obiecte cu specific

religios

0,85

0,74

0,61

6.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menționate mai sus)

5,10

4,06

3,07

7.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de înghețată și alte automate de produse

12,06

9,65

7,13

8.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

Luna

Valoarea

Mai

0,85

Iunie

0,85

Iulie

2,94

August

2,94

Septembrie

0,85

Restul anului

0,61

9.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

Luna

Zona A

Zona B

Zona C

Mai

0,22

0,16

0,06

Iunie

0,74

0,59

0,42

Iulie

2,55

2,03

1,54

August

2,55

2,03

1,54

Septembrie

0,22

0,16

0,06

Restul anului

0,22

0,16

0,06

10.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, în funcție de suprafața ocupată, astfel:

a) S < 500m2

1,90

b) S > 500m2

0,85

11.

Campanii promoționale

Zona A

Zona B

Zona C

1,90

1,47

1,17

12.

Manifestări cultural-artistice și sportive, evenimente expoziționale și altele asemenea

0,42

0,31

0,12

13.

Amplasare gaz lichefiat pentru alimentare instalații proprii de termoficare

1,17

0,85

0,74

14.

Suprafețe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,42

0,31

0,12

15.

Suprafețe ocupate de menajerii, rulote cazare și alte asemenea aferente circurilor

0,42

0,31

0,12

16.

Agrement funcție de suprafețele ocupate:

S < 50 mp

1,60

50 mp < S < 100 mp

1,17

S > 100 mp

0,74

17.

Depozitare materiale diverse și ambalaje aferente agenților economici

2,94

18.

Depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

1,35

19.

Organizare șantier

-    în baza autorizației de construire

-    în sezon perioada 01.06.-31.08.

0,61

3,93

20.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,60

21.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,35

22.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,94

23.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,35

24.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,78

b) autocamioane

13

c) autofurgonete

13

d) remorci

13

25.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice

1,23

26.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice

0,61

NOTĂ:

* ZONA A

-    zona alee Satul de Vacanță cuprinsă între Bd. Mamaia și Căsuța Ana Lugojana;

-    zona alee Perla cuprinsă între Bd. Mamaia și Complexul Comercial de lângă

bazine;

-    zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc și Bufet Jupiter - Junona;

-    zona cuprinsă între Complex Melody și zona Cazino;

-    zona cuprinsă între Hotel Riviera și Hotel Majestic.

** ZONA B

-    zona cuprinsă între debarcader Neptun și Restaurant Cherhana;

-    zonele neincluse în ZONA A și care nu intră sub incidența ZONEI C.

*** ZONA C

-    zona cuprinsă între Bd. Mamaia și malul Lacului Siutghiol;

ROMÂNIA

k tt» 1    __________

- zona Camping Tabără Turist.

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat sunt cele stabilite de la punctele 16 - 26 și sunt fixe indiferent de zonă.

Ocuparea temporară a locurilor publice și private de către persoanele fizice, persoane fizice și asociații familiale autorizate sau persoane juridice, se face în baza aprobării eliberate de Primăria municipiului Constanța prin serviciile de resort ale Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Persoanele fizice, persoane fizice și asociații familiale autorizate sau persoanele juridice care desfășoară activități pe domeniul public datorează o taxă zilnică, diferențiată în raport cu activitatea, suprafața ocupată, obiectul amplasat. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenților economici.

Valoarea totală a taxei de ocupare a domeniului public se calculează prin înmulțirea taxei de ocupare a domeniului public/zi stabilită prin H.C.L. cu numărul de zile a perioadei solicitate și cu suprafața ocupată din domeniul public (exprimată în mp) sau prin înmulțirea numărului de metri liniari ai rețelelor de cablu TV, telefonie, internet etc., cu valoarea taxei de folosință domeniu public sau privat/lună.

Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentația existentă la compartimentul de resort.

În cazul în care agentul economic depășește termenul înscris pe autorizație, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plății inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute mai sus revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Vor fi scutiți de la plata taxelor prevăzute la punctele 2, 3, 5 și 6, în proporție de 100% următoarele categorii:

a)    veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

b)    persoanele fizice prevăzute la art.1 și 5 din Decretul-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi;

c)    alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările și completările ulterioare.

7. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 20 lei/an.

Mod de aplicare

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanța aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 5, sunt următoarele:

ROMÂNIA

k tt» 1    __________

19. Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenților economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru

perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

20. Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi,

trotuare)


Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru

perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-    numele și prenumele;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

21.    Taxa pentru organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire;

-    schița de amplasare.

22.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru

perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

ROMÂNIA

k tt» 1    __________

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după

caz).

23. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru

perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după

caz).

24.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

25.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenti economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

26.    Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

În momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

27.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedura de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde se desfășoara activități economice.

28.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu

Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde nu se desfășoară activități economice.

29.    Taxă pentru ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Constanța cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

Solicitantul va depune anticipat conform Anexei 1 cererea de ocupare a domeniului

public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    numele și prenumele;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    menționarea categoriei de vehicul cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    schița de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal și rutier avizată de Serviciul Poliției Rutiere Constanța, Biroul Siguranței Circulației pentru

Mediul Urban.

În baza solicitării și a documentelor depuse se eliberează o autorizație pe care solicitantul este obligat să o păstreze la bordul vehiculului sau utilajului pe perioada efectuării lucrărilor (Anexa 2).

Pentru solicitări ce vizează locații de pe principalele artere de circulație din municipiul Constanța se va permite ocuparea domeniului public doar între orele 00.00 -

07.00, conform tabelului anexat:

Nr. crt.

Denumirea Străzii

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

2.

B-dul. FERDINAND (DN39)

3.

Șos. MANGALIEI

4

1MAI (DN39)

5.

B-dul. AUREL VLAICU (DN2A CENTURA VEST)

6.

B-dul TOMIS (DN2A)

7.

B-dul. MAMAIA

8.

I.G. DUCA

9.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

10.

ELIBERĂRII

11.

I. L. CARAGIALE

12.

BABA NOVAC

13.

MIHAI VITEAZU

14.

ȘOS. DIN VII

15.

LILIACULUI

16.

HATMAN ARBORE

17.

PANDURULUI

18.

MEȘTERUL MANOLE


19.

VÎRFUL CU DOR

20.

CARAIMAN

21.

TEPEȘ VODĂ

22.

BRIZEI

23.

DEZROBIRII

24.

SOVEJA

25.

ALEX. LĂPUȘNEANU

26.

1 DECEMBRIE 1918

27.

STEFĂNIȚĂ VODĂ

28.

CIȘMELEI

29.

DOBRILĂ EUGENIU

30.

ADAMCLISI

31.

C-TIN BRĂTESCU

32.

CUMPENEI

33.

NICOLAE FILIMON

34.

THEODOR BURADA

35.

INDUSTRIALĂ

36.

CELULOZEI

37.

INTERIOARĂ II

38.

INTERIOARĂ III


39.

PELICANULUI

40.

POPORULUI

41.

NICOLAE IORGA

42.

ION RAȚIU


43.

1 MAI VECHI

44.

UNIRII

45.

ION ROATĂ


Sustragerea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Constanța cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire, sau neprezentarea documentului prin care se dovedește achitarea respectivei taxe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 ore conform Ordonanța de Guvern nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție conform alineatului precedent se face de către inspectorii Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Constanța și lucrători de poliție.


ROMANIA    AUT. SERIA    NR.

JUDETUL CONSTANTA    CHIT. SERIA    NR.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AUTORIZAȚIE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

CONSTANȚA

PENTRU VEHICULE, REMORCI ȘI UTILAJE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

Nr. de înmatriculare __________________

Categorie vehicul ____________________

Eliberată la data _____________ ora _____

Valabilă de la data _____________ ora ____ până la data _____________ ora ____

Locația ___________________________

Valoare taxă _______________________

Prezentul document este valabil numai în original cu schița amplasamentului vizată de Poliția Rutieră.

Este obligatoriu a se prezenta la control.

Valabilă în Municipiul Constanța, exclusiv stațiunea Mamaia în perioada sezonului estival.

Director executiv,

Anexa 2

Subsemnatul

DOMNULE PRIMAR

(S.C.) ___________________________

__________ domiciliat (cu

sediul) în ________

_________, str._____________________

__, nr.__________

vă rog să

aprobați ocuparea

domeniului public în suprafață de _

______ mp, cu

vehiculul

_ cu numărul de înmatriculare ____

____________ în

perioada

____________ la adresa ______________

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-schița de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal și rutier -avizul SERVICIUL POLIȚIEI RUTIERE CONSTANȚA, BIROUL SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PENTRU MEDIUL URBAN.

DATA,

SEMNĂTURA,

CĂTRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 6, sunt următoarele :

17.    Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenților economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru

perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa

punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

18.    Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi,

trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru

perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    numele și prenumele;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

19.    Taxa pentru organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa

punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire;

-    schița de amplasare.

20.    Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public cu panouri

publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau

pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată , aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa

punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după

caz).

21.    Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș

publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa

punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după

caz).

22.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

23.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfașoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

24.    Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

În momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei Note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

cO*>STAn^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

25.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract

cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde se desfășoară activități economice.

26.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde nu se desfășoară activități economice.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIULUI LOCAL

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE SERVICII PUBLICE

1. AVIZ DE ACCES LA RAMPA DE DEȘEURI INERTE - POARTA 9

Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației Municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru

depozitarea acestora.

Taxa acces la rampa de deșeuri inerte se utilizează pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, prin nivelarea depunerilor.

Pentru obținerea Avizului de acces la rampă, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa, în copie, documente justificative, la Centrul de Informare Cetățeni de pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level.

Documentele justificative sunt următoarele:

-    cărțile de identitate ale autovehiculelor ;

-    Autorizațiile de Construire/Demolare/intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului Constanța;

-    Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale);

-    document de plată.

Contravaloarea taxei se achită la casierie și este de 3 lei / tonă.

Depozitarea gunoaielor, deșeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor HCL

10/2009.

Aplicarea sancțiunilor se face de către împuterniciții primarului, lucrătorii Direcției Poliția Locală și ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CERERE pentru acordarea

AVIZULUI DE ACCES LA RAMPA DE DEȘEURI INERTE -Poarta 9

Denumire solicitant0000000000000000000000000000000000000000000000

Adresa 00000000000000000000000000


telefon_.


Persoana de contact0000000000000t


telefon mobil_.


Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de Acces la Rampa de deșeuri inerte de la

Poarta nr.9 pentru transportul a

vegetale) în perioada: _

având_______________________

Anexa nr. 9

la hotărârea nr.

tone (moloz, pământ, asfalt fragmentat, resturi

_pentru autovehiculele


Anexez prezentei cereri următoarele documente:

-    Xerocopii după cărțile de identitate ale autovehiculelor

-    Xerocopii după Autorizațiile de Construire / Demolare / intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului Constanța

-    Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale)

-    Xerocopie document plata

Solicitant,    Data


Inspector Primărie (care primește documentația)

Nume_

Semnatura


Zi luna


an


Nume


Semnatura


2. TAXA AVIZ COLECTARE DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea existenței unui spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului

înconjurător și al sănătății populației, în vederea strângerii, sortării și depozitării

temporare a deșeurilor industriale reciclabile.

Taxa se utilizează pentru activități de dezinsecție-deratizare pe domeniului public

al municipiului Constanța.

Pentru eliberarea ,,Avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile” se achită o taxă după cum urmează:

-    27 lei/aviz pentru agenții economici care dețin o suprafață de până la 300 mp;

-    35 lei/aviz pentru agenții economici care dețin o suprafață între 301 mp - 500 mp;

-    35 lei/aviz plus 8 lei pentru fiecare 100 mp în plus față de 501 mp, pe punct de lucru.

În vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente în copie:

-    actul de proprietate sau de închiriere al spațiului punctului de colectare;

-    schița planului de încadrare în zonă;

-    autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

-    acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original și actualizat anual, conform schiței planului de încadrare în zonă;

-    declarație de transport;

-    anexa la Certificatul de înregistrare;

-    avizul Comisiei de circulație;


- Autorizație de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite,

Taxe și alte venituri ale Bugetului Local.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Servicii Publice

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEȘEURI

Subsemnatul _, domiciliat în localitatea _,

județul _______________________, strada ____________________, nr.______ bloc __________,

scara 5555555555555, ap.nr.5555555555 telefon 555555555555555555555555555555 posesor al C.I.

(B.I.) seria _________, nr. ________________eliberat de Poliția ________________________ la data

de ________________________, în calitate de _____________________________ al societății

555555555555555555555555555555555555555555555555 cu sediul în localitatea la adresa

___________________________________________________, tel.___________________, vă solicit

avizarea punctului de colectare al societății menționate situate în municipiul Constanța la adresa 555555555555555555555555555555555555555555555555555555, cu nr. de înregistrare la Oficiul

Registrului Comerțului _________________________, cod fiscal nr. 55555555555555555,

conform prevederilor art. 7 al O.U.G. 16/2001.

La prezenta cerere anexez următoarele copii:

-    actul de proprietate sau de închiriere al spațiului punctului de colectare;

-    planul de încadrare în zonă;

-    planul de situație cadastral ;

-    autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a

mediului;

-    acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original și actualizat, anual, conform planului de situație cadastral;

-    declarație de transport;

-    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

-    certificat constatator pentru punctual de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

-    avizul Comisiei de circulație;

-    Autorizația de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe.

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanța voi prezenta în original actele mai sus menționate.

Îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

Nume, prenume, semnătura și ștampila

3. TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă).

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1

Persoanele fizice și persoanele juridice pot solicita pentru autovehiculele proprietate sau utilizate în regim de leasing, rezervarea locului de parcare la domiciliu și respectiv sediu, în parcajele amenajate pe domeniul public pentru parcare curentă,

cu respectarea prevederilor Normativului P-132/1993 pentru proiectarea parcajelor de

autoturisme în localități urbane.

Art. 2

Solicitantul va completa cererea tip distribuită gratuit la Centrul Informare Cetățeni din bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level și va

anexa în copie documentele precizate în aceasta.

constant ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIULUI LOCAL

Anexa nr. 9


la hotărârea nr. _95/____

Art. 3

(1)    Cererea și schița cu locul de parcare vor fi vizate de Președintele Asociației de proprietari din care face parte solicitantul.

(2)    Repartizarea locului de parcarese face după verificarea situației în teren, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor și în limita locurilor disponibile.

(3)    Neprezentarea solicitantului la data programată pentru efectuarea verificării în teren, sau neachitarea taxei pentru rezervarea locului de parcare în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii atrag anularea cererii de rezervare și redistribuirea locului, conform precizărilor de la alin. 2.

Art. 4

Pentru obținere autorizației, solicitantul trebuie să facă dovada plății indicatorului de rezervare loc de parcare (modelul agreat de Primăria Municipiului Constanța), respectiv factura fiscală și chitanța, în copie.

Art. 5

Montarea indicatorului se realizează de societatea contractantă, conform schiței anexată la documentație, cu respectarea dimensiunilor locului de parcare conform normativelor în vigoare.

Art. 6

(1)    Proprietarul indicatorului are obligația menținerii în stare de funcționare a acestuia și actualizării anuale a indicatorului cu date din autorizația în vigoare.

(2)    În absența autoturismului, indicatorul de rezervare trebuie menținut în poziție verticală.

Art. 7

Pe timpul folosirii locului de parcare, autorizația de rezervare a locului de parcare se poziționează astfel încât să fie observată din afara autovehiculului, ca mijloc de identificare a plătitorului.

Art. 8

(1)    În primul an taxa se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația.

(2)    Taxa de continuare a rezervării pentru parcarea curentă se achită anual, până la data de 31 martie, după acest termen datorându-se majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

(3)    Renunțarea la rezervarea locului de parcare se solicită în mod expres emitentului autorizației numai în perioada de valabilitate a autorizației sau în termen de 15 zile de la expirare. Cererea se înregistrează numai după constatarea demontării indicatorului de rezervare. Depășirea termenului obligă renunțătorul la achitarea taxei de parcare calculată inclusiv pe luna înregistrării cererii de renunțare, cu majorări de intârziere, după caz.

(4)    Persoanele care anterior au renunțat, pot solicitarea rezervarea unui loc de parcare cu îndeplinirea precizărilor art. 2 - 3.

(5)    Deținătorul unei autorizații de rezervare a locului de parcare are obligația să aducă la cunoștința compartimentului de specialitate al autorității locale care a emis autorizația, orice modificare a condițiilor ce au fost avute în vedere la eliberarea acesteia, în termen de 30 de zile de la intervenierea modificării. Nedeclararea oricărei modificări în cadrul termenului precizat conduce la decăderea din dreptul de a solicita restituirea taxei de rezervare a locului de parcare aferentă perioadei nefolosite.

(6)    În termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștință a modificărilor prevăzute la alin. (5), compartimentul de specialitate al autorității publice locale poate proceda la redistribuirea locului de parcare cu respectarea prevederilor art. 2 și 3.

(7)    Modificările prevăzute la alin. (5) pot fi aduse la cunoștința compartimentului de specialitate al autorității publice locale și de către Asociația de Proprietari din care face parte deținătorul autorizației de rezervare a locului de parcare.

(8)    Dacă, la noul domiciliu există locuri de parcare vacante, solicitantul poate continua rezervarea locului de parcare pe noul amplasament aprobat de primărie. Obligația demontării și reamplasării indicatorului revine solicitantului.

(7) Pentru locurile de parcare rezervate ce nu pot fi folosite din cauza executării unor lucrări pe domeniul public se poate solicita contravaloarea taxei aferente perioadei nefolosite. În acest sens solicitantul va depune o cerere, cu date privitoare la categoria de lucrări efectuate și executantul lucrării, avizată de președintele asociației de proprietari. Demontarea indicatorului înainte de începerea lucrărilor și remontarea acestuia după finalizarea acestora se vor executa de către beneficiarul locului rezervat

Art. 9

(1)    Indicatoarele, ai căror proprietari, din cauze imputabile lor, nu pot fi contactați în termen de 1 an de la expirarea valabilității autorizației de parcare deținute și au restanțe la plata taxei, vor fi demontate de societatea contractantă care a executat montarea, iar locurile ramase libere vor fi redistribuite solicitanților de pe lista de așteptare (baza de date).

(2)    Titularii locurilor de parcare, înștiințați în scris cu privire la măsura anulării rezervării deținute în parcarea de reședință, au obligația demontării indicatorului în termen de 5 zile de la primirea adresei de anulare.

Art. 10

Încălcarea prezentelor dispoziții constituie contravenții și se sancționează potrivit

prevederilor din HCL nr. 184/2013.

Contravaloarea taxei pentru obținerea autorizației se achită la casierie și este:

Persoane juridice

Lei/lună

Lei/an

Autoturisme

101

500

Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat

autoturismelor

219

1070

Persoane fizice

Autoturisme

-

173

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Direcției Servicii Publice.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

persoanele cu handicap, conform art. 65 alin. (5) din Legea 448/2006;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

CERERE

pentru rezervarea locului de parcare

I.    DENUMIREA SOLICITANTULUI___________________________

-    Sed i u l (adresa): Str._n r._bl._

sc._________ap._______telefon/fax_________________________;

-nr.Înregistrare la Camera de Comerț J13/_cod fiscal_

II.    DATELE AUTOVEHICULULUI:

-    marca____________________________nr.înmatriculare________

masa totală maximă autorizată_____________________(t).

III.    DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

IV.    PERIOADA SOLICITATĂ:_________________________________

V.    NUMELE DELEGATULUI:_________________________________

Telefon mobil ________________________

B.I. (Carte de identitate) seria __________nr._______________

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele:

- certificat de înmatriculare al autovehiculului;

-contract de leasing (dacă este cazul);

-plan amplasare parcaj în zonă și a locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului;

-copie B.I. (copie certificat înmatriculare al firmei - dacă este cazul);

-documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata

taxei

AVIZ ASOCIAȚIE

LOCATARI/PROPRIETARI


Data


NUME PRENUME SOLICITANT

CERERE

pentru reînnoirea rezervării locului de parcare

I.    Denumirea solicitantului____________________________________

-    Sediul (adresa):_

-    Telefon/fax5555555555555555555555555555555;

-    Nr. înregistrare5555555555555555555555555555;

-    Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului_

(CNP)555555555555555555555555555.

II.    Datele autoturismului:

-    marca5555555555555555555555nr. înmatriculare55555555555555555

III.    Perioada solicitată:

IV. Numele delegatului_______________________________________

-    B.I. (Carte de identitate) seria555555555nr.55555555555555555

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele documente:

-    certificat de înmatriculare autovehicul;

-    copie B.I. / C.I.(copie certificat înmatriculare al firmei - dacă este cazul);

-    documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata taxei;

-    autorizația pentru rezervarea locului de parcare (în original).

Data    Numele și prenumele

5555555555    55555555555555555555555555555Semnatura

Semnatura

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ

ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr.

crt.

Denumirea taxei

- lei

1.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbătorile legale)

350

2.

Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege

150

3.

Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru cu publicul stabilit conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Stare civilă (după ora 15 Luni-Vineri)

150

4.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă

1500

5.

Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgență (în 3 zile de la data înregistrării cererii)

23

6.

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

7.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.

2

8.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor și a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

9.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

10.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii casătoriei

2

11.

Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

12.

Taxa pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

13.

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

2

14.

Taxa pentru eliberarea, la cerere, a extraselor de stare civilă miltilingve

2

Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-5 din tabel sunt venituri cu destinație specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă - sediul Casei Căsătoriilor din str. Mihai Eminescu nr.10.

Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale), se achită la casieria din cadrul Serviciului de Stare civilă, în termenul de 10 zile cuprins între data depunerii documentației la Starea Civilă și data oficierii.

Taxa pentru oficierea în regim de urgență a căsătoriei se încasează la solicitarea scurtării termenului de 10 zile prevăzut de Legea nr. 119/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru înregistrarea căsătoriei.


românia

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 10


la hotărârea nr. _____________


Taxa pentru oficierea preferențială a căsătoriei se solicită doar când programarea este în afara programului de lucru (de luni până vineri, după ora 15).

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.

Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziției dată de Consiliul Județean și în momentul înmânării respectivei dispoziții solicitantului, la casieria Serviciului de Stare Civilă.

Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor/extraselor

multilingve.

Taxa de urgență (prevăzută în Anexa nr. 14 a prezentei hotărâri) se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

Taxa pentru căutare în arhivă și eliberare copii (astfel cum sunt ele prevăzute în Anexa nr. 14 a prezentei hotărâri) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverințelor din care să se ateste un fapt sau o situație (Anexa 8, cf. Legii nr.119/1996).

Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

a)    nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de

lege;

b)    omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

c)    pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

d)    neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autoritățile străine, ofițerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. (2) din Legea nr. 119/1996.

Contravențiile prevăzute la punctul a) se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) și d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, completată cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

gO«5TA">4 ROMÂNIA

TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI

persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile

Pentru obținerea Atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire și Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari cu sediul în str. Amzacea nr. 13 următoarele acte:

-    cerere (nu este tipizată)

-    copii legalizate de pe actele de stare civilă;

-    copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condițiile legii*;

-    curriculum vitae;

-    certificat de cazier judiciar;

-    adeverință medicală (eliberată de medicul de familie);

-    două fotografii color tip pașaport;

-    copie de pe contractul de muncă sau convenția civilă de prestări servicii încheiate cu asociația de proprietari;

-    recomandare din partea președintelui comitetului executiv al asociației de proprietari al clădirii pentru care solicită atestarea calității de administrator;

Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari vor prezenta o recomandare din partea a cel puțin 2 vecini din cadrul condominiului în care locuiesc.

-    extras de pe ultima listă de plată afișată.

Taxa constituie venit cu destinație specială si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează cu menținerea la parametri optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

*Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat în condițiile legii (art. 64 din H.G. 400/2003)

Contravaloarea taxei se achită la casierie și este de 50 lei/atestat.

Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului de Sprijinire și Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari.

eo«ȘTA"n, ROMÂNIAAnexa nr. 12


la hotărârea nr. _95/____

TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

Sunt fundamentate de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor și eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

A.    Taxă pentru ,,înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este stabilită în funcție de tonaj, astfel:

-    23 lei    pentru    vehicule    cu masa    autorizată    până la 750 kg.;

-    46 lei    pentru    vehicule    cu masa    autorizată    cuprinsă între 750-3500    kg.;

-    91 lei    pentru    vehicule    cu masa    autorizată    mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

B.    Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „E” din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conținutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. Ddin prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 - 1200 și 1300 - 1500.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării sunt obligați să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9,12 și 14 din Regulamentul privind

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 509/2003.

C.    Faptele care constituie contravenție se vor sancționa conform prevederilor H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, modificată prin H.C.L. nr. 451/2006.

D.    Modelul certificatului de înregistrare vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării

1

"Români?.

2

Cert ficat de înregistrare

■i

Emitem PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Elibera; la .........................

Primar

RADU ȘTEFA2T MAZARE

Semnătura si ștampila

4

Titular certificat de înregistrare/

Adresa

5

Numărul de înregistrare


s

T)a;? înregistrării

Certificate ce înregistrare nr.

7

Serie jasb

Deținător /

Adresa

Posesor al    i'C.li sena.....nr.

..............di'oenl de

.....................Telefon...............

3

?

Ca;egoria/ marc a / tipul

Sena VL Nr..........................

1J

IZasa

Categoria

11

12

Numărul de locuri

Cilincreea motorului

Marca

Varianta

13

Culoare

Primar

RADU ȘTEFAN MaZARE

14

Seria săiț.i ce iden;hate

15

Anul fabricației

15

Observații

Data cistribuirii.........................

17

Rrstrictii:

Distrihiulnr

Primit.ir

Seria VL nr......................


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

număr Înregistrare CT 0001

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparțin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE

NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

9

Subsemnatul __________________

, domiciliat

în

___________________, str. ______

_____________________ nr.

bl.

____, ap._____, telefon _____________

_ , posesor al C.I. (B.I.) seria ____

nr.

____________, eliberat de către _

_, la data

de

__________, reprezentant al S.C.

, cu sediul

în

__________, str.________________

___________, nr. ______

__,    bl. ___

__,

ap.______CF__________

telefon _________________, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1) copie după actul de proprietate al vehiculului;

2) copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de

R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

3) copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la

registrul comerțului (persoană juridică);

4)    dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

5)    copie a    dovezii    de plată    a taxei de înregistrare;

6)    copie a    dovezii    de plată    a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)    copie a    dovezii    de plată    a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregistrare;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_____________ SEMNATURA

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr.

crt.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie șasiu

Serie și număr act proprietate

1

2

3

4

Data ________ Semnătura (ștampilă)

românia

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

2. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE ȘI A AVIZULUI DE TRASEU

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în Municipiul Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători, astfel:

A. Taxa eliberare ,,aviz pentru cap de linie și aviz de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și se aplică persoanelor juridice și fizice (operatorilor de transport) și este de 236 lei/an; Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B. Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 și art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

b)    Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia și sancționarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului cap de linie și avizului de traseu” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

-    Cerere tip;

-    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-    Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

-    Copie după licența de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

-    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

-    Plan situație traseu solicitat;

-    Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru

eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. Elit. „a” și „b” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a ,,avizelor'' este zilnic între orele 0 900 -1200 și 1300 - 1500.

C.    Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a)    executarea serviciului public de transport județean, interjudețean sau internațional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz cap linie” valabil la data efectuării transportului;

b)    executarea serviciului public de transport local de călători pe raza administrativă a Municipiului Constanța fără „aviz traseu”, valabil la data efectuării transportului;

c)    executarea serviciului public de transport local, județean, interjudețean sau internațional pe raza administrativă a Municipiului Constanța cu autovehicule nenominalizate în „avizul de cap linie și avizul de traseu” deținute și valabile la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Faptele care constituie contravenție se vor sancționa potrivit prevederilor H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

D.    Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu

traseu:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța,

f)    autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)

E. Model avize

a). aviz pentru cap linie:


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

5    5    5    ~

AVIZ

PENTRU CAP DE LINIE

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru capul de

linie______________________________________________________________ în care vor

avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare __________________

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

1. transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai

cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

2.    Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul

aviz;

3.    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va

realiza numai pe traseul _______________________________________

4. Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea / debarcarea călătorilor numai în următoarele stații: _______________________________________________

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condițiilor menționate atrage nulitatea de drept a prezentului aviz și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanța nr.

_____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

DIRECTOR    ȘEF SERVICIU

L.S.

Seria _______ nr. ______________

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

b). aviz de traseu

constat romÂNIA

4 2*2- 4 JUDEȚUL CONSTANȚA

ffîj El ffî PRIMĂRIA municipiului constanța

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE

- IOMI*

EVENIMENTE

AVIZ TRASEU

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru traseul_

_______________________________________________________ pe care vor avea acces

autovehiculele cu numere de înmatriculare _________________________________________

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

►    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

►    Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

►    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va

realiza numai pe traseul ______________________________________________________

►    Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în

următoarele stații: ____________________________________________________________

Prezentul aviz este valabil în perioada ____________________________________________.

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și se va sancționa

conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanța nr.

_____________________, conform H.C.L.M. nr. _______/___________.

DIRECTOR    ȘEF SERVICIU,

L.S.

Seria _______ nr. ______________.

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

E. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în

_______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________

,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat

de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al

S.C.______________________________ , cu sediul în______________ ,

str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon

_________________ , solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special

de călători pe traseul : ___________

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

Transportul va fi executat începând cu ora.........., până la ora...............

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)    Licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie;

2)    Copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să


transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie;

3)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

4)    Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului în original și copie;

5)    Plan situație traseu solicitat pe care se vor nominaliza distinct capetele de traseu și toate stațiile ;

6)    Copie contract de leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

7)    Copie aviz traseu detinut anterior.

Documentele vor fi înaintate într-un dosar de încopciat.

DATA_____________

SEMNĂTURA


b) cerere pentru eliberare aviz cap de linie;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE / PUNCTE DE IMBARCARE, DEBARCARE

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în

_______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________

,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat

de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al

S.C.______________________________ , cu sediul în______________ ,

str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon

_________________ , solicit eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea

transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie dispus în

locația__. Deplasarea se va realiza pe

traseul :_______________________________________________________________________

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse astfel:

________________________________________________________ Transportul va fi executat

conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română


pentru fiecare autovehicul;

3)    Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    Plan situație traseu si cap linie solicitat;

7)    Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    Copie contract folosire (acces) cap linie încheiat cu deținătorul autogării;

9)    Copie aviz cap linie deținut anterior.

10)    Copie cantract prestari servicii incheiat cu beneficiarul transportului; Documentele se prezint în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

DATA_____________SEMNĂTURA

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

3. TAXA PENTRU ELIBERARE AVIZ PUNCTE DE ÎMBARCARE/DEBARCARE

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în Municipiul Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători.

A.    Taxa eliberare ,,aviz puncte de îmbarcare/debarcare” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și este de 236 lei/an;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B.    Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 și art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

c) Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

d) Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia

și sancționarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la

casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului puncte de îmbarcare/debarcare” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

1)    . Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    . Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră

Română pentru fiecare autovehicul;

3)    . Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    . Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    . Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    . Plan situație traseu si punctele de îmbarcare/debarcare solicitate;

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

7)    . Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    . Copie aviz puncte de îmbarcare/debarcare deținut anterior.

9)    . Copie cantract prestari servicii încheiat cu beneficiarul transportului;

10). Dovada achitării contravalorii ,,avizului puncte de îmbarcare/debarcare''

Documentele se prezint în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru puncte de îmbarcare/debarcare” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. Ddin prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a "avizelor puncte de îmbarcare/debarcare'' este zilnic între orele O900 -1200 și 1300 - 1500.

C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a)    executarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz puncte de imbarcare/debarcare" valabil la data efectuării transportului;

b)    executarea serviciului public de transport judetean de persoana prin curse

regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz puncte de imbarcare/debarcare", valabil la data efectuării transportului;

c)    executarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Constanța cu autovehicule nenominalizate în „aviz puncte de imbarcare/debarcare" deținute și valabile la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Faptele care constituie contravenție se vor sancționa potrivit prevederilor H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.


Model ,,aviz puncte îmbarcare/debarcare''.

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

AVIZ

PENTRU PUNCTE DE ÎMBARCARE / DEBARCARE

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru îmbarcarea / debarcarea în municipiul

Constanța a autovehiculelor cu numerele de înmatriculare

______________________________________în următoarele puncte de îmbarcare / debarcare

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

►    transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

►    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se

va executa numai pe traseul ______________________________________

►    Pe traseu nu vor fi realizate alte opriri (stații) pentru coborârea sau urcarea călătorilor.

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și se va sancționa

conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanța nr.

_____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

DIRECTOR    ȘEF SERVICIU

L.S.

Seria _______ nr. ______________

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

E. Model cerere ,,aviz puncte de îmbarcare/debarcare''.

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE / PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în

_______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________

,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat

de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al

S.C.______________________________ , cu sediul în______________ ,

str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon

_________________ , solicit eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea

transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie dispus în locația_. Deplasarea se va realiza pe traseul :

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse astfel:

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)    . Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    . Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3)    . Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    . Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    . Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    . Plan situație traseu si punctele de imbarcare/debarcare solicitate;

7)    . Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    . Copie aviz puncte îmbarcare/debarcare deținut anterior.

9)    . Copie cantract prestări servicii încheiat cu beneficiarul transportului;

Documentele se prezint în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

DATA_____________ SEMNĂTURA

românia

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE

REGULATE SPECIALE.

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unei licențe de traseu necesar executarii serviciului de transport public, local de persoane prin curse regulate speciale în Municipiul Constanța.

A. Taxa eliberare „licența de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și este în valoare de 236 lei/an;

Durata de valabilitate a licenței de traseu este egala cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 3 ani.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „licenței de traseu” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

1)    . Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    . Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)    . Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul transportului(daca este cazul) din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor si tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

4)    . Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    . Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    . Plan situație traseu solicitat si graficul de circulatie propus vizat de beneficiarul transportului;

Programul de primire a cererilor și eliberare a ,,licentelor de traseu'' este zilnic

între orele 0900 -1200 și 1300 - 1500.ME țOF ÎH

p

In nî

. W W 1

-<j y


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane

pe traseul menționat pe verso numai cu autovehiculele având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

C. Model cerere eliberare licenta de traseu;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA LICENTEI DE TRASEU PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

Subsemnatul ____

____, str. _____________

___________, domiciliat în

____________, nr. __________

bl.________ ,ap.____

_ , telefon __________

____ ,posesor al C.I. (B.I.)

seria____nr._________

___ ,eliberat de către_______

____________________ , la data de

___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul

în______________ , str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

CF __________, telefon _________________ , solicit eliberarea avizului de traseu

pentru executarea transportului special de călători pe traseul :

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

5    -

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

8)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

9)    Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul


care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

10)    Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul

transportului(daca este cazul) din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a

activitatilor si tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

11)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

12)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

13)    Plan situație traseu solicitat si graficul de circulatie propus vizat de beneficiarul transportului;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_____________ SEMNĂTURA

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

5. TAXA ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT ȘI A COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice, persoanelor fizice sau asociațiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

a) de persoane efectuat cu troleibuze;

b) de persoane efectuat cu tramvaie;

d)    de mărfuri în regim contractual;

e)    de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

f)    de persoane pe cablu;

g) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

A. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire și vizare a autorizației de transport” este, în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Constanța nr. 82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța, și este în valoare de 200 lei/an.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Pentru obținerea Autorizației de transport solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform model aliniat (D) punct 1) din prezentul capitol, la care va anexa următoarele documente:

a)    copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului;

b)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

c)    cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

d)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

e)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

f)    declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

g)    scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

h)    copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de transport” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație conform model alin. (E) din prezentul capitol.

Începând cu anul al II-lea de valabilitate a autorizației în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 82/2008, Primăria Municipiului Constanța percepe un tarif anual de monitorizare a autorizației egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00 - 15.00.

B. Taxa de eliberare a ,,copiei conforme a autorizației de transport” este în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Municipal Constanța nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța și este în valoare de 200 lei/copie conformă.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

a)    cererea tip - conform model alin. (D) punctul. 4);

b)    În original și copie certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța;

c)    În original și copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în

baza unui asemenea contract;

d)    Copie a „autorizației de transport”

Modelul ,,copiei conforme a autorizației de transport'' în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța este conform alin. (F) din prezentul capitol.

C. Contravenții și sancțiuni:

a)    Constituie contravenție efectuarea oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în prezentul capitol fără a deține „autorizație de transport” valabilă la data efectuării transportului și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei

la 10.000 lei.;

b)    Constituie contravenție efectuarea cu autovehicule a oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în prezentul capitol fără deținerea la bordul acestora a „copiei conforme a autorizației de transport”, valabilă la data efectuării transportului și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

Contravențiile prevăzute la alin. (C) din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

D. Modele cereri:

1). cerere pentru acordarea autorizației de transport:

CERERE

pentru acordarea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul ...

........................................(nume și prenume), în

calitate de ...........

...............(persoană desemnată etc.) la

............(denumirea persoanei juridice, asociației

familiale etc.), cu

sediul/domiciliul în țara

......................................, localitatea

............., str...................

........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,

sectorul/județul ..

......................................, telefon ................................, fax ...................., având

CUI/CIF/ etc.....

..cont..........................................., deschis la Banca

.......................................................,

vă solicit acordarea autorizației pentru

.............., Sucursala

.(se menționează serviciul de transport public local)

Data .........

Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

2). Cerere pentru modificarea autorizației de transport:_

CERERE

pentru modificarea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul..................................................................................(nume și prenume), în calitate

de ..............................(persoană desemnată etc.) la

......................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale

etc.), cu sediul/domiciliul în țara..............................................., localitatea.......................

................................., str. ............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....,

ap......., sectorul/județul............................................, telefon......................., fax.......................

având CUI ............................................vă solicit modificarea Autorizației nr......din .....și a

copiilor conforme ale acesteia, acordată ................(denumirea titularului de autorizație)

Data ................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

3). Cerere pentru prelungirea autorizației de transport:

CERERE

pentru prelungirea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul ...........................................................................(nume și prenume), în calitate de

..............................(persoană desemnată etc.) la......................................................(denumirea

persoanei juridice, asociației familiale etc.) , cu sediul/domiciliul în țara ..........................,

localitatea

...................................., str. ........................................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap.

...,

Sectorul / județul ......................................., telefon ....................., fax ....................., având CUI

vă solicit prelungirea Autorizației nr...............din ........................................și a copiilor

conforme

ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de ..................................

Data ................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

4). cerere pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

CERERE

pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...................................................................................(nume și prenume), în calitate de

.........................................................................(persoană desemnată etc.) la...............................

...........................................................(denumirea persoanei juridice, asociației

familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara .............................................., localitatea

.................................., str..........................................................................................nr......, bl......,

sc......, et....., ap. ..., sectorul/județul ........................................., telefon ................................, fax

...................., având CUI/CIF/ etc......................................., cont...........................................,

deschis la Banca ..................................................................., Sucursala

vă solicit acordarea copie conforme a autorizației de transport pentru următoarele mijloace de transport

Anexez la prezenta copiile cărților de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menționate

Data ........................ Numele și prenumele

Se mnătura și ștampila


românia

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 12


la hotărârea nr. 555/5555


E. Continutul-cadru al autorizatiei de transport


onstan} .

țft a Județul Constanta iiETI 3 Primaria Municipiului Constanta

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

5

Nr. .............din ...............................

pentru efectuarea serviciului de transport public local

............(tipul

serviciului) de către

..........................................................................................(denumirea solicitantului),

cu sediul / domiciliul în

...........(adresa completă a solicitantului).

Prezenta autorizație este valabilă până la.......................................

Primar,

(semnătura și ștampila)

F. Conținutul-cadru al copiei conforme a autorizației de transport


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

COPIE CONFORMĂ nr..........

a autorizației nr.........din................pentru activități de

transport în domeniul serviciului public de transport............................

Prezenta copie conformă a autorizației nr...........din ............. este eliberată

societății / persoanei fizice autorizate ............................................pentru a efectua

cu autovehiculul special înmatriculat cu numărul ........................... serviciul public de

transport ......................................

Copia conformă a autorizației pentru efectuarea serviciului public de transport ........................... este valabilă de la data de ........................... până la data de

Observații:

Emisă în: CONSTANTA la data de............................

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

6. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

A. Circulația unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a Municipiului Constanța se realizează numai pe baza autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizație în convenție, aflată în original la bordul acestuia și valabilă la data efectuării transportului. Autorizația se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcție de capacitatea autovehiculului și este de:__

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 - 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenție tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.


Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Pentru obținerea Autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform alin. (D), la care va anexa urmatoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap linie, puncte de îmbarcare / debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație conform alin. (E ).

constan^ ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 12


la hotărârea nr. ___________

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00 - 15.00.

B.    Sunt exceptate de la plata taxei:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

f)    autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.).

C.    Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. următoarele fapte:

a)    circulația pe trama stradală a Municipiului Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizație de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” valabilă la data efectuării transportului;

b)    circulația pe trama stradală a Municipiului Constanța a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul „autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. (C ) din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului în conformitate cu legislația în vigoare.

românia

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

D. Model cerere pentru eliberarea autorizației:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Subsemnatul _________________________, domiciliat în ___________________, str.

_________________________, nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________,

posesor al BI/CI seria_, nr. _, eliberat de Poliția_,

CNP _________________, reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în

________________________, str. ______________________, nr.________, bl._____, ap. ______

CUI __________

telefon nr. _________________, adresă de mail_________________________, solicit eliberarea

unui număr de ______ autorizații de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța

nominalizate și_autorizații în convenție. Cele nominalizate vor fi completate pe numerele de

înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Număr

înmatriculare

Capacitatea (număr locuri)

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu ____________, până la ___________.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

- copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

Data ______________ Semnătura

E. Model autorizație pentru circulația pe trama stradală a municipiului Constanța.

qONSTANt^

i un 1

110 R    AUTORIZAȚIE

DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERIA................NR..........................

Elib erată _

(persoană fizică sau juridică)

pentru autovehiculul care execută serviciul de transport călători cu numărul de

înmatriculai e_

Data eliberării_

Valabilă până la data de_

DIRECTOR

DIR. REL. INTERNAȚ. și ORG. EVEN.

Multiplicarea sau falsificarea prezentei se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

7.I TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI

A. Taxa pentru eliberarea „autorizației pentru transport persoane în regim de taxi” și „autorizației pentru transport bunuri” în regim de taxi,

conform modelului 7.IV.b, au în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este în valoare de 500 de lei pentru toți solicitanții, în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.d.

Taxa pentru reînnoirea „autorizației pentru transport persoane în regim de taxi” și „autorizației pentru transport bunuri” în regim de taxi au în

conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este in valoare de 500 de lei pentru toți solicitanții în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.e.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

B. Taxa pentru eliberarea autorizației taxi, reînnoirea autorizației taxi, eliberarea autorizației taxi în urma transferului și eliberarea autorizației taxi la schimbarea de mașină, conform modelului 7.IV.a, în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 100 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.f , 7.IV.g.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întretinere a rețelei stradale.

7.II TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE INCHIRIERE

Taxa pentru eliberarea „autorizației de transport în regim de închiriere” este în valoare de 500 de lei, în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme și vizarea ei anuală este în valoare de 100 de lei în conformitate cu art.4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

constan^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

7.III TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

Taxa pentru eliberarea „autorizației de dispecerat taxi” conform

modelului 7.IV.c, în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 500 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.h.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi, în conformitate cu art.4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 500 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.i.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

7. IV. Modele autorizații și cereri:

a) autorizație pentru transport persoane / bunuri în regim taxi;

1

Autorizația taxi nr......................................................................

2

Deținător.................................................................................

9

(numele operatorului de transport sau al taximetristului independent)

3

posesor al autorizației nr.................eliberată în data de...........................

pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri valabilă cu

autovehiculul marca.........................................................................

număr înmatriculare.......................................

4

Valabilă începând cu ........................

5

Expiră la.......................................

6

Emitent : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

9

Data eliberării .......................................

Primar    Secretar

RADU ȘTEFAN MAZĂRE    MARCELA ENACHE

Seria.....nr.................

1 A N i ' r

VI

ZE ANUALE

Nr.

crt.

Număr

înregistrare

Vulabil până la

Semnătura

Ștampila

t

Falsificarea acestei autorizații se pedepsește

Modele cereri:

CERERE

c) autorizație pentru desfășurarea activității de dispecerat taxi

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT


de transport public local


TOM
românia

JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 12


la hotărârea nr. ___________


d) cerere pentru eliberarea autorizației de transport

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul______, domiciliat în

_______________________, str. _________________________, nr. __________

bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,CNP ____________________

posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de

către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al

S.C.______________________________ , cu sediul în______________ ,

str.________________ , nr.________ , bl._____    , ap.______, CUI

telefon_________________ , solicit eliberarea autorizației transport persoane sau

bunuri în regim de taxi.

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente: o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator; o contractul individual de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS

Constanța;

o certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator în baza Legii nr. 26/1990, eliberate de registrul comerțului;

o certificatul de competența profesionala a persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul judiciar al persoane fizice sau al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice;

o avizul medico psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice și al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora.”

Documentele se vor prezenta în original.

e) cerere pentru reînnoirea autorizației de transport

CERERE

PENTRU REÎNNOIREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul 222222222222222222222222222222222222222, domiciliat în 22222222222222222222222, str. 2222222222222222222222222, nr. 2222222222 bl.22222222 ,ap.22222 , telefon 22222222222222 ,CNP 222222222222222222222posesor

al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către__2222222222222222222222222

, la data de 22222222222, reprezentant al S.C.222222222222222222222222222222 , cu sediul în22222222222222 , str.2222222222222222 , nr.22222222 , bl.22222 , ap.22, CUI22222222222222222222, telefon22222222222222222 , sunt destinator al autorizației de transport persoane / bunuri in regim de taxi nr. 22222222222 având valabilitate pana in data de 222222222222222.

Prin prezenta solicit prelungirea autorizației transport persoane sau bunuri în regim de taxi, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificata si completata ulterior.

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente: o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator; o contractul individual de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS Constanța;

o certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator în baza Legii nr.

26/1990, eliberate de registrul comerțului;

o certificatul de competența profesionala a persoanei desemnate, în cazul asociației

familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul judiciar al persoane fizice sau al persoanei desemnate, în cazul asociației

familiale sau persoanei juridice;

o avizul medico psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice și al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de

parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora.”

Documentele se vor prezenta în original.

f) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI

MOTIVUL...................................................

Subsemnatul..................................., domiciliat în.............................., str..........................,

nr....... bl......, ap...... CNP ......................................................reprezentant al

S.C..................................... S.R.L. cu sediul în ........................., str................................,

nr....., bl......, ap......, CUI ................................................. tel................, solicit eliberarea

autorizației taxi cu nr.....................pentru autovehiculul marca.......................

Înmatriculat cu nr........................................

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

-    certificatul de înregistrare eliberat de registrul comerțului;

-    certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului;

- contractul de leasing, unde este cazul

- certificatul de agreare emis de RAR;

-    declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

-    declarația pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contractul încheiat cu un dispecer și ultima chitanță de plată a acestuia;

-    dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-    asigurare pasageri si bagaje;

-    contracte de munca pentru conducătorii auto angajați, în număr cel puțin egal cu numărul de autorizații taxi obținute;

-    atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

-    certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe al Primăriei Municipiului Constanța”.

Documentele se vor prezenta în original.

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date - autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj

realizat

1

Vechimea autovehiculului

2

Grad

confort

Aer condiționat

Airbag

Volum portbagaj util

GPS

Dispozitiv înregistrare

Perete despărțitor

Dispozitiv plata card

5

Grad de poluare

6

Total punctaj realizat de

DATA

SEMNĂTURA

g) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE TAXI

MOTIVUL - SCHIMBARE MASINA

Subsemnatul................................., domiciliat în .................... , str.

.........................,nr.......bl......,ap......, reprezentant al S.C ....................................... S.R.L. cu

sediul în ..................., str..........................., nr , bl , ap , tel................,

C.U.I/C.N.P.................... sunt deținător al autorizației taxi nr............, pentru autoturismul

înmatriculat cu nr..............., marca ...................... care cumuleaza un nr. de ...... puncte, an

de fabricație ........

Prin prezenta solicit schimbarea cu o altă mașină nr............., marca ..............., anul

fabricației ...............

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-    dovada platii taxei

-    autorizatia taxi cu nr.5555555555555

-    certificat de inregistrare de la Camera de Comert

-    carte identitate autovehicul

-    certificat de agreare

-    asigurare pasageri si bagaje

-    ultima chitanta de plata a dispeceratului taxi

-    dovada fiscalizarii aparatului de taxat Documentele se vor prezenta in original.

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date - autovehicul,

operator/taximetris

t

Punctaj

realizat

1

Vechimea autovehiculului

Aer condiționat

Airbag

2

Volum portbagaj util

Grad confort GPS

Dispozitiv înregistrare

Perete despărțitor

Dispozitiv plata card

5

Grad de poluare

6

Total punctaj realizat de

Calculat punctaj

reprezentant Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente

De acord cu corectitudinea celor 555555 puncte realizate.

constan^ ROMÂNIA

h) cerere pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI

Subsemnatul _______________________________________,

domiciliat în _______________________, str.

_________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ ,

telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la

data de ___________, reprezentant al

S.C.______________________________ , cu sediul în______________ ,

str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit eliberarea autorizatiei de dispecerat

taxi.

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

o certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerțului; o declarație de proprie răspundere a persoanei desemnate sa administreze, ca

dispeceratul deține baza tehnica necesara, stația de emisie recepție,

frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;

o certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicațiilor;

o contractul de munca al operatorului radiotelefonist;

o licența de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de către autoritatea

in domeniu;

o certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe;

Documentele se vor prezenta in original.

DATA_____________

SEMNĂTURA


constan^ ROMÂNIA

i) cerere pentru vizarea autorizației de dispecerat taxi

CERERE

PENTRU VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT TAXI

Subsemnatul________, domiciliat în

11111111111111111111111, str. 1111111111111111111111111, nr. 1111111111 bl.11111111 ,ap.11111 , telefon 11111111111111 ,posesor al C.I. (B.I.) seria1111

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de

11111111111, reprezentant al S.C.111111111111111111111111111111 , cu sediul în11111111111111 , str.1111111111111111 , nr.11111111 , bl.11111 , ap.111111 telefon_________________ , solicit vizarea autorizației de dispecerat taxi.

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

o autorizația de dispecerat

o licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de către autoritatea în domeniu;

o certificat de radio operator

o contractul de muncă al operatorului radiotelefonist; o certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe; o chitanța de plata a taxei de viza

Documentele se vor prezenta în original.

DATA_____________ SEMNĂTURA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ADMINISTRATE DE DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1. Taxa de concesionare locuri de veci

Taxa de concesionare locuri de veci este este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreținerii și modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanța. Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de

concesiune a locurilor de veci.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare, astfel:

Lei/mp

CIMITIRUL

CATEGORIA

DURATA DE CONCESIONARE

7 ani

25 ani

49 ani

Central

Municipal

I

8

28

115

Viile Noi

C. Predescu Anadalchioi

Palazu Mare

II

6

21

81

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasarii taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.

Sumele achitate cu titlu de taxă de concesioanre locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiași destinație.

2. Taxa întreținere cimitire / loc de veci

Taxă întreținere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinatie specială și este fundamentată de necesitatea întreținerii și menținerii curățeniei în cimitirele din Municipiul Constanța. Taxa întreținere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreținere și curățenie a cimitirelor din Municipiul Constanța.

Taxa este de 2,4 lei/mp/an.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura

cohstan ROMÂNIA o î * lllriCT111 ,

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine prestatorilor cu care Primăria Municipiului Constanța are încheiate contracte.

3. Taxa aviz construcție funerară

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa este de 15 lei.

Avizul de construcție funerară va fi eliberat de către Direcția Gospodărire Comunală - Serviciul Administrare Cimitire.

Lucrările se vor efectua numai după obținerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE

ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

1.    Taxă căutare acte în arhivă

Taxa este de 8 lei/doc

2.    Taxă eliberare copii arhivă

Taxa este de 5 lei/doc

3.    Taxă eliberare acte în regim de urgență (24 ore)

Taxa este de 23 lei/act

4.    Taxă multiplicare se stabilește după cum urmează:

Dimensiu

ne

Alb-negru

(lei/pagină)

Color

(lei/pagină)

Format A4

0,30

4

Format A3

0,50

8

Format A2

13

20

Format A1

19

24

Format A0

25

28

5.    Taxă eliberare certificat de atestare fiscală Taxa este de 4 lei

6.    Taxă eliberare certificat de stare materială Taxa este de 4 lei

7.    Taxă completare fișă de înmatriculare autovehicule Taxa este de 8 lei

Taxele de la punctele 1-2 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziționarea arhivei

electronice.

Taxele de la punctele 3-7 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

Taxele de la punctele 1-4 se încasează de către toate Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, iar cele prevăzute la punctele 5-7 se încasează de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

TAXE DE TIMBRU

1. Taxe judiciare de timbru

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

NIVELURILE APLICABILE

OUG 80/2013 -Taxa, în lei -

Art.3 (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse în instanțele judecătorești, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 500 lei

8% dar nu mai puțin de 20 lei

b) între 501 lei și 5.000 lei

40 + 7% pentru ce depășește 500 lei

c) între 5.001 lei și 25.000 lei

355 + 5% pentru ce depășește 5000 lei

d) între 25.001 și 50.000 lei

1355 + 3% pentru ce depășește

25000 lei

e) între 50.001 și 250.000 lei

2105 + 2% pentru ce depășește

50000 lei

f) peste 250.000 lei

6105 + 1% pentru ce depășește

250000 lei

Art. 4 (1) În cazul acțiunilor posesorii, taxa judiciară de timbru se calculează:

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

Art. 4 (2) (...) acțiunile are au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate:

20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul

(...) cererilor are au ca obiect servituți

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituții

Art. 5 (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:

a) stabilirea bunurilor supuse împărțelii

3% din valoarea acestora

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar:

50 lei pentru fiecare coproprietar

c) creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună:

3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită

d) cererea de raport

3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive

3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia

3% din valoarea masei partajabile

(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni....

5% din valoarea masei partajabile

ART. 6 (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă:

valoarea cererii nu depășește 2.000 lei

50 lei

valoare depășește 2.000 lei

200 lei

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a Vl-a din Codul de procedură civilă

200 lei

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din Codul de procedura civila

100 lei

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani

20 lei

....cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani ....și valoarea acesteia nu depășește 2.000 lei

50 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

....cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani ....și valoarea acesteia depășește 2.000 lei

200 lei

Art. 7 Acțiunile privind stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputației unei persoane fizice

100 lei

Art. 8 (1) (....) a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept    nepatrimonial;

b)    cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial;

c)    cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani;

d)    actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate

100 lei

(2) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei

50 lei

(...) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii depaseste 5.000 lei

300 lei

Art. 9 Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se taxeaza astfel:

a) cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la proces -pentru care se solicita recuzarea

100 lei

b) cereri de stramutare in materie civila

100 lei

c) cereri de repunere in termen

20 lei

d) cereri de perimare

20 lei

e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila

20 lei

f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila

20 lei

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată

h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute

50 lei

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta

0,20 lei/pagină

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora

1 leu/pagină

l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive

5 lei pentru fiecare exemplar de copie

Atr. 10 (1) In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza astfel:

a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu

20 lei

b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii

50 lei

(2) În cazul contestațiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de......x), indiferent de valoarea contestată

1000 x)

obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza....

100 lei

(4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei

50 lei*)

Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii depaseste 5.000 lei

300 lei*)

Art. 11 Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmează:

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

a) cereri prin care partile solicita instanței pronunțarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere

20 lei

in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile

20 lei + 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat

In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul

20 lei + 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5

b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii

100 lei

cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor

1000 lei

c) contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei

20 lei

Art. 12 Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa

cum urmează:

a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

b) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

c) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei

Art. 13 Actiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se taxeaza dupa cum urmează:

a) pentru recunoasterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora ori pentru restabilirea dreptului atins:

100 lei

b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, desene si modele industriale

300 lei

Art. 14 (1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 287/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare

200 lei

(2) Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului

100 lei

Art. 15 Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:

a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil

200 lei

b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil

100 lei

c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii

50 lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei

20 lei fiecare cerere

f) orice alta cerere neevaluabila in bani

20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru

ART. 16 In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui altui inscris

50 lei

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei

ART. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) contestatia impotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost solutionate conflictele de competenta dintre notarii publici

100 lei

b) plangerile impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial

20 lei

Art. 18 (...) cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile ulterioare

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti

20 lei

b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile prevazute de lege

20 lei

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc

20 lei

ART. 19 In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate

20 lei

ART. 20 Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului

50 lei

ART. 21 Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat

20 lei

ART. 22 Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate

10 lei pentru fiecare inscris ori copie

b) cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor

300 lei

c) cereri in vederea atestarii titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European; pentru atestarea calificarii de traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana; pentru atestarea calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana

100 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

100 lei

ART. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor judecătorești se taxeaza cu:

a) cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta

50% din taxa datorată pentru acțiunea soluționată de prima instanță , dar nu mai puțin de 20 lei

b) cererilor si actiunilor evaluabile in bani

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 20 lei

Art. 24 (1) Recursul impotriva hotararilor judecatoresti daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedura civila

100 lei

(2) In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani

50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei

pentru cererile neevaluabile in bani

100 lei

Art. 25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, a recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:

a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj

20 lei

b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei

20 lei

c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant

20 lei

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:

a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat

50 lei

b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins

50 lei

c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata

50 lei

d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai considerentele hotararii, in toate situatiile

100 lei

Art. 26 (1) Pentru formularea contestatiei in anulare

100 lei

(2) Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

Art. 27 Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

20 lei

2. Taxe extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridică

NIVELURILE

AJUSTATE pentru anul 2014

- Taxa, în lei

CAP. I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

2. Eliberare certificat de producător

abrogat

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

abrogat

6. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

abrogat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

abrogat

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

abrogat

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

abrogat

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile B, B1 sau B+E

abrogat

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,C1+E, D1+E, Tb și TV

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, TV

abrogat

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

abrogat

CAP.IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare provizorie de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

60

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750kg și 3500 kg inclusiv

abrogat

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CAP. IV^1 Taxă furnizare de date

X

1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidentă a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

CAP. V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

X

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

Încasarea taxelor de timbru se face atât la sediul agențiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, cât și la următoarele sedii:

1.    str. Ecaterina Varga nr. 25-27;

2.    bd. Mamaia nr. 86.

* ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 16


la hotărârea nr. _95/____


REGULAMENT

DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

În temeiul dispozițiilor:

-    art. 282 și următoarele din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 30 al Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin HG 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei în piețele alimentare;

-    O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

-    H.G. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

-    Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

-    H.C.L. nr. 491/2002 modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța;

-    H.C.L. nr. 408/2006 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanța, aprobată prin H.C.L. nr. 319/2006;

-    H.C.L. nr. 597/2007 privind modificarea organigramei și statului de funcții a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Se instituie taxe speciale pentru înființarea și funcționarea unor servicii din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Consiliului Local Constanța în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

Art.1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autoritățile administrației publice locale hotărăsc instituirea, administrarea și gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Art.3 Având în vedere componența preponderent turistică a Municipiului Constanța cât și obligația autorităților publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniștit și sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

1.    construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, și a spațiilor de circulație pietonală

2.    amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice

3.    deratizarea și dezinsecția

4.    organizarea și exploatarea activităților de ecarisaj

5.    administrarea cimitirelor și crematoriilor

6.    prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

7.    înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public

8.    avizarea unor activitati legate de colectarea de deseuri sau materiale refolosibile

9.    crearea unui mediu propice desfasurarii activitatilor economice si siguranța cetățenilor

10.    furnizarea unor informatii (date) sau certificate

11.    autorizarea/avizarea desfasurarii unor activități

12.    efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă și atestări profesionale

13.    promovarea turismului.

Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii, precum și a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Consiliului Local Municipal, care funcționează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

1. Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică din cadrul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța

1.1 Taxa pentru spații verzi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită de necesitatea întreținerii spațiilor verzi aflate pe domeniul public din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, fiind utilizată pentru amenajarea și întreținerea spațiului verde concretizată în activități de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, precum și de întreținerea acestuia prin udat la plantare și ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, precum și de la proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face după cum urmează:

a. pentru unitățile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare,

b. pentru toți ceilalți subiecți plătitori impunerea se face în baza schiței

cadastrale sau în subsidiar orice alt document justificativ relevant

Taxa se stabilește în mod diferit, astfel:

a)    pentru spațiile de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declarații referitoare la numărul de locuri de cazare, însoțită de certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în copie certificată, după caz.

Depunerea declarației se face până la data de 01.07.2014, inclusiv.

Depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, precum și nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei constituie contravenție.

În cazul în care spațiile sunt utilizate de către o altă persoană decât proprietarul, obligația declarării și a plății taxei incumbă operatorului economic care care desfășoară efectiv activitatea în acel spațiu.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

b)    pentru spațiile de locuit, respectiv pentru spațiile deținute/utilizate de operatori economici din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță stabilirea cuantumului taxei se face în funcție de suprafața utilă deținută. Astfel taxa se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 15 m2 sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută în

Anexa nr. 5 capitolul 4.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile HCL nr. 491/2002, modificată prin HCL nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța, fiind alcătuit dintr-un șef serviciu cu atribuții în coordonarea activității de amenajare a spațiului verde și mai mulți inspectori, care urmăresc cultivarea și întreținerea spațiului verde aflat pe domeniul public din stațiunea Mamaia.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru decontarea materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale și a manoperei lucrărilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

1.2 Taxă aviz de acces la rampa de deșeuri inerte - Poarta 9 constituie venit cu destinație specială și e fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației Municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile, în

locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru

depozitarea acestora.

Colectarea și depozitarea separată a deșeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deșeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcții/demolări imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice și juridice care solicită depozitarea deșeurilor rezultate din construcții/desființări imobile la rampa de deșeuri inerte.

Pentru obținerea avizului de acces la rampa de deșeuri inerte solicitanții persoane fizice sau juridice vor depune la Centrul de Informare Cetateni de pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116c - incinta City Park Mall - Sky Level, documentele menționate în Anexa nr. 9 punctul 1 a prezentei hotărâri.

Taxa aviz de acces la rampa de deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deșeurilor inerte.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

2. Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare din cadrul Direcției Servicii Publice.

Taxa aviz colectare deșeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinație specială și se instituie în scopul protecției mediului înconjurător și a sănătății populației Municipiului Constanța, prin înlaturarea efectelor nedorite ale activității de strângere, sortare și depozitare a deșeurilor industriale reciclabile.

Taxa se achită de către toți agenții economici care desfășoara activitatea de colectare a deșeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentației pentru obținerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile republicată.

Serviciul Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare funcționează conform prevederilor H.C.L. nr. 493/2004.

Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se folosesc pentru activități de dezinsecție-deratizare a domeniului public al Municipiului Constanța, activitate ce se încredințează prin procedură de achiziție publică. Personalul Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare urmărește executarea intocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public.

3. Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente

3.1 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Contravaloarea taxei de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din Municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

3.2 Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor

pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfășoară în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza Municipiului Constanța, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice coroborat cu dispozițiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Contravaloarea taxei de eliberare a certificatului de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin

H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din Municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

3.3    Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie/puncte îmbarcare,

debarcare și a avizului de traseu/licenței de traseu prin curse regulate

speciale constituie venit cu destinație specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători și instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiului Constanța.

Taxa se achită anual de către toți operatorii de transport, persoane fizice și juridice, care execută servicii de transport local, județean, interjudețean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța.

Sunt exceptați de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu/ licenței de traseu prin curse regulate speciale, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum și operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de tranzit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanța până la intersecția cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu str. Pasajului până la intersecția cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei, încasarea acesteia și folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din Municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

3.4    Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, respectiv pentru desfășurarea de către acesta a următoarelor activități:

-    eliberare autorizație transport persoane sau bunuri în regim taxi;

-    eliberare și vizare anuală a autorizației taxi.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116c - incinta City Park Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanții care urmează a desfășura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceștia de la obligația plății taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente în ceea ce privește autorizarea solicitanților, iar prestarea activității de amenajare a spațiilor destinate staționării taximetrelor și inscripționarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitație publică.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

3.5 Taxa de promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță constituie venit cu destinație specială fiind instituită din rațiuni de creștere a gradului de atractivitate al Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic.

Astfel, Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări și concursuri în stațiune, va realiza programe de promovare și direcționare a destinației turistice către stațiunea Mamaia și Sat Vacanță pentru promovarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la persoanele fizice și operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în Sat Vacanță și stațiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 5 capitolul 7.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Sumele încasate cu titlu de taxă de promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea activităților destinate promovării Stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.    Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu

Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanța.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice și juridice care solicită acordul autorității locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentații depuse de către solicitant, respectiv:

1.    titlul în baza căruia este deținut imobilul;

2.    documentație cadastrală vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

3.    cerere.

Serviciul Cadastru este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Prestarea activității se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor salariale, achiziționare de tehnică de calcul, precum și articole birotică în vederea întreținerii și actualizării arhivei cadastrale a Direcției Patrimoniu.

Această arhivă constituie baza verificării situației juridice a imobilului,

verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de

proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

5.    Serviciul Autorizare Agenți Economici - Direcția Admistrarea Domeniului Public și Privat

Taxă eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540)

constituie venit cu destinație specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, coroborate cu prevedrile H.G. nr.

44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003,

precum și a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protectția consumatorului, republicată, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cât și a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităților comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenți economici, în condițiile prevederilor legale și a H.C.L. nr. 244/2010.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfășoară activități comerciale și prestări servicii în Municipiul Constanța.

Taxa se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local odată cu depunerea documenteției, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcționare.

Serviciul Autorizare Agenți Economici este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenți Economici, conform prevederilor H.C.L. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța.

Taxa achitată este utilizată parțial pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Autorizare Agenți Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfășurării activităților economice, o parte din veniturile obținute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreținerea și menținerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gospodărire Comunală, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6. Serviciul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

6.1 Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, și sărbători legale) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și sarbatori legale se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a

prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin

intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6.2    Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în regim preferențial, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferențial se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim preferețial se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6.3    Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru cu

publicul stabilit conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Stare civilă (după ora 15 Luni-Vineri) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa este datorată de persoanele care solicită efectuarea unor servicii de stare civilă în afara programului de lucru cu publicul astfel cum este el stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului de Stare civilă.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Civil.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

6.4    Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului

de Stare Civilă constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoane fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă cu excepția următoarelor categorii de

persoane:

a) persoane cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile; b) persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

În vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadreare în grad și tip de handicap, precum și un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilității de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenție.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Civil.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6.5    Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim

de urgență (în 3 zile de la data înregistrării cererii) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate în regim preferențial, la casieria Serviciului de Stare Civilă. În acest sens, dosarul de transcriere va fi înaintat către Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor în maxim 3 zile de la data înregistrării cererii, termen în care vor fi efectuate verificările necesare stabilite prevederilor legale.

Taxa pentru transmiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim

preferențial se achită cu anticipație la data depunerii documentației la Starea Civilă.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată și completată cu prevederile Codului Civil și HG 64/2011.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului de Stare Civilă, respectiv pentru achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente de birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Prevederile prezentei se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

7. Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcției Gospodărire Comunală

7.1    Taxă întreținere cimitire constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea întreținerii cimitirelor, menținerea curățeniei și pazei cimitirelor situate în Municipiul Constanța.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmașii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Activitatea de întreținere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajații Serviciului Administrare Cimitire urmând a verifica și recepționa lucrările efectuate de către aceștia.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7.2    Taxă aviz construcție funerară constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a

Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

8. Serviciul de Sprijinire și Îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală

Taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile constituie

venit cu destinație specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociații de proprietari. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari a activității de evaluare și eliberare a atestatului pentru persoanele fizice susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afișarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire și Îndrumare Asociații de Proprietari este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Anexa nr. 16


la hotărârea nr. _________

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menținere în parametrii optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Art. 7 Pentru prestarea activităților constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgență, multiplicare acte (fotocopiere), eliberarea certificatului de atestare fiscală și a certificatului de stare materială se instituie taxe speciale aferente în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activități.

Taxele instituite sunt în același cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziționarea arhivei electronice, precum și pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru menținerea la

parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

Art.8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL 2014

1. Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie

1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată.

2.    Legea 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

3.    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.    Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

5.    Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

6.    Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

7.    Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notarială.

8.    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

9.    Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție

a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.

10.    Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

11.    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

12.    Ordonanța de urgență Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni.

13.    Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare în special cu cele aduse prin

Legea nr. 284/2002.

14.    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

15.    Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și

biletelor de intrare la spectacole.

16.    Ordonanța de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creanțelor bugetelor locale.

17.    Hotărârea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

18.    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

19.    Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

20.    Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

21.    Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,, cu modificările și completările ulterioare.

22.    Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

23.    Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002.

24.    Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

25.    Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale

26.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

27.    Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 978/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

28.    Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

29.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

30.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

31.    Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.

32.    Hotărârea de Guvern nr. 1861/2006 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

33.    Legea nr. 303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de

război.


Anexa nr. 17


la hotărârea nr. _95/____

34.    Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

35.    Hotărârea de Guvern nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilare acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

36.    Hotărârea de Guvern nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilare acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013

37.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale.

38.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

39.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.

40.    Hotărârea de Guvern nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2011.

41.    Hotărârea de Guvern nr. 791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale.

42.    Ordonanța de Guvern nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

43.    Ordonanța de Guvern nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

44.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

45.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru

46.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 614/2002 privind zonarea intravilanului municipiului Constanța.

47.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

48.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

49.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

50.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligația înmatriculării.

51.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 236/2004 privind modificarea și completarea HCL nr. 614/2002 pentru modificarea HCL nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

52.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 514/2006 privind acordarea de scutiri persoanelor încadrate în gradul II de invaliditate.

53.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război și a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de

habitat.

54.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

55.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 598/2007 pentru modificarea și completarea HCL 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

56.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea HCL 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

57.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 78/2008 pentru modificarea și completarea Anexei 1.5 din HCL nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008

58.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

59.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 176/2009 pentru modificarea, completarea și îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

60.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 226/2009 pentru modificarea și completarea Anexei 1.5 din HCL 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

61.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 274/2009 privind taxa hotelieră pentru anul 2010.

62.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.

63.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța

64.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011.

65.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 17/2011 pentru modificarea și completarea HCL nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, precum și pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul acesteia.

66.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012.

67.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 304/2011 pentru modificarea și completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, precum și pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul acesteia

68.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012.

69.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 126/2012 pentru modificarea și completarea HCL nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

70.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

71.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

72.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 82/2013 pentru modificarea și completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

73.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 170/2013 pentru modificarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare

74.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 175/2013 pentru modificarea și completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare.

146