Hotărârea nr. 292/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 254/11.11.2010, PENTRU MODIFICAREA HCLM NR. 51/30.03.2010 PRIVIND REGLEMENTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA LOCUINTELE SITUATE IN BLOCURI, LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA


HOTĂRÂRE


privind modificarea HCLM nr. 254/11.11.2010, pentru modificarea HCLM nr. 51/30.03.2010, privind reglementarea lucrărilor de construire la locuințele situate în blocuri, la nivelul municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de //. //. 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 140097/05.11.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 81550/12.06.2013;

Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, privind locuințele, ale Legii nr. 230/2007, cu modificările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale HG nr. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ORDIN nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c" si alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. x “ i>e aprooa mGGÎîicarea puncruiui n, îic. c și puncrui ii îîîera o oin HCLM nr. 254/11.11.2010, pentru modificarea HCLM nr. 51/30.03.2010,

privind reglementarea lucrărilor de construire la locuințele situate în blocuri, după cum urmează:

punctul II litera c- se modifică și va avea următorul conținut :

Construirea de balcoane în vederea extinderii spațiului locuibil este posibilă cu prezentarea studiilor volumetrice pentru tot imobilul, autorizarea executării lucrărilor fiind permisă numai dacă intervențiile asupra clădirii se vor integra în caracterul arhitectural al blocului (acoperire în sistem terasă/mansardă, aliniere goluri și balcoane, elemente constructive, proporții, după caz) și nu depreciază aspectul general al zone, în următoarele cazuri :

i.    în fața unor încăperi orientate către bulevarde/străzi se va face cu încadrarea în limita trotuarului de gardă, cu păstrarea aliniamentului existent și fără realizarea accesului din exterior

ii.    în fața unor încăperi situate pe fațadele posterioare sau orientate

spre incinta ansamblurilor de locuințe ori spre alei de circulație,

construcția se poate face în limita lungimii apartamentului, cu lățimea de maximum 1.50m, înălțimea nu va depăși înălțimea parterului și

fără realizarea accesului din exterior

iii. pentru apartamentele situate la parter, locuite de familii în care unul din membri deține certificat de încadrare într-un grad de handicap

în următoarele condiții:

- construcția se poate face în limita lungimii apartamentului, cu lățimea de maximum 2 m, înălțimea nu va depăși înălțimea parterului și accesul se va realiza din exterior prin amenajarea unei rampe de acces în limita trotuarului de gardă sau acolo unde se impune, accesul se va asigura prin amenajarea unei alei pietonale dalate, cu lățimea de maxim 1,50 m, cu recondiționarea spațiilor verzi afectate și întreținerea lor ulterioară (treptele se vor realiza în limita trotuarului de gardă si nu vor depăși lățimea balconului)

punctul II litera d - se modifică și va avea următorul conținut :

d.Construirea de balcoane în vederea extinderii spațiului cu altă funcțiune decât locuirea este posibilă cu prezentarea studiilor volumetrice pentru tot imobilul, autorizarea executării lucrărilor fiind permisă numai dacă intervențiile asupra clădirii se vor integra în caracterul arhitectural al blocului (acoperire în sistem terasă/mansardă, aliniere goluri și balcoane, elemente constructive, proporții, după caz) și nu depreciază aspectul general al zone, în următoarele condiții :

i.    obținerea avizului comitetului executiv și acceptul notarial al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării de destinație» (conform art. 42. Legea 230/06.06.2007 actualizată, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari)

ii.    construcția se poate face în limita lungimii apartamentului, cu lățimea de maximum 1.50m, înălțimea nu va depăși înălțimea parterului, cu acces din exterior

iii.    accesul la spațiile respective se va face separat de accesul locatarilor, prin amenajarea unei rampe/trepte de acces aferent spațiului construit fără afectarea apartamentelor învecinate iar acolo unde se impune, accesul se va asigura prin amenajarea unei alei pietonale dalate, cu lățimea de maxim 1,50 m, cu recondiționarea spațiilor verzi afectate și întreținerea lor ulterioară

iv.    treptele de acces aferente spațiului construit se vor realiza în limita trotuarului de gardă /lățimii balconului (1.5Qm)

v.    se va recondiționa fațada în concordanță cu fațada blocului

Art. 2 - Celelalte dispoziții ale HCL nr. 254/11.11.2010 rămân neschimbate.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea orice alte reglementări privind autorizarea lucrărilor de construire la locuințele situate în blocuri, cu prevederi contrare prezentei.

Art. 4 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Corp Control, la cerere, tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de >?^"consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEM N EAZĂ

SECRETAR,

CONSTANȚA    (W

nr.    //    ~