Hotărârea nr. 29/2013

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULCONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2013_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr    Procesul

Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuințelor A.N.L 557/18.01.2013 Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 456/22.01.2013 prin care se propune repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L.,raportul Comisiei Juridice precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L.nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanta ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , Normele Metodologice de Aplicare a acesteia aprobate prin HG 962/2001 ,art 15- alin (9) lit b) cu modificările și completările ulterioare și prevederile art 1805 din Noul Cod Civil ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează pozițiile nr.3 și 4 din Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 156/31.05.2012 privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări ,respectiv apartamentele situate în Constanța, Str.Zefirului ,nr.28,BI.OB3,ap.l7, și Str Brizei nr 1F, bl OB 5, ap 9 precizam că nu s-a încheiat contract de închiriere.

Art.2-Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța ,conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de....... consilieri din

27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Popescu Raducu

CONSTANȚA

NR29    /    18.02.2013

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR....?.?/?. P.l?

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Brizei nr 1F, bl OB 5, ap 9

1 cameră+ dependințe =37,40 mp

TEMUR SEILA

1 persoană

2

Str Zefirului nr 28, bl OB 3, ap 17

2 camere+ dependințe=54,85 mp

RUSU GABRIELA

3 persoane

3

Str Zefirului nr 13, bl OB 6, ap 9

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

STAN CĂTĂLIN

2 persoane

4

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 8

2 camere+ dependințe=52,50 mp

STAN MARIA DANA

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR......29/2013

TABEL PRIVIND SCHIMBUL UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

NR

CRT

ADRESA SPAȚIULUI DEȚINUT CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI PROPUS PENTRU

SCHIMB

PERSOANA CARE SOLICITĂ SCHIMBUL DE LOCUINȚĂ

1

Str Brizei nr 1 C, bl OB 2, ap 4

S=37,40 mp

Str Brizei nr 1 C, bl OB 2, ap 5

S=52,50 mp

GHEORGHE

RODICA

CLAUDIA

2

Str Brizei nr 1 C, bl OB 2, ap 5

S= 52,50 mp

Str Brizei nr 1 C, bl OB 2, ap 4

S=37,40 mp

AZIS

TURCHIAN

3

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 21 S= 37,40 mp

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 6 S= 52,50 mp

ȘERBAN

CONSTANȚA

4

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 6 S= 52,50 mp

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 21 S= 37,40 mp

DUMITRU

VALENTIN

5

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 17

S=52,50 mp

Str Pescarilor nr 37, bl FZ 12A, ap 6 S=54,27 mp

STOIEAN

CĂTĂLIN

6

Str Pescarilor nr 37, bl FZ 12A,ap 6

S=54,27 mp

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 17

S=52,50 mp

COCUZ

VICENȚIU

SORIN

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu