Hotărârea nr. 286/2013

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA POZITIEI NR.58 DIN H.C.L. NR.335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

HOTĂRÂRE

privind completarea poziției nr.58 din H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din

administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_11.11.    2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 130337/14.10.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și referatul Direcției Patrimoniu 130335/14.10.2013 ;

Având în vedere adresa Colegiului Comercial "Carol I" din municipiul Constanța înregistrată sub nr.105671/13.08.2013 precum și Decizia nr.74/08.08.2013 emisă de Camera de Conturi Constanța;

Văzând H.C.L. nr.55/2010 privind încetarea aplicabilității H.C.L.M. nr.231/2008 privind transmiterea în admnistrarea Colegiului Carol I a obiectivului de investiții "Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol I" Constanța, pe perioada execuției lucrărilor de supraetajare;

Luând în considerare prevederile art.112, alin.l din legea nr.1/2011 a educației naționale, H.C.L. nr.335/15.12.2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al Municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat precum și H.C.L. nr.211/2011 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea poziției nr.58 din H.C.L. nr.335/2011 cu 4 săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol I, investiție în valoare de 2.273.006,64 lei fără T.V.A. conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.919/09.10.2009 aferent autorizației de construire nr. 1294/2007.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului se va face prin Proces - verbal de punere în posesie încheiat între R.A.E.D.P.P. Constanța și Colegiului "Carol I"- Constanța.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.335/2011 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Colegiului Comercial "Carol", R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 25

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

RĂSĂUȚEANU costin ioan

SECRETAR

CONSTANȚA ,

MARCELA ENACHE

N R. 286

_/    11.11.    2013