Hotărârea nr. 281/2013

HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11._2013

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 130270/14.10.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.130267/14.10.2013 ;

Luând în considerare adresa Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.121593/23.09.2013.

Văzând Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară și Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", alin 5, lit. „c" si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unui imobil ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA,

281/11.11.2013

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 281/2013_

TEREN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. POPA FARCAȘ NR. 22-24 SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ 294 MP

9

NR. CRT.

SUPRAFAȚĂ

»

NR. LOT

NR.

CADASTRAL

1

147

LOT NR.l

237975

2

147

LOT NR.2

237976

la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

100258

294mp

str. PopaFarcaș, nr. 22-24

Cartea funciară nr.

105749

UAT

CONSTANȚA

Situația actuală

(înainte de dezlipire)

Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosință

Descrierea imobilului

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosință

Descrierea imobilului

100258

294

CC

237? K

147

CC

LOT NR. 1

147

CC

LOT NR. 2

/ , V'

Total

294    /

7T

CAT

-

294

-

-

'OPA A. C

02.07.20 î


, 0PA Cfi/sr/A/v /

F’AN 4


Nume și Prenu«MLj^[®R1<JI»UVIA Funcția: CONSILIER GR. I

la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

«232T

147mp

str. Popa Farcaș, nr. 22-24, Lot nr. 1

Cartea funciară nr.

UAT

CONSTANȚA

II

Nr.

parcelă


Cod

constr.


TotalA. Date referitoare la teren


Categoria de folosință


Suprafața

(mp)


Valoare

de impozitare (lei)


Mențiuni


CC


Total


Suprafața construită la sol (mp)


147


147


B. Date referitoare la construc ții


Valoare de impozitare (lei)


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo 70

Pct

E(m)

N (m)

1

789035.99

299621.45

2

789084.63

299607.97

3

789083.93

299605.00

4

789035.44

299618.72

Suprafața totală măsurată = 147mp


Teren împrejmuit cu gard de plasa (E, V), si neimprejmuit (N, S)
la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

147mp

str. Popa Farcaș, nr. 22-24, Lot nr. 2

Cartea funciară nr.

UAT

CONSTANȚA

II


B    A. Date referitoare la teren

Nr.

parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Valoare

de impozitare (■ei)

Mențiuni

1

CC

147

Teren împrejmuit cu gard de plasa (E, V), construcție (S) si neimprejmuit (N)

Total    147

B. Date referitoare la construc ții

Cod

constr.

Suprafața construită la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

#

Total

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo 70

PcL

E(m)

N(m)

Pct.

E(m)

N (m)

1

789035.44

299618.72

8

789063.42

299608.11

2

789083.93

299605.00

9

789063.23

299607.98

3

789083.22

299602.03

10

789054.76

299610.28

4

789081.20

299602.26

11

789051.01

299611.37

5

789070.52

299605.79

12

789047.57

299612.28

6

789069.89

299606.00

13

789034.83

299615.73

7

789069.96

299606.20

Suprafața totală măsurată = 147mp


Se confirmă suprafața din măsurători și

0R»8rtl»8R/pWWfltlWteBHĂW âîKSTAh ȚA; Nume și Prenume^QDfeRICI LIVIA Funcția: CONSILIER GR. I

m


:BFW