Hotărârea nr. 28/2013

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 9.9 .-.9?.:.9 9 ?-.?.<................

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr 18657/07.02.2013 , Procesul Verbal al Comisiei de Fond Locativ nr.1309/06.02.2012 ,Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P .Constanța nr 839/06.02.2013 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit ,raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ,prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu Legea 287/2009 privind Codul Civil republicată ,Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂR ĂȘTE:

Art.l - Se aprobă repartizarea spațiului de locuit în regim de închiriere situat pe raza Municipiului Constanța conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 - Se aprobă extinderea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR28    / 18.02,2013

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR. 2 8/2013

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Șiretului nr 4

2 camere+dependințe

S=31,42 mp

BOJOF RUHȘEN

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR..28/2013

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr

crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str Nicolae Titulescu nr 26

1 cameră + dependițe =39,62 mp

IACOB MARIA

1 persoană

2

Str Soveja nr 55A,bl 17,ap 14

2 camere +dependințe

S=34.85 mp

CONDRACHE MARIANA 2 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu