Hotărârea nr. 278/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.177/31.07.2013, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 177/31.07.2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința odinară din data de 11.11.2013:

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.137762/31.10.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE, referatul nr.137661/31.10.2013 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publica locală, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 -pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 1221/14.12..2011 pentru □probarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorități romilor pentru perioada 2012- 2020, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice loca;e, a numărului ce posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din suborcinea , sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit/a', alin. (3) lit.’b" și ale art.115 alin. (1) lit.’’b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 177/31.07.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului ce specialitate al primarului municipiului Constanța conform anexei nr. 1 si anexei nr. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă transformarea postului contractual vacant de administrator gradul I din cadrul Serviciului administrare cluburi pensionari, Direcția asistență pentru persoanele vârstnice, nevoiașe și alte categorii în post de expert local rom.

ART.3 - Se aprobă transformarea posturilor contractuale vacante de soră medicală și soră medicală p-incipolă din cadrul Serviciului medicină școlară în posturi de asistent medicali studii postliceale) .

ART.4 - Se aproba modificarea posturilor de medic specialist in medic primar și asistent medical în asistent medical principal, din cadrul Directei asistență medicală școlară și comunitară în vederea promovării.

art.5 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, tuturor factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 25 consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTELE

ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Rasauteanu Costin loan

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSIANJA NR._2Z8_

CON.CTLJOL LOCAL MUNICIPAL—{.PRIMAR

*


:»/


TZZ-


»Jn.


f

KttCKU

ricortv


X___

i wtter><

I

•Zi'-v. ;


ANEXA

IA HI...H f»!UKtfsLfillK

! •» » » • •

L‘îc


KW\ I

•WM.


£

-•i


► “’ÎSSS*

«• *!*■ « • >

vx m*«o:

-«‘X .««...


*

«•r»    -r.

___r.____


. tttCTCft

MMCTQRj

nrerrrcR

"Awnea

XCT?

OIRfCTCR

WRFCTCR

«WOxj

Wl-fTOR'l

yiCWlVJ

cKKVTW !

ex-nrnv

Slf

!OBCjnz

rcftunv

EXBCVnVj

r<ror>!

nrfiiîvj

ot*u«v


* -v •

V»*M> . %_ 1 ».»•«»«


«*H«-

!►    • • 'țț*


>■ «w •» k».


»»#|||"»

► i«w:n< J


■ WA ,t»V»

OOO-rfl


ALTE ZAltCCRU DI FO’-îURt

299-D£RCCțlA POirTW LOCALĂ .o--SCR\’xcrjLPiwr:rT cu nrianrArtt wîiv«attc«alA «HVKVKWL or rvrwirȚA a pbrsoameiur

MOMRHTIA AS:<TWrA PFPfCMA ȘCOLARA St CXWtlOTrAJt/*


; lAiXMK *■ IX* AII/

i—«Uu . OJK»**


►j


u—-*-


n ’ t: î


W • TuTMPUăTUW Utf.CA*£

a .rwu cc oimmitaic puiuca

S? - niHCTi: FUBUIZ DC CQMOUClfci 3<U - nwc-n iuiuct oc octet rn M - fost. nr WTR.-,cnM.e HO -KfWCJU. «« K rVKUlTțlAXe jl IJT- VFMITj&r CJ F W.CFPjUll LOCH IM - HrfKU Oft PW* WAPaI.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2

LA H.C.L- NR-_

STAT DE FUNCȚII

c*

Num**».    »-»nr h,m:<rjr

STRUCTURA

ruhLTtA -t UfeftftJ l Als rto.rci

Funcție publica

COXI

mvci

«!<!

:cr:r:-:tua£

ikoP ;m«3

XNK

.(udi

uaut-tvAii:

oor»:t«-e

2tt2Ctf*,iC

.iid.v.’li

Rado Ștefan

OEKNJIAK.

Frimar

Făgî^Au Recoțxjl

sctan    Mai li <

VCfcprlWlf

Fn&rN» Mnrrnla

SECRETAR MUNICIPIU

S«yetar ni inirifMi

S

COMPARTIMENT PROBLEME

ROMI

Husnr Taifun

rx wrl ht*I

U

M

?

VACANT

tXAi’l i»:d

It

MAS

CABINET PRIMAR

î

1    VUI. & II l.lllfrf'»» ’•«.*« *

('» di: EJmiih Ci ixi.i.iiih

•..C'iMll» '

•iii»/.»

Ln

IA

S

COMPARTIMENTAUDIT

PUBLIC INTERN

Jijga Fabiob luliana :e-co-a-vjo-i

A jC ilOi

I

p ilpcl

S

o:pi

1

Anar..v.to Mhcla

Ajvitui

1

p-uxjpcl

£

c

Aiam? F?llcl3 ttrreonr vxarir

Ajc itar

l

2- iCCV.

ohiuxij }.< :w«ipw

r,-pl

SERVICIUL INSPECTORAT

PROTECȚIE CIVILĂ

1

Teren Stere i

Ser S-eividu

U

s

?

îo*ne (Jeno

Cana llcr

I

superior

s

J

Jurdulea cnn

Inspector

1

superior

s

•l

ștrAir •.•«•nni. Jrlnj,

Inspector

(

superior

s

%

<xi i Muriri

Ae*?<«r»i îpe<

H

superior

sso

•Xix hiiu Hunii

Inspector

r

pr iapa

s

0

țecM i enutn

..ana lin-

Inspector

i

i

superior

asistent

-

s

0

"erpovlci Ana Ijiere

Inspector

i

supciloi

s

TiâXâ VriâiLi

Inspectai

i

dilitei".

s

DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE

MnrIA Vlorlrn Ani

utrxio'

exeartv

11

£

j

iican Mihaele

Pr*rTjr wwJiv jdj

n

s

BIROU ECOLOGIE URBANA

t

RArdașu Cctavfa

K-li.1 si-x-ulilf.J

Set Direu

Cons» lier

i

îi

superior

s

s

3

Ortacii Alexandre

*

Stan:,’. Slmcna :iî-|ii»a -v:ca%

s

VACANT

h

VACANT

SERVICIUL IMPLEMENTARE

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Papcstj Carmlna Icnela

•>

•»

Z'/T 3UU CvvieM Nk-.ul“k

3

VA7AW1

•1

'Jojla? Jtiîiyd Nuni.VJr^-

5

*ur»wn Velent*"*

C

<edu i lor» 3

?

Canoe»! tf aa (»><.<• •» ‘«om.

«

O«AIIHI AltlMI IWIIțUIMt 7«« <11

VA ZA NT

.c

lalii narcis

l

□ore '.'•K3

FINANȚARE

TNTFRNAȚTQNAI Â

*

r ;tj Georgiana

2

R5dt eseu le-»uț Gabiei

3

Cir j Antcansla Lllare

-1

v.-.v/.m

5

va:;zw i

fS

VA TA NI

va:>.n i

n

•/a: ANI

V

VAfjtNl

ii»

VACANT

DIRECȚIA AOMlMâTRAȚlfe PUBLICĂ LOCAIĂ

Raru nnnctanMn

>

DiheSCu fubis AiilJâiield

SERVICIUL AUTORITKTE-

TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

r.» •••

■î

Mhhaiih

4

i    Cițrrun

S

Iximx vUl,I.i

MuiQu FtofCMifta

/

Nlce»oe Crstlna

$

VAX AS

M

i.l pci Mlhacla

10

Fm    h* -w h

TnsnrtW

J

as srrnr

b

fr.spprm

1

pdnelpai

S

r vreiII pr <re»t*rȚ

Zi»ue«.tur

1

<tebut**H

S

b jpev.vr

1

snndpi

s

șef serviciu

n

5

Cftft&i ier

J

irt ne lp.il

S

CftOSitM

J

nsisrrnt

s

11;*< ni

Consilier

J

nnrlpnl

•j

Ccnsllh?'

J

super Ir-*

s

Consilier

J

irlnrlml

b

———«

Csiiului

ce

n:»wJ

1

ațlțU ll

s

9.5pe"tfir t« we*e

GciuImi •»-*>:r ce r» *»hi

w

)

asistent

5

scspo-Jy. -5 <e e e

< IIIIK iHf

1

UfiiCipetl

s

fiM. ipi

lli VIDAI

s

llttifrM

Ci:ii:« . i::i

2

nslstr it

Șrt sriv-r

ÎU

r:

s

Cpib lier

• •

s

Cons nor

s

C/irr. llcr

jr

s

Cnns lirr

5

Cor.: llcr

• •

t*

Cens licr

• •

5

Cans lier

• »

5

Consilier

S

Cens lier

S

Oi cafti

CXCCJfl?

11

s

Dr»*-f:r k>£;\4 v <d|.

n

5

Sef ser/c«j

U

S

Consllei

1

SUKlIOL

S

Consil -rr

1

«upîilOf

S

InspM.-.O’

1

iyinrljM

s

]u>V»A.U’

1

SUlX'ilOC

•J

Cnrsll .ni

1

M ndpa

s

lnzpeemr

1

Itfudpa

5

Jnspcc.or

T

p-'ncipa

S

fts/PrAftC

ITT

sutelor

•J

Jnspeeror

1

superior

r.

-•eisur ludcnta Lista

■?

Mitofccbs !5flca

■*ap*cr,i Icnsb

.•1

?n*4zu Kx3*rco

;5

-jn« Carmin

;G

Oi: nu lordachc

Ma.tr Ntoteto

18

.".rvanescl Vcrona Angcla

SERVICIUL ASISTENȚA $1 PROTECȚIE SOCIALĂ

l.sl IIKIH

tfrîjR •• Mit.«li

i

Ai. Uîh

4

•mvhI

V

rki/u Vuny‘irliț.1

$

*Îh-I«i PteflH

/

f..r«i i/.    ni

i

%M5ii vifor.*»

*

D^r-nn V.Y5II m

10

3«xcc Antoarota

i.

SiavTOsihi r-’irela on:d4r»j

17

i rz^nu Mhnela K- «arn»

1 1

1 tJhi-i 1 HI ir—

VACANT

|t| ,:*.•:*(uli.uvi

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Dubea L-urd

Z

Sârghie Dorina

$

Arar a Madaiina Cer- ca

4

Pcpescu Gatnea

f

Clara Vtetțrv*

C

IriH v rwlx

7

CWlO A/irt

>1

l> ur Iru GhIxih h

SERVICIUL JURIDIC

1

Pnrnnii Ir rin Itoa.i •

J

VĂfAV

1

vaO\

1

Omx* rv»r.« -ih hm^r*r «nt:*-»

•'

.ne Alir-j Kairona

Psvd Aii ia :eT»xr.f onrl

9

<.**?«*v CC*uOm

Ivw .Mit -eee dc.acK

9

VACV.M1

13

DSW Ljrrnrcj tcmxrjr

11

<A»tf Murit»

î?

'.'•in iiIihiih

:*?

14

AvrHII K«-lH

*.S

ArnSwx Cicre

f.

Mlhail l *ni

i'ivu iJCudia

fl

rînruH. 1 ik«-»w

S

l

priceai

5

rr.< wtr.

l

prirc 3»'

3

IrstfecU* Ir.$ MU-

l

l

SjpCiiOi

>jp*rioi

3

s

li specu

\ wfisilie

r

r

as -:er;

s

: jprri'.'t

nslhurvj

âzctoist

S

Scf st -vn.it

K

s

rrs^rrter

l

superior

s

îr «per tor

I

pr napn

s

Rcrcrrnt

1

5jp?rlor

5

Referent

I

superior

s

Inspector

l

superior

s

Inspector

I

p- râpa

5

Inspector

I

superior

S

inspector

T

superioi

S

Inspector

I

eiisM-nl

S

Inspector

T”S,W(to«

I

1

P” ftCipOi fir irîpAl

s

s

TnșpȚftor

1

nr irlpni

3

•’NSK'J

MK.Ul

ctb

S

I*:nI nu;

Xefereitt

LA

M

^vîck

n

s

C-iisilitr

T

supsric"

s

Cu» lV«lil?r

I

$ui*-»»u?

s

tn<pKtof-

I

SUOîflOr

s

Inspector

l

p* nripnl

s

Inspector

1

asistant

3

C.-.nslIfe-

L

superior

3

Jsiluloy

IIM-lF »l 1

c

serviciu

II

S

CcnslkrV

1

as start

3

CcoslkO.r

ftwlUr 4 r

r

r

a? start

3

«e

Gcnsllsr ,.r

(

5'.ip?rlOf

3

Gcft:h:r).r

r

pf rrjoo

S

<o «5u X :re;:c o

eorliM

Gcnsll:r M

r

superior

3

M

t

PM<'.W

3

flctîzal

Cuiifkl ÎJ

[

SJpAiiO»

3

Caidui iu

r

l

prirCpț:

3

u» ocJu x :re;:ctj

_

Ccnsiiu ju

r

prirc. ie.

3

CCflSiki ju

r

stipertor

3

ju

prlnc p.*l

3

Ccosllef J.r

[

as start

S

'll<î«MKM UlKirfi

«CCfl’lltf 1 r

r

prlnc ua

S

Ccmlltt |-r

prinop*'

s

Rrfn iv *»r

'[•

SJDeriO!

M

.nspccto-

t

superior

S

19

Mih.S Kar^flO

Referent

III

superior

M

^FRVTCTUL DE SPRI3INIRE SI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

«*y lUftflU Gâfyriel?

șei sfiivte u

n

S

3

<4unr.e« Hliwcl 1 hvii*

Znspector

I

superior

s

Uli<î<Xl/l»? ■‘lenUd *4ir-U

Inspector

I

superior

S

4

Vectrdea sutni

.nspector

1

superior

s

CrttKe Caniel

•nSJESOL

.1

șupcrlrr

S

Ț

Ou CesUI

Inspector

prinelpa

S

7

Serban Manan

INf^rlrr

b

i?

Uafone Aura Mili«eU tttnt»x*r «ni

.'nSDCCtor

1

asistent

s

ixnr*-! i

v.plum

Cc*#»r<« a-Jîim

Inspector

J

pnnpai

s

ir-

“V 1 llIlHIVi

Inspector

- J

principal

s

n

iJul'H KirP|<i

nsprctrr

I

pniripal

s

u

U/iii Akixnrdiu

Inspccto'

J

pnncipal

s

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

Trascâ Aurpra

<x«cj3v

H

-

Checndca Doina

Oisd.i r.A- fv M|

H

s

SERVICIUL TEHNICO ECONOMIC

3

Mbntodiiu E jyi.iifcJ

$ef t-srv cu

)J

s

<2

Gfozc.a Arr<3 a

.nsacctcr

supericr

s

Oprsa Serfno

Verțlier

superior

$

4

Pârru KcoiHlia

io

Superior

c.

e

6

lalyuldru Miliaela

1

$V»le ’^r principi

s

/

fcunitin/ l.uculixiu

rnsaectco

3

asistent

s

$

Bcoarodca AJcxandiiaa

Referent

:.i

superior

M

COMPARTIMENT ENERGETIC

1

VACANT

:n?3e<tc

asiste it

s

x-st unic

VACANT

■rmprtfz-

p- ndpai

s

:-:st urle

SERVICIUL ADMINISTRARE

PĂȚII VERZ

I

1

Vo*nan (-negrjhe

S«f ceiviou

li

5

z

Umpina Mhaeta

1

.SLSs’iSr

S

1

Morcov Manolscbe Rarrcre

I

AMP.erkîr

S

A

Ceurnat Mariua

ZnspecU-'

I

syj&'lcr,

s

5

Mnnctache >*e“tcv Onjțjcj

jispertc-

1

4_

superior

R

0

GavrU Wnji

f iivp. cic a

^IHKipal

s

•iKiMii .a temporar

7

Vasi Satana

Irupedo*

1

ASiSUul

R

fl

Antan <>‘ehr.«

Referat

HI

Țirtnc ifwi

M

SERVICIUL IGIENA PUBLICA

L

Mcr-uta Lml Azvdr*

Ser ser/k •

II

S

2

Acest* RaUca Cni» 4

Inspectur

1

supe: ier

S

3

Grccu Aln

.rispcctor

1

super ier

S

4

Apăru Zcara

rn?<j«fc<c

I

superior

s

c

Oiaj Vere 1

Inspector

1

supericr

s

6

Obascu Nlrulna

Referent

HI

superior

M

7

VAC'.Ni

Inspector

I

asistent

5

S

3an «adj înevtfcr

ccmn/'Tin nmiunnT ci ti ii

HILILT rkl 1 k> 1

ir*

Referent

HI

pr -ivipal

-2L

- -

.•^irixcic Maro Mracria

*L»u. unv'ivn a    «n/ninni r'V'Uk

IV.

Șef SCrvIC ti

TT

s

-■

_

■ -    —"

►arcaș Crfctmel Vlore :e ’p>> votu'i

CortsHkM

I

iMPeripr

A

.ilu

Inspector

I

mrerU''.

■•>

4

nvr-iiA CIpa

->

<•

~.:l.:li«» A' :x.n -tli i

f*Ui Flurir

/

-jfd Alp << :1r*n

K

’.ixx-h 1 ili.tr

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRI

1

<jrtvri/ .ihm

ipt »rjJt^rț

»

VwlRfc

4

Irina

•’anM Adn«*ia

0

’uenaru Renieo

7

3tj Gsbneh

3

laraLMU Lvygn

9

'-«:cn?i Aureli®

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

rsiot Ionel

SERVICIUL SISTEMATIZARE

RUTIERĂ ȘI SERVICII PUBLICE

i

Mn»i Ni:y»>

5

FrtiilxU M ’ihhM

Kamum n«-«

K r.rx r.: iar.*

5

M-aaaar. Gdodat

0

Cow-es Ce-ndia

7

l — I l::iiwn    *®:rnt

8 NcOtftb COlACi

SEK VICIUL Wl AîU

URBANE, ECARISAJ, DtZINSfcQIt ȘI DERATIZARE, ADMINISTRATIV ȘT

TEMNICO-ECONOMIC

J

Hti.tfr'. r.rttluiH 1 » .ir*»-.;m

PA»A 1 ni/-. Iimiih

3

=Ml.t

4

Mii it— j Clwm. »

S

Mr^fii.1 Ai» si^rd

9

Tifn Fix .ii>»

/

r.tus i Cii-sjîiM

8

Mrtjr.. Nt.x

y

l .w |,^ $lwfar<M

tu

K-.-.hi Ni: ji

11

h>u*riM Khimn

• •>

1 <jr«ii i AlijXtMxb i

DIRECȚIA URBANISM

i

1 arase Luiza L ena

SERVICIUL URBANISM

i

5

Su.u;: C^uuiaiic

iLccddatu Dana Slmana

3 |Mur:c.--»u Mărfar?

4

iHiintt'r» Fin a

|Ci oa-e S -’a

l'r i ii.

^efe-it

»•

A

in

șyp^nur

superior

ssn

M

-■-

lispe-.ur

i

p-uid-jtf

s

lispe-.ur

(

P'HUJ-

S

l-,.jpCor

r

S

se-.iuL

II

5

ouum; I-iii»:i.«i

Hsr<\—or

î

aslsronr

s

^C*C*onT

3TI

superior

M

îospccoi

I

asistent

s

Josperar

I

dSiStftftl

H

^e\ren.

m

super iv

M

^eren’.

3)1

superior

M

'<ț'«ren:

JU

huperio-

M

Wreitt

3)1

superio*

M

> “țcxr

- «►• tiii*

II

5

Ssf ^rivirm

II

s

m-pA-ro-

J

svscic'-

•J

Inzpecxo*

J

□rlnclpal

G

Jnr.pceo-

)

•jnncipdl

s

R****rt <p*

rr

supc’io"

-V.R

i^r» ier

î

esistsnl

s

i>j» •.!».«

i

esisU it

S

>.„p J d^. u UC C -

V

supcrlc-

ssn

ș=f sc-.isil

U

s

ln;p<m?

j

s

Corsil «r

i

superlo-

S

lncfttOftr

i

s

InsccOOr

j

HlXlGO

s

jrtSțX-ZlC-

î

pri XîpO’

s

1nșpAr-nr

i

p»i Ki|W

s

l’ispe..ui

i

pri ipipa!

s

iii

pri'idpa

M

_

*<efeec:

in

i

asistent

M

<

I ispe-.ur

Iispes.ur

T

asistent

asistent

5

AihH#>rt $o-

n

S

Șrtftcrvlrlu

îî

S

I iSfciCOl

l

super ic-

s

1 nspostoi

l

svpenv

â

inspesoor

I

pi nrlpn

5

|l«>p!*s JJ»

r

pr ndpa

s

o

in*.•(<«» i ur-țj i.i-na temww»&c?nt

Inspector

n: -tont

S

p u iij’.mI    «r

7

Hrvu Vas ca :r. • pa .i vaca v.

MW*

I

p*<nclp3l

S

n*x*:iu x crcțte't:

III-O 1 1

e Matei yiwa

G>r« Ier

1

supeite1

S

_

5

VACANT

luspeptoi

r

piilliUdl

s

io Mataehc Gooroc'a

R*r«rwir •

n

vuperiur

ssr.

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

i

C.iiiM- illîii ViuA-l.i

Sel Serv c*j

n

5

? riiiiiiZt ’iihu-i fx- in

Con-.lle-

i

si.redft-

5

.1

Kili<»H. McI.Hl.

lnșp<\—nr

i

p -1 orlpcil

5

îusxnra: l? ce-ve

•1 f.l-IIH GmIHII»

inîpAQQr

i

șurAfift-*

S

k

MylOv/^n 1 iii

lQ5fi£=Qf

i

$ irerirv

s

t.

!i:r»«i ii I JmiiihIh •«•xlrrw

lrtSpOGOi

i

st-certe'

s

t

‘.Hfl-HP Ml» /VIH

lnșpA-Ai

i

4i

G

îi

1 ;• ari Uni Ail'Mn

inspooor

i

5ircdn<

s

V

CnrM V>::mx

Inspacnr

i

«I.CAflft-

$

:r. RaI.'I^a R»>fA

ln-prs—iir

i

si.perlf.r

s

r\i:«t.*jU Clăuili..

Insporar

£

principal

5

:i

t.i?iec.ir u CArctantln

Kr-mren*

JIE

si. penar

M

:2

vacant

Referent

in

sepe*Wr

M

4

fSnlwn Mariane

înspec.ur

i

asistent

s

• e

Goeuryt’e Ultana Airelis

, ■ ■ ■ ---

.u»

r

iii

supe-ier

M

1/

IXlil atiftf A»

-    —j

’nspnrmr

i

nslstrnt

S

DIRECȚIA PATRIMONIU

LtoSpine&UJ Odflie d -tdl’ie Itf

Dlre:tar

vxec.uv

ÎI

5

SERVICIUL CADASTRU

1

OTCSCJ «icaleta

Șft serv r 11

11

S

?

<-O*nan Leura

ln>pev.ui

i

auprjșr

S

-

’r. i i Ar\» s* VafTien

li’Kpiv-ni

i

«t fPriP

s

X

1 Hl HM O»t*l

InsprCTH

i

5UfC»te

s

\

1 >:::!•» <«hI-cihIh

lnspeemf

i

$i.f.P‘te

s

h

llMl.iVd

lnspemr

i

strc'te*

s

:

•Ai n::«i b v m

lnspec-nr

i

surerlfi'

s

K

A ll/H-< S.2ÎII » Swl H\l HI!

Pycrcw. :px

ci rpflftr

u

1» Zl’.l \» lllilIH

intpnmr

i

surerte-

s

IU

C.nJmi f.lmiH

Rr*wronr

UL

M

: i

Air 4 -Infie

însccrax

1

«urerte*

s

:/

f.locHH Mi:iî • h

inspccTOi

l

»W nt

s

SERVICIUL PATRIMONIU

i

KVMI OMImIh

Șef ssivfci.i

II

s

7

Anc<*>**«S NhIh

Cui ^lier

[

ti perie-

s

J L-iaeO- Le-ia

Jrispepjur

t

țepene*

s

•1'HCk’OU C‘«-k9

Cort ier

l

se perie -

c

Vâsle Nelu

Jrisr-ccxir

t

s*. perie’

s

•s

Murat Relltar»

Jispe.ZH

I

IXHIUUdl

s

fta*escntv Ance a

J -îspeeter

I

P'-niuipal

s

3

Ispas Carmen

Jispe-.ur

L

pn ncipăl

s

9

jlmoo (jeorc-gna

J ispeetur

I

p- neipdl

s

10

Uherlsr .lamela

Iîi:'.i«.i‘i; >|iix

n

tupeui^L.

11

Iruri ej A ii;h

kc'cicn: ipec

- (. .ir.

ssc

12

S&S Yiar fXatkJHiliu

Pr-*r*n- »<>ț<

ii

I>r nnp.nl

SSIÎ

_n

H«rnw | laice.

tefereni

JLll

super ie-

Ti

$

2 RW3 /«joandru


Hcdc^u Veranda


l^zu Mana


TudarArdraca Ludana


Pir j Elena


IflSPCCtQ Consiliul Co faliei Inspecto*


Referent


C '»$i


supe 01 3rirK»C<*i •junelor


C«X£p

*' ii.il.«i AI i.i F vii • M.iiip FfPrta


•nspccto-


f msilior


onrc.pa-


3abirș Consta <itîn


i|EAft Samiana_

âîSUftlftftf Carmen


4: Vas icscii H-rcta


5 Fwachc Lgo


CrChlrlptci Oaina AJIna


?jP«rp»* ErVitfuge


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT


feifxxr.v

_laxcc.dv

SERVICIUL AUTORIZARE AGENJI ECONOMICI


Șe* serviciu


RC<'?<TȚL


?nțyft,r


Crzisllle-


trenrclar


Ccoșlllc-


tnspectpr


Inspector


sugc-.ar


asistent


superior


superior


-..ipnnor


sjpenor


supenor- - Ncaairn Lcilan


'SFRvrc ror urma &tr e ș r execuTAKt contkactc-VÂNZĂRI


:-?r- serviciu


Clao?< Itoxuik» W’CO'a’vecjrr.


MUV4MIM OuihIm s>ir»i|.* fF—forar vj>:jnt țl»jttUV»*Min.« Fi.kjhiiih


12


uucr NuneiM


15


gpratj Uimona


1<


ftrdrei Ldia


ÎS


’omscj Magdo


ITTO'UL'A'D’M'rRISTRAREA"

LXJMEN1ULUI PUBLIC SI PRIVAT


Vartar. Cc<-cl


bcFK


rcu


r«:^cu<

tr$pecter

Inspector


Irspectar


Inspectar


Li -.j-lIj'

’» ! !'

fȚLÎPfML.


Inspector

Krterrnt


Coisilie-

’liSjHflbX


Inspector


Inspector


Inspector


;ns:iecter


Inspertnr


Inspector


Jnsgcctc-


Jnspcctp"


Inspcctc


Inspcctp-


Referent


! >jpenur

| or trena

; suprrtor sjpanor


sjpenor


supenor


, firu i Js pril’C'p^ Lasiâîsnf


_! pr.rcpn


L prima


( >jPrnur superior


âsister’.


superior


asistent


prirc uo


prirc ga


prirc .na


prirc pa


prirc pa


nșișțen:


prirc po


superior


f£.*O>dU X SPCStOT

-iXL


has£--


2

lame* Cartrci

Ț

lungu Maxima Georgar^

4

Udruxc varn

5

ludor F.3IUC3 Crlrtna KffiMtS'vran:

G

Aflixu GaMcl

7

E<rca Ec-qnir

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALA

J

VACANI

2

Pripiși lonvț

t

Uratu Daniel

i

?

COMPARTIMENT

SECRETARIAT, PROCEDURI, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII ȘI PROTECȚIA MUNCII

IVhkv» Aflricana

Di.mlhiir (>/mci

3

Pcprr.eu Ghcnrrho

4

Grncj Mam.nla

5

Uo:;dar. Lacram oa-a

G

Rachiu Lacra

1

>

SERVICIUL BAZE DE DATE,

DISPECERAT, ARMAMENT

Uiitaru A</ricin Coristei'ti'i

Sarica A/ica Mihaea

3

VAț^F.T

•5

VACAf-.T

5

VACART

G

Mate u Mlhaela

?

Staicu L -na

U

Stana Adnaria

M

,0011 Mcrnca lej-a

ii:

VACANT

DlROUL IDENTIFICĂRI Șl

EVIDENȚA PERSOANELOR

t

VACANI

/

VACANT

I

VACANT

4

VACANT

VACANI

VACANI

7

VACANI

1

SERVICIUL ORDINE PUBLIC/

J

VACANI

?

VACANT

VACANI

4

VACANT

s

VACANT

b

VACANI

7

•<AaU£T

$

VAO?r

9

VACANT

Tnspccw

I

soaerfor

S

:n$p<x«>i

1

SUpC'^r

s

zn^eaoi

-1—

superior

s

jtspectoi

jiiutipcil

s

USpHuhl Ih i «wi-

Zi»Sb’e*.tur

1

suaenor

s

S-Ipv r «jwt

tt

sjuenor

SSD

Dao:i:-

sxccizlv

1!

S

’lîwif»? <x%ujti<r uU|.

K

S

•IhSCtQ'

OV<OJb'- H3J

tt

S

l’vr.er. hui

z

suporter

S

Pafcsr. Ho

suporter

s

P>t.sr. Ho

I

□si scont

s

Pdfcsr. Ho

princc pe

b

P5r*r. Ho

supe-ivr

S

SCO XC 3

M

Ș$f Serviciu

rr

5

(M< U HO

f

as scont

5

IM CU hO

as scont

S

Pcicsc HO

r

rinfcatmt

S

PdCsc HO

r

oefcutant

b

PdC* nai

r

es steni

S

Pcirs? HO

rrr

prirc pa

v

RHt-X HO

in

prirc ue*

v

Wt« HO

t

svpe* pr

5

P-ir-j HO

ni

steni

X

Sef liîuu

11

s

PciCît HO

I

asisrțnț

s

P5lC« HO

i

b

PCIlSC HO

t

rif'lxitn nt

b

Pcicu ho

i

fistule X

S

Pclcu HO

i

tfeUiteni

S

fMz U HO

i

oet-jieu

S

șrr serviciu

u

s

(Mt U HO

sopo-tei

s

(MC W HO

r

prlroi nm

s

IM CU HO

r

as scont

s

(MCU HO

rt.nfxitmt

s

fMCU HO

în

prirc pa

M

PNrse ho

P.-«M HO

Ut

rrr

prîropai

Hsis’.eil

M

M

-•

---

(M< a uo

rr

fU>Mtant

M

&

s

VACANT

e

VACANT

.•

VACANT

}■.

VACANT

•s

VACANT

ll>

VACANT

1

VACAN 1

1?

VACAN!

n

vacan i

M

VACANI

15

VACAN1

10

VA£AMT

17

VACANT

li

VACAN1

19

VACANT

20

VACAN1

21

VACAN!

??

VACAN 1

VACANI

VACANT

zs

VACANT

VACAN"

2?

VACANT

25

VACANT

79

VACAN1

SERVICIUL ORDINE PUBLICJ

4

l

VACANT

Z

VACANT

3

VACANT

4

VACAN1

5

VACAN1

<?

VACAN1

7

w

VACAN1

VACANT

s

VACANT

ll>

VACANT

V

VACANT

17

VACANT

1.1

VACANT

14

VACANT

1 *•

VACANT

K.

VACANT

17

VACANT

19

VACANT

19

VACAN 1

23

VACAN 1

21

VACAN 1

22

VAÎ2AWT

23

VACANT

2-1

VAI ANI

j».

VACANT

?r.

VAIJ.NI

VACAN 1

2$

VACANT

?9

VACANT

• lll'K bt«W

deitlanț

S

• nMr hrr.

CJ

principii

M

•”nr>* Virc

CJ

principii

M

:ohte toc*

r

j

ambient

M

•ohte toc*

r::

debutant

M

*0 fcte toC2i

rr:

debLtant

M

*ui.tt wtd

I

debutant

M

Fvr.a to£*1

r

debutant

M

>’lll M kcal

ic

debutant

M

;r.rM «i:»l

ic

debutant

n

ic

debutant

M

Fțih.te uv»l

IC

debutant

M

Pf>fkt ml

ic

debutant

M

Ftfttt o;?i

UI

debort

M

A-»l

IC

debutant

M

o**l

IU

debutart

M

F-rf»M IC al

IC

deb.iT.irt

M

PSf*# ii«l

IU

deh.iTarî

M

PiiiM IC al

IM<U Vid

Ci

Uf

drb.itart

debutant

M

M

Pata o;:i

IR

csbjtant

N

Pata o:ji

tu

cebjtant

M

pata o:ji

iii

cebj'.ânt

M

PNHf f.-.|

ILl

c ciuta»:

M

P:«I>J i» .1

ci

rrh iran*

M

Set scvieu.

C

b

pata o:ji

bum-riLT

b

pata o-a

i

•-'.•rit

G

pata i.-.i

1

l

super ier

M

p.-oa <»r«i

Cebj\1rtT

S

P.4IM II al

reb ranr

s

IM IM ic al

IM A Al v.al

ic

IU

pi In-lf ol prin.-.ipol

M

M

rata o.d

IU

.t- srcrr

M

Pava v.al

UI

r. .Tem

M

Pata rt.d

irr

rirbitart

M

rata w.-i

Pata v-.l

IU

IU

drb.itart

debitam

M

M

pata urai

IU

flrh.iT.irt

M

l’yffj ic al

ICC

flrb.iT.irt

M

P:.rM toi

ne

debutant

M

F:al M ic al

IC

debutam

M

Fnra nr»l

IC

debutai t

M

‘■’VW. Q7H

IU

debutant

M

=Ohtt rtT*l

irr

debutant

M

Pohte *>ni

rr:

debutai l

M

-ohte toni

rr*

debLtant

M

’ohte

rr*

debu tant

M

-ohte ioni

i

debutam

M

FftNC Voi

c:

debutant

M

-III hf boi

i

debt tant

M

'UCAt »Jid

ic

debutant

M

•ohte toca

Trr

debutant

M

•til.K bol

u:

debutant

M

n

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 5

1

Y^CAM

2

VACANT

i

VACANT

t ■ —    ■ —o ■ ^1

4

VACANT

VACANT

<

VALAN1

7

VACAN1

e

VACAN1

$

VACANT

IC

VACANT

î:

VACANT

i:

VACANT

12

VACANT

14

VACANT

• •

VACANT

■■ ■

ic

VACANT

1?

VACAN’

tî?

VACAN

1$

VACAN’

zi'

VACAN

Ji

VACANT

VACANT

wwr

24

VACANT

27

VACANT

X

VACANT

27

VACANT

VACANT

£J

VACAN?

SERVICIUL ORDINE

PUBLICĂ STAȚIUNEA MAMAIA

1

VACANT

2

VACAN*

VACANT

*

VACANT

\

VACAN’

6

VACANT

7

VACANT

0

VACANT

9

VACANT

10

VACANl

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERA

t

Dumitru Tcnut

2

VACANI

a

VACANT

4

T6lifMiu CSt.M *» DcmctrtM

5

VACANT

4

Cotmeani. Sorin

7

Iciîiar Cristian

A

VACANT

9

VACANI

10

Butucea Ghțțfrylttt

1

Ouzcianii Jnîuiî

!

$cf serv ~ u

u

S

I

I

asistent

a

fetii»: hol

1

sefcutaat

s

«JIU.; leal

3

scfcutmt

s

felii»' Irral

)

debutant

s

Pclttr. hai

III

tfiKli>âl

K

ni

(.TTIUptfl

taltlr. hol

1

asistent

s

•Mliii. ho!

HI

asistent

X

i'Miiii hol

m

debutant

M

••UI»., hui

331

debLîant

X

AU». I:ia

•:i

debutant

M

Aii», hui

331

debutant

M

Amtw hui

•:i

debutant

M

•iii:n hui

debutant

M

•*UhcZ hui

"1

debutant

M

•or.ti-. ho

:□

de-ju tar î

M

•oihG: ho

rn

debLtart

M

•oihte ho

rn

de butant

M

toc*

tu

debuUml

M

»uw

tu

debutant

M

-ur.w Mut

Ui

riAbuten:

M

•ur.cJ

tu

riabutanr

M

•i4K« ho

IE

debutant

M

«a oa

rr

debutant

1-1

ac4** hen

te

debutant

M

3^4 kirM

itt

debutant

M

J:4t * *»:»l

u.

debutant

M

•aca uia

iu

rfchjtont

M

Set serviciu

II

ă

w.4 nr»i

t

prirvv pcl

b

A-4** or-l

i

priite? p«l

s

®:4I * t*:«l

t

debutant

*j

*■*4** nr»J

l

debutant

s

Wt* hc*i

re

priixapcl

M

hni

tt:

prii>. pal

M

oni

re

debutant

M

’tfKst hC24

rn

debutant

M

^na iaJ

UL

drbutanr

M

Șef scrvirlu

11

UtxJ

t

pr Inept 1

5

h?>l

i

prirx pcl

S

-’:4» * fei(*4

i

piiix Pc 1

S

0:4*M bttvl

t

^>r:.*pn’

S

-’;4I M hial

t

pdlKipel

5

-»:4f M U:«4

i

prior pnl

S

■-4I. -J. huJ

t

asistent

S

•\4K* hO

re

superior

N

®:4** hrM

ttr

superur

M

•MU U'.al

ui

priiKiprl

M

12

Pulbere Mdridn

ÎS

DraoooMr

k

VACANT

15

P.MOrtf Ad'idf»

16

mpita<; Tor ut

1/

Lei Ploiion

1$

Sntmnnu viorel

1?

VACANT

r?

VALAH

21

VACAN

22

VACAN’

2:

VACAN

VACAN

VALAH

VACAN

VACAN"

7f.

VACAN"

ccotrirTUi cir i i □ n t - DirrrcoA

1

BalOQ Oon

s

Saban Dnqan

-•

Stoian Adrian Rarvan

A

berb-n Sorin

OuU Mihs

b

VACAN"

/

Cârâiri bal MÎfiî'

8

Stoian Daniei

9

l luerasu Vacile

IU

VAC.AN

11

VACAN

12

VACAN"

U

Arșcife Gueorche

14

Ma «Iu Iulian

13

Anastasn Arinan

:C

3cllu Daniei

17

duzahx Zarrfircl

W

VACAN"

19

VACANT

20

VACANT

21

VACANT

2?

VACANI

25

VACAN1

24

VACANT

25

VACAN1

26

VACANT

27

VACANT

28

VACAN 1

_______ -

COMPARTIMENTUL ÎNSOȚIRI, EXECUTĂRI SILITE, INTERVENȚII

l

VAGANl

Enagw Sflixiei

3

r-laitac Ionul

_ -1

VACANT

FnIHU lv.«l

Ut

principal

M

foind kcal

TU

principal

M

riull.l

1

asttîene

S

nnlltl »:«-4l

1

as-steir

s

•»nn?t i-c<i

JU

p in: P?l

M

-rt W« kcal

111

D-ifKipe

K

•vrtisi ko«

IU

pdndpa

H

• HltN 1;m

)31

rtefo it.i it

K

•11 l h klMl

Jil

setuhnt

K

-n Wr km

UI

debutant

K

-n Mjț ho

U)

debutant

H

’nbhr Iiim

321

debutant

H

«tilîlr km

J.l

debutant

H

»0W. I»m

..1

debutant

H

Pnrtr Mm

..1

debutant

H

kix

i:i

debutant

*

"iM U kllA»

ci

debutant

M

Set serviciu

22

S

Pw<tt om

j

superior

s

p>rw om

bjpfinur

5

Fr.*» om

yn Kipdl

5

P.14M n:

aii irlp-il

r.

l'UIM OUI

artnclp.il

5

lUtH mUI

F

asistent

5

iSîfct om

r

□mcipa

PolKW om

•jrvicipa

S

Ptfttt 0^1

tu

□n Kipa

M

P:OM n:.4

u:

Ou Kipa

M

FU*U i»:.l

CI

Ort iclpa

M

mmi oui

asistent

5

1'SUtA OUl

c:

□mclpil

M

Pattist oui

f"

amcipil

M

PoUsn om

c;

principal

M

Wttt om

r-

□mcipal

M

P> ntt onl

r-

dfjLtart

M

P«tt om

Hi

dcaLîart

M

Pyfctt om

rr:

deaitar.î

M

lOttc om

c;

dedLtar.t

M

P>r.tt oul

dcautart

fi

Paria om

c:

debutant

M

Paeez Oul

in

doai.tart

f-1

p&fcw nm

c:

de ii t.irt

M

••iif.u oui

c:

de ii î.înt

fi

••uf.»* oui

c:

de ii .t;an t

fi

Portft «im

c:

$UfX?rtOf

fi

’uf.W. »Jixl

-

debutant

£

Pare* »U

n

an irip.il

fi

>mz om

asistent

S

MH «m

IU

debi tdnt

M

scftvicnjtinsrnnnTra’TKr-

CONSTRUCȚII $X AFISAJ STRADAL

J

Fetlr.lam Dayan

■»

Ptttrc Olana

:r mia OankSa

£

’r mia Ftana

s

Todcrsc Anin

s

ShlmftA ftraqnț

/

AOd? Fi vin

b

Ptftwxri i 1 lliana

7

levente zoJGt

IJ

Huite Gabnel

11

Bartm»    -

1*

R*Chir Narcis

1.'

Tonflcr Srrfran

1<

Sandulescu Anca

15

VACAN1

16

Mar ale -lorin

1"

Marin l lorcnona

IR

Ghin-a -lena

17

CututtUâu '/etilici

£&â£âăJ3todi?

BIROU URMĂRIRE ȘI FXFCUTARF MASURI ÎN DOMENIUL

CONSTRUCȚIILOR

i

Na clic Mi harta Rrdirn

J

Uuurc Carbs

S

5uUi Valentin

$

AftObtolxJe Sanda

5

Pelehra Trem

6

Cahi.7 Monica

SERVICIUL PROIECȚIA MfcD

ULUI

i

FCKj    Lwiwrd

9

Ljf.eo Cârmen

:i

Micule Raluce

4

^OiVu Aura

â

COjJd Chireta

c

Zixi_Cr>tidfi

R'»u< Teodora

â

Qv£?t>3 Anielia Niccxcto

•>

ChțijHâ Valentina

10

rvaqnAin Cocina

ERCIALÂ

mii tain And'ei

SERVICIUL AL 1 IVI 1 Al E CON

2

fș/W R'jniuua

S

Stotsn Qoniria    viorr.

1

VACAWI

5

v.yluvâ lixiut

f.

Mita Ghcorqhs

/

Ghcnrq Mica Ana varir

n

Alim Cader

Șef servfc j

n

S

NUJîtkcji

1

rrirnnn

S

N»B:tlc-:ji

I

SScrf

s

tolUstloc,!

î

fir ivl.l.M

s

NiBait-.il

r

superior

s

Nktîa It-iil

i

super io*

s

NUM k-.il

i

s.ipencr

s

NUM k< «1

1

n*r<i:iM

S

niii.i i:- a

1

pnriupdl

s

num k«-«i

1

aastent

s

NUM lc«-«l

1

ptcIps

s

NUM leral

1

pr ncipal

s

NltM l:*.«l

i

y«l»

s

NUM l:«-«l

y»rcl3*

s

Nilul ki-il

1

pr lupdl

s

Nilul k-.il

i

pP'Itlpdl

s

Nlkil liCU

1

1 1.

s

Nitfcl k<4l

esisle-R

s

Nina l:o

fHocipș!

•J

Nifoi ho'

1

f.ijpcrir.*-

$

Șct b roi

n

s

Nil/U liCil

i

supfrîcf

s

Nlttst i:oi

1

orinctoal

s

NlBa l:«

1

nșlslrnl

s

1

Surcrlfr

5

NltfUko»

1

Principal

S

Sef serve u

n

s

Nkbt l:«i

1

nnnripal

5

Nitfîtl:c«l

1

principal

0

NiBitlxJl

1

principal

5

nibu ic«i

1

fitipcrlM*

0

NIBrtlrol

1

«iipnrirr

s

NiBa Icol

1

A<hjh' îl

s

NiBaiccji

1

principal

s

Nioa icoi

1

asistent

s

NiB.tlool

J1L

K

Ser servk- .1

u

S

NltmiKU

1

principal

S

NIBîMcol

1

principal

s

uircd*. ptocy.as CBtfl

NUM iKll

I

frlnclpa’

s

NttMk-.il

I

superior

s

NlU.tlu.il

I

superîv

5

NUM lu.il

(

pmcipal

s

NIBstlu.il

î

pr-Kipel

s

•q

9

Dnbrovlrl 1 iiarva

l\jlll.« Iutii

1

piiiXipdl

!

lO

ClacH.nu Azlolo

IMIII.I Iu. «1

I

aîiisUfit

5

11

Sțolan Simono temporar vacant

iMkUat lu.«l

I

principal

S

•xr»:o;L pt    r

U

n.-nn Rnxana

IUill.1 lu.il

]

dL.it.t-n.

S

n

Encka Praont

ISnlMl lini

prii < 3tfl

5

14

Munteonu Bcgcto t

Paltfț» lr*-«|

prircaal

s

ÎS

Culeâ Luda

PoiDst local

stimner

s

ir.

Șiret helu

h>iO5ti«ji l :

n.i anilor

s

-

11

D'e^ediiu Danie d

Stuidiwf Sebaslidii

• U .U.l    JI

Miliil kcjl

Lorir:

p •

$

II

1 *4

■’o

• ACZ'P-1

Gech Pu iu

■'

toitial l;«.H

IVlttal liVil

5Ui3?£tQ’

sjperiui

s

1

Fiere» Oana Da ue-a

Gru^u Oiud Ddnield

Hlltlal k«.n

ruin ai l.cui

o> >.-»<

< > >.et L

s

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI I

NFORMATIZARE

1

Stamat Addara

Dir*:ta’ nxe«' • »•••

n

s

BIROUL INfORMATIZARE

l

Minai MiMseia

5©t 0 roi

H

s

•»

Stonciu Adrian

Referent

L.

o» >.er<

M

J

4

bUVJVSlîl    ..ClSÎI

f.r-'.iii M:«tn

rx.«; 1 l.i.L

:x.et l.i.L

iupdiv

țypțrKr

S

h

rantira aarțț

=x:et t.l.t

p-lnci in

s

ti

Toana Ciixâna Lauiw

Jnsoertcr

p-iroaa

s

CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI

l

VACANT

5<< Sv» viciu

ff

s

2

Stamat Cnsbra

IrSpedcr

r

yjperio-

s

I

Cerni ti H^ntt

Ufauilwax.

H

aup-riu-

SSD

<

II    j-l ,<    1

Viixliii fiiil.<i»lii fti.li i-i

rum.isii Vir.tm.i ."jidii i.«

Tr< metri

r ••

Qifmrtnr

s

M

-3

e

■ ■——

Irsfmrtrr

- i mrlo

>

Zoi lila

Ratare nt

r.r

superior

M

Paris Bena

Referent

Li

suporte»-

M

Calin Lacian oo c

Vi.'ÎimIm-a ii f.iniiiirt

ireoecter

rnsonctf.r

-

p-irciaa

SMpfrriO*

S

s

1J

U

Sdornan Etena

Puxasl Co nmen

Referent

L.

supa rin-

M

[n^p.ipeC

-=r-

S

SERVICIUL RÎCrSTRĂTORĂr MANAGEMENT DOCUMENTE $1 DISPECERAT

1

fr.tiu ii Aii ’.^ irl.i

$ef serviciu

ll

s

ArAhi'i'țVflI FAii’^îm

’rr? mrrrr

$up*r iO’

S

•ț

M/ihhIh

Iffc «HftUt

piiu J<3

s

<

Vlțla Mtnnng

jisjeclcr

p’irc Jd

s

5

Artassase /.Iha • Karv

jfc.jet.tuc

pni'C’Jd

s

0

Karadnan. Por oaia

ir&jectur

sj-j-rior

5

7

Ursalas Ml coc:.:

.ie.jettc<

as s:ei .<

S

$

B7X HM5I 1

Insaectcr

prirc □□

S

9

l er.dear j Staljfa

.rujectu-

dsunerfc

s

ift

.\:ourr Mjscara lavent

.re-jcctc-

osisient

s

OTffFCȚT*~Rraqn

INTERNATIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

r<ynteanv PctricS

i:<rM?lnr

execjtfv

« K

K

s

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1-

T.-amudana Li-/. j

S*r senzic o

Tf

S

2

"jpilan.i r.fl<jA Mî mmla

inspector

1

tr.ncipal

S

a

AI.«J tr.iiin f.irin

Znsncctor

1

supeno-

s

4

Stâjeci Barbierj Gdt££($_

Insnrctor

1

rr ncipal

s

*.

iv»!CU Cornelie Mere

Znșxdrn-r

1

pr nclpal

s

(

Garufil Tinculd .einpprdr ’/âCant.

rnsxctt*.

r_J_

aslstr it

b

».speneat Is cet-e

7

Ovcu • An<J«e 1 ii tq

Ziisjectc-'

1

nclpal

Ș

a

Preoteo>f GeorgeaiM

jisJetU

u_

Super iCr

s

SERVICIUL TRĂT^Î^yRT

LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

PO73SCJ -V-j

$ef ser/iou

n

5

2

Noncu Eleno

Znsacctn<

asistent

5

3

Mcla Cristian

Znsaectcr

suncncr

S

4

Rcsco Macoina violet-: vacant tcrop<ar

Insocctcr

2

principal

5

O)(»;cc»u«. c/u. «xl* i

S

ii.'tllty k*wm

InsOeclcr

principal

£

6

i i '«mnu/t Larirer

1-

principal

S

/

IXiirut f •»:«!,r.r^

rrș;»e«:(cr

asistent

5

&

MlIlA A*tl^

asistent

b

«•,

jnqurcanu Constanta ic^sa-a- vtcatt

rrepccter

asistent

s

a>rc:e». ocțuic UMI

DIKELJIA ASlSTEf^TA

PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE,NEVOIAȘE ȘI ALTE CATEGORII

1

'/cy-u - Laciu Ka&l uo

DiiO.I J

exetvJv

b

2

7e ice tcdterine

k'ii£th.*i

ewwzcvaty

• •

*•

s

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

X

•,ACuf<r

>-f ier vie

u

rr

S

2

Eon:ni Zcnuț Gl

A:r*i«ni£r

M

*

3

Dcvtct Hllz Kfrpow >a::n:

M

lx» wdu UL>U'IR ui:||

4

Uh serei <o< <a

a:i noiîux

M

5

llmotte Valcnu

A

M

0

Pascu Alina uctorta

air«»s: jic*

]

M

7

'Jr: Mrc'a

H

M

8

Corarr ^ai Mlha

aj« os: jw

A

M

9

Manea Raluco

»tfrf

A

M

tC

Lcabu Lldla Eleno

ajros: nw

2

M

U

Rcț> Zuliara

A

M

LX

l acta Valentina

Ajr-os: JIC*

2

M

:3

Ojftcțtcam. Dtero Dana

£«u«Ui

«astenr

M

SERVICIUL ACHIZIȚII $1 DISTRIBUIRE AJUTOARE

Zaharicluc Iu a na

Șef serviciu

II

s

î

Onlso» •/aronlca E wa

Znsnceter

sjpcnur

s

"etan Goorcio

Zr^neetcr

dsistent

5

--

-----

»

Veyili.i Aline

.Tis acct_

Zr&jettvr

p • i ••. ’<1 principal

§_

iv«*n i>» iihIk teerțxr-v >?on:

kteoecicr

asistent

5

:xced««    :«»i

2

Pana Em lia Ghco-S »- a

principal

s

Sandu Roxanț

pr ii K? Jd 1

S

•:

.A*’4f CAC4.III

Lnvjectix

:;j uerior

S

ftira Cw -rai n

Refere H

u

prîixauB

M

Doacmk Mai ia

Referent

ci

priixi-Jd

M

.2

Nooau LaurcntU M: «lan

Refere it

t::

p-ir<i3d

M

Datoria Carmen

Referent

i::

p-iru Jd

M

-4

Triton far»

trepseter

p-irciual

S

:s

Mărci lenei

Referent

i:i

supe rin-

M

te

Militar j Caimcn

Referent

t:t

suport o'

M

iz

Alexe Video

Referent

r:r

prind nai

M

• A

8 cros E sci

n<tarrnț

r:r

i*r

pdndnal

M

"v

Clidasc Alina Ftoioniii .i

—————

neR?r<nț

Trr

ir : rzua.'.; ■• ■

p idp.M. v

îl

Voirea Calai na

Magadncr

M

22

Stamst N»=o*e

vnqaxmnr

G

23

Seu OzghUn :cmMni>a:w:

Referent

iu

as n-rnl

M

..r^.v iU a :hhh

?.l

MIhd s.'ȔAia

Referent

ui

25 steni

N

>S

WiP Mft'ir.țlrA

v3gânnâr

t>

2<?

1 deu*t«t vector

topecto

>«AT.

s

27

Alexandru Fllsaveta

Re'erem spec

î:

^uue’iui

7H

Simt ticna

Inspector

i

asistent

r.

?S

Veți le Cosermn

Inspector

i

asistent

5

JU

$curiaru Gat ne a Claucia

ort

UI

superior

M

Jl

CeftfBuUi N>volae

Refemnt

UI

pr ndpal

M

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE OE SPECIALITATE ALE CLM

.șrfi«»ll iXrtiifH temco'3'v?on:

Corsrftor

1

super or

«

erețtcrî <oM

4

MiIhh l<-«iftla

ln$p*R.ur

1

asistent

c

4

Conscroroscij u • inu

lnspecor

I

asistent

3

4

tarea van Gcrfna Cmu* -

_

...

IflSESCQ'.

1

SUftgf Or

s

s

Enache Dr.inlra

mspccor

I

.311 TClPxil

s

6

tareseu VlQlniea

Cnrsiltor

I

St-pFO»

s

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

1

Dcre Aurelia

Arh var

M

2

Via* Mai ia

Arii var

M

SERVICIUL PUBLIC-

COMUNITAR LOCAL OE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

VACAAT

5xeb:r-

~x*:utrv

J1

v

SERVICIUL PUBLIC DE

LVIDENțĂ A PtKSOANtl

1

Ov&nX&S’W'u Odei

șrr swlciu

n

c

,VAC»\N" Ci4h 2o>îh

Corsi i-r

I

super or

c

•-

4

P<9 _C££»â*?rtd

Cura ier

I

super or

c

4

Fqgp'cs toana

Inspector

I

principat

5

5

Stana Mi rae a

Inspector

1

asistent

C

Dlrna Mariana

Jnsp«cor

I

SUPE»'0»

•j

7

VACAfl    NoîUh

Referent

UI

si. pe - or

M

cetiȔdt

«

CoiL'in Petn-atu Lureddna Sen na

Inscec:or

I

ortndpal

c

V

0

tGavr la Gaailcla

Inspector

1

supe-or

c

ic

l:>7HiMai.u ’-Xmii Razuri

Insixcnr

L)

asistent

we

11

VACANT X»rcov*icu Hjranj

12

VACANT CvtMl<2rnr<f»

13

VACANT Hartan Camdto

U

VACANT Ni xt:4u ’-tjr a

ÎS

VACANT CSrtîCU.H:nfcs_

ir.

VACANT

1?

VACANT MIM»: Hzdi

10

VACANT Bjî;i Cewmta

20

• ic i. 2 1 *«'• g

1 lanaj Luminița

?l

Covriq Viorcl

22

Zavera Rariona

??

Frunza Octavta

2-1

Lunqj Aurelia

SERVICIUL 5TARE CIVILA

1

CMClun Arm Rtxfcs

NHtfHlrtl < >«tl(3^ lljîlTIH

t

LOrinu Ullana

Rjsj Borr^a Mlhacb

h

DanJac ZalW

b

MpW

?

VAONT

n

5tn;w Ajxmm

M

Aflixoa Dimlnlra

iu

m-j Pav 2

u

Burto Ctfest'na

12

Mambee Oe^man

i j

M

Clatin. Ohi imIh

Nif.O.-.O fUMfA

ir.

Mabnca Sic «. -a

IZ

Crasmaru CbudA voo*.n

18

Lemnar u F crcnzlna

1$

Crabc-x Nhazb temporar va:.ir:

JC

O0CU fU '.<□ turr<Mimr 7«OfT

>:

VACANT

DIRECțM ASISTENTA

MEDICALĂ ȘCOLARA SI COMUNITARĂ

1

VACAN1

SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

i

Dancă Ortanza

C\‘jî3 Mihaela Mcoeta

J

K* -Mh KwtM t

A

Hatccsaj Roxarta-A na

5

h

2 mac* Vrjlnie

.

Fartra OT-npb

8

l%arzi*.R i:hin *Kc4ir«t

0

Maroanti (.retina

Refere it

jisuectCr

::i

yjpenur

priiKSyel

M

S

rcbyt

cets^t

Refere it

Refereit

ni

Iu

yjpenur

superior

M

M

î—

cetsțat

cetosat

Referent

u

superior

M

»•

cetojaț

.re. inctrr

Rrtorent

r::

p i r •. 11 r.

SUPCrtor

j

M

dets:at

dctx.it

Tractor

r

. vor-

S

detașat

•r.<>ectcr

.1

p -<i?e

S

Iix&peutor

[

txtncije

S

Referent

ni

superiir

K

Referent

ici

ix ’icipel

M

Inspector

i

es t-.e-il

S

Inspector

i

ci s».eul

S

șei si'i viciu

TI

s

< uri»jliH’

t

super io-

S

li'Sf»*' i

i

i

supe nur pri Kipdl

S

S

““

ins,x>:fSr

r

asistent

s

lns>xur

i

sijfttrlfle*

s

Re*crox

iii

ster

M

Re*w»t

jii

si.pe.' ar

M

Ktrerex

jji

supe - ::r

H

1 ti    r-»-

i

•jri-ivipal

5

intv I »•

i

âsistent

5

Irti^Ur

i

esistent

5

Rp/crc*»:

m

și pr !?.«•

M

jns»:t>-

I

supe

£

Jr>s>Mt?-

j

si.pe-u-.r

$

p

jji

□mcipol

M

Jns:e-.t?’

J

□nncipol

P

HKHr*-,-

jji

□rincipol

M

ReVr- f.

jji

asistent

M

su:>:nss:i: «i-jic

Jns>e-:t>-

i

□nncipol

5

xjik»; tcUI k c«r«r«

Re*erex

iii

nsisl.-nt

M

E rector

5

Szf Scrvic

IU

S

k’ee'C

i:iî'»*ii

ș

Necic

£

N>«- V

5

recif.

primr

£

ttsvlv

piimr

s

«xcisltiț

5

v-il c

S

Medic

s

IU

Ifi

.'qr.'.T jCrfftaftt

u

Murat *5ema

17

"iiftv&f.j Ekil.l TnodA d

13

tordache iiwn

14

MaKe Zfcl

13

CriVHJ li )•: iwtrt

ir.

Maxlmilian daniela

1?

l>iri MLmhIw

IX

:sre4ni Te e*

IM

Da nea Crftanxa

?n

’lw'-l II AlîlM vH-M

21

Wav-a Lr *twi

22

Oruyeenu ’-lihee e 3We

2.1

Ca:ee Gablcla

24

Marthas K: deto

7r.

“wlS Z<*<a

7C

PWH.f FlttilA

27

Ii>h i Viv.uria

28

Cest* lene

2M

virnnlca Finito

3C

■*r>lwiii \*<<l?ru*rf

3:

Smian C3rr< e

5/

Cin AII 1 am-mu

33

C«rea ••eru Mircls Anca

><

Cfstas M aaIa

33

h- jJiu Ler jte

3S

Todiir Mlhaela

37

*.*>ik>4iii tor.uda

38

Arrbx^e Ultons

3'i

Jvaiw. ticna

411

VACANT

Fcoc-

pnrw

5

Medic

LV l-fc-y

S

Hfrfif

o

5

•led Iz

z»*rv?*

NcJcpuftWl

s

-

«țivctoi'l

5

MeJk

frurar

3

Hait

prtrrar

S

Mb.i:

spccatst

s

|IMW

3

'»»•— n»r fem-n-v

mnT:

«Ji ►«-»•* K*

3

tatxJa.

prl-nar

S

_

prl-nar

S

Kede

piriior

0

7

TTT-TTț-

meii ■>«!

&:lr.crt

’»•»:! ra

C

Aiizu i

rredoj

A

•X

A»K n l

fi

Ft

inwihra a

fi

M

'Ăîrzcrt

*T<P«

fi

M

A^M’I

Y-îJO

fi

ft

^Izert

•t «•?!«.»«

fi

Ft

A.tZn’t

VdO

fi

Ft

ASttWU

*tt»:l»M

fi

Fl

A^cZiltl

7<3a

fi

Ft

Z.jwț«n

'tadoi

fi

Ft

Aifzcr:

feric*

fi

Ft

AabtMil

fi

FL

Ydo

fi

fl

AMbUul -r «•■!»*

fi

FL

X

£

£

-j

c.

X

»-

-J

X

a.

-1

Â

-

â

5

>

i

c

&

t

c

£

tt

t

1

A*

C.

i

a

5

a!

1

ai)

-

x

u

X

a

X

X

A

e.

r.

r.

A

A

A

A

O

A

A.

A

A

-.

A

=: 5

1!

n

2-5 e •i F

fc 1 i z

n

> r.

h

F “

li z

il

T. > ” 3 £ £

HH

u

11 i I

n

0

•z —

H

? --- =

y ? £

•z —

M

v =

□ î

n

H

3 < 5 ;•

• V z X?

-i £ c

N ‘ 2

li

V 6

2 3 iv* * £

r i -. =

H

v e

n

li

i’E

p

n

V 2

n

;>e

p

n

li

î £

*>

î

I

n

£

8

3

3

a

H

SI

c

2

3

■-;

s

2

X

7

£

.1

x

g

»•

3

n

?

3

p

3

<r

■*

h

?

2

1

î

•>

V

u

K*

n

c

l>

£

o

V

li

c

s

s

5

-X

c

r—

Z

=

P

î

£

c

<

c

3

tn

V

x*

«Z

r

X-

r.

$

V*

»

e

C

x>

?

•?

g

n

XI

rv

;•

c

n

n

2

n

K

z

a

s

i-

"•

fZ

c

fi

îT

c

c

f:

O

Ut

C

c

<i

r-

u

$

'*

î»

i

i

:•

Sf

J-

-V

£

—t

n

£

»

1

îi

»“

3

a

c

5

3 V B n • •

«2

<3

n

c

M

3

«1

£

T

•s

>

IU

l

«b

2

3

n

X

C

*•

A

2

<s

J

u.

z

â

i

»-

£

r.

>

L

îi

•>

F

fZ

Z

n

z

•J

§

3

C

n

C

3

u.

V

a

c

2

T

1

e

3

i-’

U

z

S

§

p

o

3

-z

c

A

F

o

>

X

i

X

X

X

■%

c

s

t*

*

iz.

-•

r-.

*2

3

=>

VI

«■1

VI

x

ir

T

r.

z

A

î

t-

s.

$

f-J

o

zz>

•r

•r

•3

vn

w

5

2

■f-.

K

IX

ZJ

f-