Hotărârea nr. 277/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI FAMILIILOR ŞI PERSOANELOR SINGURE CARE SE ÎNCĂLZESC CU ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, LEMNE DE FOC, ENERGIE ELECTRICĂ SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE;


HOTĂRÂRE

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se mcălzesc cu energie termica furnizată in sistem centralizat, lemne de foc, energie electrica sau butelii GPL pentru sobe

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

11.11.2013

-/

Luând în dezbatere expunerea de motive îni'e^cjsstrc^U sub nr. 136964/30.10.2013 prezentară de d-nul Primar Radu Ștefan Mazâre, referatul Setvic:iuhji Asistenaă și Protecție Sociala, Direcției Administ^ia Publica Locala înregistrat sub nr. 136959/10.10.2013, avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sodale, buget finanee, administraraa domeniuiui public și privat al municipiuiui Constant, precum și avizul Comisiei nr. 5 pentru administrarie publica locala, juridîaă, apararea ordinu publice, respectarea d^^^'^uro^ si a libertăților cetațeanuuui;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit."a" pct.2 și ale art.115, alin. 1 lit."b" din Legea nr.215/1101 privind administraria publica locala, tepubiicară, cu modificările si comple^Tile ulterioara.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Familille și persoanele singure care de'in bunuri conform Anexei 1 la prezenta hotarâra sau care nu pot prezenta actele dovedib^iara conform Anexei 3 la prezenta hotarâra beneficiază de ajutor pentru încalzlrea locuineei pe perioada sezonului rece (noiembrie-martie) dupa cum urmează:

1.1.    Familiile care se incaizesc cu energie termica fur^nz^ct^ in sistem centraiizat, al caror venit net mediu lunar pe membru de famiHe se situeaza intre 1 și 1.511 RON, pot beneficia de ajutor pentru încalzirea locuinței in cuantum de maxim 25% din consumul maxim lunar specificat in Anexa 2 la prezenta hotarâra.

1.2.    Persoanele singure care se incaizesc cu energie termica furnîzaaă in sistem centraiîzat, al caror venit net lunar se situeaza intra 1 și 1.811 RON , pot beneficia de ajutor pentru încalzirea locuinței in cuantum de maxim 25% din consumul maxim lunar specificat in Anexa 2 la prezenta hotarâra.

1.3.    Familiile care se încăizecc cu lemne de foc, al caror venit net mediu lunar pe membra de famliie se situeaza intre 1 și 1.511 RON, pot beneficia de 511 kg lemne de foc pentru toată perioada sezonului rece.

1.4. Persoanele singure care se încălzesc cu lemne de foc, al căror venit net lunar total se situează între 0 și 1.800 RON pot beneficia de 500 kg lemne de foc pentru toată perioada sezonului rece.

1.5. Familiile și persoanele singure, beneficiare de ajutor social, pot beneficia de 650 kg lemne de foc pentru toată perioada sezonului rece, în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație.

1.6. Familiile și persoanelor singure care folosesc pentru încălzire energia electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată) și care sunt sau nu titulari de contract cu ENEL pentru locuința pentru care se solicita ajutorul, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:

a)    120 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    108 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    96 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    84 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    72 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    60 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    48 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    36 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    24 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 615 lei.

1.7. Familiile și persoanelor singure care locuiesc în Campusul social Henri Coandă și care dețin contract de închiriere de tip 2 și 3 încheiat cu RAEDPP Constanța, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe peri'

'ioada

sezonului rece

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de

lunar

pe

membru

de


(noiembrie-martie) cu energie electrică, după cum urmează:

a)    maxim 240 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    maxim 216 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    maxim 192 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    maxim 168 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    maxim 144 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    maxim 120 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    maxim 96 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    maxim 72 RON în situația în care venitul net mediu familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i) maxim 48 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 615 lei.

1.8.    Familiile care fslssesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcȘonare GPL autorizate, pst beneficia de ajutor pentru încălzirea lscuineei dupa cum urmează:

a)    270 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familia este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    204 RON în situața în care venitul net mediu lunar pe membru de familia este cuprins înri 260,1 lei și 425 lei;

c)    136 RON în situațla în care venitul net mediu lunar pe membru de famliie este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    68 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familia este cuprins mpe 615,1 lei și 1300 lei.

1.9.    Persoanele singure care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe sau centra! cu funcționare GPL autorizaee, pst beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței dupa cum urmează:

a)    270 RON în situațla în care venitul net mediu lunar pe membru de familia este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    204 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membre de famliie este cuprins între 260,1 lei și 425 lei;

c)    136 RON în situața în care venitul net mediu lunar pe membru de famliie este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    68 RON în situațla în care venitul net mediu lunar pe membru de familia este cuprins între 615,1 lei și 1600 lei.

Art.2 Ajutoul prevazut la art. 1, punctele 1.1. și 1.2. se acorda prin csmp^n^^^^^a cu furnizorii de energie termică, printir^ modaiîa^te simllară cu cea prevazuTu la art. 21, alin.3 și alin.4 din O.U.G. ar.70/2011. In limita sumelor prevăzute în bugetul local cu aceasta destinaiie, Primăria Municipiului Constanla poate acorda avansuri catre furnizorii de energie termîcă pentru plata ajutoareior pentru încălzirea locuințe..

Art. 3 Ajutoul lunar specificat la art. 1, punctul 1.6. se acorda numai famliiNor sau persoaneODr singure care folosesc pentru încălzire curent electric (dis/szițive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrica trifazaaă), și care nu sunt racordaii la alte sistema de încălzire sau util^^^^^a alte modaikăți de îricălzire (sistem centraiizat de furnizare a energiei termice, gaie natur^^^, lemne sau buteiii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL).

Plata acestor ajutoare se va efectua lunar, la casieria inst;itu;^i^i.

Art. 4 Familille și persoanelor singure care locuiesc în Campusul social Henri Coandl și care dețin contract de închiriere de tip 2 și 3 înn^f^^i^^ cu RAEDPP Constanța, ajutoul se acordl prin compensarea cu adminisroaSorul Campu^uk^i Henri Coandl, pe baia situațiilor cpatraiizaSoare lunare cu beneficiarii ajutouăl de încălzire (chiriași ai cam^^^u^^O elaborate de Serviciul Asistență și Protecție Sociala din cadrul Primăriei Constanla.

AdminisOoaSorul campu^uU^i va calcula valoarea efectivă a ajutouăl de în baia facturii prim^tre pentru energia electrică și în baia csnsumurilor efective individuai,, dupa cum urmează:

- se va acorda întreg ajutorel prevaiut la art. 1, punctul 1.7. în situața în care valoarea individuală de platl a energiei electrice, conform consumuri

efectiv individual înregistrat, este mai mare sau egală cu valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art. 1, punctul 1.7.;

se va acorda valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat în situația în care aceasta este mai mică decât valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art. 1, punctul 1.7.

Art. 5 Ajutoarele lunare menționate la art. 1, punctele 1.8. și 1.9. se acordă numai pentru încălzirea cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL și nu și pentru alte tipuri de consum pe butelii (aragaz, etc.), familiilor sau persoanelor singure care nu sunt racordate la alte sisteme de încălzire sau nu utilizează alte modalități de încălzire (sistem centralizat de furnizare a energiei termice, energie electrică, gaze naturale sau lemne). Plata acestor ajutoare se va efectua lunar, la casieria instituției.

Art. 6 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a).

Art. 7 Nerespectarea de către titular a obligației de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în cererea tip, se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Art. 8 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 De la data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 291/23.09.2011 cu modificările și completările ulterioare și H.C.L nr. 287/08.11.2011 cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. IO Co mpartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului Asistență și Protecție Socială, R.A.D.E.T. Constanța, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de 25

consilieri din 27 membri

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

Nr. 277    / 11.11.2013


.    _    277/2013

LISTA BUNURILOR CARE SE IAU IN CALCUL LA STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

Nota: bunurile se iau in calcul cumulai, pentru întreaga famlHe pentru care se solicită a/utoul de încălzire

Bunuri imobNe

1

Cote indixri^e (procente) din clădiri sau alte spații locative Tr afara locuinței de domiciliu și a anexelor gos^c^c^ă^^țt^k Nu pot benefica de ajutor de Tic^î^l^ire famiiiile sau persoanele singuee care dețin Tr proprietate, Tr integtaiitate, doua sau mai imutte spații locative pe raza municipiuCi Constanaa

2

Terenuri de împrejmuite a iocuintei și curtea aferenaă și alte teun-urii iatm^'^an^ care depașesc 1.000 mp Tr zona urbană și 2.000 mp Tr zona rurală

Bunur mobNe*

1

AutorurismUauroturisme și/sau motocicletă/motociclete cu 0 vechime mai m ica de 10 an i cu excepția celor adapt^^to pentru persoanele cu hand icap sau destram ^to    acestroru sau persoanelor dependento precum și

pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesiblle

2

Mai mutt de un autorurism/motocicIetă cu 0 vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutititare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuee, microbdee

4

Șauupe, barc1 cu motor, scutere de apa, iahturi, cu excepția barcllor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc Tr Rezervați Bioster-e^i "Detta Dunarii"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopcouuloată

6

^^6 de preludare agricola: presa de ulei, moara de cereale

7

^^6 de preludat lemnul: gater sau alte utlla^ de preludat lemnul acti^nctto hidraulic, mecanic sau elec-toic

(*eAi^flt^te Tr stare de funcr^oaate

Depozîte bancare

1

Depoztte bancare cu valo^^re de peste 3000 lei

Terenuri /animale și/sau pasari

1

Supi'^es^ de ter^^n, animaC și pasari a caror valo^^re neta de producte anuala depașește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru famlNe.

Președinte ședința,

Rasauteanu Costin Ioan

Contrasemnează,

Secretar

Marcele Eneche«o


ANEXA 2 Ia HCL nr. 277/2013_

Tabela cu consumuri maxime pentru care se acorda ajutorul

Tip

locuință / consum

lunar

maxim

Gcal

Lanuarie

Februatir e

Martie

Noi^mtirie

Drcr;mtirie

1 camera

0,82

0,68

1 0,61

0,67

0,774

2 camere

122

106

0,95

1,07

1,22

3 camere

159

1,39

1,24

1,39

1,58

> 4

camere

2,21

1,86

1,73

1,94

2,21

Președinte ședință,


Rasauteanu Costin Ioan


Contrasemnează,

Secretar

Marcela Enache

ANEXA 3 la HCL nr. 277/2013

Lista actelor doveditoare privind locuința pentru care se solicita ajutorul pentru încalzire și privind veniturile realizate de membrii familiei

A.    Acte doveditoare privind locuinta pentru care se solicita ajutorul pentru incălzire:

Dovada privind modalitatea în care soHcitan^i de ajutor de încălzire locuiesc la adreaa mențianată în formularul de cererrn se face, după caz, cu unul din următoarele documnnte doveditoare (in copie):

-    contacrt de vanzaee-cnmpăeare sau contacct de vănzaee-cnmpăeare cu clauză de întecținere sau cu drept de hat»i aaeie sau con tac ct de închiriere (înregistoat la adn-Hni stoatia financiara) sau certifia at de moșten ltor sau con tac ct de comodtt sau contac ct de concesinee sau împuaemiaitea notarială da tă de proprietarul locuineei pentm membrii sai de famiiie care locuiesc în locunt^ sa (împuaemicitea notarială trebuie însoț^ă de copie după actul casei din care sa reiasă ca proprietarul acaseela este cel care a acoi-dat împuaercialrea).

-    toaie sonttsctale, de orice tip,    sa fie valabile.

B.    Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei

Se vor atașa acteie doveditoere manțiaaate în coloana "acie doveditoa"e" de la cap». 5 din for'muiarul de cereee, pent^ toaie persoaeele mențianăaa în cereee care realizezaă categoriile respectlea de vanituri, taspectiv:

-    pentru cat^^^c^r^^ de ven^uri de la codurile 4, 5, 6, 7, 43, 45, 81, 82, 83 se vor depune ădeverințe eliberaie de angajator pentm fiecaie persoaaă mențianătă în formuiarul de cereee cai e raaiizezaă categoria te^p^^ct^i^i de v^nît;

-    pentau categoriile de vaniruri de la soduriie 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 99,40, 41,42,46, 49, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 76 se vor depune copie după mandtt poștal/e/aras de contdeczi^ pentau fiecaee peiS5t^^aă manțiaăătă în formularul de cercee care taaiizezaă categoria t^^p^^cti^i de venît;

-    pentau categoriile de venlruri de la codurile 1, 2, 3, 8, 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 58, 59, 64, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 se vor depune ădaveanțe eliberaie de Adminiutrăția Jrdeeeaăă a Finanielor Pubiice Constaata pentau fiecaee pei^s^(^^^ mențiaăătă în formularu de cereee caie teaHzezaă categona te^p^e^c'^i^a de veNt;