Hotărârea nr. 276/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI IN CONFORMITATE CU OUG NR. 70/2011 PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI RECE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 11.11.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 136953/30.10.2013 prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Serviciului asistență și protecție socială, Direcției administrația publică locală înregistrat sub nr. 136944/30.10.2013, avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 2, art. 8, alin. 8, precum și ale art. 11, alin.3 din O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art, 36, alin.6 lit."a" pct.2 și ale art.115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, după cum urmează:

a)    5,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    11% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    17% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    22% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    28% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    33,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    39% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    44,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i) 50% în situația în care venitul cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

j) 53% în situația în care venitul cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

k) 50% în situația în care venitul cuprins între 786,1 lei și 840 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

1) 45% în situația în care venitul cuprins între 840,1 lei și 900 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

m) 40% în situația în care venitul cuprins între 900,1 lei și 1.100 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

n) 35% în situația în care venitul cuprins între 1.100,1 lei și 1.300 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

o) 30% în situația în care venitul cuprins între 1.300,1 lei și 1.400 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

p) 25% în situația în care venitul cuprins între 1.400,1 lei și 1.500 lei;

net

mediu

lunar

pe

membru

de

familie

este

Art.2 în funcție de veniturile totale nete lunare ale persoanei singure, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, după cum urmeaza:

a)    5,5% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

b)    11% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

c)    17% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

d)    22% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

e)    28% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

f)    33,5% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

g)    39% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

h)    44,5% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

i)    47% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

j)    50% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei și 1.082 lei;

k)    50% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 1.082,1 lei și 1.200 lei;

l)    45% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 1.200,1 lei și 1.400 lei;

m)    40% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 1.400,1 lei și 1.600 lei;

n)    30% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 1.600,1 lei și 1.700 lei;

o)    25% în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 1.700,1 lei și 1.800 lei;

Art.3 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, după cum urmează:

a)    1.500 kg lemne în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    1.300 kg lemne în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 425 lei;

c)    1.000 kg lemne în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    800 kg lemne în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 1.000 lei;

e)    500 kg lemne în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.000,1 lei și 1.500 lei;

Art.4 în funcție de veniturile totale nete lunare ale persoanei singure, aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, după cum urmează:

a)    1.500 kg lemne în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    1.300 kg lemne în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei și 425 lei;

c)    1.000 kg lemne în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    800 kg lemne în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei și 1.200 lei;

e)    500 kg lemne în situația în care venitul net total lunar al persoanei singure este cuprins între 1.200,1 lei și 1.800 lei.

Art.5 în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație, Primăria Municipiului Constanța poate acorda avansuri către furnizorii de energie termică pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

Art.6 Termenele de depunere a cererilor, formularul de cerere, actele doveditoare privind componența familiei/persoanei singure, veniturile realizate și bunurile deținute de membrii acesteia, precum și actele doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire, sunt cele menționate în cuprinsul O.U.G. nr.70/2011.

Art.7 De la data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 226/23.09.2011 cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 246/31.10.2011 cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.8 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de 25 consilieri din 27

membri

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Rasauteanu Costin Ioan

Constanța Nr. 276    / 2013

3