Hotărârea nr. 274/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂŢI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 ;

hotărâre

privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea iluministului public în unele localități ale Zonei Metropolitnee Constanta" și a cheltuielilar

legate de proiect în vederea finanțării acestua în cadrul Programului OperaționaI Regional 2007-2013

Consiliul local al munkipîii^lm Constanta, întrunit în ședința ordinată din data de 11.11.2013;

Uuand în    dezbatere    Expunerea    de    motive,    înregistrată sub

nr.140691/06.11.2013, a d-îui Primar Radu Ștefan Mazare;

Consultând Raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.l4^(^63/^/02.1^1^.21)13, avizele favotabiie ale Comisiei nr.1 - de studiu prognoze economico-socia)e, buget finanie și adm inistearea domeniului pubi ic și privat al mun icipiuiui Constata și ale Comisiei nr.5 - edministtaZie pubncă, juuidieă, epârarea ordinii publice, respectarea drepturoor și iibertățiior cetațeanului;

Âvtnd în vedere Hotărârea privind aprobarea StudiuUui de Fezabil^te și a principaiilor indicatori tehmco- economc^i pentru sbieotivul de investiții "Reat)iiitar^a și modernizarea iiuminatului public în unele isceiităui ale Zonei Metropoiiie Constenta"nr.    /1013

Ținand cont de dispozițiile Ordinu^i comun al Ministruiui Dezvo^ării Regionale și Turismului nr.1306/34.02.6010 și al Ministuului Finanț^or Publice nr.1133200.02.2010 pentuu aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Prsgremuiui Operațîonal Regional 2007-2013;

în temeai prevederilor art. 36, alin. (2), lit ,,b", alin. (3), lit d) și art.115, alin. (1), lit. ,,b" din Uegea nr. 215/2021 a administeaiei publice iscaie, repubiicat3;

HOTĂRĂȘTE:

ÂRȚ. 1 Se aproba proiectul "Reabiiitarea și modernizarea iluminatului public în unele localitaii ale Zonei Metropoiîtnee Const^ena^" în vederea finanearB acestuia în cad^t^l Programul Ope^a^s^l^^l Regional 2007-2013 Âxa prisritata 1 - Sprîjinîrea dezv^Sile^r^H durablle a orașelor - poten^aîi poli de creștere, Domeniul major de interveniie 1.1 Planuri integraiie de dezvo^are urbană, conform docum^rtttieei aprobaie prin HCU nr. /2013

ÂRȚ. 2 Consiliul Uocal al MunicipiuM Constata se angajează st furnizeze în numetar contribuția proprie ce îi revîne din costuri eligibi ale proiectului, în cuantum de 2% din valoarea totală eligibîlă a proiectului, st finanieze toate costuri

neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și sa asigure resurs^e financiare necesare i mplemnntă rii optime a pro iectului în cond ițiile ramburaă rii/decoatării ult^erO^^re a chelUrielilor din instrumenee snructutale.

ART. 3 Compartimeutul comisiilor de speci^li^^te ale ConsiiiuM Local va comunica prezenTa hot^^a^re Direcției Programe și Dezvoi^^ee, Direcției Financiare,Direceiei Gospodărire Comunală în vederea ducerii la îndepUnin^, precum și Institutiei Prefecturi    Constata, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan    SECRETAR

Constata

Nr.__274    /2013