Hotărârea nr. 272/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE AGREMENT ÎN PARCUL TĂBĂCĂRIEI” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 137949/31.10.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre,

Consultând raportul Direcției programe și dezvoltare nr. 137947/ 31.10.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie", nr. 271    /2013

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul „Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomeniul Poli de creștere, conform documentației aprobate prin HCL nr._/2013.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din Instrumente Structurale.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții, Direcției gospodărire comunală și Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

Nr.272 /H.ll. 2013