Hotărârea nr. 271/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE AGREMENT ÎN PARCUL TĂBĂCĂRIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 140152/06.11.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 140148/06.11.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere posibilitatea finanțării proiectului „Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie" prin intermediul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, se impune elaborarea documentației tehnico - economice (SF, PT, DDE, DTAC) pentru proiectul mai sus menționat;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Studiului de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 37092.66 mii lei, cu TVA, adică 8332.81 mii euro Din care C+M: 26712.30 mii lei, cu TVA, 6000.87 mii euro (1 euro = 4.4514, din 18.10.2013, cursul DE SCHIMB BNR)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții și Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanța

Nr._£71_/Îl.11. 2013

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției: DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR DE AGREMENT IN PARCUL TABACARIE - VAR I


In mii lei/mii euro la cursul

4.4514

lei / euro din data de

18.10.2013

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

18.79

4.22

4.51

23.30

5.23

TOTAL CAPITOLUL 1

18.79

4.22

4.51

23.30

5.23

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

60.76

13.65|    14.58

75.34)    16.93

3.1

Studii de teren

22.50

5.05

0.00

22.50

5.05

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

6.23

1.40

1.50

7.73

1.74

3.3

Proiectare si inginerie

90.50

20.33

21.72

112.22

25.21

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

111.29

25.00

26.71

138.00

31.00

TOTAL CAPITOLUL 3

230.52

51.78

49.93

280.45

63.00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

ÎS .    £

4.1

Lucrări de construcții

21144.12

4749.99

5074.59

26218.71

5889.99

4.2

Montai utilaje si echipamente tehnoloqice

48.55

10.91

11.65

60.20

13.52

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale cu montai

546.10

122.68

131.06

677.16

152.12

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

194.30

43.65

46.63

240.93

54.12

4.5

Dotări

6417.89

1441.77

1540.29

7958.19

1787.79

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

28350.96

6369.00

6804.23

35155.19

7897.56

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

269.96

60.65

64.79

334.75

75.20

5.1.2

Cheltuieli conexe orqanizarii de șantier

84.65

19.02

20.32

104.97

23.58

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

292.96

65.81

0.00

292.96

65.81

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

643.63

144.59

154.47

798.10

179.29

TOTAL CAPITOLUL 5

1291.20

290.07

239.58

1530.78

343.89

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

22.26

5.00

5.34

27.60

6.20

TOTAL CAPITOLUL 6

22.26

5.00

5.34

27.60

6.20

TOTAL GENERAL

29974.49

6733.72

7118.17

37092.66

8332.81

Din care C + M

21542.18

4839.42

5170.12

26712.30

6000.87

Sef Lucrare

Director

ing. Cris n Vilcu
Pagina 1 /1