Hotărârea nr. 270/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L. NR.320/2012 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “BLACK SEA BIKE-DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA – BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE – BSB” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA –BULGARIA 2007-2013

s ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

jî MUNICIPIUL CONSTANTA ' CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 320/2012 privind aprobarea proiectului "Black Sea Bike - Diversification ofthe tourism Services in Constanta - Balchik cross border region by bike - BSB" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul

Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

11.11.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 139987/05.11.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând Referatul Direcției programe și dezvoltare nr. 139642/05.11.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 3 servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea actualizării Devizului general la fază proiect tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzători obiectivului de investiții „REȚEA DE AGREMENT CU BICICLETE" nr. /2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b", alin. (4), lit. d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 320/2012 prin care s-a aprobat proiectul "Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta - Balchik cross border region by bike - BSB", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea Economică și Socială -Dezvoltarea economică și coeziunea socială prin identificarea și sporirea în comun a avantajelor comparative ale zonei, Domeniul Major de Intervenție 3.1 „Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră și promovarea imaginii și identificării regionale", conform documentației aprobate prin HCL nr. /2013.

ART. 2 Celelalte dispoziții ale HCL nr. 320/2012 privind aprobarea proiectului „Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta - Balchik cross border region by bike - BSB" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 rămân neschimbate.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

Nr._270    /2013