Hotărârea nr. 27/2013

HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A SPATIULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , B-DUL 1 MAI NR. 21, BL.H18, PARTER

HOTĂRÂRE

Privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului Local a spațiului situat în municipiul Constanța, bd. 1 Mai nr.21, bl. H18, parter

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit in ședința ordinară din data de 18-02-    2013:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 12149/28.01.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 12144/28.01.2013 ;

Având în vedere adresa nr.4844/14.01.2013 a Secretarului Municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art. 123 alin.l și art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în adminstrarea Consiliului Local a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Constanța, bd. 1 Mai nr.21, bl. H18, parter cu destinația depozit arhivă.

Art. 2 - Predarea - primirea spațiului prevăzut la art.l se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și RAEDPP Constanța.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Popescu Raducu

CONSTANȚA,

Nr. 2 7