Hotărârea nr. 269/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL LA FAZĂ PROIECT TEHNIC ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CORESPUNZĂTORI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REŢEA DE AGREMENT CU BICICLETE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Devizului general la fază proiect tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzători obiectivului de in

vestiții „REȚEA DE AGREMENT CU BICICLETE"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ,.11.11,. 2013.;.,........

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.139975/05.11.2013, privind aprobarea actualizării Devizului general la fază proiect tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzători obiectivului de investiții „REȚEA DE AGREMENT CU BICICLETE";

Consultând raportul Direcției programe și dezvoltare nr.139639/05.11.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 - administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă actualizarea Devizului general la fază proiect tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzători obiectivului de investiții „REȚEA DE AGREMENT CU BICICLETE", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Indicatorii tehnico-economici, conform devizului general elaborat sunt: Total (cu TVA), conform deviz general anexat, în lei și euro, la un curs inforeuro

lei/euro de 4,3888 valabil în luna august 2013:

• Valoare totală investiție: Din care: C + M:


4.823.259,00 lei (1.098.993 euro) 297.139,00 lei (67.704 euro)

ART. 2. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan    SECRETAR,

Constanța

Nr._269 Z2013

Proiectant General: Wind Technologies Beneficiar: UAT Municipiul Constanța

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție_

_REȚEA DE AGREMENT CU BICICLETE_

cota TVA    24%

mii lei/mii euro la cursul InforEuro august 2013    4.3888

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

13.166

3.000

3.160

16.326

3.720

1.2.1.

STATII 20 BICICLETE

4.516

1.029

1.084

5.600

1.276

1.2.2.

STATII 40 BICICLETE

8.650

1.971

2.076

10.726

2.444

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

13.166

3.000

3.160

16.326

3.720

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

136.931

31.200

32.863

169.794

38.688

2.1.1.

Branșament electric

73.732

16.800

17.696

91.427

20.832

2.1.2.

Instalații electrice

63.199

14.400

15.168

78.366

17.856

TOTAL CAPITOL 2

136.931

31.200

32.863

169.794

38.688

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații

21.066

4.800

5.056

21.066

4.800

3.3

Proiectare și inginerie

10.533

2.400

2.528

13.061

2.976

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistență tehnică

1.198

0.273

0.288

1.486

0.339

3.6.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6.2.

Asistență tehnică pentru supravegherea investiției

1.198

0.273

0.288

1.486

0.339

TOTAL CAPITOL 3

32.798

7.473

7.871

35.613

8.115

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

89.532

20.400

21.488

111.019

25.296

4.1.1.

STAȚII 20 BICICLETE

36.423

8.299

8.741

45.164

10.291

4.1.2.

STAȚII 40 BICICLETE

53.109

12.101

12.746

65.855

15.005

4.2

Utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.2.1

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale cu montaj

2,796.543

637.200

671.170

3,467.714

790.128

4.3.1.

Echipamente stație 20 locuri

1,148.110

261.600

275.546

1,423.656

324.384

4.3.2.

Echipamente stație 40 locuri

1,648.433

375.600

395.624

2,044.057

465.744

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transport - server

25.455

5.800

6.109

31.564

7.192

4.5

Dotări

794.373

181.000

190.649

985.022

224.440

4.5.1

Biciclete pentru 24 de stații

770.234

175.500

184.856

955.091

217.620

4.5.2

Calculatoare

24.138

5.500

5.793

29.932

6.820

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

3,705.903

844.400

889.417

4,595.319

1,047.056

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Constr. și instalații afer. organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.235

0.737

0.000

3.235

0.737

5.2.1

Taxa ISC (0.8%)

1.917

0.437

0.000

1.917

0.437

5.2.2

Cota Casa Constructorilor (0.5%)

1.198

0.273

0.000

1.198

0.273

5.2.3

Taxa OAR (0.05%)

0.120

0.027

0.000

0.120

0.027

5.2.4

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.396

0.546

0.575

2.971

0.677

TOTAL CAPITOL 5

5.631

1.283

0.575

6.206

1.414

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

3,894.428

887.356

933.886

4,823.259

1,098.993

Din care C + M

239.628

54.600

57.511

297.139

67.704

Manager Proiect: lulia Mureșan


WIND Technologies SRL Str. luliu Maniu nr. 43, Brașov Tel: 0729022710 Fax: 0372877066 Mail: office@windtech.ro

GRAFIC GENERAL

de realizare a investiției

OBIECTIV:

REȚEA DE AGREMENT CU BICICLETE

PROIECTANT:

SC WIND TECHNOLOGIES SRL


Activitățile și graficul de realizare a investiției:

Activitate

Luna

1

2

Asistenta tehnica

Amenajarea terenului

Realizare branșament electric

Construcții si instalații

Furnizare si montaj echipamente

Manager Proiect: lulia Mureșan