Hotărârea nr. 268/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “CENTRUL FAIR PLAY-MODERNIZARE ŞI EXTINDERE” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


- TOWlS .

C°«ST

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2013;

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.138833/04.11.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând Referatul Direcției Programe și Dezvoltare nr.138702/01.11.2013, avizele favorabile ale Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și ale Comisiei nr.5 - administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere Hotărârea privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" nr. /2013;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1406/04.05.2010 și al Ministrului Finanțelor Publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul „Centrul Fair Play - modernizare și extindere", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomeniul Poli de creștere, conform documentației aprobate prin HCL nr. /2013.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează să furnizeze în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

Nr._268 /2013