Hotărârea nr. 267/2013

HOTARARE APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “CENTRUL FAIR PLAY-MODERNIZARE ŞI EXTINDERE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Centrul Fair Play - modernizare și extindere"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr.138832/04.11.2013 a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre,

Consultând referatul Direcției Programe și Dezvoltare nr.138701/01.11.2013, avizele favorabile ale Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și ale Comisiei nr.5 - administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție 10.162,115 mii lei, cu TVA, adica 2.273,811 mii euro Din care C+M: 8.081,128 mii lei, cu TVA, adica 1.808,182 mii euro 1 Euro = 4,4692 lei ( octombrie 2013)

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare

și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

N r. 267    /2013

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Centru "FAIR PLAY"-modernizare si extindere - Strada Topolog nr. 6, mun. Constanta, jud. Constanta

In mii leiZmii euro la cursul    4.4692    lei/euro din    «mu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

110.002

24.613

26.400

136.402

30.521

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

227.864

50.985

54.687

282.551

63.222

TOTAL CAPITOL 1

337.866

75.599

81.088

418.953

93.742

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

> 21

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșamente, iluminat stradalZarhitectural

285.850

63.960

68.604

354.454

79.310

2.2

Rețea exterioara - alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala

215.460

48.210

51.710

267.170

59.780

2.3

Amenajarea terenului (Drumuri, alei pietonale, amenajari urbanistice)

294.424

65.879

70.662

365.086

81.689

TOTAL CAPITOL 2

795.734

178.048

190.976

986.711

220.780

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

14.800

3.312

3.552

18.352

4.106

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10.200

2.282

10.200

2.282

3.3

Proiectare si inginerie

136.520

30.547

32.765

169.285

37.878

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

121.961

27.289

29.271

151.232

33.839

TOTAL CAPITOL 3

283.481

63.430

65.587

349.068

78.105

CAPITOLUL 4

Cheltuieli cu investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5,334.714

1,193.662

1,280.331

6,615.045

1,480.141

4.1.1

Lucrări de construcții / structura

2,233.925

499.849

536.142

2,770.067

619.813

4.1.2

Lucrări de arhitectura, inchideri, compartimentări, izolații

1,522.193

340.596

365,326

1,887.519

422.339

4.1.3

Lucrări de instalații interioare (sanitare, electrice, termice)

1,578.596

353.217

378.863

1,957.459

437.989

4.2

Utilaje, Echipamente

534.000

119.484

128,160

662.160

148.161

k 4.3

Dotări

366.852

82.084

88.044

454.896

101.785

PbTAL CAPITOL 4

6,235.566

1,395.231

1,496.536

7,732.102

1,730.086

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

93.625

20.949

22.470

116.095

25.977

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații

48.725

10.902

11.694

60.419

13.519

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

44.900

10.047

10.776

55.676

12.458

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

84.722

18.957

84.722

18.957

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

382.632

85.615

91.832

474.464

106.163

TOTAL CAPITOL 5

560.979

125.521

114.302

675.281

151.097

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

8,213.626

1,837.829

1,948.489

10,162.115

2,273.811

din care C+M

6,517.039

1,458.212

1,564.089

8,081.128

1,808.182

Confidențial


BENEFICIAR

Primăria Municipiului Constanta


PROIECTANT scPage 1