Hotărârea nr. 266/2013

HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA, PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE

oSSTANr

H    8 ROMAN IA

> na- Jk JUDEȚUL CONSTANȚA mm fii MUNICIPIUL CONSTANȚA CU MJ CONSILIUL LOCAL

. TOMIS .

C»»ST*!n»***

HOTĂRÂRE

privind organizarea în Municipiul Constanța a manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă, precum și a activităților caracteristice acestei perioade

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2013

Luând în dezbatere Expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 130424/14.10.2013 și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.129075/10.10.2013

Văzând avizul Comisiei nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice,

în temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.„c", alin. 5 lit.„a", art.123 alin.l și art.115 alin.l lit.„b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - în perioada 01.12.2013 - 10.01.2014 în Parcul Grădina Tomis, situat lângă Primăria Municipiului Constanța, se organizează Parcul de distracții „Orășelul Copiilor".

Art.2 - în vederea organizării, în perioada menționată la art.l, a Parcului de distracții „Orășelul Copiilor", se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat terenul aferent Parcului Grădina Tomis.

Art.3 - Pentru buna desfășurare a manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă fiecare direcție din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, conform competențelor ce-i revin, va lua măsurile ce se impun asigurării condițiilor optime derulării acestora.

Art. 4 - în perimetrul Parcului de distracții „Orășelul Copiilor" se aprobă desfășurarea următoarelor activități :

-    comerț de mic detaliu;

-    agrement, distracții populare;

-    programe cultural-artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă;

-    campanii promoționale;

-    activități fotografice;

- servicii de alimentație publică.

Art.5 - Se aprobă, în limita sumei aprobate în buget, achiziționarea cadourilor pentru copii școlari și preșcolari de pe raza municipiului Constanța ce urmează a fi oferite cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

Art.6 - Tarifele ce vor fi percepute pentru activități de închiriere căsuțe, comercializare, agrement sau amplasare a diferitelor aparate sau automate și altele vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat.

Art.7 - Serviciul autorizare agenți economici din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va elibera autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat în cadrul perimetrului Parcului Grădina Tomis a activităților temporare stabilite la art.4.

Art.8 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.9 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției poliția locală, Direcției gospodărire comunală, Direcției servicii publice și Direcției asistență pentru persoanele vârstnice și nevoiașe în vederea aducerii la îndeplinire, în mass-media și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

|\jr 266    / 11.11.2013