Hotărârea nr. 261/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2013

consia^t>, românia


JiL— 4 JUDEȚUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind uprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2013

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinara la data deJ 1.11.2013;

Analizînd expunerea de motive a d-lul Primar Radu Ștefan Mazăre nr.l 40911/07.11.2013, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociaie, buget- finanțe, administrarea domeniului public sl privat și raportul Direcției Financiare nr. 140908/07.11.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 ,alln. 2, llt.b, alin. 4, llt. a și art.115 □lin. 1, llt b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța □e anul 2013 pe trimestrul III, prezentată în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare în vederea aducerii la îndeplinire, și spre știința Instituției Pi efectului Județului Constanta. Adoptată de un număr de consilieri din    membri

PRFȘEDÎNTELE ȘEDINJF1 ,

CONTRASEMNEAZĂ

'    Ws    SECRETAR

z \    MARCELA ENACHE

*NEXA LA

iii IM *?£/ /3p/3


Anexa To

COMTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Chdluieli la data de .30 09.2013


Cod 21    C^BoL. .51.02    '     -lai-

Credite

CreditB bugetare

Angajamente

DENUMIREA INDICATORIIQR^

Cod

indicator

de angajament

anual

Inmestnal

bugetare

Anyajamenta

legale

Plăti

alert uate

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli

efective

A

8

1

2

3

4

5

6

7=5-6

B

TOTAL CHELTUIELIISECȚIUNEA DE FUMCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE!

39511000

39511000

26796000

26776223

23848951

23848951

ț

250394tS

ȚIUNEA DE FUNCȚIONARE {cod 01+79+84)

37564000

37564000

25192000

25172223

23643285

23643235

0

23436990

CHELTUIELI CURENTE |10*20*30+4

01

37564000

37564C00

25192000

25132000

23663062

23663062

0

23435990

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL {

10

18415000

18415000

13491000

13491000

1300153S

13001539

0

12984612

Cheltuieli salariate rn bani ( cod 10.0

10,01

14010000

14010000

10621000

10621000

10208615

10208615

c

10195693

Saiani da bazâ

10.01 01

126-37000

12607000

95C0000

900WXXÎ

9145810

914581G

0

3513 799

Saiani ca meni

10.01 02

0

Indemnizație de conducere

W.C1J33

0

Spor de vechime

id:i 64

0

Sporun pentru condiții de murcâ

10.C1 05

0

Alte sporuri

*0.01.06

394000

3940013

30-30-30

500000

233934

0

-Î570K

Ore supi inenttr»

-’tJfl- 07

Fond de premii

’Cir OF

Q

Prima de vacanță

’0 0' 09

c

Fond yenbu pusiuri ocupate crn Odi

10.01 io

c

Fond aferent plății cu m h

1001 V

0

indennțiiciVi olălite unor persoane 3-

10 ui 12

220000

220000

120000

120000

119510

119310

0

149055

IndtHngeatit CB delegare-

1001 1â

1300

KXK)

1000

1000

515

Sl5

0

515

ind«xrirr^ții de deasare

10.01.14

0

Alocal-i pentru transportul 13 si de la

,o.n-i 16

6

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Ale dreoiurt ț=laria e in bem

10.01 30

7S30W

780005

700000

TOCOOO

65154E

631546

rt

•605235

Page i


_Chețnne» Sâiangte in natura . sgri H

Tichele de masă

-TW-

3-

-0--

-3-

5-

6-

-5-

3

-n-

10.02.01

Ncrme ce nrana

10 02 02

c

Uniforme s echipament nbUcatonu

10.02.03

u

Locuința oe serviciu fctosda de saiai

lo'oîi^i

0

~lyfoWJTiil la si de io toc^l cb munc

10.0205

0

Ttrieîe de vsuantă

io.:îo6

0

Arte amptun salai ise ir natură

10.j2.3Q

o

Contribuții (cod 10.03.01 13 10-02.061

io.to

“TÂ050OV

2e70(J00

2370000

27^923

5759910

Cei iiiibutii de 3S.c,urări sumele ~fi st

10,03.01

334000C

3340000

2100000

2100000

2092202

709^92

0

1R64£SS

mO3.C2

E7000

6/000

sbooo

50i00

49274

49274

n

4923’

Conuitudi da asigurări sociale ce să

10 03.03

706000

706000

550000

550000

526447

529447

0

53Q0W

Contribuții <te ssiguitui pentru acr.Wr

1003.04

2100b

21000

20000

20000

15096

15096

0

245046

Pnrra de asigurate-:e v ață plîlrte c

10 03 05

0

Contribuții pentru concedii ? ndoim

10 03 05

2/1000

271QCU

150300

150000

106815

106815

9

99961

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII icod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la

20

19149000

19149000

11701000

11701000

10661523

10661523

e

10452373

Bunuri $ servicii (cod 20.01.01 la 20

20.01

5673000

5673000

3620000

3620000

2803749

2808749

0

2954537

Fumrtui de birou

20 JC 1.01

295QC0

2950*30

1830CO

180000

178720

17B720

0

244067

Matenete pentru ciirâteroe

2C.C1.02

a

IncaUrt, iluminai șl Iertă motnoc

20.01.03

5300CC

530000

530000

5300G0

4O3504

408504

0

3468?.°

Apă. canal și salubritate

20 01.C4

50000

60000

40000

40000

3947-

3947T

U

39265

Carburanți =i lubrifiant

20 0-.05

bOOOO

50000

0

14654

P»ese de schimb

20 0? 06

c

Transport

20.01 07

2070000

2070000

*450000

1490000

780924

750924

0

303428

Poșra lelecomuntaCif, racla tv, inie

20=01 08

780000

700000

270000

270000

261125

261125

0

265224

Materiale și prestări de sen/ici' oj caracw funcțional

20.01 09

980vlXJ

950000

530000

530000

570194

570194

3

593390

Arte bonuri și servicii pentru irlrepr»;

20.01 30

9O3CO0

900000

570000

570000

569311

560811

0

047670

Reparații nuntire

2002

44000

44000

14GO0

44000

29779

20779

0

29779

Hrana (sori 20.03.01 *2fl.D3 02)

20.03

0

0

0

0

0

a

0

0

Hrana centru oameni

20 03.C1

0

Hraiih penirt animale

20.03.02

D

Medicamante și materwl» sanitare ic

20 04

0

0

D

0

0

0

O

646

MedcameniA

20.04 0t

Ir

■54c

Matenalc sanitara

20.J4.02

u

Reactivi

«34.03

0

Dezi’ii'ectsnti

2v.G4.04

0

Bunuri de natura obiectelor de invenlar (rxni 20.05 01*20.05.03*

20.05 30)

20.05

1B3000

183000

172000

172000

171430

171430

p

1PT91B

Uniforme și echipament

20.00.01

0

Lenjerie și accesări de pel

20.05 03

n

Alte obiecte de inverlar

20.05.30

183000

183000

172000

172000

171460

171450

0

107938

Deniasan, detașări, transferări (cod

20.06

70000

70000

30000

30000

4195

4195

a

3715

□etxa?âri interne. _eisșan Transferi

20.Cfi.01

20000

20000

10000

10000

4185

•4195

c

3615

Deplasări în strâmătax

20.Ub.G2

5O0C0

50000

20000

20000

a

100

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20 10

0

Cârti, publicații și materiale docuurer

20.11

50000

50000

15000

15000

13987

13987

0

13987

Consultanța și exparrtzl

20.12

1250000

’250000

5UCOOC

500000

489715

489716

0

435189

Pregătire profesională

20.13

100000

100000

50000

50000

30337

30337

0

32356

Protecția muncii

20.14

0

Muniția, furnituri și armament de nai

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului

20.16

0

Contribuții ale administrației publice locale ta realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în

20.19

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

20.20

u

Meteorologie

20 21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul a

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundații Io

20.23

0

Comisioane și alta costuri aferente •mpaimuturitot (cod 20 24.01 la

20.24.03)

20.24

0

9

0

0

b

0

0

0

Comisioane șt alte costuri sfereniE

20.2401

0

Coms.riaiie sl alic costuri aferenta

20 24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20 24.03

0

Cheltuieli judiciare șl ertrajudidare derivate din acțiuni în

20.25

(J

nchefe cadou

20 27

0

Alte chaltuiall (cod 20.30.01

1820.30.04+20 30.06*20.30.07*20.30.09+

20.30

11779000

11779000

*270000

7270000

7113310

7113310

6

6874229

Radamâ și publxiicie

20.30.01

7130000    £130000

1700000

1700000

1676028

1676028

u

1676W4

Protocol și reprezentare

20.30.C2

tsnonr.    isoocc

50000

50000

17246

172 AR

0

45951

Pnme on asigurare .-'.m-viaiâ

20 3c.nn

55003    65000

50000

50000

3152

3152

n

1547

Chirii

20 30.04

1990002    1090000

1170000

1170000

115 «190

1151490

0

1071587

Pnastăr servicii pentru harKmimrea

20 30.06

0

Fondul ®res«dir>telui/Fondul conduc

20 30 0?

0

Executarea silită a creanțelor buget

20.30 09

7424000

0

Ai»e etoltuie'i c- bunuri și servicii

2050.30

7424000

4300000

4300000

4205392

4255392

0

4079040

TTTLUL III DOBÂNZI (oxJ 30.01 la 30.03

30

0

0

Q

0

0

0

a

0

Dobânzi aferente datoriei publice int

30.01

0

0

a

0

0

0

n

0

□obarrrl aferente datorai pobr.es- i-t

30.01 01

0

Dcbânz aferente creditelor interne •:

30.01 02

a

Dobânzi aferente oatonei publice externe (cod 30 02.01 l?

30.02.03+30.02 05)

30.02

D

0

0

0

0

0

0

«

Dobânzi, aferenta d3tor-s» publice a;

30.02.01

3

Dobânzi siersnte creditelor externe

SG.02.02

g

Dobânzi aferente creditelor «xier-e Dobânzi aferente datonei publice e.»

30.02.03

0

30.02 05

0

5

Q

p

.0

a

Alt» dobânzi (cod 30.03.01 ia 30.03.tf

30.03

0

DuLănzr aferente împrumuturilor din

30 03 0 •

0

Dobânda datorata trezorerie stătuta

30.03.0?

0

Dobânzi aferente Tmpn/muturi'or .err

30.03.03

0

Dobânzi la oepoz'te a disoorob’lnâti

36.O3

0

Dobânzi îs opeallun-le de feas.ng

îO.6305

TTTLUL IV SUBVENȚII (cod 40 X) 3+40.20’

40

0

0

0

0

a

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferend

40.03

0

Subvenții pentru compensarea cmstettlof nrcreutzionate ale oreiurilar

«0.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod

50

0

0

a

0

B

0

0

Fond da rezervă bugetară la dlspoziț

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

UNTrÂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

a

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 ♦51.01 03+51.01.05*

51.01

0

0

0

0

0

6

Q

0

1 ransfanift către înslrtupi publice

51 01.01

0

Ac Vum de sănătate

51.01.03

0

Finarnar63 aeroporturilor de interes

51.01.05

0

Transferuri dir zugeie n OrirsHIilor iudnfene pentru Finanțarea centrelor de z.

51.01.14

â

Tranafftniri din bugetele «Tale pentru mwlKeslle dc asistentă socială

51 01.15

0

Transferul i am nugeislc oxwliMbr tocate și județene pentru acordarea unor

51 01.24

0

asigurfl/i «oale de sănătate pentru

51 01 26

0

sănătate pentru persoane beneficiar» an

51.01.3*

D

Reanimarea termica a clădirilor de

locuit

51.01.32

U

locale și județan» pentru fina: urea

51.-1.39

n

Trausf&run din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente d>n

51.UI.45

0

pentru ririarnar»3 camerelor agricole

5i .ui.4a

u

TTTLUl VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

55

a

0

0

0

a

0

0

0

B Transferuri curente în străinătate trăim nrnjuiizafii

55.02

0

0

0

0

0

a

0

0

Contribuții și cotizații a organisme ir

55.02ÎT-

c

Alte transferuri curente Tn strâ nâtate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod

57

0

a

0

a

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57

57.02

9

a

0

a

a

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajiro&re sociale în natura

57.02.02

0

Tichete de creșă

57 02 03

a

T'CbEt» cadou acorC9le pentru cheli

57 02 04

0

111 LLTU A «LI C Un CLI UICL! (LUO

59.01 +59.02+59.08+59.11 *59.12+59.15+

-n n.gfi vnco 'ie.cn -><•»>

59

0

0

D

0

0

0

p

>

Burse

59.01

c

Ajutoare pentru caune provocat» de

59.02

0

Praqrane pentru unerei

59.08

0

Asoc eț; s> fundații

59.11

0

Susținerea cuneior

59.12

a

Conirnuții ta salarizarea personaiuk

59,15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cj caracier științific țf «odăi

59.22

0

Sume aferente plății clanțelor

59.25

0

553E

D

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+B1|

79

p

titlul xvÎmprumuturi (cod 80.03+1

80

0

0

0

0

8

Q

c

0

iriipruirtuiuri pSftfru instituții și servicii publice sau activități finanțate

Alte împrumuturi

80.03

0

DO 30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

51

0

0

0

0

0

0

0

a

Rambursări de credite externe Icod 1

81.01

0

0

a

0

0

o

n

0

Ranwur3ări ce ciefllte externe rontr

81.01.01

RamBursâr. de credite exreroe din fc

81.01.02

a

Rambursați de credite aferente dau

R1 01 05

n

Drfcrenie decurs aferente datoriei p

61 01 06

0

Rambursări de credite interne (cod 3

61.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rarobursan dn credite interne p3ran

81.02.01

0

CMeferle de curs aferente datenei p

31.02.02

0

Rarrn i^sâri de credite aferente dote

SI .02.09

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN

84

fl

0

0

-19777

-19777

-19777

Q

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

-19777

-19777

-19777

u

0

Plăți efectuate in anii precedent! șt re

B5.D1

-19777

-19777

-19777

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+5S*56*70+84)

1047000

194700V

1604000

160400*1

205666

205666

0

1593426

TITLUL V» TRANSFERURI ÎNTRE UNrTÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

a

0

0

a

0

a

0

Transferuri de capital (cod 51.02. f 2* 51.02.281

51.02

0

0

0

0

0

0

a

0

i fâriBTHtin p«wj Tmai1 (3fEa

investițiilor la spitale

51 02 12

u

T ransfervri d'm bugetele h>z3le

pentru lînențarea cheltuielilor de capital din domeniu sânătaOI

51.02.2B

0

TUIUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

55

Q

0

0

0

0

a

0

0

A. Transferuri interne (cxxl

55.014X3*55.01.08la55.01.1IM-SW.l2*

55.01

0

0

0

0

fi

6

0

0

Proqrame cu finanțare ramțn incite

55.01.03

0

Programe PhARE ș glie program*

55.01.0fi

0

^tonrarae ISFA

55 01,05

n

pronrame SAPARD

55 0 10

0

Invesuh a.e apenț.lor economici cu

BG 01.12

s

P'og:a»ue cs dezvoltare

55.01.18

0

Fond Român ne Dezvoitare SccralĂ

55.01.15

0

AItp transferun curente interne

55.01.15

0

Cheltuieli neeligibi'B ISPA

5S.01 28

0

Transferuri din bugetul r>cal către asociațiile ăe dezvoltare intercomunitBră

55 01.42

u

Transferuri pe~tru dentare? Otuigatfllnr restante aie centralelor de termofican?

55.01 54.

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE □IN FONDURI EXTERNE

56

0

B

0

0

0

0

9

534

Programe d'm Fondul European do Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

â

u

534

Finanțarea naționaiâ

56.01 01

0

80

Finanțarea externă neramoursabiJG

56.01.02

u

454

Cheltb^vH nee'igihlle

56.01.03

a

Programe din Fondul Social Europe

56.02

0

0

0

0

0

0

a

0

Finanțare® na|iocal£

56.02,01

0

Finanțare® externe -erarr-bursatula

56 02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56 02 03

o

Programe din Fondul de CoeziunoiF

56.03

0

0

0

a

0

0

0

0

Finanțarea naționala

56 03.01

c

-manțarea externă neramcursabHâ

56.03.02

0

Cheltuieli nee.iyihile

66.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56 04 01

a

Finanțarea externă neramsurR?bil3

56.0^.02

0

Cheltuieli neeligibie

56,04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

Q

0

0

a

D

0

c

0

Finanțarea națională

56 05.01

0

Finanțarea externa neramci.rs-abils

5b.05.02

0

Cheltuieli t laelmlhlie

56.05.03

l)

-• SFX ' A U f‘r:

Programe Instrumentul «Je Asistență pentru Preadcrare (IP-A) (cod

56.07.01 la 56.07.031

55.07

0

a

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națiunaiă

o6.07.ni

0

Finanțarea externa ueremDtiTsabliâ

56 07.02

0

Cheltuieli neelig»Wl=

56 07 03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Partaneriat (ENPl)

(cod 56 08 01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

a

0

0

0

B

Finanțarea națională

50.06.01

a

Finanțarea externă nerarr.bureat»lâ

56.08.02

a

Cheiiuteli neeHgibiie

56 08,03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.1S

0

d

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

B

F«rart3rea externa neiambureabilâ

56.15.02

CI

Cheltuieli neebgto'ia

56.15.03

0

Alte farJfilați și rnstrumenfe pcwadei

56.16

0

0

0

0

a

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

F nanțarea externă nerambursabila

5c 16 02

0

Cheltuieli neeligibiie

56 16.03

a

Mecanismul financiar SEE ( cod 56 1

56 17

0

8

0

0

a

0

Q

0

Finanțerea națională

5617.01

0

Finențaiea externă nerom burse bilă

56.17-02

0

Chetaâeii neeiiuibite

56.17.03

o

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

Durabilă i cod 56.18.01 la 53.18.03)

5618

0

0

0

0

0

0

n

0

F .nanțarea națională

56.18.01

D

Finanțarea externă ne^muuraabiiă

56 18 02

c

Cheltuieli neetiyibile

56.18 03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71*72*

70

1947000

134TOOO

1604000

1604000

205666

205666

a

1592892

TITLUL XII. ACTIVE NEFIHANCIARE (cd

71

1947000

1947000

1604000

1604000

205666

205666

0

1592892

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*

71.01

1947000

1947000

1604000

1604000

205666

205666

0

1592892

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echiuarrerre șt mijloaca Je

7101.02

5800D

58000

4000

4000

0

72024

Mobflter. aparatura birotică și ahe x

71.0103

860Q0

86000

16000

16000

0

5555

AVF.Xa La

IK.L.M

Alta autive fixe

71.01.30

1BO3000

1803000

1584000

1534000

205686

205665

u

1515313

Stocuri (cod 71.02.011

71 02

0

0

0

0

0

0

•3

0

Rezerve rie stat și de moDiieare

71 02 01

n

Reparații capitale aferenta activelor

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 7

72

n

n

0

D

0

0

0

G

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

c

0

0

0

0

0

0

D

Parprupars a ciuiitiui anci3 a soci'

72.01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DE

76

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI $I RECUPERATE ÎN

84

0

0

0

a

0

0

2

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN

ANUL CURENT (cod B5.U1)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate In anii precadonți sl n

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

COhHfc vSfcMNt:*2^ SECR&1 A*

Cod 21 Capitol ...5402    ___-te>-

DENUMIREA INDICATORILOR')

Cod

indicator

Credite

da angaja meni

Credite bugetare

Angajamente

cugetare

Angaj«n>ente

legala

Plâți

efectuate

Angajament o legale de plătit

Cheriuieii

efective

anuale

Irimeamale

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELKSECȚIUNEA DE FUNCȚ0NARE-SECȚ1UNLA DE DEZVOL7AP.EI

202880

202880

163188

163188

136027

136027

W

261846

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

202880

202880

163188

163188

136027

136027

0

136885

CHELTUIEU CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+3

01

202880

202880

163183

163188

136027

136027

0

136385

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL (cod 10 01 ia1G

10

190000

190000

154813

154813

136027

136027

0

136885

Cheltuieli salarizfe în Dani ( cod 10.014)1 la 10,01.1

10,01

150000

150000

125683

125683

107542

107542

0

108220

Salarii de oaza

10.01.01

137000

137000

115483

1154S3

87537

97537

Q

91940

Salam de merii

io 01 C2

0

îndemnat a de aonducera

10.01/03

a

Spot do voJume.

10.01.04

Q

sporuri pentru ccndiiii de rnunca

lo.oi

-5=5*^-

-FT3S-

D

—7A6s

Ore suplimentare

16 61 yr

8000

ttOGV

2.

FcM de premii

lO.U1.OS

0

Prima de vacanță

10M.D9

0

Fond zfcrert plăți’ cu ora

1001.11

0

Indemnizații plalne unor petsobiie dm afara untâțit

16.01.12

u

tndemngaw ae detașare

'1(5^ 14

---

-— ■

fi

. Alocairi pentru transportul le si de le locul ce 11-nee

W.01.15

••c 61.16

0

Alte drepturi salariate Tn hani

IC 01.30

5060

5000

5000

5000

4800

4809

0

R675

Cheltuieli salariate în natura î cod 10 02 01 la 10 02

~TC702"

0

T5

-o-

0

a

O-

0

D

-"KherșflefflflSfi

1002.01

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Che*ui»li la data ae...30,09 2013


Norme de hrană

13.C2 C?

’Jnrorrne ș* echipament o&ilgatonu

10.Q2.03

Locuința de serviciu fmnsită ce sabd-itl ?i ranwlo &a

10 02 34

fuiisw3’iul ia si de Is locul rin -nunei

70.02.05

Ticne ta na vacanta

10 0? 36

Arfe drepturi saianale h natură

10.02.30

ContribulR (cod 10.03.D1 la 10.03.06)

10.03

40005

55550

_ Conintoii de asiaurăn sociale <1p arat

1C.0301

3COOC

30000

r.onrnhinu de asiuurân Ou ăpmai

IC 03 02

1000

- 'COC.-

Contribuții ae asigurări soda e Cr 3enalaie

’u 03.03

«000

8000

Contiitiuin de asigurări pentru acddenre de munca

• j.03,04

1000

1000

Pnme de satomane de vată plătite ce ’nnajatnr pe

iQ.a3.0i

Contribuții pentru concecB și mueivnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII {cod 20.01 la

-35-

12880

12885

Bunuri ți servicii {cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.9

20.01^

0

0

Fumit.in -* birou

20.01 01

Vale» -ui i tKntrj cunfcen e

20.01 02

Incasă, iluminat s- rorta mctreă

20 01 03

Află. canal si țjlybrttafe

20.O1 04

Carburant- ăl ubiifianti

20.0' 051

Piese ce schimb

2C.01.06

TraraLort

26.01.07

Postă, telecomunicații, rădic. hi. internet

20&1.08

Maierâifc 51 prețian de servicii cu caracter

20.01.06

Alte curun si s^v-gh oenou îr-lretinere si funcâora/

20.Q1.30

Reoaratu curente

20.02

Hrana Icod 20.03.01 ♦20.0X02)

26.03

0

D

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20 03.02

Medicamente si materiala sanitara Icod 20 04 01 la

FTP3

5"

5

Medicamente

20.04.tr

MpțHri^te sa miere

ic 04 02

Reactiv

20.04.03

2004 04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

2655

5

0

UniTonie s. ecri cement

20.05.01

Len f.-.a ?• accesorii de ua.

"55.65.03

Alte VbkPcte de inventar

20.05.30

Deplasări, deta^an transferări i.cod 20.06.D1»20.0<

20.06

“0

0

Declasări interne ^et«ări. -rai wrâr an

20.06.01

Deplasări in stramalate_

20 06 02

Matei ialfc de laborator

20 09

Cerc-atara-dexvoftare_

—20.10^

Cârti, publicații si materiala documentare

357TÎ

Consultanța si expertiza

26.12

Preuâtire profesională

”725.13

ororactia munci»

_Muniție furnituri șl armament de natura activelor fi

30.15

i- Â6L&3

0

0

0

0

0

29130

28455

28485

0

2&b65

23000

230fo

22374

22374

0

2251'S

380

360

36C

36t

0

363

5800

5608

5589

5389

n

5524

170

170

162

182

0

163

0

0

537?

6375

3

5

0

~~0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

•1

C

0

0

0

B

0

0

B

D

s

0

C

(J

-D-

3

--0-

0

0

0

n

0

0

0

5

P

5

Q

“9

(7

Q

fi

n

0

0

3

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

Studii si carceiari

20.16

Plăți pentru finanțarea patnmoniuiui genetic ai anii

Contribuții ale administrației publice locala ia

5b 4S

Reabilitare infrastructură prooranr» inunoații

30-20

Meteorologie

10.TT”

Finanțarea acțiunilor din domeniul aoeior

20.25

5răvKÎirea și •x<nt>aiere> Inundațiilor și îngheturili

20 23

ComlFloan» ți alte costuri aferente

~20.24

B

e

Comisioane ii zile costuri afer«r.leȚinui umuturike*

20 24 Oi

Cuniistoanc și alt» ccstur. aferentă 'rr prumuturtlnr

20.24.02

Stac-ii! va iKOJib. de tară

2u.24.C3

Cheltuieli iudfctere si »xtraiudlciaie derivate din

20.25

l icnete cadou

Alte cbaltuieli fcod 20.30.01

20 2T

2035-

f 2880

1*380

Recamâ si dud ictete

20 30 01

Protocol ai reprezentare

20.30.02

Prime oe asimilare non-viqtf»

30 30.03

Chiri'

20 30 04

pr£Sțgn servicii pentru trensiniterea drecturitor

26.30.06

Fondul Presedintslui^oridul conducătorului insotuv

26 30.07

Execoterea siftă a creanțelor bugetare

2030.09

Alte cheltuieli cu cunun a, șer< ci-

20 30.30

12380

12880

IiaUkt» pORAet21(gQ«JQ.ftlJa3P.g3!    ,

3b

0

D

Dobânzi aferente datoriei publice interne {cod 30.0

SO.flT-

a

6

Docânz' aferente datoria puoltco Interne directe

3O.0i 01

Dobânzi aferente creditelor interne parentale-

30 01 02

Dobânzi aferente daforlei publice; externe icod

30 05

o-

5

Dobânzi aferente datorai publice sxieme zirecte

30.02 Ol

Dobânzi aferente creorteiar ereme contractate de

36.0262

Dobânzi aferente zreeinelcr externe qarentște $i/sa

30.02.23

Dobânzi aferente- calorie pubf-ce externe ocale

30 Oi.05

n

o

Ai’s dobânzi (cod 30 03O1 la 30.63.05)

Dobârs. aferente împrumuturile» di’ fondul oe lerai

30 f? “

30.03.01

bocânca balorata trezoreriei statului

30 03 02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare rin tras

~30 03.03

Dobânzi a depozite si dtepnnffc.Bîâli paști ale în ocru

■■1603 04

Dobânzi ta orrealiunilc de leasing

30.03.05

TULULfY ȘUBVEHTII {cod 4Q.Q3M0.2tW 40.301

40    '

-4ft    —

î

0

Sub venii) centru ncmnonaHrea crestcrikv6 Dr^

40.20

îna subvenții

" '40.30

Titlul v fon6'Jri de rezerva (cod 50.6<j

’    50

-0-

-a-

Fond de rezervă bugetari la diaixxzitie autorităllior

50.04

Bl-

0

-o-

Transferuri curenta (cod

51.01

~0

0

Transferun către mstr.utii public?

5L01.01

Acțiuni de sănatals

Șl 01.03

Firrsrraire? aarraorturitoi de interes Ic cai

51.01.05

ip'i ■»

o

0

0

0

0

n

o

0-

0

ft

a

0

0

£

L

c

Q

0

u

0

C

5

*■

L

1

-StT-

0

-fi-

A-

e

0

fi

0

-0-

-o-

D

0

a

-fl-

--a-

1-

n~

1

a

L

1

n

Q

0

0

0

Q

Q

J

u

n

0

0

~0

0

fi

Q

o

0

u

0

~5-

Q

~0

0

u

D

0

0

1-

0

~a

Q

fi

--0

-fi“

0

0

0

a

2

s-

Transfer^ din bonete: e constHBcr iuceler.e zeniru

51.31 U

Trsnsissjn din buoaieie Iccaie a<Wu instituțiile de

51.31 i?

51.dl.24

Transla m onvtnd rantnDuiia de asigurări sociale

51;j1 2G

I raitsferun crivind contribuții de sânărate pentru

51 Dl.31

Reabilitarea termică s ziâd nfur de foca 1

51.01 32

Transfer un cin bugetele consiliilor iocste ți

51 01 39

TranRfan n din bugetele iucale pentru finanțarea

51.01 '-G

raHsfcruri din bugetele Soosle perm» Frantar^a

5T 01 A9

TTTLUL WlALtETRANSFERURI Icod 65.02)

55

—S53Î-

0

-c-

B

ii

—S^LEUlSlCrun curente tn străinătate teatre_

Cnntnhul i și cotizații >a Jiuanismu ntemaVonale

55 02 0-

Arte irjcsfanip curente în sirenicia je

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5

-0--

0

(T

A|ntn=f» soc aie în numera;

57.02.01

Aiutoare sociale în natura

57.02.02

Tchete oe cieța

57.02.03

Tichet* cadou acordate pe^ru cfteitueii socraiu

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

55-

0

-0-

Byree

5901

Ajutoare centru oaure provocate de cslamitatiie na

5$. 02

Programe pentru tr-ere:

S.&8~

Asoctav* șt fundații

553T

dustir-’rea cultele r

59.12

£Țntncuți.15 salarizate3 persor=luEî --5clenc3>

59.T5

^sspsgubin civie

59.17

Ac^uni cu caracter știinfiîc ș: socei-rumirai

" 59.22 '

Suma aferente clătii creanțelor salanale

’ 59.25

Ptcarame si proiecte c v»nd ore*enlrea st

“59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*811

7?

Impritmuntri pen^u Inst,Iutii s> acrviat publice

80

~ăo.03

3

0

Alte împrumuturi

80.30'"

TFTLUl XVI RAMBURSĂRI DC CREDITt {cod 81.01*81

81

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 *81 .tr

BT&T

0

0

Rambursa» > de crvd-te exxme contractate de onjor

31.C1.01

Rambnmări de credrte externe din fundul de garant

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice ext«

B1.C1.D5

liferame ce curs aferente catonui pudice externe

81.31 Ofc

Rambursan de credite interne (cod 31.02.01+81.02

I81.02

B-

0

Rarrraursân de credite «nterne garartape

81 n? 01

Diferrte de curs ăfnremfi natone' publice interne

51.02.02

Rarnounsâr; de ureuile aferente șatenei pudice Inre

81.0205

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Șl

54

0

0

TTTJLUL XVII PLÂȚ, EFECTUATE ÎN ANII    ~

85' “

0

B

Plăți sfectusteln anii precedenți și recuperate In ai

o

91CȚIUNEA OE bfeZVOLTAR^ (cod51+55+56*T0+&M

15

3

Hf . •' -P &L_

0

0

Q

0-

c

*

0

0

n

5

0

0

fi

o

B

fi

—$

'fi

0

0

5

D

fi-

B

0

fi

a

0

u

u

0

O

fi

0

0

0

0

fi

fi--

0

u

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HT-

0

fi

"' u

D

0

0

0

a

0

o

0

0

0

a

0

0

75

0

3

a

n

0

0

0

0

—fi-

7T

u

fi

0

0

0

P

0

0

o—

0

fi-

Ii

0

fi

0

0

0

0

TT

0

S

0

D

1249KT“^

TITLUL VI I RANSFERUR1 ÎNTRE UNITÂTI ALE

^si—

0

-n-

—Inp#fen»ri de cacital icod 51.02.124* 51.DZ281

51.02

““ 0

o -

1 lansiervr pentnj finanțarea fnuesWiior ia seila-e

31.02.l2~

I ransterun din bi/țniste locale perl-- nnă^fareă

Tm Ut VII ALTE TRANSFERURI .cod 55.011

55

5

n

A. Transferuri intern* (cod

5501

0

-0

Proarame -- nruwiarBfamcvișpbtiă

55.01 .03

Piuyrsms 3HÂRE și alic programe cu f-nanțaiv «tel

55 0' 08

Programe SPA

3S0Tj3y~

Pp.grema SAPARD

55 01 in

lnv«tll l"alc ayenblor ocnno'nîc cu Lspnal d« *tsr.

“53.0112

Pnxpame rfe ne?»*oHarc

55.31 13'

Fond Român de Dezvoltare Sociala

55.vd.15

Aiîi? ifHns'-enjr curente irlem-

55.0MB

Cheltuieli neeUubiie -’SPA

55.01 2iT

Transferuri din bucstu ocalcslre ascr atiilede

55.01 47"

Transferuri pentru achitarea ^Whcatiîtor («sânte

"55 01 54

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

55

“-iî-

-5-

P marame din Fondul European de Dezvoltare

501

Ti““

n

Finanțare a -»»6ona/ă

ăff.ffHF

Finanțarea «c^emâ nerarnbursabiia

55 01 02

Chelii leii naeți£ Ibile

56 01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) |coq

502“

0

a

rinan;areH națională

5602 01

Finanțarea externă nerambursabilă

55.02.02

Cheltuieli no«i igibila

55.02.03

Programe din rondul de Coeziune)FC) 156.03.01 la

503

0

-B-

Frantaosa națională

3c 1)3 or

Finanțarea ertemâ f erainbuisan la

~5OO2~

CheltuieL rtertiyib ie

56 0303

Pronrsinic din Fondul Euroooti Acificol ri£

‘ 504

a

o-

Finanțarea naționale

56 04 Ol

Finanțarea externă ne-amcui satule

5n rw o?

Cheltuieli neeli^ibiic

Proarame din Fondul European oentru Pescuit

55155 “

0

0

Finat narea națională

5G.05.0r

Finanțarea externă narambursăbilă

56.05.02

Cheltuieli riee.inir.Ite

55 05 03

Pnxirame InsKurrvntul de Asiatnnra nenrru

56.07

-<r“

-0-

Finanțarea națională

55TT701

Finanțam? eosma ncrăinuurcafrlâ

~55.07.OT

Cheltuieli icdiflibi-e

Proarame Instrumentul Eurooean de Vecin state si

-ss.iwri

0

n

"nantarea naliurslă

bd-OEm

Finanțarea externă neraitiburaabdâ

55.0fi.02'

Cheltuieli ncclicibils

5608 03

Alte programe comunitare finanrate in perioada

“36/15"

0

0

Finanțarea națională

66.15 jl

HCLM rs

0

-0--

-3-

-0

0

-0

6

D

0

3

0

0

0

0

0

F

“T

0

0

0

5

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

o

t

Q

0

u

0

0

D

0

D

0

~n

0

p

->

5

0

B

0

c

Q

fi

0

0

0

0

0

0

a

s

0

0

0

0

2

0

5

0

o

0

0

0

D

0

0

0 '

0

3

0

0

3

~~ÎT

0

<5

0

3

0

0

0

3

D

0

0

0

0

0

0

IJ

B

0 0

0

Finanțarea externă oeramburssPiiâ

36/5.02

0

Cheiuieli neeliflibfia

26.16.03

0 .

AH» fa:lltt£tf ți instrumente pgsladerare (cod 56.1(

■56.16

0

5

0

S

y

c

0

0

Frantarea națicnsfa

“ucneiyr

0

Fnanțarea externă pc/ambursaa lă

56 iftn?

0

Cnchuieii rreelipiDiia

^55" 16.02-

0

Mecanismul financiar 8EE l cod 56.17.Q1 ia 56.17.0

56. IV

0

0

y-

u

-0—

0

ff

Finanțarea i-abona â

56.17.TJT

0

Finanțarea externă nerernUbresbiis

56.17.fW

n

Cheltuieli nee!iait-le

“56.1TTJS^

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică

5ET15

0

0

0

t

0

0

D

0

Finanțarea națională

“587IT3T

0

Finanțarea externă nerambursabiis

56.i6.C2

0

Cheltuieli neefcibite

56 13.03

D

CHELIUIEU Di; CAPLIALUCQd 71+72+7Ș)

70

0

0

0

0

0

0

C

“ Î2496/ -

TTTLU LXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

TI

0

~~0

~0

ZJZ

0

D

0

12496“

Active-fi» e (cod 71,01.01 la 71.01.03*7101.30)_

Ti .01

0

D

6

0

-0-

o-

D

' 124961 ~

--CoreftVi-iH _,—__

7r.0f tT

0

Moșmi. echipamente și rn'ilcece de transport

Tnjî or

0

105071

Mobilier aparatura Arctică și alte active ccr&orale

■ 7’ 01 03

0

13S90

Alte eubve fixe

7’ 01.36

0

■ Stog«i.tegdJh03,pn

Ti,02

0

0

a

0

0

c

0

0

Rezerve de stat si de mobilizare

7T.BT.W

0

ttpi

p

TITLUL X1H ACTIVE FINANCIARE (cod-72011

72

"fl

0

0

a '

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

L’

“O”"

V

0

G

0

D

Pamopare a capitalul sncia' a' se: etăți or ac mere.

72.ll 01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT! SI

-53-

0

0

0

“ir

0

ir

0

Tnjjm,xyii plauef^Ct.uatș în anii

85

0

-a

-D

-0

0

-0

0

0

rlap efectuate in anii precedenți 91 recuperate în ai

asulr-

0

0

PREȘEDINTA ȘEDINȚA


. os iHAot MNEA/a jECKfcTAR.

M2H»

A • LA 11    - «t £?*/

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...30.09.2013

Cod 21 Capitol „ 5502    -JeL

DENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod

Indicator

Credite

de

angajame

nt

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajame nte legale

Plăți

efectua te

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimestrial

e

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-S

8

TOTAL CWELTUIELHSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

500000

500000

204000

204000

53398

53398

0

53398

ECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84|

500000

500000

204000

204000

5339b

53398

0

53398

CHELTUIELI CURENTE |10+20±304-40+5(

01

500000

500000

204000

204000

53398

53398

0

53398

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani { cod 10.01.01

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii ce bază

10.01.01

0

Salarii ce merit

10.01.02

0

Indemnizație oe conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

u

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

A LA

Fono de premii

10.01.06

0

Prima de vacantă

10.0L09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1001.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afi

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la sl cc la locu

10.01.15

0

Alocații pentru locuirte

1001 16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.

1002

0

0

0

0

0

0

0

0

Ticheie de masa

10.02.01

0

Norme de nrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10 02 03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat ș

10.02 04

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

T.criete de vacantă

10.02.06

0

Alte drepturi salariate în natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06}

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de slat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănâte

10 03 03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente

10.03.04

0

Pnme de asigurare de viață plătite de ar

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și innemrizați

10.03.06

0

TITLUL il BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

20

1000

1000

1000

1000

100

100

Q

100

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.1

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20 01.02

0

încălzit, iluminat și forță molrica

20 01.03

0

Apă canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifiant!

20 01 05

0

Piese de schimb

20 01 06

0

î ransport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio. tv, internet

20.01 08

0

-A/?

Materiale șt prestări de servicii cu

20.01.09

0

Alte bunun și servicii pentru întreținere și

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentnj oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare icod

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05 01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20 05.30

0

Oeptesări, detașări, transferări (cod 20.0

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, delașan. Tansferâri

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerce tare-dezvoltare

20 10

0

Cărți, publicații și materiale documentam

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de natura,

20.15

0

Studii și cercetârt

20 16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului gen

20 18

0

Contribuții ale administrației publice

20.19

0

Reabilitare infrastructură program

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelo

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor șl

20.23

0

Comisioane șl alte costuri aferente

2024

1000

1000

1000

1000

100

100

0

100

Comisioane și alte costuri aferente împr

20.24.01

0

Comisioane șl alte costuri aferente împr

20.24.02

1000

1000

1000

1000

100

100

0

100

Stabilirea riscului de tară

20.24 03

0

’ ml

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

lichele cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viațâ

20.30.03

0

Chirii

20 30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drep

20.30.06

0

Fondul Președmtelui/Fondul conducători

20.30.07

0

Executarea silită 3 creanțelor bugetare

20 30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20 30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

499000

499000

203000

203000

53298

53298

0

53298

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

499000

499000

203000

203000

53298

53298

0

53298

Dooânzi aferente datoriei publice interne

30 01 01

499000

499000

203000

203000

53298

53298

0

53298

Dooânzi aferente creditelor eterne garar

30 01 02

0

Dobânzi aferente datoriei publice

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi. aferente datoriei publice extern

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe cont!

30.02.02

0

Dobânzi afererte creditelor externe gara

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30 02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fonc

30 0301

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30 03.02

0

Dcbânzi aferente împrumuturilor temoor

30 03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități pești

3003.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+ 40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

4003

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă buqetarâ la dispoziția ai

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51 01 01

0

Acțiuni de sănătate

51 01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes loca

51.01 05

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.14

0

Transferun din bugetele ocale pentru

51.01,15

0

51.01 24

0

T'ansfcruri privind contribuția ce

51.01 26

0

Transferuri privind contribuții de

51 01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01 32

0

1 ransferun din bugetele consiliilor locale

51.01.39

0

Transferuri cin bugetele locale pentru

51 01 46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51 01.49

0

TtTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente in străinătate

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme intern

55.02.01

0

Alte transferur* curente în străinătate

55.02.04

Q

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0Î

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.C

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57 02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02 02

0

Tichete de creșâ

57.02.03

0

Ticheie cadou acordate pentru cheltuieli

5702.04

0

TtTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de ca«a

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

58.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contnbuții la saiar zarea personalului net

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științfîc ș« social-cuiti

59.22

0

Sume aderente plătii creanțelor salariaie

59.25

0

Frograme și proiecte privind prevenirea

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81}

79

u

TtTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.3I

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții șj servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (co

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.0'

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări ae credite externe contracta

81.01 01

0

Rambursări de credite externe din fondu

81.01 02

c

Rambursări de credite aferente caloriei f

81.01.05

0

Diferente de curs aferente datoriei public

81.01 06

0

Rambursări da credita interna (cod 81.02

81.02

0

a

0

0

0

0

0

0

Ramhursăfî de credite ii ilene garantate

81.0201

0

'Diferente cs curs aferente datoriei public

31.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei f

81.02.05

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT! Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedând si recup

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE <cod51+55+5

6+70*84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12*

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investiților

51.02 12

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A Transferuri Interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.0L03

Q

^roqrame PHARE si alte procrame cu fi»

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

investitfi ale agențiinr economici cu capi

55,01 12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare -Sociala

55 01 15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neellgibile fSPA

55.01.28

0

I ransferun din bugetui local către

55 01 4?

0

Transferuri pentru achita'ea obligațiilor

55.01.54

n

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externa nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neelicibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (

56 02

0

0

0

0

0

0

0

0

2 FI EA'A LA

t i î r ț m *j:    xl?/^

P:n9ncarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilâ

56.0202

0

Cheltuieli neeligibile

5R.02 03

0

Programe din Fondul de Coaziune(FC) (5

5603

0

0

0

a

0

0

0

0

Finanțarea nalionafâ

56,03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilâ

56 0302

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol

56.04

0

a

0

a

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04 01

0

Finanțarea externă nerambursamlâ

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerarnbursabilâ

56 05.02

0

Cheltuieli neeligib'le

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistentă

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabHâ

56.07 02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de

56 08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilâ

56.08 02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

50 15 01

0

Finanțarea externă nerambursaoilâ

56 15 02

0

Cheltuieli neeligibile

56 15.03

0

Alte facilitați și instrumente postaderare

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56 16.01

0

Finanțarea externă nerambursabila

56.16.02

0

Cheltuieli neeligioile

56/6.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01

5617

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilâ

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17 03

0

Programul Norvegian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXAL -k IM Nfr.


Finanțarea nalionala

56.13.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56 18 02

0

Cheltuieli neeligibîle

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72*75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

71

0

Q

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

n

Mașini, echipamente și rijioace de trans

71 01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active

71.01.03

0

Aile active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare ia capitalul social al societăți!

72.01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVO

75

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

84

0

0

0

0

0

“ol

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

“ol

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recup

85.01

0

0

SIRASEMNE^2^

secretar.

arcel.a en a^e 7j-*

Ane <3 7 ti

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Cheltuieli la data de 30.09.2013

Coc 31 Capitol ...6102

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

de

anglomani

Credite bugotare

AngaiamEniv

bugetatu

Angalamante

legale

Plăți efectuare

Angajament e legate de plătit

Cheltuieli

efective

JfhliUe

trimestriale

A

B

1

1

3

A

5

6

7=6-6

6

'□tal CHELT’JIELHSECȚRJNEA DE

►UNCȚIONARE+SECȚIUNEA OE DEZVOLTARE)

13550000

13550000

10096100

10096100

9535370

9535370

V

8962236

ECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |coe 01+79*84)

13325000

13329000

99961OG

P99S100

9535370

9535370

0

8785420

CHELPJIELî CURENTE (10*20+30+40+50*

01

13325000

13355000

9996100

9996100

9535370

9535370

0

8735420

TTTLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1

10

3100000

310000-3

2604100

2604100

2590039

2590039

0

2505487

Cheltuieli salariate in bani ( cod 10.01.011

10.01

2387000

2337000

2040000

2040000

2030681

203068*

0

2043057

Salam de avă

10.01.01

2023000

2023000

1800000

1300000

1794118

’794113

0

1685037

Săteni de mani

10.01.02

0

0

0

0

0

0

a

0

Indemnizație ae conducme

10 01 03

0

0

0

0

0

0

a

0

•Scor de vechime

10 01.UA

0

0

0

0

0

0

0

0

□Dorun pentru concilii de muncă

10 01 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Ore %ipQmanrara

10 0'’ 07

MUVU

0

0

0

0

0

0

D

0

fond de piernii

mo- OR

0

0

0

0

B

V

0

0

Pnm3 oe vacanță

w.o'.oy

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru postun ocupate prin cumu'

10.01 10

0

0

0

0

0

0

0

Fond aferent plâai cu ora

nuji.n

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afet

TC.C1 *2

0

0

0

B

0

0

D

0

lnoemr T5» i oe "telegare

‘001 13

0

u

0

0

0

0

0

O

Indumneatit oe detașare

73.01.1 A

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații oemru Iransoortd la ?• ds ia Incul

io.:115

0

0

0

0

a

u

0

0

Alocații pentru locuințe

10.35 16

0

0

0

0

i

0

a

0

AiU: ‘recturi saiariam Tri ban-

10.01 30

293000

293000

160000

180000

179416

179416

0

272011

Cheltuieli salariate in naiurâ ( cod 10.02.0

10.02

0

0

0

0

a

0

0

0

Tiche'e de masă

10.02.01

0

0

0

V

a

0

a

0

Nurflfc: de hrană

1002 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Urrfrâ'me și echipam»ii obligatoriu

tn 02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

1 octunia oe serviciu folosită de salariat si

10.02,04

0

0

0

0

0

0

0

ȚrsețpcmiJ a 41 de te locul de muncă

1O.Q5.0f:

0

0

0

a

a

a

0

0

Tichele de vacanță

10.02.0b

0

0

a

0

0

0

0

0

Ahft draplun salariate Tn natură

Contribuții (cad 10.03.01 iu 10.03 J06>

10.02,30

0

0

0

0

0

0

0

0

10.03

713000

713000

564100

564100

559358

359358

0

562430

Contribui'1 ae asigurări sociala de stei

1D.U3.01

540000

540000

425000

425000

422326

422326

0

379740

Contrei nil de asigurări 3c șomgj

«C.03 02

13000

13000

10000

10000

9898

9898

a

10329

Contricuț'i de asigurări sociale da sărâlak

■' 03.03

135000

135000

106000

106000

1D5357

105357

0

106238

Conmbuti» de asigurări penau acuAJenle di

10.03.04

4000

4000

3100

3100

3046

3045

0

48736

Pnma de asigurare dc viată plătite de ang

l0.u3.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Contriixjtfi pentru uXic-jCiî și indemnizații

10 03.06

21000

21000

20060

20000

18732

18732

0

17367

20

10225000

10225000

725^000

7392000

6945331

6945331

0

6179933

3unuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09

20 01

550000

850000

445000

445000

431991

431991

0

266520

Fumnun ce hrmu

2C.Q1.U'

50000

50000

15000

15000

11160

11160

0

3274

MaTCfisie p£ntru orățe-.ie

20 CI jC2

0

0

0

0

0

0

0

0

Incitau iluminat 51 ronă moincâ

20.01.03

0

0

0

0

0

0

a

0

Ape canat și saiuontatt

20.01.04

0

0

a

0

a

0

0

0

Carburanți și lubr/ianți

20 01 D5

80000

£0000

80000

80000

30000

30000

0

22415

Piese de schimb

20 01 06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

20.01.07

720000

720000

350000

350000

340831

340831

0

340831

Poate, ie.ccomnn-cai 1 -anin. w, imer îl

2C.01.08

0

0

a

0

a

carauer funoo. <al

20.0.1 09

0

0

0

0

0

0

0

0

Aiie bunuri și servicii pentru Trrraținete și

20.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Bapsrați' ^uronte

20.02

50000

50000

0

a

0

0

0

0

Hrana (cod 2a.03jQV2Q.03.02j

20.03

a

0

0

0

0

0

a

0

Hrara pentru □ameiii

20 03 01

0

0

a

0

0

0

a

0

Hrana pentru aninale

20.03 07

0

0

a

0

a

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare |cnd 2(

20.04

0

0

0

0

a

0

0

0

Medicamente

2U.04.01

a

0

0

0

0

0

0

0

MAterraie sa ni tei t

20 04 02

0

0

0

B

0

0

0

a

Reactivi

20.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

uuuun'ueV3"!'

20.04 04

0

0

0

0

0

0

0

0

20.05

270000

270000

148000

1480OU

48314

48314

0

17850

Uniforme și echipament

20.05.01

242D00

242000

123000

123000

25658

25858

0

17850

Lenjer.p ș accesorii dt pat

2G.05.03

0

0

0

0

0

0

a

a

A-tecc.euede .nvervar

7u '5 <•

28000

28UOO

2500C

25000

22496

22456

0

0

ImDeplasări, detașări transferări (cod 20.06

20.06

0

u

Denlasan inieme, detașăm transferări

20 06 01

0

u

Deplasări în stfsBrtătete

20.06 .02

0

0

Materrate de laborator

20.09

0

0

Cercetar» dezvoltare

20.10

D

0

Cărți. puDltcatii și materiale documentare

20.11

0

0

Consultanță șl expertiza

20.12

D

0

Pregătire profesională

20.13

18000

16000

Proiecția muncii

20.14

0

0

Muniție, furnituri și armament de natura <w

20.15

0

0

Studii si cercetări

20.16

0

0

Plăți pentru finanța rea patrimoniului genei

20.18

0

0

Contribuții ale administrației publice

20.19

25000

25000

rwjuwisfe iiiir^zsuuiAuia piiajiant

20,20

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

Finințarsa Hcțiunîloc din domeniul apelor

20.22

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și ir

20.23

0

D

20.24

6

0

Comisioane și alte costun aferente 7rr.prui

20.24.01

0

0

Ctimoiua' ie și alte costuri aferente împrui

20.202

0

0

StaDikrea riscului de tară

20.24 03

0

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

0

Tichata cadou

20.27

0

0

20.30

9012000

9012000

Reclamă și put'idtate

20 3001

0

0

Protocol și reprezentare

2030.02

0

0

Prirre de asigurare non viață

20 30 03

0

0

pf¥*tân servicii pentru transmiterea -repti

20.30 04

20.30 06

0

0

ruralul Președinlelui/Foitdul ccr.uucațpnHi

20.30.07

0

0

Lcecuiarea s.lttâ ? trântelor boqeUre

20.30 09

0

0

Arte rneituiel. ou bunuri și servicii

2Q.3G.30

86320C0

8632000

TITLUL III DOBÂNZI (nod 30.01 la 30.03)

30

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne |

30.01

0

0

Dubei z aferente datoriei publice interne c

3C.01.01

0

D

DobJn? aferente eredirelnr interne garant

30 j0 1.02

0

Q

■tTiiua’c.' BTwrsme uaiuiiei puuiiLv Bxrtaiira

•---- *-*■ nn n» t-

30.02

0

0

Dobânzi, aferente datore* pudice externe

30.02.01

0

0

Dobândi aferente creflifelcr externa contra

30.02.02

0

0

Dobânzi aferente ;redii9icr erame garam

yx:z,:z

0

0

Dctenzi aferente a atone t cubi'ce externe

3O.-:??e

0

0

•'* ,A

tîi i .t >l( J&L&Z

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

10000

1091

1091

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

a

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

6789000

6733000

6463935

6463935

0

579S563

0

a

0

a

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

2196

300000

300000

33335

83335

D

33335

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6483000

M390W

6380500

6380600

0

5710032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

B

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03 01 la 30.03.05»

30.03

0

0

Dobânzi aferente imcrumuturiiOf Cin fcnrti

3c.0a.01

0

Dobânda deiuiuta trezorerie statului

3C 03 02

0

Dobânzi aferente Tbipnirnuturlor temporari

3003.03

0

0

Dobânzi l? cnpo7i*e și acsponibiliîâțl pâsm

30.03.04

0

0

Dobânzi ia upOuluftîle de •easinq

30.03.05

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20+ 40.3

40

0

a

Subvenții pentru acoperirea diferențelor □

40.03

0

0

Subvenții pentru ccrepensarea creșterilor

40.20

0

0

Alte subvenții

40.30

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50 04

50

0

0

Fond de re2er«i bugetară la dispoziția aut

50.04

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI

51

0

0

51.01

0

0

Transferuri câlrtt i"îrtituții publice

51 m ni

0

0

Acțiuni de sănătate

51. 01 03

0

0

Finanța)ee aeroporturile r ne interes local

51    05

0

0

Transferuri din bugetele conslrhor

51.01.14

0

0

Transterun din ducetete Mea e centru

51.01.15

0

0

Traiisrarun din bucatele consulilor locale

51.C1.24

0

0

sociala de sănătate pentru persoanei

51.01.26

0

a

centru persoane beneficiare de aiufcr socieJ

51.01.31

0

a

Reabilitarea terw.că a o-adiri-or de iocuii

51 01 32

0

0

și jucetene pentr_ nnaniaraa unităților pn

51 01.30

0

0

f nanțarea cheu. lelilor curente cin domeniul

5’ 0’ 16

0

0

f nantaraa 03ri*ereiof dyrrco e

5' .Ui 49

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

B.Transferuri curente in străinătate (către

55.02

0

0

Contnbutn $1 cotizau ia organisme intefaț

55.02.01

0

0

Alte rrar.ăfBrun curente in sfrâlnărafe

55.02.04

0

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ Icod 57.02J    57

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

57.02

0

0

Autoare sociale în nume-a r

57 02.0’

0

0

Avioane sociale în natură

57.02.02

0

0

Tid’^m de creșă

57 02.03

0

0

Tizhele cad0, acorcafa ~entnj cneituieli s

57.C2.34

0

0

59

0

0

Burse

59.01

0

0

Ajutoare pentru daune trcvocaie de ca orr

59.02

0

0

Programa pentru tineret

59.08

0

0

Asociații și iuiirlațn

59.11

0

0

Ht LAI £i*l

u

fl

0

0

0

0

0

a

0

0

D

fl

0

e

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

a

0

0

0

0

0

0

a

0

a

0

o

0

0

0

a

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

o

a

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

a

0

0

a

o

a

0

0

0

fl

0

0

0

u

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

a

fl

0

0

0

0

0

u

0

0

0

0

0

a

0

0

a

D

0

0

a

0

0

0

0

a

0

0

0

B

0

0

0

0

o

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

D

fl

D

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

Q

0

0

0

a

a

0

0

SusțiEFBa sultelor

59.12

0

0

Conrcrit<Jți’ la sabrzarea jjersnnslului necl

59.15

0

0

Despăgubiri civile

59.17

0

0

Acțiuni cu caracter științific ș- soc«al culîur

59.22

0

0

Sume aferente crfâții :reanțetor saiaraie

59.25

0

fl

Prc<3rarr,e și proiecte pnvmd prevenirea și

59 30

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (Cod 30+81)

79

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

publice sau activități finanțate

no 03

0

0

Alt» împrumuturi

80.30

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (ccd

31

0

0

Rambursări da credite externe (cod 81.01.1

81.01

0

0

Rambursări ne credite externe contractate

81 01 01

0

0

Rambursări de credite externe din fondul c

31.C1.02

0

0

Rambursări de credite arererr.e datorie- Ot

21.01.05

0

0

Drrerente de curs aferente datonel publice

5i.oi.oe

0

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.0

61.02

0

0

Rambursări de credite interne garamate

51 02 01

0

0

D-ferențp de cure aferente datoriei pudice

81 02.02

0

0

Rambureăn de crearte aferente datei.et pe

61 02 05

0

0

W

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

Plăți efectuate in anii precedent! și recupe

85.01

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

225000

225000

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51

0

0

Transferuri de capit3l (cod 51.02.12+

51.02

0

0

la spriale

51 02 1?

0

0

finarțare.3 rhelhuAiilor de caeitel cin domeniul

51.02.28

a

0

TITLUL VII Al TE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

55.01

0

0

°rccreme r finanțare rambursabila

55.01 a?

0

0

Rmgrarrre PHARE și sila p'ognrre cu fir?

55 ni na

0

0

Programe ISPA

35.01.09

0

0

Snogramfi SAPARD

5-5 01 10

0

0

Investiți» «ie ayei vior economic cu captta

55.01.12

0

0

P'ogreme de dezvoltare

55.01.13

0

0

Fond Român de Dezvotere Socială

S6.01.15

0

0

Alte (ransferun curente mtdrnft

55.31.18

0

0

Cheltuieli neeiigibiie ISPA

55.01 28

0

0

Transferuri din bugetul local -către

55 01.42

0

Q

Transferuri pentru achitarea obligațiilor

55 01.54

8

0

Q

12

©

TI

£

a

,■?

di

01

&

3

di>

3

»

3

1

î

T

st

2!

3

;j

â

iii

£i

5'

a

c_

a

Z

0.

5!

w

m

m

n

â

$

-a

b

2 J ® 1 î r!

î 5

tn -ît : .î “ s 1 1

£

o

I

1 Tl'f

1 ! Ei ; A _?

C -

= '<i a

C 5

' S c p.: f -

i

I

J

0

s

>9

- 2

F o

ț ș

L

; c ’ -

«F

g

|

01

a

3

IU

1

d

o

es

3

a

Ș}

w

iy

S

8

o

3

a

D

3

1 S

’ î

• 1

j

i

i

i

o

î

1

b

s

T,

g

f

io

ti

tc

3

Di.

0'

t?

8

£

3

1

î

i

<u

•>

TJ

£

f

2

3

c

m

w

o

1

■i

o

(F

TI

3

m

Ui.

3

l

8

c

5P

TI

j

l

ai

£

■0

1

3

10

C/l

3

i

3

C

£

Z

S

1

O

£

1 i □ s ? 2 G 2 1

ș

î

8

C

1

!! 3 3 2

i 1

LI

i?-

. ui £

t

P

î 5 ) r ; c

;s ’ 2 • c

’ n

. c 1 î

î

c

7

1

1

li

Si

n.

3

o

o

1

5

c-

c

8

c

w

■O

rl

a

3

■n

?'§

a. i C

5 E-

ITT

1

&

2

a

£

£

â

m

g

■D

31

I

1

1

c

2 T

j&

ă

g

£

$•

1

-0

j

a

□'

■n

2

a

c

o

c

3

$

n

âf

ă

Si

o'

Z

.y

ZI

o

E;

8

g

E

£

s

§

c

c

o

£■

Ț<2

giȘ

li

17

n

i

=

T

9

ll

7

tc

și|

IE .

<

ș?,

1 W c

i ă

J g

C 3

“•li

3

i i 1

—4

„ ©

h

i    ■O

L O

i's

r h T

ii    2

LI

s

o

2

i r. •X

**

s

s

$

—L

8

m

03

-i

2

s

-A

po —1. — o o b c o> »•

75j

CB _ O *3

'i“

* cr l> b w

=3

©

O

'O

i_n

<x

—A

Ui

b

s

~k

Ul

8

o

OP

8

8

S

8

rn

O

r.»

b

8

s

8

3

'1

O

W

8

b

~i

8

■_n

3?

b

-4

b

8

3

8 i=

8 ( b C W r

n ui r> <3

s

3 2

S

8

UI

o

2

b

s

K

□ $

;s

Jl

s

8

8

O

8

8

u

pt

b

g

8

O

u

o

©

8

8

«-H

a

S

s

■_n

•«J c o * —

l?

a

c

Sb . Că

.n cn

33 O => b

’ a

o

o

o

o

o c

o c

o

o

o

o

o

o

o

o

O

o

o

o

© c

O

o

O

a c

3 O

o

a

©

o

o

o

© c

o

> o

□ o

o

o

o

o

o c

o c

o

o

o

o

o

o

o

a

o

o

©

o

c c

o

©

a

© c

3 O

o

a

o

o

a

o

© c

o

□ ac

3 ©

o

o

o

o

o c

o c

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

©

© c

o

©

O <

©

o

o

o

©

o

o

© e

©

□ ac

3 O

c

ca

o

o

© c

o c

o

o

o

o

°

o

o

o

o

o

o

©

O C

©

©

©

o <

3 ©

o

©

o

©

o

o

© c

o

□ ac

a a

o

©

a

o

c c

o c

o

o

o

o

o

©

o

o

o

o

o

a

s c

O

o

a

o c

3 O

©

©

©

o

o

o

o c

o

□ a ;

□ a

o

o

©

o

ra c

a c

o

o

Ci

o

©

o

o

o

o

o

o

o

© c

3 ©

o

o

o C

3 O

©

©

©

o

o

a

o c

©

□ O

□ O

o

o

o

o

o c

a c

:■ O

o

O

o

o

o

O

a

o

o

o

o

o c

> O

a

©

a

3 O

o

O

c

o

©

o

o c

L

o

3 ©

3 O

o

o

o

o

o c

o

5 O

o

o

o

o

o

Q

o

a

a

o

o

o

□ o

©

o

O

□ O

o

o

©

CI

o

o

ojc

o

3 O

3 O4\T-ț * -

z t


< \


Programul Norvegian pentru CreștErc

56.18

0

0

0

a

0

0

0

0

F-nanprea fi3ți0’5lâ

o6.te.ci

0

0

0

a

0

0

0

0

Finanțarea extern* neramburaiibila

56.1 B.G?

0

0

0

0

0

0

a

0

Chelit jiel. nBei»;ibi.e

56.18.03

0

0

0

0

a

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71*72+73)

70

225000

225000

100000

100000

0

0

0

176816

TfTlUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cud 71.

71

225000

225000

100000

100000

0

a

0

176816

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01 0>71.01.

71.01

225000

225000

100000

100000

0

0

0

176816

CO'RiUUCl'l

710' 01

0

0

0

0

0

0

0

0

Mașini echlpenene și mjlcBuu <ie ran&o

71 01.02

225000

225000

100000

100000

0

0

0

116221

Mobilier aparatura Diroi tâ 3. ane active a

71.01.03

0

0

0

0

a

0

0

36043

Al le active nxe

71.01.3G

0

0

0

0

a

0

0

4552

SloaJri(cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizam

71.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferentB activele* fixe

71.03

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XJH ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active bneticisre |ood 72.01.01)

72.01

0

0

0

a

0

0

a

0

Partic.oare la zepitalul soczal al societăților

72.01.01

0

0

0

a

0

0

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DE2V0L

75

0

0

0

0

0

Q

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TTLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

e

0

0

0

PiâțJ etectuate in anii pracedenți și mcupef B5.01

0

0

0

0

o

0

0

0

0

pRSSFrwr scoik-*

SECR^AR

marcci-A

A -«Kg 7 t


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUHNSTITUPILOR PUBLICE Chelluiell _    ta jaia de... 30.09.2018

Cod 2» Capitol...65 02-iei-

DENUMIREA INDICATORILOR’!

Cad

Indicatul

Credite

de anțâ/sment

Credite

anuaie

bugeutie

trimestriala

Anohjameme

bugetare

— j

Angajamente

legale

Plăți

•♦aciuate

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli

elective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIEUISECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚHJNEA DE DEZVOLTARE}

133585816

133585816

94958515

94954093

9371M31

93278481

0

94535062

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |co<J 01*79+34)

133535316

133585816

94958515

04954093

932T8461

93278481

0

94573620

CHELTUIELI CURENTE (10-2fH3C+40-50*5l+55*57-

01

133585816

133535016

94958515

949=8515

93282903

032B2903

0

945T3620

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL .cod 10.01 lalO.O

10

118343770

118343770

05015000

85015000

83607736

J3607798

0

83721670

Cheltuinll salariate m bani ( cod 10 01.01 la 10.01.161

10.01

9718S2B9

97185289

67114378

6711*378

65707176

65707176

0

65147302

Saiaro ae baia

10.01.01

83726268

83726268

56782254

56762254

5S3750S2

S53->5052

0

54332536

oatari tic rreriT

1001 o?

9

0

0

0

0

a

0

0

Indemnizație L'e conducere

1U.01.03

0

0

a

0

0

0

0

0

Spur de vetnlme

1001 04

0

0

0

0

0

0

0

0

Spnnin peiuu cocon» rte muri ce

îo 01 od

707000

707000

441033

441033

441033

441033

0

449211

A.tc sporuri

■Doi ue

T702QQ0

1702000

1655228

655223

1655228

1655223

0

Ore aupimienrare

•>6.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Foni re premii

>c4Ji

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima uc vacanță

ifroio»

0

0

0

0

0

0

.0

rond pentru posfUn ocupate prin cumul

10.01 10

614000

614000

472100

472100

472100

4^2100

0

471529

rum' aferent plătii cu era

10.01.11

6770000

677000U

4155852

4165852

4165352

4165852

a

4078310

Iroemnizații plătite cror persoane din sfera . ritățji

10.01 12

07973

87973

60982

50982

60982

50332

0

60388

-^der nrzaw dejhâeQPre

1001.’3

0

0

0

0

a

0

u

0

ln<tegg'gatji <Je rtetașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

a

-Ăa:M£en!ru_2Bn3Poti--l ia ?. de a locui tfe muncă

iOJ3T.1t-

0

0

0

0

0

0

0

0

--Alocării pgfitn ocuinie

’.OjJ" 1G

0

t

0

0

0

0

J 9-

Aita abiacie de mventer

20.05.30

73647

73647

72022

72022

72022

72022

0

1266U9

Deplasări, delașări transferai /cod 20.06.01+20.06

20.06

10500

10500

7200

7200

7200

7200

0

4200

Deptesân interne. delsșări lansterări

20.C6.C1

10500

10500

7200

7200

7200

7200

0

4200

Deplasări în suainătdîe

20 06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Materials da laborator

20.09

1036

1036

106

«06

106

106

0

106

Carsatare-dezvoltare

20.10

0

n

0

0

0

0

0

0

Cărți, publicării șt materiale documentare

20.11

0

0

0

0

a

0

0

0

Consultanta șl expertiză

20.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Pregătire profesional

Proiecția muncii

20.13

8164

8184

8184

8184

8184

8184

0

53B4

Muniție, furnituri și armament de natura activelor fix*

20.15

0

0

0

1a589

0

15699

0

15699

0

0

0

Studii șt cercetări

20.16

D

0

0

0

0

0

0

0

Plăți pentru finanțarea pztnmuniului genafle al anim:

20.18

0

Q

0

a

0

0

0

0

Contribuții ate administrației pubHoe locale ie realize»ea unor lucrări și

servicii de Interes public local, fn baze unor

20.19

0

0

0

0

0

0

n

0

nuoiHiuie miraM?ucxura program inundații pentru

autorități publice

20J0

0

0

0

0

D

0

0

Meteorologie

20.21

0

a

0

0

0

0

8

0

Finanțare) acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

a

a

0

0

0

Prevenirea și combaterea Inundațiilor și înghețurilor

20.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri ^ferante împrumuturilor (cori 20-24.01 la

20 24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comatua^ și a'ta costun aferente îrnpmmutunlu» sx

20 2a ni

0

u

a

D

0

0

0

0

Comisioane $i ane cosiuri afemnte rup, umutunlbr Im

20.24.02

0

0

0

0

0

a

0

0

Stabilirea riscului de țau

20 24 03

0

0

a

0

0

0

a

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivau din acțiuni in

20.25

0

0

0

0

0

0

0

0

lichele cadou

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

Alta cheltuieli (cori20j"â.0l la20.30.04*20.30.06+20 <30.07+20.30.09*

20.30

53461

53461

41478

4M78

41473

41478

0

70881

3fedarrtH și public/trite

20.30.01

100«)

1000

76

73

78

78

a

78

Promon și reprezentare

20.30.02

0

0

0

0

n

0

0

a

Prime-K; asiguram non-viața

Chim

20.30.03

0

U

a

0

0

0

0

0

Prestări servicii pentru Iransmtietes draptunioi

20 30.06

5000

2961

5000

2951

0

2951

0

2951

0

2951

0

0

0

-ordu Praș&Jinteluî/Rondlii ccrcueainruiui institui ei

20.3C.C7

£i

o

0

0

0

0

0

0

Exeujl<rea s.litâ 3 .-.reanielu' buqeiare

2:30 05

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL III DCBÂNZJ (ccd 30.01 la 30 0.1)

30

44500

0

»4SOU

0

1844S

0

?3443

a

38449

0

334-1&

0

0

0

Dobânzi 3îerenf« datoriei publice Intame {cod 10.01.

F 30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobâ-ir .aferente datoriei publice inte-e cifecxe

30 Ut .01

0

0

0

0

a

0

0

0

Dcclnzi aferente creditelor interne 3uiO”xa*.e

30.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente dafonai publice externa <cod 30.02.01 la

30.02.03-30.02.05)

30.02

U

0

0

0

0

0

0

9

Dobânzi. aferente datoriei publice exierre diiecib

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente o «Jrteor externa cuiitracateda nn

3G.02.02

0

0

0

0

0

0

0

a

Dobânzi afeoenie creditelor exte-'ie garantate ș 'sau c

30 02.03

0

0

0

(1

a

a

0

0

Dcoânzi aferente cetonei publice axter’e lucaie

30.02.05

0

0

0

0

B

0

0

0

Alta dobârar. {cod 30.03.01 la 30 03.05|

30.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente Imprumutuntordin fondui de tezaur

anoaoi

a

0

0

0

0

0

a

0

Dobânda datorată trezorerie; siatLlul

30 0302

0

0

0

0

0

0

0

0

Uotiâriz» aferente Imprumuientor temporare di” trezer

30.03.03

0

0

0

fi

0

0

0

Dobâiw le depozite sl ofcspor ibihtăți păsmaxe t>- comu

IC 13.04

o

0

Q

0

0

0

0

0

Oobănr la ooeatîuni'e de leasing

30.S3.05

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*443.20* 40.30)

40

0

0

0

a

a

0

R

0

Subvenții pentru acopenrea diferentelor ce preț și tai

40.03

0

0

0

a

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

naore^onate ale preturilor_[_

40 J0

0

0

0

0

0

0

a

0

Alte subvenții

40.30

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ {cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

Q

Fond O& rezerva bugetară la dispoziția autorltatiior Ic

50.04

0

0

a

fi

0

0

D

0

TITLUI VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI Al E ADMINISTRAȚIEI PU8UCE (cod 51 011

51

0

a

0

0

a

0

0

0

I rsnslemrt curente Icod

51J31 01*51 01.03*51.01.05*

StAl_tArii fii ÎS*51 31-24151 Ut ?fi*5< nt.A1-=.1 M Â?

S1.D1

a

0

0

0

0

0

0

0

Tr3ft«t«run câlie irstiunfl puciios

51 0» 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni de sănătate

5i.oi m

0

n

0

0

0

a

0

0

Rnanpre? aeropcnuiitorce ntsraft'bcai

51.01.05

0

0

0

0

0

0

D

0

Transferuri din buqețale coi^iiiilorjurtețane cetuiu finanțarea centrelor de zJ pentru

51.01 14

0

0

0

6

0

0

0

0

î raicsfenjri din buqete;y locale r-^nr » instnujiiie de aslștarță socială pentru

51.01.i5

0

0

0

0

0

b

0

0

Transferuri du bugetele Consiliilor 'ouele șl Județene pentru acordarea uncr a.uiozre

5i>31.2A

0

a

0

0

0

a

0

0

sănătate peffitru persoanele

i"n concediu |)«ntru coștere? ccgiluiul

51.01 26

0

0

p

0

a

0

0

0

persoane benpfciare tic ajutor ac clăi

51 01.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Reahi'ițares lermteă a clădirilor de Incult

51 0' 32

0

0

a

0

0

0

0

a

1 rsnstenm din bugetele cnnaiiii-rf ;-câle $> iutJgțe»-e'' centru finanțarea uniaților de

51.01.39

0

O

0

0

0

0

0

0

lensfenirf rijn buyute^e:"ca(a pentru Fnnnrarea cheRtiieiiioi curentedin oorneniu

61.01 45

0

0

0

a

0

0

0

0

camerelor agricole

51 01 49

0

0

a

D

a

0

0

0

TITLUL VI» ALT? TRANSFERURI |cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

a

0

a

a Trrnsreturi cu rama în străinătate (către nrnsnyslll

55.02

0

0

0

0

Q

0

0

0

CuntriCuti si zctcain la organisme internaticnale

Bsoroi

0

0

0

fi

0

0

0

0

Ade transferuri curenle n străinătate

55.02 04

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.92)

57

0

0

0

a

0

0

0

0

Ajutoare sociali (cod 57 02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

a

0

0

a

Ajutoare 5od9e în număra

57.0201

0

0

0

0

0

a

0

0

Ajutoare socii le- ir natura

57.02 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tictrete de creșâ

57.02.03

0

0

0

B

0

0

0

0

Ticbe» cadou aromate centru cheHtife’l sociale

57.02.04

Q

0

a

0

0

0

a

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.06+59. M *59.12*59 15+59.17+59.22+59. 25*59.301

59

0

a

0

a

0

0

0

a

Burse

53.01

0

0

D

0

0

0

0

0

Ajutoare pentru daune provoc-te de caiarritâl le nalui

59.02

0

D

0

0

0

0

0

fi

Programe c«rju tinere#

59.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Asncatr, și fundați-

59.11

0

0

0

D

Q

D

0

0

Suapfrerea cJlator

59.12

0

0

0

«0

a

0

0

0

Cunirbuții la salarizarea persorreiul'-i nedercal

59.15

0

a

0

0

0

0

0

D

Ocspăgubin civile

59.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni cu caracter științific și sodiăl-Cii Rural

59.22

0

0

0

0

0

0

a

0

Sume aferente plății creanțelor satanalc

59.25

0

0

0

0

0

0

0

0

P/oarame si uruiecte orivinn oreven rea El

59.30

0

0

0

0

u

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE <cod 80+81)

79

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 30.03+ 80.30)

60

0

0

a

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru Instituții și servicii publice sau activități finanțata

integrai din venituri propni

30.03

0

0

a

0

0

0

a

0

Alte Împrumuturi

80.30

0

0

o

0

0

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

0

0

a

0

0

0

0

0

Rambursau de credite extBme (cod 81.01.01 *81.01

81.01

0

0

a

0

a

n

0

0

Ramc-jraă» ce credite«iromeujntractataceorcunej B1 01 Ol

0

0

0

0

0

0

0

0

RafPL’U'sân de crediteenigme dn fnraui de Matentari 01 01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite aferenta datoriei publice extan, 8’ 01 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Dr^wMiie os Curs aferente datoriei sublice sxieroe

SI 0' 06

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne țccd 81 02 01*61.02.0S

81 02

0

0

0

u

0

0

0

0

Fornbureâri rle credite interne garantate

81.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Ditarțrire de Curs aferente datoriei publice interne

! 61 02 02

0

0

0

0

a

0

0

0

Rambursări de .'.reoite aferente datoriei puDhcc interni 0’ 02 Ud

0

0

0

0

0

a

0

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85|

84

0

0

a

*422

-4422

-4422

0

0

TITLUL XVII PlÂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI

B5

Q

a

0

-4422

-M22

-4422

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cOd51+55+56+70+44>

0

0

0

0

-4422

0

-4422

0

-4422

0

0

12442

• lansferuri de capitai (cod 51.02.12+ 51.02.28}

51.02

0

D

0

0

0

0

0

0

T''ansfeniri psnlrj ririanlares iriV»lițUlor a scteie

51.02.12

0

0

a

0

0

0

9

0

Transrenrr din bugetare «ocale pentru 6nsnlares dielitieiHorde :»pii2l om domeniul

aânâîali»

51.02.28

a

g

0

0

B

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01}

55

0

0

0

0

0

a

0

0

Ă Transferuri interne |cod

S5 Cri. 03+55. CU 081355.01 10+5301.12+

55.01.13+55.01.15+55.0t.!8+S=JP.2a+5S.<rt.42*

55.01

0

a

0

0

0

D

a

0

Programe cu finanțare rambures^iia

55 01 03

D

0

B

0

0

D

0

0

Prcyrame FHARF ți sile proarame r.n finanțare; nerar

55 0: 08

0

0

0

0

0

0

D

0

Programa ISPA

□5.01.09

0

0

0

B

0

0

0

n

Pncaine SAP ARD

55 01.10

0

0

0

0

0

a

0

0

Programe de ueivoltan».

55.01 13

0

0

0

0

B

0

a

a

0

0

0

0

0

o

Fonc Român rin Cezvollâre Socială

5501 15

0

u

0

0

0

0

0

0

Alte transferai, curente Inrsrie

55.01 18

a

0

0

D

0

0

0

0

CnBlIbiyli ---eliolbita ISPA

55 01 28

0

0

0

0

0

D

0

0

1 rare ten irf rtin tunetul Iccal .câtre aaacjfiL'ile de dezvoltare niercon'iunitarâ

55.01 42

0

0

0

0

0

a

0

0

Trarsteiu' ountru acitarea obligațiilor •■atîTante alt centralelor de laniioficarc

55 0 ' 54

0

0

0

0

0

0

0

a

Trilul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM9URSABILE (FENJ PQSTADERARE

56

0

0

0

o

0

0

0

0

♦fîE* ' I A

UCLM *ȴ .24/

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională IFEDR) (cod

56.01 01 la S6.01.03l

56 01

9

0

0

a

0

0

0

Finanțam» nsporiâfâ

56.01 01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea e«tem3 nergmnuraabt.â

5B.01.0k

0

0

0

0

0

0

0

0

L' 'eiiuivl, nedtglbile

58.01,03

a

0

a

0

0

0

0

0

pn.-grame rfln Fondul Social European (FSE) mod 5

56.02

0

0

a

0

0

0

a

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

0

0

0

0

0

0

u

-•UtniOrca evtemâ neiambursanllâ

5d.U2.02

0

a

0

B

0

0

0

0

Chettuefi nseliyibile

56.02 03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul da Coeziuix<FC) /56.03.01 la 5«

56.03

0

0

0

a

a

0

0

0

Finanțarea naporiHid

56.03 01

0

0

0

0

0

0

0

0

Franarwe externă rerambureabila

56 03 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neefîgibile

56.0303

a

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European Agricol de

Dezvoltare Rurala (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56 04.03}

56.04

0

0

0

0

0

0

0

11

Finanțai ea națională

56.04 01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea exierra cenambursacilă

58 134.02

0

0

a

0

0

0

0

Cheltuieli ne4ig>Me

55.04.03

B

0

0

0

0

0

9

0

Progreme din Fondul European pentru Pescuit lF€P|/cod 56.05.01 la

56.05.03|

56 05

0

0

0

0

0

0

0

B

Frarțarea națională

56.05.01

0

0

a

D

0

0

0

0

Finanțarea externă r.eremftursaaila

56.05.02

0

0

a

0

0

0

0

a

Cheltuieli neeM{jibi1a

56.C5.0S

0

0

0

0

0

0

0

Programa Instrumentul de Asistența centru Preaderere (IPAJ țcod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

a

0

a

a

0

If

0

Angnțarea nagonalâ

56.07.01

0

0

0

0

0

0

a

0

Emantarsa externa nurambursahllâ

56.07.02

0

0

0

0

0

0

0

u

Che*tt iiflti neeSgibile

56 07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteoanat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.0B.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea nanonaa

56.08.01

0

0

0

Q

a

0

0

0

Finanțarea externă neramhureaL'ila

cC.3fl.0Z

0

0

0

0

0

0

0

0

Chetuteli neeUglblls

56 08.03

0

0

0

0

0

0

a

0

Alta programe comunitare finanțate în perioada 2007-201$

(cod 58.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

a

\NE* 1 I i

'l_: l_


Finanțarea raționate

5615 01

0

0

0

0

0

a

0

0

Nuanțarea externă nerambursabilă

56 ’5.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neofigibflft

5)5.15.03

0

a

0

0

0

0

0

0

Alte Facilități șl instrumente postaderar» (cod 56.16.0

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea naliunaîâ

5fi 16.01

0

0

0

0

0

0

a

0

Fnanrarea externă rRramburț-ahiiă

58.16,02

0

a

0

0

0

0

0

0

CreituieJi "eeliqibde

56.16 03

0

0

0

0

0

a

0

0

Macsnismul financiar SEE ( cod 56.1T.D1 la 56.17.03)

56.17

0

0

A

0

0

0

0

Rrtanțarse națională

56.17 01

0

a

0

0

o

0

0

0

Finanțarea externa rcnambimtabils

56 17.Q2

0

0

0

0

0

0

0

0

Cnoitutel! "seliyitiile

56 17.03

0

0

0

a

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică șl Dezvoltate

Durabilă (cod 56.18.01 la 56 18 03)

□6.18

0

0

0

0

0

0

n

0

Finanțarea națională

56 IB01

Q

0

a

0

a

0

0

0

Fftttnțarea -«temă neramQtrsatJilâ

56 18 02

0

a

0

0

0

a

0

Ctanuteli neeiigfbîte

5618.03

0

0

0

a

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ||cod 71*72*75)

70

0

0

0

0

a

0

0

12442

TULUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE țcod 71.01 la 71.03|

71

0

0

0

0

0

0

0

12442

Active fiie (cod 71.01.01 la 71.01.071.01.30)

71.01

0

0

0

0

0

0

0

12442

Constnjrtji

71,01.01

0

0

0

0

0

0

a

0

Mașini, echicsmente și mijloace oe transport

71.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Mobilier aparatură cirotlcâ ș alte active corporale

71 01.03

0

a

0

0

0

0

0

8830

Ane active fixe

71.01.30

0

0

0

a

a

a

0

3612

Slccuri (cod 71 02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat șl de mooilirare

71.02.01

0

D

0

0

0

0

a

0

Reparații capitale aferente activelor fixa

71.03

0

0

0

0

0

0

a

0

TîTLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

a

0

0

0

0

a

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participate te capitalul social a societâtlor comerciali

/2.oi ni

0

a

0

0

a

0

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

0

0

0

0

0

0

0

°LAȚ, EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE IN ANUL

84

0

0

0

0

0

0

0

a

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI

SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.011

B5

0

0

0

a

0

0

0

0

Plăți efectuate in anii precedent! șf recuperata in anu

85.01

0

0

D

0

0

0

a

0

_

- - -

^rkc-r» O

Anexa t b

CQN’UL 3E EXECUȚIE 4 BUGETULUI INSÎITU | HuOR RU3UCE - Chetoriel.

lactatarie 50,00.2013

CWS21    Cepitoi B6.02

-iei-

DENUMIRE* indicatorilor*

Cea

indicaiu

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Anyaiamsite

'egate

o,âH

efectuate

Angajamente ieg3l= da plâllt

EbeilU'fcHt

Bfac&vB

3-leale

ao'utottu u finele

perioadei de raportare

trimaetflalft

cumulate

bugetare

de angatamer*

A

9

1

2

3

4

5

fi

7=5-6

9

TOTAt. C-HELrUlEU'StCȚIJf'IEA DE ’UNCȚIONARE^SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

4462000

4452000

3S9000G

393SS85

30958T?

3035872

n

•091614

cLCl l'JNEA DE FUNCȚIONARE (coc 0WS+B4)

4230000

4230O0O

3762000

3766605

3095872

30RSQ72

0

3091514

CHEITlJlELI CURENTE (10-20*30M0*50*61+55+57*69>

01

-123OOOO

4230000

3768000

3768000

3097187

30971S7

n

3091614

TITLUL I CHELTUIEL* Db PERSONAL (cod 10.01 1310 03}

10

4,00000

4100000

3648000

3648000

3031599

3031599

3026026

QidiuieJi Eălaria/e în bani t cort 10.01 01 la ID.01.16*10.01.30}

10 01

5209000

3209000

2892000

7P3.-20G5

2367132

2367195

0

2365769

Sataiti da bază

10.01.01

2899000

2899000

2670000

2670000

21S5C51

2155051

0

2055813

Salam de merii

10.01.02

0

U

0

U

5

0

0

0

InoennnfarJe ne .---.nnuca-a

10 0i 03

0

0

0

C

V

0

0

0

Spor de vechime

•0.01.04

0

0

0

0

0

0

0

U

Spoturi pentru condiții de flHincâ

VJ.ei G5

a

0

D

V

0

0

0

0

Alte sporuri

11 m oe

a

0

0

n

0

n

Q

0

Ore 3dDumeniare

IC 01.07

a

0

0

0

0

B

0

0

Fond ce premu

10.01 OR

D

0

0

u

0

D

u

u

Prora de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

rond pentru posturi ucupatc prin cumul

10,01 10

0

0

0

n

n

0

0

0

Fcnd aferent plății cu o*a

1C.01.11

0

0

a

n

u

a

0

0.

Indemnizații plătite unor zerscsne pin afara unității

10.01. ’2

0

0

yn

Li

0

0

c-

0

0

Infetr.nizațN da detegdfc

10.01.12

0

0

0

n

0

0

0

0

Indamnizapi de detașare

10 01 14

0

0

0

0

0

0

a

0

Artxaln =ntrj transponu ie dc Io lecui de munca

»0.0’ 15

0

0

0

0

D

a

b

0

Alocații pentru 'ocutnțo

10.U1.16

0

a

0

T)

n

0

0

Alte drepturi satâr ale in bani

10.01 30

310000

210000

222000

222000

212144

2*2144

0

309956

Che»tu«h salariate In natura (cod 10 02.0' la 10.02.06-10 02-30)

10.02

0

15

0

Q

0

0

0

0

Tithetft de masa

'0.02.01

0

0

0

G

.0

0

0

t terme de hrană

10.02 02

0

0

u

a

u

b

0

a

bnitcrnie și echipament o&Jigalop.u

10.02.03

0

0

0

0

0

n

0

D

.ccuința ae serviou dosită de seianst ?. familia sa

10.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transocnul la și de la ,’ocul de muncă

10.02.06

a

0

n

Q

0

c

0

0

Tîchete de vacanță

10.02 06

0

0

0

0

n

0

0

u

Alte dreptun saianalo in natura

’0.02 30

0

0

0

0

0

0

a

a

Con-jibutH (cod 10.03 01 a 10.C3.06J

'0.03

B91000

891000

750000

756001)

564404

564404

a

660257

Conrbutii ce asigurări scotele de stal

10.03.01

663000

563000

565000

565000

4£U709

494709

0

495197

Comnbut'i de asigucan ae șomaj

1U.03.02

16000

16000

14O00

14000

11521

11521

0

11537

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

W. 03.03

'66000

16G0O0

r37onn

137000

122371

•22371

0

123034

Contribuții de asigurări pentru accidente pe muncă șl bol: orofes

1003.04

500G

5000

5000

5000

3567

3567

3569

Pirme oeas-gutare ::e viață plătite ce angajate» pentru ^ngaiați

T0.03.05

0

0

0

Q

0

A

0

0

Contribuții pentru conced!'- și incemnizati

10 03,06

41000

41000

35000

35000

31736

31736

0

26920

TITLUL H BUNURI Șl SfcRVICU (cod 20.01 la 20.06+20 06 la

20.1<f-20.’3 la 20.25+20.27+20.30)

20

>0000

20000

2000C

20000

3236

3238

0

3230

Bunuri și aetviai (cod 70.01 .GI la 2C-.U1.09+20.01 30)

2001

O

0

0

0

0

0

0

Furnituri dc birou

20 01.01

0

0

0

r

0

0

0

Materiale pentru curățenie-

20.01.02

0

Q

Q

0

g

0

0

0

ncaizit iluminat și *irtă morr.ee

20 01 03

0

0

0

0

0

0

0

0

Apa. canal și salubrifele

20.01.04

0

0

U

0

0

0

0

0

Carburanți și tubufiant

20.01.00

0

0

0

D

0

0

0

Ptese de sebime

20 ni 06

0

0

0

0

-

0

0

u

Transport

20.01.07

0

0

a

0

0

u

a

u

Boșiă. telecomunicații. mdte. tv. internei

2C.C1.O9

0

0

0

0

0

«1

0

0

Materiale șl prestări de servicii cu caracter luncflcrai

202M.09

0

0

0

0

a

0

0

0

AU« bunuri .ji servicii pentru îritrețfr>ere și fune*in',are

70.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Repare i« curente

20 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana icod 20.03.01+20,03 02)

20 03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana ponxnj oameni

20.03.01

0

u

0

0

•fi

u

0

Hrana cenmi animate

20.03.02

0

0

0

0

Q

n

0

0

Medicamente și materiale sanitare iccd 20.04 01 la 20 04.04)

20.04

U

0

0

0

0

0

0

D

Medicamente

70 04.01

0

0

0

0

0

0

0

n

Mstenale sanitare

20.04 02

0

0

n

0

n

a

n

0

Reactivi

20.04.03

0

u

0

0

0

0

u

0

Dezinfectant

2D.C4.04

0

0

0

0

0

0

0

0

3unun de neaua obiectelor 2e inventar (cod 20 05.01 +20.05 03-»-2C 05 30)

20.05

0

u

0

u

0

0

0

Q

Uniforme și echipament

20.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Lanjms și accesorii de par

20.05.03

0

0

0

0

0

n

Ci

0

Alt» obiecte de invemar

20.D5.30

0

0

0

D

0

n

0

0

Deplasân detașăn •/ansferâri i.cod 20.06.01-20 06.22

20 06

0

0

0

o

0

0

0

0

Deplîsâr. interne detașări, transferări

20.O6 01

0

0

0

0

0

0

a

0

Deplasări fn stră nâtate

2C.06.02

0

0

0

0

0

CI

a

0

Materiale de laoorelor

20.09

0

u

0

0

n

G

0

0

Cefcx*t3re-tiezvoir3ns

2010

0

0

0

Q

0

O

0

0

Carii publicați matenale dcci-mentare

20 11

0

0

0

0

0

0

0

n

Consultantă și esc-sraza

20.12

0

0

o

0

0

a

0

Pregătire croft?>onala

20.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Prctecla muno'

20.14

0

0

0

0

0

0

u

a

Muniție furmtur și annameni da rature actwelor fixe peutn. armat;

20.15

0

0

0

0

0

0

a

0

Slccli și cwcetân

2016

0

0

A

0

0

0

0

0

Riali pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalew

20.10

0

Q

0

u

0

0

0

Contriauții aie acrmnlsrațlfi' publice locale ia realizarea unor

lucrăn și

ScrviO'l de interes public local "n oaze «i or corr^enrii sau contracte •*»

20 19

V

0

•»

0

0

u

0

n

Reabilitare infrastructură piugrem im rdațl pait/u autorități publice tocate

20 70

0

w

H

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

2021

n

0

•o

0

0

0

"inantarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

D

0

0

0

n

0

3

0

Prevenirea Și combaterea Inundatelor ș* ingnafunlor

20.23

D

0

n

0

0

a

0

a

Corotsiofcrfc și slio costuri aieranteîmpnrriuturilor (cod 20.24.;i

18

2074.03)

20 24

0

0

o

3

0

0

0

fi

ComiRK)3r.e și 3lîe xsiuri aferente imcr..nutuniur extome

20.24.01

0

0

n

0

0

*J

0

u

Comisioane ș< alte costuri aferente împn-p luturile' interne

ZU.24 02

0

u

0

0

n

0

0

0

Stathliree ascund ne iară

20 24 03

0

0

0

u

0

0

0

0

Cheltuieli 'i-rficiare și extiajudicare dervara din acțiuni ir»

• ©prezentarea irterasetc statului, potrivit d.Kpoziliiior leyait

20 20

0

0

d

V

0

a

n

0

Tichete sativu

2027

0

u

0

Q

0

0

0

0

Aiie cnc-flLieii (cod 20 So.01

1820,30.04+20.30 06+20.30.07+20 30UV+

20.3U.3G)

20.30

2fX)00

2COOO

20000

20000

3236

3236

u

3236

Reclama și publicitate

20.30.01

0

0

U

0

O

Q

0

Protocc4 și repraxenare

20 30.02

Q

D

Ol

0

0

0

0

Q

Primii de asigura'© non-viață

20.30-03

0

0

q

fi

0

u

0

0

Cferil

20.3C.04

0

Q

fi

0

Q

D

0

servicii pentru transmiterea rreptur.lor

20.30.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul P®șeain’elul/Fondul conducatoruLi instituției pud -ce

20 30.07

0

0

0

0

0

u

0

0

Executanta silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

0

0

0

0

0

a

0

Aite cheltuieli cu bunun și serv.ca

20.30 30

20000

20000

20000

20000

3236

3238

0

323â

TITLUL 'li DG3ĂNZI tcod 30.C1 la 30.03)

30

0

0

0

a

a

a

0

D

Dobânzi aleente daionci publice interne (cod 30 01.01+30 0’ 02)

30.01

D

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datorie- publice interne directa

30.01 01

0

0

D

0

o

0

0

0

Dodâna aferente creditelor interna qaraniate

30.01.02

0

0

D

0

D

0

0

0

OcoSnz- aferente datoriei publice edeme (cod $0 02.01 ia

30 0? 03+30 02.05}

30-02

9

0

o

0

0

a

fi

Dobânzi, aferente datorie publice externe d>n»r»

30.02.Q1

0

0

0

u

c

0

0

1}

Dobânz aferente creditelor externe contracta® de ordonatorii o

30 0202

0

0

0

0

3

0

0

U

Dobânzi aferente crePitRlor externe geranta® și.'sau rilrac» s^c

30.02.03

0

0

o

0

0

n

fi

n

Dobânz aferente datoriei publice externe tocata

30.02.05

0

0

0

0

0

0

a

a

Alte dobânzi fcod 30.03.01 ?. 30 03 Q5l

30.03

0

0

0

0

n

0

0

D

Dobânzi aferente imnrunuturilcx din foncul în tezaur

30.03 01

0

0

0

a

0

D

0

0

Dobânda datorata trezorerie- statului

30.03.02

0

0

fl

0

&

0

0

0

-Xbârzi afemnts imprun uiuntor temperare din trezoreria siatuh

30 Ol 03

0

0

0

ti

0

0

0

Dobânzi la depâiMe și disporiibiiităV păstrate ’n contul trezorerie

30 03 04

0

n

D

0

Q

fi

0

DotJănz- la opeațiunile de leasing

30.03.05

u

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL V SUBVENȚII .cod 40.03*40 20+ 40.3(7

10

0

0

0

0

D

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pieț și tarii

40.03

0

0

0

D

D

n

0

0

•\NFX \ L A HLL. r , :

Subvenții oaniru uunioer-sares creșterile* neprovizJonate ale prețurilor

40 20

0

0

u

0

0

0

Alt* subvenții

40.30

Q

0

0

0

0

,c

a

a

TITLUL V FONDLRI OF RE7ERVĂ icud 60.04)

50

0

u

0

n

0

0

0

0

Fond de re?er/ă bugetara Is discuți? ai.tarisțilui locale

50.04

0

a

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ’NTRE UNITĂ} ALE ADMINISTRAȚIE

FUSLICE (cod 51.01)

51

0

0

0

0

u

V

0

u

Tranalerpp curente (coc 51.01.0**51.21.03*51.01.05+

51.0114+51.01 15+51.01 24+51,01.28+61-01.31+51 01.32+51.0’ 49 ♦

51.01.46*51.01.49)

51.01

a

o

0

a

•î

U

fl

a

g

Trgnstfc-un către nstttufll publ cb

51 m oi

0

0

p

0

0

0

Acțiuni de sănătate

51.0» 03

0

a

0

0

CI

a

0

0

Finanțarea aere porturilor de irreres local

51 01.05

a

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din hugeiMe consfliUor județene pentru finanțarea

centrelor dn a pentru

nmlAd.a mniiiilu

51 01 M

0

0

u

0

0

0

a

0

Transferuri dir. bugetele locale pentru instituțiile de asistentă

$0- ala pentru

persoanele cu hand.csp

51 01 *5

0

0

0

0

a

ș

0

0

Transferuri din bugetele con3.lnlor locale șt județene pentru acordarea unor ajutoare

r^tre unitățile adnlnistrailv-tenicriaiu ir situații rin extreme

51.01.24

a

ft

p

*

0

u

p

D

-i raiRjuuu pnwiu «jnrrwny utt j^ yuwi wjjuw ji± wroiaiH

pentru persoanele

atlete in concediu pentru creșterea copilului

51.01 26

0

0

a

0

0

0

O

Transferuri privind contribuții dc sânâta’e centru persoane beneficiare de ajutor sodai

61.01.31

0

a

0

0

0

0

Q

o

Reabilitarea termica a d3dintor rin locuit

61 01.32

D

0

0

0

c

0

0

0

firarfarea unităVlur de

a*.stanță medico sociale

51.01 59

0

0

D

n

n

0

0

0

rjirenie din domenim sănâiațu

51.01.40

P

0

8

0

0

0

8

0

agneote

51 01 4S

0

0

a

0

o

0

0

0

TITLUL V'l AlTF TRAMSf-fcftURI (COd 55 02i

55

0

0

0

u

u

u

a

(1

6 Transferuri curanrBîn străinătate (către orearozațn tniernaiionaleXcod 55.02 01 ♦ 56.02,04)

55.02

0

0

o

o

0

0

n

p

ConîribuȚiI șl cotizați, ia ufțgantsme inlemaflcnafe

55.02.01

n

0

n

0

a

0

0

0

A,re Iranslerun ourente în strâinătatE

56.02.04

0

0

0

0

c

0

0

0

TITLUL X ASISTENȚA SOCIALĂ [cori 57.DZJ

57

voooo

110000

100000

IDOOOO

32352

62352

a

62352

Ajutoare «poale (cod 57.02.01 la Ș 7,02.04)

57 02

110000

110000

100000

100007

62352

62352

0

(52362

Ajutoare nodala in numerar

57.U2.01

fi 0000

110000

10CXXXJ

100000

62352

82352

0

62352

Ajutoare scoale in naturâ

57.02 02

0

0

0

u

0

0

a

a

Trdieie de creșâ

57 02.03

0

0

0

0

0

n

o

0

Tichefe cadou aocrdate oentru chelii-lei1 sociale

57.02 04

0

0

0

0

a

0

0

0

’ ITLUL XAlTE CHELTUIELI (Cod

59 O5 *59.02+59 08*59.11+59 12+59.15+59 17+59.22+60.26*S9 30)

39

0

0

p

0

0

0

p

rj

Burse

5901

0

0

li

0

0

0

a

0

Ajutoare pentru daune oro vomate de cslamhâVIe naturale

59 02

0

0

Q

0

Q

0

a

a

Programe pentru tineret

59.08

0

0

IT

0

n

0

0

Asociații și fundații

59.1T

0

Q

0

D

0

0

a

0

Susținerea cultele»

59.52

0

0

0

0

a

n

d

D

Contnbuții la salarizarea persona ului neelencal

50.15

0

0

D

0

0

a

0

0

Jespaguoiri rJv.ie

50 17

0

0

o

0

0

0

a

0

Acțiuni cu caracter științe și soLiakcultural

59 22

0

0

0

0

o

0

a

a

Sume aferente plății creanțelor saianaie

5825

0

0

0

0

0

o

0

A

Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea

59.30

0

0

0

0

o

U

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 8C+81)

70

0

Q

0

a

0

0

0

’ ITLUL XV IMPRUMUTUR [coc 30.03+ 50-301

30

0

u

PJ

0

0

0

D

0

împrumuturi perw,, insttrutii și servicii publice sau achvitât’

finanțate

Integra, din venituri proprii

80.03

0

0

n

n

0

a

0

0

AiJe împruinu'.un

80 30

0

n

0

o

0

o

U

u

TULUL XVI RAMELRSĂR. Ut CREDITE (COC 01.01*81.02)

51

0

0

0

n

0

0

a

0

Rambursări de credita zirteme (nnri 61.D1.C1 -51.01.02+8" 01.D5^

31.01

0

0

u

0

0

0

o

0

RarnUuisân de crerii’B exte^e contractate de ordonatorii de ere

81 01 01

0

0

0

rj

0

0

0

Ramtiirrîiari de credite externe dm fondul ae garantare

Bl 01.02

0

0

0

0

Q

0

n

Ramhursân ne credite aferente datorie* publico exreme» locale

81.01.05

fl

0

0

0

0

£

0

0

□rierențe de cure aferente dater.e» publice exlemg

3i 01 06

0

0

0

0

0

0

6

a

R3rnfcersăn de rredile interne (coa 31.02.0’ «81.02.V2* 31 02 Of»)

31.02

0

0

a

0

0

n

0

n

Rambursări de credite intern® qarantate

81 02 01

n

0

0

0

V

0

0

0

Diferente de curs aferenta datonei publice niemn

51.07.02

0

D

3

0

0

a

Rainoursâr de crecite afererte oatsr el publice inieim. ocale

R1.02.05

0

U

0

Q

2

a

H

PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN'I PRECEDEN”! Șl RECUPERATE ÎN ANUL CUREN (cod 85)

IM

0

0

6

-1315

-1315

-1315

u

ti

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA IE ÎN ANII PRECEDENT SI

RECUPERATE ’N ANUL CUREN» -cod B5.01)

85

0

n

a

-1315

-1315

-1315

ti

ti

-’lăV efectuate in ara* precedenti și racxiperate Tri unui curent

85.01

0

0

0

-1315

1315

-1315

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 *-55*56*70*84)

22204X)

222000

222000

222000

0

0

0

a

TTTlUl V' TRANSFERURI ÎN'RE IJNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI

PU3LICE (cod5i 02}

51

2220VO

222000

222000

222000

-

ti

u

Transferuri de capital [cod 51 02.12* 5’ 02.28*

51.02

222000

222000

222000

222000

0

ti

0

0

Trarrsfemri pentru îrranțare? i"vesrn1ilcr la spitale

51.02.12

222000

222000

222000

£22000

0

0

0

0

Transferuri din bufetele 'ocale pentru inanțarea cheltu»t'itor ce capital din domeniul

sănătăți

51,02 26

0

n

a

Q

0

0

o

o

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

n

0

0

a

0

0

0

a

A Transferuri Iroeme (cod

5&tMl»»5e0i OWaS5.01.10*56 01.1?*

£6.'i 13+55.01.15*55.01 13+55 0125^5.01 42*55,0154 L

55 01

u

0

0

0

a

0

0

0

Programe cu finanțare rambursebiia

55.01 03

0

0

o

0

0

a

ti

0

Programe PHARE șt sile program? ai finanțare neramburaaaiM

55.0? 06

0

u

JJ

6

D

0

0

’rwțritae '5PA

55.01 0Q

0

0

0

0

0

0

ti

0

Programa 3APARD

55.01.10

0

D

0

0

0

0

0

0

investiții ale agenți.or eco^om-c; ai capital je stat

55.01.12

n

0

u

0

0

0

0

0

Pmgrame dt dezvoltam

65 01.13

0

0

0

0

0

0

a

Fond Român de Dezvoltare Soda»?

55.01.15

0

0

0

0

0

o

0

0

Alte transferuri Curente interna

55.01 ia

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neellgibtfa ISPA

•S5 01.28

0

0

0

0

0

n

0

0

Transferuri din cugetul local cAirș asociațiile zc dezvoltară

fniBrcvmunitarS

66 01.42

0

o

0

0

0

a

ti

ti

Transferuri pentru aShtâares obligațiilor restante ale centrateinr

de lannoKuare

55.01.54

0

0

c

0

u

w

ti

HCL.M -VP

TrthU VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMSURSABILE țFEN) POSTADERARE {cod 56.0» 's 58.05*5£L07-56.0fi+56 15 la 56 1B|

56

0

0

0

a

a

a

a

0

Prugrame din Fnndul European de Dezvoltare RagionalA (FEDRJ

i'roa

56.01X11 »a6$.G1.03)

58.01

0

0

0

0

0

n

0

Finanțarea naționale

56 01 01

u

0

u

0

a

n

0

0

«nanțawa externa ••cramourMCilâ

56.01.02

0

0

0

0

-

0

0

0

Chaiuiai i'ueligiWle

56,01 03

0

a

0

0

0

0

0

0

PRjyiamodin Fondul Social European (FSfc; (COd 56 02.01 la 56.

56.02

0

u

0

u

0

a

0

n

Finanțarea raionala

56.02.0i

D

0

0

0

n

0

0

0

Finan|c*ea extern* naramdu'sab la

56.02 02

0

0

0

a

c

0

0

0

Coeiîuiell neeligiolte

56 02.63

0

0

0

0

0

n

o

0

Programa din Fondul de Coeziun£(FCi (5603.01 la 56.03.03)

56,03

0

0

a

0

0

c

0

0

Finanțarea națională

56.03 01

0

u

0

1)

Q

0

0

Finanțarea setema nerembursabits

56.03.02

0

0

0

n

0

0

0

0

Chellu.eii neeliqlblie

56.03.03

0

0

a

0

0

a

0

Programe cin Fondul Evrooean Agr col -e Dex voltane Rurale

(FEADR)

(cod 56.04 01 la 56.04.C3I

56.04

0

n

0

a

0

0

0

u

Finanțarea națională

56.04.01

0

a

0

3

D

0

0

a

Finanțarea externă nerambursabi 1

56.04.02

0

0

D

0

0

a

0

o

Cheltuieli neei.gibi.e

56 04.03

0

0

CI

0

a

D

0

0

Programe din Fnndul European pe/inu Pescuit (FEP) <cnd

56 05.01 la

56.05.031

56.05

a

0

fi

0

n

n

B

Plantarea națională

55.C5 01

0

0

0

0

0

0

0

u

Finanțarea externă neram&UfFabiia

56.D5.02

0

a

a

0

0

Cheltuieli neeligtrilft

56.05.03

0

0

c

o

0

a

Programa Instrumentul de Asistență seritiu Prejriftrara (IPA) (cod

56.07 01 ia 56.07.03)

56.07

0

a

a

0

0

0

0

n

Rnantaraa națională

56.07.01

n

n

n

0

0

u

0

o

Finanțat eo extern* nerainborsabi,’

56.07 02

0

0

o

0

u

0

0

0

Cbaftulpll nmiigibiiti

56.07 03

0

0

0

0

0

0

0

a

Programe Instrumentul European ce Vsc'nsigte și Partener?»

(ENPî)

(cod 3o 08 01 .ă 56.08 0.3)

56.06

0

fl

0

a

0

n

a

n

w

Finanțarea națională

56.08 01

0

0

0

0

Q

0

n

0

Finanțarea externa nerambursabl â

56 08.02

0

0

0

0

0

0

0

XI

Cheltuieli neeilpihjiE

56 08.03

0

0

0

0

0

a

Q

Alte programe comunitare finanțata în zencsca 2007-2012 [cod 56 15.01 'a 56.'6 03'»

56.15

0

u

0

0

0

0

0

0

Finanța» ea națională

56.15.01

0

0

0

Q

0

a

0

n

Frantarea externă nerambursaGIlâ

56.15.02

n

0

0

n

n

,T

0

0

Chetfuiaii nevliyibile

56.15 03

0

n

a

0

p

0

0

0

AJtb facilitați șt instrjmanre postedcrarc [cod 56.16.01 a 56.18.03)

56.’6

0

a

0

0

u

D

0

rman’araa naționala

5b. 16.01

n

0

0

n

0

0

u

0

Anartsrea externă nenrr.hureab-i»

56 16.02

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neellglb le

56.16.03

0

0

0

R

0

fc

a

a

Mecanismul flnanoar SEE ( coc 56.17.0’ ia 56.1 F/J3)

56.17

0

0

0

0

0

V

0

0

Fnânțarea naționatâ

56.17 01

0

0

n

0

0

0

0

Finanțarea externe neramtxirsabMȘ

58.17.02

0

D

0

d

o

0

u

0

Chailuieii naeti^ibile

56.17.03

0

0

0

u

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Econoipluă Și Dezvrllare Du.athJa (cod 56 «6.01 la 56 18 03)

56 16

0

0

o

0

u

A

O

<1

Finanțarea națională

56 18 01

0

S

a

0

0

u

0

Fnanțanea externă nerambursaoilă

56.18.02

0

0

0

1

0

0

0

0

Cheltuieli reeiig bite

56 18.03

0

0

0

n

a

D

0

CHELTUIELI DE CAPITAL [[cod 71+72+751

70

0

0

0

0

0

Q

n

TITLUL XII. ACTVE NEFINANCIARE (COO 71 0* ta 71.03»

71

0

0

0

D

0

o

D

0

Active fi*o (cod 71 01.01 a 71.01.03*71.D1.3G)

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71 01.01

O

0

0

0

c

0

0

D

Maș'tv. echipamente și mijloace de transccn

71.01.02

0

0

0

0

n

0

0

D

Mobuier. aparatură birotică și alte acove ocrpo-a'e

71.01.03

0

0

o

0

o

a

0

Alte active ăx»

71.01.30

a

0

0

0

0

0

0

0

Stocuri (tod Z1.02.0n,

71.C2

0

0

u

0

0

0

0

0

Rezerve de sfat ți ce roooilizare

71.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Repantl capitale aferente acilvflipr’txK

71.03

n

0

a

6

2r

0

a

O

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (ttxl 72.01)

72

0

a

0

0

U

0

c

0

Active financiare .wd 72.01 01)

72.01

0

0

D

0

0

0

0

li

Parrcioare la capitalul social al societăți ur comerda a

72.01.01

0

0

n

0

a

0

0

0

TTLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVO TARE

76

ti

0

n

0

0

0

0

0

hlAii t“fc-k.iLait IN ANi* kk^udeni și RtsCuPEKAit in

ANUL

CtlHFNT rrnri AS.i

84

â

0

â

0

a

țy

0

0

IBll M


££/


TTTLUL XW =>LĂȚ' EFECTUATE In ANII PRECEOEWȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 65.01)

85

0

0

0

n

0

0

0

0

Plat? efectuate in anii prececenb și recuperate in anu< «unetll

35.0’

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

'0

3

0

n

0

u

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

II    II    II    III.
ON-IRASEMNEAJ/.A

SF.CRE.lAR

MARCEL-A ENACffC


Anexa 71

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTTIJȚ1ILOR PUBLICE - ChekutoK la data de 30.09.201Î

Cod 21 Capitol 67.02    -<ei-

DENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod

indicat

or

C recite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Anga/aitrenlv

legale

Plat

efectuata

Angajarrenre legala de plătii

cteftufen

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

s

7=5-5

a

TOTAL CHELPJIELHSECȚIUNEA

DE FUWCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

29412000

29412000

23917200

23917200

23126076

23126076

0

18541924

IUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

29412000

29412000

23917200

23917200

23126076

23126076

0

18541924

CHELTUIELI CURENTE (10+20+3

01

29412000

29412000

23917200

23917200

23126076

23126076

0

18541924

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONi

10

8

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuuli sslanale in bani ( cod

10.01

0

0

0

0

o

0

D

0

Salarii ae bază

ICJQ1.C

a

0

0

0

0

0

0

0

Salarii oe nem

icjOi.c:

0

0

0

0

0

0

0

0

indemnizație de conducam

școi.o:

a

0

0

0

0

0

0

0

Sccrns vechime-

1 3 •Ul.w'

0

0

0

0

0

0

0

0

Spahii peniru condiții da munce

IC .01. Dl

0

a

0

0

0

0

0

8

Aite scoruri

10.01. O

0

0

0

9

0

0

0

0

Ore î-JC'lmentare

ic. oi,:

0

0

0

0

0

0

0

0

Fund de prernn

iQ.Q1.3i

0

0

0

0

0

0

0

8

Pnma ae Vacanță

• 0.01.0!

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond parau posturi ncupare ixir

10 01 11

0

0

0

a

0

u

u

Fond aferent piel i cu orc

10.01.1

0

0

0

0

0

0

0

0

IndemrteaU' pielite unor cersoan

10.01.1;

0

0

0

0

a

0

0

a

Indemnizații de deeqare

io.c-1 i:

D

0

0

0

a

0

0

a

indemnizații ria cotașam

10.O1.T

0

0

0

0

a

0

0

a

A’occiii peiilfu uanspurtbl la și d

h o.oi.T

0

0

0

0

0

D

0

0

AlpfflW penlnj toccințe

ta.ot.ii

0

0

0

0

a

0

0

0

Arte drepturi saiariaie ir. Dani Il0.01.3l

0

0

0

Cheltuieli salariate rn natură ( co

10.02

0

0

0

î-chele de trasa

I0.02.0

0

3

0

Norme de hrană

10.02.rz

a

0

0

Umfonne    ipauiein uU^ak-ll0.02.0!

0

0

0

Locutnia de serviciu fotostă de gt 0.02.0-

a

0

0

Trsnsporttn '2 §• de ia tocul de r

“io. 02.0:

0

0

0

Ti chete de vacanță

10.02.0i

0

0

0

Alte drepturi salariate în natură

ll 0.02 31

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03

10.03

0

D

0

nonrnourii de asigurări sorta1 e d

I0 03 0

0

0

0

Contribuții de aaiyurwi de șui ne.

10 03 0!

0

0

0

Co itrteuui de asigurări sorta.e d

10.03 Oi

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru at

10 03 CM

0

0

0

Primede ascurare de viată cla1

10.03 01

0

0

0

ConinbutJi pentru corcolii și md

'io 03.0ti

a

0

0

20

24557000

24557000

19240000

Sunuri și servicii (cod 20.01.01!

20.01

17000000

17000000

14000000

Furmtur d* birou

>0 0< 0

a

0

0

Matenate pentru curățenie

M3.0' ,0i

0

0

0

încălzit, iluminat și fortâ momea

R0.01 oi

0

0

0

Apă. anal ș salubrrtate

!0 0' 04

0

0

0

CarDL-rami și lubnfianțl

îOO-.Oi

0

0

Q

Piese de schimb

50.01 ,0fl

a

0

a

Transport

20.01.o^

0

0

0

Poștă, teiecomumcatii ~ad 0, tv.

2C.01.0^

0

0

0

cu caracter funcțional

0

0

0

Alte bunuri șl servicii centru în in

îC.0l.3<

17000000

17000000

14000000

Reparații curente

20.02

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01*20.0302)

20.03

0

0

0

Hrana pentru oameni

50.03.0

0

0

0

Hrana pe-tru animate

50.03.0!

0

0

0

Medicamente și materiale sanl*ad

20.04

B

0

D

Medicamente

20 04 0

D

0

0

Materiale sanitare

IU.04J5!

0

0

0

Raactv

>0.04.0!

0

0

0

De&nfcctanți

B0.04.C-

0

0

0

20.05

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05 0

0

0

0

Lenjerie și accesorii de pai

E0.05.0!

0

0

0

Ahp nhiectA de inventar

20.05^1

0

0

0

0

0

a

0

Q

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

D

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«

0

0

0

1924000(1

13996576

18996576

0

14412424

14000000

12-940160

13940160

0

11452664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

a

0

0

e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

o

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

14000000

13940ISO

13940160

0

1345Z864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

0

D

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

214360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

214360

Dspiasăn detașări. transferări (<

20 06

0

0

0

Sfepiasări iniame. aeteșari. iran*

KU.06.0

0

0

0

Demasan în străinătate

îc.06 o;

0

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

0

a

Cerce rare-dezvottare

20.10

D

0

0

Cărți, publicații și materiale docu

20.11

0

0

0

Consultanța și expertiză

20.12

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

0

0

Protecția muncii

20.14

0

0

0

Muniție. Furnituri și armament de

20.15

0

0

0

Studii și cercetăr

20.15

0

0

0

PlâV pentru finanțarea patrimonii

20.1B

0

a

0

20.20

0

0

0

Metcoroiogie

20.21

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domenii

20.22

0

0

a

Fravanirefe și combaterea inunde

20 23

0

0

0

20.24

0

0

0

Comise. =ne ș arte costuri afereE3^4.C

0

0

o

Comisioane și alle cx>5tur afGre£0.24.0î

0

0

0

Stab»i'rea nscolu* «X țară

2O.2X.D:

0

0

ChoKuieli judiciare șt