Hotărârea nr. 26/2013

HOTARARE PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNOR SUPRAFETE DE TEREN AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA CATRE UAT - ORAS NAVODARI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea Municipiului Constanța, către UAT Oraș Năvodari

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de_18.02.    2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 12213/28.01.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.12210/28.01.2013 ;

Având în vedere adresa Direcției Programe și Dezvoltare înregistrată sub nr.5401/15.01.2013;

Ținând cont că prin Acordul de parteneriat nr.20773/30,05,2011 aprobat prin H.C.L. nr.109/14.03.2012 privind modificarea art.l și art.2 din H.C.L. nr.114/2011 privind aprobarea proiectului și parteneriatului între UAT Municipiul Constanța și UAT Oraș Năvodari pentru proiectul "îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari" municipiul Constanța îndeplinește calitatea de partener fără obligații financiare, participând doar ca facilitator în cadrul procesului de implementare a proiectului și beneficiar final al unei infrastructuri modernizate;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 3535/04.12.2012.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" si art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1—(1) Se aprobă darea în administrare a suprafețelor de teren aflate în domeniul public al UAT Constața către U.A.T Oraș Năvodari în vederea aducerii la îndeplinire a proiectului "îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari", după cum urmează:

-teren în suprafață de 282 mp, situat în Mamaia, Bd. Mamaia, Zona Mamaia Nord C.F.228849, nr. cad. 228849;

-teren în suprafață de 12251 mp, situat în Mamaia, Bd. Mamaia, teren intravilan drum,C.F. 162377, nr. cad. 116796;

-teren în suprafață de 531 mp, situat în Mamaia, teren intravilan, C.F. 154075, nr.cad. 114970.

Art. 2 - (1) Suprafețele de teren vor fi date în administrare pe toată durata de implementare a proiectului respectiv perioadă cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului adică 24 de luni;

(2) Durata de implementare a proiectului se poate prelungi cu o perioadă de maxim 6 luni, o singură dată pe parcursul implementării contractului de finanțare la solicitarea beneficiarului, respectiv UAT Oraș Năvodari, în conformitate cu prevederile art.18 din Contractul de finanțare nr.3535/04.12.2012;

Art. 3 -Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a UAT Constața și UAT Oraș Năvodari.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre UAT Oraș Năvodari, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Popescu Raducu

aducu

CONSTANȚA

Nr26/18.02.2013

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040 - 41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA