Hotărârea nr. 256/2013

HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE CONSULTANTA JURIDICA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI CONSILIUL LOCAL CONSTANTA IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA IN LITIGIILE PRIVIND FIN.CO.GE.RO SPA AFLATE SAU CARE SE VOR AFLA PE ROLUL INSTANTELOR DE JUDECATA

qONSTAN^ românia î .1 JUDEȚUL CONSTANȚAHOTĂRÂRE


privind achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, Primarului Municipiului Constanța și Consiliul Local Constanța în fața instanțelor de judecată în litigiile privind Fin.Co. Ge. Ro. SPA aflate sau care se vor afla pe rolul instanțelor de judecată

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Qj.    ■


Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 124597/30.09.2013 raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr.124600/30.09.2013.

Având in vedere prevederile OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36 alin.3,alin.4 lit.a, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță juridica, asistență si reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța, Primarului Municipiului Constanța și Consiliul Local Constanța în fața instanțelor de judecată în litigiile privind Fin.Co. Ge. Ro. SPA, aflate sau care se vor afla pe rolul instanțelor de judecată.

Art.2.Consiliul Local Constanța împuternicește pe Primarul Municipiului Constanta, să stabilească onorariul avocaților și să semneze contractul.

Art.3.Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală-Serviciul Juridic, precum si Instituției prefectului județului Constanța, spre știință,

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri


Constanța
/ ^-^.2013