Hotărârea nr. 253/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL -CONSTRUIRE IMOBIL P+1EHIPERMAGAZIN, AMENAJARE PARCARE AUTO, STAND FAST FOOD, RACORD STRADAL ACCESE PARCARE, TOTEM PUBLICITAR SI SOLUTIE TRAFIC INTERSECTIA BD. AUREL VLAICU SI STR. CAMPINEI, BD. AUREL VLAICU SI STRADA CAMPINEI, BD. AUREL VLAICU NR. 28, 30, 36, 52, TEREN STUDIAT IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 32.000 MP, PROPRIETATEA S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE SI PROPRIETATEA PUBLICA

ti

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Construire imobil P+1E hipermagazin, amenajare parcare auto, stand fast food, racord stradal accese parcare, totem publicitar și soluție trafic intersecția bd. Aurel Vlaicu și strada Câmpinei, bd. Aurel Vlaicu nr. 28, 30, 36, 52, teren studiat în suprafață de aproximativ 32.000 mp, proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., persoanelor fizice și juridice și proprietate publică

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 123423/26.09.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.122236/25.09.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., înregistrată sub nr. 122236/24.09.2009;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit"c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -Construire imobil P+1E hipermagazin, amenajare parcare auto, stand fast food, racord stradal accese parcare, totem publicitar și soluție trafic intersecția bd. Aurel Vlaicu și strada Câmpinei, bd. Aurel Vlaicu nr. 28, 30, 36, 52, teren studiat în suprafață de aproximativ 32.000 mp, proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., persoanelor fizice și juridice și proprietate publică, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Terenul în suprafață totală de aproximativ 32.000 mp compus din: teren în suprafață de 13 750,875 mp conform acte și 13 751 mp conform măsurători cu nr. cadastral 200985 este proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., conform Protocol de transfer cu titlu gratuit din 01.07.2002 și Decizie civilă nr. 96/04.02.2002; teren în suprafață de 4242 mp conform acte și măsurători cu nr. cadastral 229987, situat pe bd. Aurel Vlaicu nr. 52, lot 2, dezmembrat în lotul 2/1 cu o suprafață de 3301mp, având nr. cadastral 235946 și lotul 2/2 cu o suprafață de 941mț, având nr. cadastral 235947 înscrise în Cartea Funciară nr. 229987 conform încheierii nr. 27610/2013 eliberată de OCPI Constanța este proprietatea S.C. UTILNAVOREP S.A., conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 917/2013 lâ\Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel; teren în suprafață de 750 mp conform acte și 774 mp conform măsurători cu nr. cadastral 212338 înscris în Cartea Funciară nr. 212338 conform încheierii nr. 72143/2012 eliberată de OCPI


Constanța, teren în suprafață de 750 mp conform acte și 735 mp conform măsurători cu nr. cadastral 226630 înscris în Cartea Funciară nr. 226630 conform încheierii nr. 72148/2012 eliberată de OCPI Constanța și teren în suprafață de 557 mp conform acte și 544 mp conform măsurători cu nr. cadastral 218610 înscris în Cartea Funciară nr. 218610 conform încheierii nr. 72154/2012 eliberată de OCPI Constanța sunt proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., conform contractului de schimb autentificat sub nr. 159/2012 la Biroul notarului public Ion Cătălina Mihaela, diferența până la aproximativ 32.000mp fiind proprietate publică și a persoanelor : fizice și juridice

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_    . consilieri din 27 de membri.

PREȘEDIN---------- .    CON    EAZĂ,^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr.122236/25.09.2013

Urmare solicitării adresate de S.C. TAR DECIROM S.A. și S.C. UTILNAVOREP S.A. privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-Construire imobil P+1E hipermagazin, amenajare parcare auto, stand fast food, racord stradal accese parcare, totem publicitar și soluție trafic intersecția bd. Aurel Vlaicu și strada Câmpinei, bd. Aurel Vlaicu nr. 28, 30, 36, 52, teren studiat în suprafață de aproximativ 32.000 mp, proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., persoanelor fizice și juridice și proprietate publică

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafață totală de 32.000 mp compus din: teren în suprafață de 13 750,875 mp conform acte și 13 751 mp conform măsurători cu nr. cadastral 200985 este proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., conform Protocol de transfer cu titlu gratuit din 01.07.2002 și Decizie civilă nr. 96/04.02.2002; teren în suprafață de 4242 mp conform acte și măsurători cu nr. cadastral 229987, situat pe bd. Aurel Vlaicu nr. 52, lot 2, dezmembrat în lotul 2/1 cu o suprafață de 3301mp, având nr. cadastral 235946 și lotul 2/2 cu o suprafață de 941mp, având nr. cadastral 235947 înscrise în Cartea Funciară nr. 229987 conform încheierii nr. 27610/2013 eliberată de OCPI Constanța este proprietatea S.C. UTILNAVOREP S.A., conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 917/2013 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel; teren în suprafață de 750 mp conform acte și 774 mp conform măsurători cu nr. cadastral 212338 înscris în Cartea Funciară nr. 212338 conform încheierii nr. 72143/2012 eliberată de OCPI Constanța, teren în suprafață de 750 mp conform acte și 735 mp conform rnăsurători cu nr. cadastral 226630 înscris în Cartea Funciară nr. 226630 conform încheierii nr. 72148/2012 eliberată de OCPI Constanța și teren în suprafață de 557 mp conform acte și 544 mp conform măsurători cu nr. cadastral 218610 înscris în Cartea Funciară nr. 218610 conform încheierii nr. 72154/2012 eliberată de OCPI Constanța sunt proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., conform contractului de schimb autentificat sub nr. 159/2012 la Biroul notarului public Ion Cătălina Mihaela, diferența până la aproximativ 32.000mp fiind proprietate publică și a persoanelorlor fizice și juridice

SITUAȚIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din UTR 9, subzonele ZRCB3 și ZRCM2 conform PUG

Folosirea actuală a terenului - construcții, locuire, drumuri, curții contrucții. Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularități ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafață de aproximativ 32.000 mp, se află în municipiul Constanța.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune : păstrarea parcelarului existent și a amprizelor străzilor adiacente, modificarea/ diversificarea funcțiunilor aprobate si a indicatorilor urbanistici, modificarea amplasării construcțiilor față de aliniament Proiectul propune amenajarea locurilor de parcare necesare in interiorul proprietății, fără afectarea domeniului public, soluție trafic intersecția bd. Aurel Vlaicu și strada Câmpinei si reglementare accese prin loturile de la bd. Aurel Vlaicu, conform plan aviz circulație

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Amplasarea față de aliniament (art. 23) - cf. plan reglementari

înălțimea construcțiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent cf PUG = 50%-85 %    C.U.T. existent cf PUG = 2,4-3

P.O.T. propus = 60%-90 %    C.U.T. propus = 3

Documentația prezentată conține Piese desenate

-    încadrare în zonă

-    Situația existentă sc. 1:500

-    Regimul de proprietate sc. 1:500

-    Reglementări urbanistice sc.l:500

-    Reglementări edilitare sc. 1:500


Piese scrise

-    Regulament local de urbanism

-    Memoriu justificativ

-    Certificat urbanism nr. 2047/2013

-    Aviz de oportunitate 2013

-    Viză cadastru 313/110263/2013


RAJA nr. 346/7924/2013    - Aviz Mediu nr. 9069RP/2013

ENEL ELECTRICA nr. 90557459/2013 - Aviz D.S.P.J. CTA nr. 141110/2013

-    ROMTELECOM nr. 1004/2013

-Aviz SC Oii Terminal CȚA nr.10517/2013

-    Aviz Comisia de Circulație nr. A/4078/2013

-    Aviz C.F.R. SA nr. 7,2/2449/2013

-    Aviz CJC nr. 18135/2013


-    CONGAZ nr. 417B/2013

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal -Construire imobil P+1E hipermagazin, amenajare parcare auto, stand fast food, racord stradal accese parcare, totem publicitar și soluție trafic intersecția bd. Aurel Vlaicu și strada Câmpinei, bd. Aurel Vlaicu nr. 28, 30, 36, 52, teren studiat în suprafață de aproximativ 32.000 mp, proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., persoanelorlor fizice și juridice și proprietate publică

ARHITECT ȘEF,

Arh. LUIZA ELENA TĂNASE


ȘEF SERVICIUGEORGIANA SOARE


ÎNTOCMIT,


Insp. ELENA EHIMOV