Hotărârea nr. 252/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE ANUL 2014

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2014

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 02.10.2013;

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 123056/26.09.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

raportul nr. 114220/05.09.2013 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală,

raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, aparărea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

avizul favorabil nr. 114231/05.09.2013 al Sindicatului Liber al Salariaților din Administrația Publică Locală Constanța,

adresa nr. 123058/26.09.2013 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr.    ,

Văzând prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.7.660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

republicată ;

H OTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, repartizate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)    108 numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici

b)    214 numărul maxim al funcțiilor publice vacante care vor fi ocupate prin recrutare

c)    108 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate în vederea promovării

d)    108 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării în vederea promovării

e)    numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice de execuție pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale este stabilit astfel:

*

Funcția publică

Nr.

maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

secretar al consiliului local

1

1

0

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

13

10

3

director executiv adjunct în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

8

8

0

șef serviciu

42

35

7

șef birou

7

5

2

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

Total categoria funcționari publici de conducere

72

60

12

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

0

auditor clasa I grad profesional principal

3

3

0

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

0

consilier juridic clasa I qrad profesional principal

7

7

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

6

5

1

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

5

4

1

consilier clasa I qrad profesional principal

5

4

1

consilier clasa I grad profesional superior

36

36

0

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

inspector clasa I qrad profesional asistent

49

47

2

inspector clasa I grad profesional principal

89

87

2

inspector clasa I grad profesional superior

99

98

1

Funcții publice specifice clasa I

118

77

41

Total funcții publice clasa I

420

371

49

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

11

11

0

Total funcții publice clasa II

12

12

0

Referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

Referent clasa III grad profesional asistent

5

4

1

Referent clasa III grad profesional principal

21

21

0

Referent clasa III grad profesional superior

40

39

1

Funcții publice specifice clasa III

166

15

151

Total funcții publice clasa III

232

79

153

Total funcții publice execuție

664

462

202

Total funcții publice

736

522

214

ART. 2 - Planul de ocupare a funcțiior publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru anul 2014, va cuprinde următoarele :

a) Număr de funcții publice rezervate în vederea promovării în grad- 108

posturi

-    consilier juridic clasa I grad superior - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de consilier juridic clasa I grad principal)

-    consilier juridic clasa I grad principal - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier juridic clasa I grad asistent)

-    consilier clasa I grad superior - 4 posturi ( se reorganizează 4 posturi de consilier clasa I grad principal)

-    consilier clasa I grad principal - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier clasa I grad asistent)

-    inspector clasa I grad superior - 32 posturi ( se reorganizează 32 posturi de inspector clasa I grad principal)

-    inspector clasa I grad principal - 29 posturi ( se reorganizează 29 posturi de inspector clasa I grad asistent)

-    referent clasa III grad superior - 5 posturi ( se reorganizează 5 posturi de referent clasa III grad principal)

-    referent clasa III grad principal - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de referent clasa III grad asistent)

-    referent specialitate clasa II grad superior - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent specialitate clasa II grad principal)

-    polițist local clasa I grad superior - 16 posturi ( se reorganizează 16 posturi de polițist local clasa I grad principal)

-    polițist local clasa I grad principal- 12 posturi ( se reorganizează 12 posturi de polițist local clasa I grad asistent)

ART. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 24

DE CONSILIERI DIN 27 DE MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,


Rasauteanu Costin Ioan


SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 252/02.10.2013

ANEXA 1

PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2014

Funcția publica

Nr. maxim

de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infiintate

Nr.maxim de

funcții

publice

supuse

reorganizării

Nr.maxim

de funcții publice rezervate

promovării

Nr.maxim

de funcții publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

13

10

3

0

0

0

0

3

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

8

8

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

42

35

7

0

0

0

0

7

sef birou

7

5

2

0

0

0

0

2

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

72

60

12

0

0

0

0

12

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

3

3

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

0

0

1

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

7

7

0

1

3

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

6

5

1

3

0

3

0

1

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

5

4

1

0

2

0

0

1

consilier clasa I grad profesional principal

5

4

1

2

4

2

0

1

consilier clasa I grad profesional superior

36

36

0

4

0

4

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

49

47

2

0

29

0

0

2

inspector clasa I grad profesional principal

89

87

2

29

32

29

0

2

inspector clasa I grad profesional superior

99

98

1

32

0

32

0

1

Funcții publice specifice clasa 1

118

77

41

28

28

28

0

41

Total funcții publice clasa I

420

371

49

99

99

99

0

49

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

0

0

1

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

11

11

0

1

0

1

0

0

Total funcții publice clasa II

12

12

0

1

1

1

0

0

Referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent clasa III grad profesional asistent

5

4

1

0

3

0

1

Referent clasa III grad profesional principal

21

21

0

3

5

3

0

0

Referent clasa III grad profesional superior

40

39

1

5

0

5

0

1

Funcții publice specifice clasa III

166

15

151

0

0

0

0

151

Total funcții publice clasa III

232

79

153

8

8

8

0

153

Total funcții publice execuție

664

462

202

108

108

108

0

202

Total funcții publice

736

522

214

108

108

108

0

214