Hotărârea nr. 251/2013

HOTARARE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA SĂ REALIZEZE PROCEDURA PREVĂZUTĂ DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANŢA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE, ÎN VEDEREA SELECŢIEI CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT;

H O T Ă RÂ R E

privind împuternicirea primarului municipiului Constanța să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 02.10.2013

- f

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.123347/26.09.2013, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei nr.3 Servicii Publice, Comerț, Agrement precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 123346/ 26.09.2013;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere H.C.L. nr.332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.c) precum si art.37, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se împuternicește primarul Municipiului Constanța să realizeze procedura prevăzută la art.5 alin.(4) Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța.

Art.2.Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanța precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. Adoptată de un număr de 24

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Rasauteanu Costin Ioan Constanța

Nr. 251 /02.10.2Q 13