Hotărârea nr. 25/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.712/12.12.2005 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A IMOBILULUI "SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE " CE CONSTITUIE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE UNITATII SANITARE PUBLICE

HOTĂRÂRE

Privind modificarea H.C.L. nr.712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului Local Constanța a imobilului "Spital clinic de boli infecțioase" ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și

transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de!8.022013.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău nr.13665/30.01.2013 raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.13663/30.01.2013;

Luând în considerare adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase nr.436/24.01.2013 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.11661/25.01.2013;

Văzând dispozițiile art. 861 alin 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c", art.123, alin.l și art. 115 alin 1 lit „b" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația pubiică locală,republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se aprobă modificarea H.C.L. nr.712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului Local Constanța a imobilului "Spital clinic de boli infecțioase" ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice, art.2, punctul 2 din anexă în sensul că:

-(1) Se aprobă preluarea din administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase în administrarea Consiliului Local a imobilului (teren + construcție) situat în Constanța, b-dul Ferdinand 100, în suprafață de 360,61 mp reprezentând "stația de clorinare a apei", conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-(2) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la alin.l, din administrarea Consiliului Local în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.712/2005 rămân neschimbate.

Art.3 - Predarea- primirea imobilului se va face prin Proces verbal de predare primire încheiat între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Primăria municipiului Constanța prin Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Consiliul Județean Constanța.

Art.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, SPIT Constanta, Consiliului Județean Constanța, în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de .consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Popescu Raducu

CONSTANȚA

NR- 25    / 18.02,2 013

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA