Hotărârea nr. 249/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “REABILITAREA ŞI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 01.10.2013,

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 118879/16.09.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției programe și dezvoltare nr. 118371/16.09.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere posibilitatea finanțării proiectului „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" prin intermediul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, se impune elaborarea documentației tehnico - economice (Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiect tehnic, Detalii de execuție, Documentație tehnică pentru Autorizația de construire ) pentru proiectul mai sus menționat;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 20256,02 mii lei, cu TVA, adică 4532,15 mii euro Din care C+M: 19040,06 mii lei, cu TVA, adică 4260,10 mii euro (1 euro = 4,4694, din 11.09.2013, cursul de schimb BNR)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții, Direcției gospodărire comunală și Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

Nr. 249    /02.10, 2013

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției: RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC - VAR I

In mii lei/mii euro la cursul

4.4694

lei / euro din data de

11.09.2013

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

12.96

2.90

3.11

16.07

3.60

TOTAL CAPITOLUL 1

12.96

2.90

3.11

16.07

3.60

CAPITC

■ ..    . 'u-u: I    .

TOTAL CAPITOLUL 2    j    53.63)    12.00|    12.87

66.50

14.88

CAPITOLUL 3 ■ Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

18.00

4.03

4.32

22.32

4.99

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

6.26

1.40

1.50

7.76

1.74

3.3

Proiectare si inginerie

95.00

21.26

22.80

117.80

26.36

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

111.74

25.00

26.82

138.56

31.00

TOTAL CAPITOLUL 3

231.00

51.69

55.44

286.44

64.09

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Lucrări de construcții

15025.12

3361.78

3606.03

18631.15

4168.60

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

7.53

1.69

1.81

9.34

2.09

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

O.OOl

0.00

0.00

0.00

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

15032.65

3363.47

3607.84

18640.49

4170.69

CAPITOLUL 5 ~ Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

255.65

57.20

61.36

317.01

70.93

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

90.23

20.19

21.65

111.88

25.03

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

208.83

46.72

0.00

208.83

46.72

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

459.68

102.85

110.32

570.00

127.53

TOTAL CAPITOLUL 5

1014.39

226.96

193.33

1207.72

270.21

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

8.94

2.00

2.15

11.09|    2.48

6.2

Probe tehnologice si teste

22.35

5.00

5.36

27.71    6.20

TOTAL CAPITOLUL 6

31.29

7.00

7.51

38.801    JL68

TOTAL GENERAL

16375.92

3664.02

3880.10

20256.021    ^4^32.15

Din care C + M

15354.89

3435.5T

19040.061^    4260.10

Sef Lucrare

ing. Cristian Viicu    ir»

\L

ț/^Dî rector

j \f î$2Im

u r / j */