Hotărârea nr. 245/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE PRECUM ŞI A CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE APĂ ŞI CANALIZARE “APĂ-CANAL CONSTANŢA” ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA OPERATORUL S.C.RAJA S.A. CONSTANŢA.

cosiTA\ românia


5 JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA |( CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare precum și a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare in unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare "Apă-Canal Constanța" in care își desfășoară activitatea operatorul S.C.RAJA

S.A. Constanța

Consiliulu Local al municipiulu Constanța, îrtunit ’n ședința ordinară din data de 18 .OS.2013;

Luând în dezbatere expune-ea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrata sub nr. 119190/17.09.2013, referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 119181/17.09.2013, raportul Comisiei nr.5- pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăți or cetățeanului, adresele Asociației de Dezvoltare intercomunitară „Apă-Cana!" Constanța nr.49431/06.04.2012 și nr. 118310/16.09.2013, hotărârea nr.27/09 .(X.2013 a Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomur tară Apă Cana Constanța;

Având în vecere prevederi e Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de a imentare cu apă și de canalizare;

In temeiul prevederilor art.36 a in.2 lit.d, alin.6 lit."a" pct. 14 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare unitățile admiristrativ teritoriale rrenb-e ae Asociație de Dezvoltare

Intercomunitară de aoă și canalizare “Apă-Canal Constanța* în care își cesfășoară activitatea operatorul S.C.RAJA S.A. Constanța, conlorrn anexei nr.l ce lace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă încheierea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre a!e Asoc ație de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare "Apâ-Cansl Constanța" și în care își desfășoară activitatea operatoru S.C.RAJA S.A. Constanța conform anexei nr.2 ce face parte integrantă C n prezenta hotărâre.

Ar..3 - Compartimentul pentru Comisiile de specia cate ale Consiliului loca va comunica prezente hotărâre Asociație de Dezvoltare intercomunitară „Apă-Canal" Constanța, Direcției Teh.n ic-Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Administrație Puolică Locală in vederea aducerii 'a îndeplin re, precum și, spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Rasauteanu Costin ioan

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


NR. 245    . 13.09.2015

Anexa Nr. I la I loiarrtnea Nr. 27 din 09.04.2013

REGULAMENT

al serviciului de alimentare cu apă și dc canalizare in iiniiățile □dniuiisiraliv-ieritoriale membre ale Asociației dc Dezvoltare [ntercomunitară de apa și canalizare "Apă-Caiial Constanta” și în care își

desfășoară activitatea operatorul IM.IA S.A, Conslanfa

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE....................................................................3

CAP. II - SIGURANȚA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ Șl DE CANALIZARE...................................................................................................13

SECȚII INEA I -DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ......................................................13

SECȚIUNEA A 2-A-ÎN DAI OR1RIL li PERSONALULUI DE OPERARE .........18

SECȚIUNEA A 3 A ANALIZA ȘI EVIDENȚA INCIDENTELOR Șl A VARJII..OR20

SECȚIUNEA A 4-A ASIGURAREA SIGURANȚE! DE PI INCȚIONARE A

INS IA TATII LOR....................................................................................................23

CAP. III - SISTEME DE ALIMENTARII CU APĂ Șl DE CANALIZARE..26

CAP. IV - SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ....................................29

SECȚIUNEA l DISPOZIȚII GENERALE..............................................................29

SECȚIUNEA A 2-A - CAPTAREA APEI..............................................................30

SECȚIUNEA A TA - TRATAREA APEI BRUTE...................................................32

SECȚIUNEA A 4-A - TRANSPORTUL AJ'EI PO. ABILE ȘI/SAI‘ INDUSTRIALE34

SI iCȚIlJNI - A A 5-A ÎNMAGAZINAREA APEI....................................................36

SECȚIUNEA A 6-A DIST R1BI. HA APEI POT ABILII ȘI.-S AU INDUSTRIALE.. 38 CAP. V - SERVICIUL DE CANALIZARE......................................................47

SECȚIUNEA I -COLECTAREA. TRANSPORTUL Șl EVACUAREA APELOR

UZATE DE LA I TJT.I7AT0RI............................ .... .'.........................................47

SECȚIUNI" A A 2-A - EPURAREA APELOR UZATE.............................................57

SECȚIUNEA A 3-A-EVACUAREA. I RATAREA ȘJ DEPOZITAREA NĂV1OI.I .RII O { PROVENITE DIN STATULE DL TRATARE A APEI BRL IE... 6-1 SEC;IUNEA a 4-a EVACUAREA: TRATAREA ȘI DEPO7.I. A Rh A NĂMOLURILOR PROVENI I'E DIN STAȚIILE DE TRATARE A APEI UZATE... 66 SECȚIUNEA A S-A - EVACUAREA APELOR PLUVIALE Șt DL SUPRAIAȚĂ DIN ÎNTRAVIIÂNUI. LOCALITĂȚI OR..........................................................68

CAP. VI - ÎNSTA1 AȚI1I.E/RFȚE.LELE INTERIOARE DL ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE.........................................................................70

CAP. VII DREPTURILE Șl OH I,!(î A ȚI 11 E OPERATORILOR Șl UTILIZATORILOR...........................................................................................71

CAP. VIII- INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Șl CALITATE................79

CAP. IX CONTRACTUL DE FURN1ZARE/PRESTARE ȘI UTILIZARE A

SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE..............................................80

CAP. X REALIZAREA SERV ICI UI .El DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR......................................................................................................81

SECȚIUNEA 1    SERVICIUL Dl- ALIMENTARE CU APĂ................................81

SECȚIUNEA A 2-A    SERVICII;L DE CANALIZARE..........................................8’

CAP. XI REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNEI INUNDAȚII........................................................................................... 83

SECȚIUNEA i - SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ................................84

SUC I II JKI ■ A A 2-A SERVICII ÎI DE CANALIZARE ........................................84

CAP. XII RI AI4ZAREA SERVICIULUI ÎN CAZ DE FURTUNĂ ȘI/SAU VISCOL PUTERNIC.........................................................................................8S

SECȚIUNEA I - SERVICIUL DE. ALIMENTARE CU APA....................................83

SECȚIUNEA A 2-A - SERVICIIII. lîl CANALIZARE ..........................................83

CAP. XIII - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII...................................87

ANEXA 1 - INDICATORI

AM'-.XA 2 - COS I RACT DL FURNIZARE

Aprobat prin Hotărârea nr. 27/09.04.2013 a Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare bitereunnriilarâ de apă și canalizare “Apă-Canal Constanța'”, In conformitate cu prevederile:

-    art. îs alin. 2 llî. a) și an. 10 alin. 5 din Legea serviciilor eoinunilare de utilități publice nr. 51/2006. mutlilicalâ și eompletaia

-    ari. 12 alin. 1 lil. h) și ari. 22 alin. 3 din Legea serviciului dc alimentare cu apă și dc canalizare nr 241/2006. modificată și completată

-    uri. 261 alin. t din Ordinul Președintelui A.N.K.S.G. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului dc alimentare cu apă și de


canalizare;

ținând cont de prevederile

ari. 35 din Const.iruția Komnniei privind ..Lfreptul in mediu sănătos”,

-    Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (transpunerea Directivei nr. 9S/83.-EEC privind calitatea apei desi.iuale consumului uman);

-    11.C. ;u. 930/2005 pentn. aprobarea Xonnelor speciale privind caracterul si maritnea zonelor dc proicciic similara si hidrogeologica:

-    ll.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile dc descărcare în. mediul acvatic a apelor uzate (transpunerea Directivei 91/271/ EEC privind epurarea apelor ixzaie urbanei, eu modificările și completările ulterioare;

-    Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și Munplclarik ulterioare, ctuc rranspunc Directiva 2000/60/1.1 ;.C din 23 uclombrîc 2000 a Parlamentului European .și Consiliului Uniunii Europene de stabilire a cadrului comunitar de acțiune ut domeniul strategiei apelor,

și «viind în vedere obligațiile. eeriulcle, măsurile și condițiile specifice dc ordin tehnic, economie și financiar ee decurg Jir. implementarea măsurilor de preadsrare aprobate de Comisia Europeana și/sau Guvernul României privind nsisteațele financiare rambursabile și/sau nerambursahilc.

CAP. 1 - Dispoziții generale

Art 1 (I ) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare eu apă și de eiuializare. în unitățile udiniziislraliv-leriluriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intcrcomunitară de apa și canalizare “Apă-Canal Constanța” in care există sisteme publice de alimentare eu apă și canalizare. indiferent de mărimea acestora, și în cure își desfășoară activitatea operatorul S.C. RA.IA S.A. Constanța

(2) Prezentul regulament stnhileșre cadnil juridic unitar privind limetionarca serv iciului dc alimentare eu apă și dc canalizare. definind condițiile: și modalitățile ce irebuic îndeplinite penlni «furarea accslui serviciu la un nivel calitativ superior, precum și relațiile dintre operatorul S.C. RAIA S.A. Constanța și utilizatorii acestui serviciu.

(4) Operatorul S.C. RA.lA S.A. Ci instanța .și ulili/jiturii serviciului se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

Art. 2 - in sensul prezentului regulament, noțiunile du tuni jus su definesc după uum urinează:

2.1.    apă puia bilă - apă care îndeplinește indicatorii du potabilitato prevăzuri dc Icguhițw în vigoare:

2.2.    ape uzate menajere - apele dc canalizare rc/u?.ul.c din folosirea apei in gospodării, instituții publice și servicii, care rezultă mai ales cin metabolismul uman și din activități menajere și igicrueo-sanitarc:

2.3.    ape uzate industriale (provenite din activitățile cccniouiicc) - apele de canalizare rezultate din activități ecnnnmcco-indu.srriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

2.4.    ape uzate orășenești - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice. pruupundu sau nu, precum și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor și a curiilor imobilelor;

apă și de canalizare.

2.7.    autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice denumită în eordinuiirv A.K.R.S.C.;

2.8.    acces la rețea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă și/urn. de canalizare ile a. se branșa/raeorda și de a folosi. în condițiile legii, rețelele de distri but i c/col cctarc:

r    •

2.9.    aviz de principiu - documentul scris, emis de operator, care stabilește condițiile de tiirnizare pentru utilizator și duliroștu parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului la branșamentul utilizatorului ș: prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare eu apă, și. după caz, doeumcr.nil scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare și core definește condițiile și parametri: cantitativi și calitativi ai apelor uzalu menajere și-siu: industriale preluare la canalizarea publică;

2.1(1. aviz dc branșarc/racordarc - documentul scris, urni-, de opertuurui S.C. RAJA S.A. Constanța. conform Procedurii Operaționale du Calitate a acestuia “Avizarea î.crărilor de alimentare uu apă și eanaliztue, branșamente apă și racorduri canalizări’’. prir care se stabilesc condițiile tehnice eu privire la

proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, și prin care se stabilește panelul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare;

2.11.    branșament de. apa - partea din rețeaua de alimentare eu apa. care asigură legătura dintre: rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. Branșamentul până ia contor, inclusiv căminul dc branșament și contorul, aparțin realei publice, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia,

2.12.    caiet de surcini caietul de sarcini aprobat prin J’.otăr&ea nr. 8 •' 11.02.2010 :i Asociației de Dezvoltare Ir.tepcnminiittiră „Apii-Caoal CdîlSîîințff;

2.13.    caracteristici tehnice - total lintea. datelor și dementelor de natură tehnică,

referitoare la o instalație:

*

2.14.    cămin dc contor dc braușamcnt/relea - construcție- componentă ;; sistemului de distribuție a apoi, aparținând sistemului public dc alimentare cn apă. care adăpostește eonlonil dc branșament ori dc rețea, cu montajul aferent acesluia;

2.15.    contor de branșament - aparatul dc măsurare a cant-rării de apă consumată de utilizator, care sc montează pe branșament intre două vune-rvbiuelc, la limita proprietății util iz atom lui; contorul este ultima coinponenla a rețelei publice de distribuție in sensul de curgere 2 apei. fiind utilizat la determinarea cantității de apă consumată, in veee-'sa fiicnrarii.

2.16.    contor de rețea - aparului de măsurare a ear.'.i'.âfii <Je apă transportată dir.tr-o zonă ni alia a rețelei publice. Contorul de rețea nu poate li utilizat la determinarea și faci urarea ewi'tiiâi ii de apă eunsumulâ dc unul sau mai ir.ulți utilizatori:

2.17.    contra ct-iîidni - îvglen’.eiiuue eu caracter normativ, care stabilește condițiile niiuiinalc per.lm relațiile comerciale dintre operator și utilizator:

2.18.    domeniu public totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivii legii, aflate In proprietatea publică a unităților administrativ-terilorialc potrivii Legii nr. 213.' 1998. care, potrivit legii sau prin natura or, sun', de folosința sau interes public local ori județean, declarate ea alaiu prin hotărâre a consiliilor locale sau r. consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri dc uz sau dc interes public național;

2.19.    grad de asigurare în furnizare - nivel procer.luat de asigurare a debitului și presiunii apei necesare uiilizalor.ilui înlr un interval de timp, precizat in contractul dc turnizarc/prcstarc a serviciilor publice de olimenhire ou apa și de canalizare;

2.20.    imobil - orice clădire sau teren, cu destinație social-culturală, administrativă, de producție industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuință, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedii. îu cazul blocurilor dc locuințe, la care terenul aferent, nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese poștale disi inele:

2.21.    indicatori de performanță generali • parametri ni serviciului de furnixare/prcsiarv pentru care sc stabilesc niveluri minime dc calitate, umilirile la nivelul operatorului, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări, daune ori

alte sancțiuni in contractele de ftirnizarc/prestaî’e, în cazul ncrcaJizârii parametrilor;

2.22. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului de furnizarc/prcstaoe a căror niveluri minime de ealiUilc se stabilesc și pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de âimizare.'prcsiare, în cazul itcrcalizării lor:

2.23- infrastructură tchuico-edililară - ansamblul sistemelor de utili băii puhlice destinate Punuzării/preslăru serviciilor de utilități publice; infrastnicruro lei mi eo-ed Uitară aparține domeniului public sau privat al unitățile" admiuistrativ-kiilorinic și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii. Părțile componente a ie unei rețele <le alimentare eu apă. precum și cclc ale unei rețele de canalizare s un amplasate de regulă pe domeniul public. în cazul în care condițiile tehnico-ceuner.uee sunt avantajoase, rețeaua publică de alimentare cu apă și cea de canalizare poate li amplasată, ei: acordul proprietarului, de regulă exprimat în Icniră autentică, și pe terenuri proprietate privată, cu condiția ca proprietarul să permită aeecsul operatorului in caz de avar ie la rețelele de apă >i canalizare Nu constituie rețele publice :

-    rețelele de distribuție aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta e administrata de mai multe persoane ltziee sau juridice;

-    rețelele aferente unei ineinlc/leren proprietate privată, pe care sc află mai narile clădiri despărțite de zone verzi și alei interioare private;

-    rețelele de distribuție aferente unei platforme industriale. în care drumurile de acces și spațiile verzi sunt proprietate p-ivnbi, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice;

-    rețelele de distribuție a apei reci și apei calde dintre punctele termice sau centralele termice și blocurile de locuințe, agent: economici, locuințe individuale, care și dacă sunt administrate de către unitățile care administrează punctele termice sau centralele termice, pe cheltuiala acestora:

-    instalațiile de ridicare a presiuni: (stații de pompare sau btdrofoare) sau stațiile de pompaj e ape uzate și conductele de celulare care și dacă suul administrate de agenții economici desemnat: son de unitățile care administrează punctele termice sau centralele termice unde sunt. amplasate aceste instalații (costurile de înrreținere și exploatare sunt suportare de citare aceștia):

-    iiisrnlații de preepume. tratare și riczmlccție a apelor uzate prover.itc de la unități sanitare, inclusiv stațiile de pompare ape uzate și conductele de refulare aferente, chiar dacă acestea sunt amplasate pe domeniul public;

-    stații ce pompare ape uzate și conducte de refulare ec deservesc utilizator individuali, chiar dacă sunt amplasate pe domeniul public. Acordul proprietarilor acestor instalații de a racorda și alți utilizatori nu le transformi: jn componente ale rețelei publice;

-    rețelele de canalizare ce sc descarcă înt.r-o siație de pompare care nu tace parte din rețeaua publică, chiar dacă sunr amplașele pe doiner.iul public:

2.24. instalării interioare ric apă - hitaliirjioa irwlalațijlur alinte in proprie lalea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și caic asigură

transportul apei preluate cin rețeaua publică la punctele dc consum și/sau In nisuilwțiilc de ulilizarc;

2.25.    instalații interioare de canalizare - totalitfrre.fi instalațiilor aliate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului. cure mugurii preluarea și transportul apei uzate și meteorice de la instalațiile de tiîilizare a apei pană la căminul de racord din rețeaua publică,

2.26.    licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea cc reglementare competentă prin care se recunoaște calitatea de operator de servicii dc utilități publice înir-uii domeniu reglementat, precum și capacitatea șj dreptul de a liiLJiiztV'prvsta un serviciu de ulilil&ii publice:

2.27.    lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional și urgent prin cure. iu cazul apariției unor incidente care conduc sau por conduce Ja pagube importante. sc iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderi: pagubelor, sc determină, se în lătură cauzele care au condus la apariția incidentului sau sc asigură o luncț'onarc alternativii, se repara sau sc înlocuiește instalația, echipamentul, aparatul ctc. deteriorat, se restabilește funcționarea în condiții normale sau cu parametrii reduși, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei fimerionfirj normale:

2.28.    operator S.C. RAJA S.A. Cuxishuița. eu sediul in Constanța, Str. Călăraș; nr. 22-24, jiul. Consiaai.J, îwnalriculală în Registrul Comerțului sub nr. J13/80;1991, CIF RO 1890420, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența clasa I ANRSC nr. 44. precum și drcpt.il dc a turni/a.presta. în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 5 •’ 04.11.2009 încheiat cu Asociația dc dezvoltare inlcrcomunitară de apă și canalizare „Apă-Canal Constanța’', serviciul public de alimentare cu qpîi .șt de canalizare în Arie. delegării, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

2.29.    presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator, în punctul dc branșarc, asllcl încât să se asigure debitul normat dc apă. la utilizatorul amplasat în poziția cea mai dezavantajoasă;

2.30.    punct de delimitare • locul în care instalațiile aliate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la insta.ațiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului fiirnizor/pieștator dc servicii. Fundul de delimitare asigură identificarea poziției de montare a dispozitivelor de ntăsurare-înreg[straie a consumurilor, stabilirea apartenenței instalațiilor, ca și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor ce revin părților cu privire la exploatarea, înlreținereo și repararea acestora. Pentru serv iciul dc alimentare cu apă delira ii a rea se face la conlomJ dc apă, dc branșament, care este ultima componenta a sistemului public de alimentare cu apă. in sensul de curgere al acesteia, în cazul punctelor de delimitare eontoriznte. respectiv la punctul de îmbinare ai instalației interioare. apaixinând utilizate ni lui, la una din conductele de serviciu, aparținând sistemului public de distribuție - ;u cazul punctelor dc delimitare necontorizate Delimitarea dintre iiiîiălațiitC interioare dc canalizare și rețeaua publică dc canalizare sc face prin căminul de racord. care este prima componentă a rețelei publice, în sensul dc curgere a apei uzate. In situații deosebim puncLul de delimitare sc stabilește prin proiect tehnic și avizai emis:

2.31.    racord de canalizare - partea din rețeaua publică de canalizate cure asigura legătura dintre instalațiile interioare ce canalizare ale utilizatorului vi rețeaua publică de eiuwlizare: inclusiv căminul de racord, funcție do condițiile tehnice concrete căminul de i-acord punte fi uinplasat pe oolcc.lor.il public tle canalizare. Racordai de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparțin rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia:

2.32.    repartitor (Ic costuri - aparul cu indicații adimcr.sionalc destinac măsurării, mrruis.rării și individualizării consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui cor.dummiu. Contoarele de apă montate în aval de co.-it.onil rle branșament pul 1: utilizate numai ca repartitoare de costuri:

2.33.    rețea de aducțiune și conducte principale de distribuție a apei - parte a .sistemului public de alimentare cu apă. alcătuită din rețeaua de conducte cuprinsă îr.lre captare și rețeaua de distribuție:

2.34.    rețea de distribuție a apei - pane a sistemului public ce alimentare cu apă, alcătuită dir. rețeaua de conducte, armături și construcții anexe, care asigură distribuția apei la doi ori ia mai mulți mijiialori independenți, ori hi două sau mai multe persoane care administrează cais un singur cor.duniinin, astfel cum este defmiî el de lege:

2.35.    rețea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale coleciota'e tculectoare principale), canale dc scivieiu (colectoare de serviciu), cămine, guri de scurgere și consuuclii anexe care asigură preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de In doi ori de la mai înnlți utilizatori independenți, ori la două sau mai mutre persoane care adminislrciiză. eâte un singur condoininin. astfel enm esie definii ei. de lege;

2.30. secțiune dc control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest ioc fiind: ai penlru apa potabilă și industrială: căminul dc branșament: hi pentru apa uzată: căminul de racord :

-    în căzui evacuărilor în rețeaua de canalizare a localității n apelor uzate

menajere și industriale, ultimul câinin al canalizării imeticore a

utilizatorului de apă înainte de debușarea în rețeaua de canalizare a

localității:

• •

-    în cazul efluenților din «taXiils de epurare a apelor uzate orășenești, a apelor uzare industriale sau al evacuărilor directe. punctul de evacuare finală a apelor uzate în apa recepioare:

2.37.    serviciu public dc alimentare eu apa și de canalizare - loialitatea activitățiloc de utilitate publică și dc interes economic și social general efectuate îi: scopul captării, tratării, transportului, înmagazinârii și discribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din ujlruviluiu.il acesteia;

2.38.    serviciu public dc alimentare tu apă - ti.iialjatca a el ivită ți lor necesare pem.ni:

-    captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane:

-    tratarea apei brute;

-    transportul apei potabile și-sur industriale;

-    Îuniîigazuinn»i apei;

-    diy'n'.îu|ia apei potabile și/stiu industriale;

2.39, serviciu public tic canalizare - totalitatea activităților necesare pentru:

-    colectarea. transportul și evacuarea apelor uzate «le la utilizatori li slatiilc ce

epurare;

-    epurarea apelor uzate ș; evacuarea apei epurate în emisar:

' evacuarea, tratarea si depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;

-    colectarea, transpoiml și evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;

2.40.    sistem public (Ic alimentare eu apă - ansamblul corisiruc .iilor și terenurilor,

instalai iilor tehnologice. echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin oare se realizează serviciul de alimentaro eu apă. individualizate ir eoni meiul de delegare a gestiunii nr. 5    04.11.2009 încheia: cu Asociația de dezvultare

intercoruunilară de apă și uanalizaTc „Apă Canal Constanța".

2.41.    sistem public de canalizare - ansamblul construcțiilor și terenurilor aierenlc instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor speeiliee, prin care se realizează serviciul de canalizare, individualizate în contractul de delegare a gestiunii nr. 5 / 04.1'.7009 iacheîflî CU Asociația de dezvoltam interes mu ni tară de apă și canalizare .Apâ-Catnil Constanta".

2.42.    utilaj de bază - loialitatea aparatelor și mașinilor necesare asigurării procesului tehnologic și a căror oprire sau scoatere din funcțiune afectează sau poale afecta esențial desfășurarea activității;

2.43.    utilizator - persoană tîzieă sau juridică proprietar sau eu împuternicire dată de proprietarul unu: imobil având branșament propriu de apă și-sau racord de canalizare și care beneficiază, direct sau indirect, individual săli colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

Art. 3 — La elaborarea și aprobarea prezentului regulament s-au respectat următoarele principii:

-    securitatea serviciului;

-    Uirifareu celula bilă;

-    rentabilitatea, calitatea și elkiența serviciului;

-    transparenta și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;

-    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

-    adaptabilitatea in cerințele utilizatorilor;

-    iicecsibilitaten egală a utilizatorilor lu serv iciul public, pe baze contractuale;

-    "poluatorul plătește’':

-    conserv-arau resurselor de apă și protejarea acestora;

-    educația utilizatorilor in direcția folosirii raționale u upei și proiecției mediului:

-    reducerea poluării resurselor primare;

-    respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.


punctele de delinutare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici șj programele de liinii/iirc stabilite in conlriietele de l'urd/xirc.-’pres'.nre și cerințele indicatorilor de perl'oimai'.ții aprobați de .Asociația de I )e/.vollaie. l-itei\:oriajjiji<iri> de apa și canalizare "Apă-Canal Constanța".

(2.i Propunerile de indicatori dc perfonnanță ai serviciului de alimentare eu apă și de canalizare la idilizaturi urmează regimul prevăzut în ori. 35 și urm. Jiu Contractul de delegare- Dispoziții speciale - Pariea comună.

Art. 5    (11 Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este

destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și. după caz. pentru combaterea și stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale, iu conformitate cu avizul dc branșare emis dc operator. Este incerzisă folosirea apei potabile io alte scopuri decât cele prevăzute în prezerdul reguiairiem și în alte ca-il.iuiți decăl cele stabilite prin avizul de brar.ș/ire,

(21 Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branșamentele acestora, condițiile dc potabil Hale și parametrii dc debil și presiune prevăzute in normele tehnice și reglementările legale în vigoare.

(31 Utilizarea apei potabile in alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al loc aii uiți lor. stabilii potrivii prescripțiilor tehnice în vigoare.

(41 în cazul în care cerințele dc apă potabilă ale operatorilor eenmici-ci tiu pul li acoperite integral, aceștia poc să iși asigure alimentarea cu apa potabilă prin sjșteme proprij. realizate și exploatate in condițiile legii.

(5j Pentm satisfacerea a’tor neve:, cum ar fi: stropitul străzilor și al spațiilor verzi, spălat u i piețelor și al străzilor, spălarea periodica a sistenii:lui de canalizare, spălarea autovehiculelor și consumul telmolugic al mutaților industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.

(61 Apa industrială sau apa eu caracter nepotabil sc poate asigura prin sisteme publice de alimentare eu apa industriala sau prii: sisteme individuale realizate și exploatate de agenții economici.

(71 Se interzice orice egiitură sau interconectare i'ot-e sistemele de alimentare cu țipă potabilă și sistemele de alimentare cu apă industrială.

Art. 6 - (1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea și evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum și a apelor pluviale sau dc suprafață colectate.

(2) Nămolurile provenite dir. sla.iile de tratare a apei, din sistemele de canalizare și din stațiile de epurare a apelor uzate orășenești se tratează și se prelucrează in vederea neutralizării, deshidratării. depozitării controlate sau valorificării, potrivit regienienîărilor legale în vigoare privind protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

(31 Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condițiile precizate in tivizoi «le racordare, respectiv prin eunlracluJ de lumizarc/prcstiue a in

serviciului, precum și cele impuse prin reglementarii;.* lehnicc îr. vigoare, astfel încât, prin natura. cantitarea ori calitatea lor, să r.u conducă la:

a)    degradarea construcțiilor ai instalațiilor componente ale sistemelor de cuiudizurc:

b)    diminuarea eaptiuilălii dc transport, a rețelelor și a canalelor colectoare:

c)    perturbarea funcționari: normale a stației de epurare prici depășirea debilului și a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare:

d)    apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea. populației sau a personalului de exploatare a sistemului;

e)    apariția pericolelor ds explozie.

(4)    liste interzis utilizatorului să deverseze în rețeaua dc canalizare ape uzate și orice fel de «Ite lichide, ori „talerii solide solubile sau insolubile, care sa conțină în secțiunea de centrul:

ai materii dc suspensie, a căror cânii laic. mărime si natură constituie un filelor activ dc erodare a canalelor, provoacă depuneri sau suhijcueșle curgerea normală;

H-


substanțe eu agresivi uite chimică asupra materialelor din eure sunt realizate rețeaua de canalizare și obiectivele de exploatare din cadrul stației dc epurate a apeior uzate;

d>


substanțe de orice natură, care. ,hulitoare >411 dizolvate. in slare coloidalâ sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor, stațiilor de repompfire. stației dc epurare și'sau prin acțiune chimică, mecanică, tei micii duc la deteriorarea instalațiilor și-sau la creșterea vitezei/gradului dc uzură; subslanțc '.oxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației dc epurare;

«)

0


substanțe eu grad ridicat de periculozitate;

substanțe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pol degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului îr.cor.jurcior;

ti'. substanțe colorate, ale căror cunlilăți. și natură. în condițiile diluării realizate în rețeaua de canalizare și în stația de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele dc apă iu care se evacuează apele epurate; h) substanțe inhibitoare ale procesului dc epurare a apelor uzate suu de Iratarc a nămolului:

il substanțe organice greu biodegradabrle în cantități ce pui influența negativ procesul de epurare al treptei biologice,

(5)    l'.vacufirea în receptori; naiuiali a apelor uzate epocale și depozitarea nămolurilor provenite din siațiile de epurare se Pac mimai in condițiile calitative și cantitative precizate îr avizele, acordurile și autorizațiile* de mediu eliberați: de autoritățile competente, potrivit reglementărilor in vigoare din domeniul protecției calității apei și a mediului, astlel incâl să se garanteze protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

(6)    Preluarea în sistemele dc canalizare a apelor uzate provenite de La agonii economici industriali sau dc la aici utilizator i nemeordaji la rețelele dc distribuție ii apei se poate aproba numai în măsura în care copacii ateu sistemelor nu este depășită din punct de vedere hidraulic sau al încă-eării eu subslun|v* impurifica luare

și mumii daca ou wxiliii poluași toxici stuc care pot inhiba oii bloca procesul dc epurare.

Arf. 7 - (i) Măsurarea cantităților dc apă preluate sau Furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor dc alimentare cu apă, sub tbr.r.â dc apă potabilă, apa bruia sau apă industrială, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului dc delimitai c/»cparare a instalațiilor a echipamentelor de măsurare-înregislrare și control, eu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2)    Instalațiile din amonte de punctul ce delimitare tipurțir. suu simt în zKiini iÎĂi.r»re« opeialorulu'. iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea utilizatorului, (lupți caz. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului dc curgere ti apei in instabilii, dinspre operator spre utilizator.

(3)    Până la montarea contoarelor, consumul factura t nu va depăși consumul stabilit in regim paușal prevăzut de actele normative în vigoare.

Art. 8 - (I) în vederea asigurării continuității serviciilor de apă și de canalizare. Asociația dc Dezvoltare Tntcrcomunitarâ dc apă și canalizare “Apfi-t’anal Constanța" și autoritățile administrației publice Încalc membre au respnnșabililnica planificării și urmăririi .ucrăriloi de investiții necesare funcționării sistemelor în condiții de siguranță și a parametrii cereți prin prescripțiile tehnice. în acest scop se vor institui sisteme de planificare •riultiniuinla a inve$ii(iiJor, plccându-se dc la un plan director de perspectivă.

12) Sarcinile concrete ale Asociației dc Dezvoltare lulcrcomunilară dc apă și canalizare "Apă-Canal Constanța” și ale autorităților administrației publice locale membre ir. ceea ce privește realizarea investițiilor, respectiv ale operatorului în ceea cc privește executarea lucrărilor, sunt prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii, avand ca pani S.C.RA.lA S.A. si Asociația de Dezvoltare rntcreoinunitara Apa Canal Constanta..

(3)    Operatorul sistemului de alimentare cu apă și/suu dc canalizare trebuie să asigure lunclionarea permanenta a sistemului dc alimentare cu apă la loji utilizatorii, precum și continuitatea evacuării apelor colectate de la aceștia. Livrarea apei Iblosile in scopuri industriale se va tace conform cerinței utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părți (operator- ulii i/atorj.

(4)    întreruperea alimentării cu apă și a evacuării apelor uzate Ia canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau dc prezentul regulament, precum și în cazurile de forță majoră.

(5)    Rețeaua de alimentare cu apă, inclusiv hrnnșn mente le. intră iln obligațiile de întreținere și reparație ale operatorului.

(6)    în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (5). operatorul va asigura exp’.oaimva, întreținerea și repararea reielelur, in conformitate cu instrucțiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparații curente și capitale, modernizări și investiții.

(7)    7,a solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigura rea continuității funcționării rețelei de canalizare. In cazul constatfird existenței unor obturări ale canalizării din vina dovedită a ulili/atorului. cheltuielile vor fi suporuite de eăire acesta.

i'8) în cazul in care executarea de lucrări de intervenții, wnslruc'Ji, reparații, remedieri» modernizări de orice fel au ca sf&ci deteriorarea eomponenlelor sistemelor publice de alimentare cu apă și dc canalizare, costurile readucerii acestor sisteme la parametrii ce funcționare vor li suportate de către constructorul și.'sau beneficiarul acestor lucruri. La eliberarea avizului se va menționa și această obligație. Iu cazul în care beneficiarii lucrărilor menționate sur.t autorități publice și.'sau serici icsncietăii coi nervi alu/regii aliate sub autoritatea acestora, pe lângă menționarea ia aviz a acestei obligații, punerea în funcțiune va ei mi ine pe lângă eeJelalle obligații prevăzute dc lege și pe cea a readucerii și predării amplasamentului în starea inițială, prin aceasta înțelegâiulu-.șc 'nvlusiv readucerea rețelelor de alimentare eu apă și de canalizare ia starea de funcționare normală conform parametrilor definiți în arr. 7. pol. 2.21 și 2.22. Executantul lucrării arc obligația respectări: legislației de mediu *n vigoare în ceea ce privește deșeurile rezultate din activitatea desfășurată. lespcci.iv eurălarca zonelor afectate de orice malerialc-reziduuri precum și colectarea controlată a deșeurilor și predarea lor către unități autorizate pentru eliminarea sau valorificarea acestora. In cazul producerii unei poluări accidentale a mediului, executantul lucrării supoitrt cosii.I pentru repararea prcjidiejiilui și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

{9} Operatorii economici care valorifică, depozitează, procesează, gestionează materiale de construcție și.'sau execută transportul acestora vor suporta costurile aferente : reparației «an înlocu rii rețelelor de alimentare cu apă și dc canalizam degradate din cauza lăsării tei-enu.iii. precum și a decohnalarii rețelelor dc canalizare în zona adiacentă Jicnitelor în care își ccsiășoarâ activitatea.

CAP. II - Siguranța serviciului dc alimenta re cu apă și de canalizare

SECniitXJiA 1 -Documentație tehnică

Art. 9 - (I) T’tczcnn.l regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară desfășurării serviciului de aliincmare eu apă și a icrvieiului dc canalizare.

(2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, obligațiile proiectantului dc specialitate, ale unităților de execuție cu privire la întocmirea, reactualizare». păstrarea și manipularea acestor documente.

Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice seva face prin inslrucjiunvprooeduri dc exploatare specifice principalelor tipuri dc instalații.

(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului rcouLiment.

Art. 10 - Proiectarea și realizarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor dc canalizare sau a părților componente ale acestora se realizează in conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice dc proiectare și execuție în vigoare, avizate

de ttulorilitlilv competente, iar proiectul va line scama de reglementările în vigoare privind proiecția și conservarea mediului.

Art. ll - Fiecare operator va deține și va actualiza urmăronrele documente:

a)    contractul prin cai c s-a făcut delegarea de gestiune:

b)    planul cadastral al situației te re nuri lor,

c)    planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aliate în exploatare, inclusiv cele subterane, ce vor fi aduse la zi;

d)    planurile clădirilor sau ale eunslrucliilor speciale, având notate toate modificările sau cot; pictările Ia zi:

e)    studiile, datele auologiue, gcolchniue <>i hidrotehnice eu privire In terenurile pe care suni amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare;

1} cărțile tehnice ale construcțiilor:

g)    dociimenlalia lehnieâ a utilajelor și instalațiilor șt. după caz, autorizațiile de punere in funcțiune a acestora;

h)    proccsc-vcrbalc de constatare îi: ritripi.l execuției și plar.uri'.c de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse:

i? proiectele de execuție ale lucrărilor. cupiinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul. devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele mslalaliikir și rețelelor ele.;

j)    documentele ce recepție, preluare și terminare a lucrărilor, eu:

-    procese-vexbale de măsurători cantitative de execuție:

-    procesc-vcrbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele dc verificări, analiză si încercări:

• proccsc-verbale de realizare a indicatorilor telinico-econoinici:

-    procese-verbale dc punere în funcțiune:

-    piocesc-veibale dc dare în exploatare;

-    lista echipamentelor montate tu instalații. cu caracteristicile tehnice;

-    proecsc-vcrbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea ncconlormilălilor și a remedierilor;

-    documentele dc aprobate a recepțiilor și de predare în exploatare;

k)    schemele dc funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele dc detaliu actualizate conform situație! de pe teren, planurile de anstunblii și dc detaliu ale fiecărui utilaj și/sa.i ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb:

l)    instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației dc montaj privind îriaiiipuhjreo, exploatarea, Intreliucreu și repararea echipamentelor ș: iusialfii.iilor, precum și cărțile-’fișele lelutico ale echipamentelor principale ale inSiahil ijlor:

în)nonnclc generale și specifice dc proiecție a muncii, aferente fiecăini echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități:

n)    planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a In ce nd ii Io-, planul de apărare a obiectivului în caz de încendtu, calamități sau alte situații excepționale:

o)    regulamentul de organizate și funcționare și nlribuțiile dc serviciu pentru inireg personalul:

p)    avizele si anrorizațiile legale dc funcționare pentru clădiri, Iaborato?.-e, instalații de măsură, inclusiv cele de proiecție a mediului, obținute ul condițiile Jegii:

q)    inventarul inslahiliilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

r)    instrucțiuni privind accesul in incintă ș: instalații;

s)    documentele rcrerilonre la instruirea, examinarea și autorizarea personalii lai; ti registre de control, de sesizări șr reclamării, de dare și retragere din

exploatare, de manevre;

li) bilanțul cantităților dc apă. conform proiectului, și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilOL legale.

Art. 12    (1) Docnmenrele puse la dispoziție dc către .Asociația de Dezvoltare

Interconuinitară de apă .și cantiluare "Apă-Canal Constante” și/.sau autoritatea publică locală. membru al Asociației, după caz. se vor păstra Ja sediul sau ia punctele de lucru ale operatorul ui de pe raz.a dc operare.

(2) Documentațiile referitoare la construcții dc orice fel se vor ii’toerni. reconstitui, completa și păstra conform normelor legale referitoare la ''Cartea lelinieă a construcției".

Ari. 13 - (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării vor li întocmite numai dc ageriți economici specializați in proiectate, oare o vor preda titularului dc investiție.

(2)    Agenții economic: care au întocmit proiectele au obligația dc a corecta ixiale planurile de execuție, in roate exemplarele in care s-au opera: modificări pe parcursul execuției, și. îri finul, sîi îitloeuiiiscă aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform Jtuației reale dc pe teren și să predea proiectul pe sisîe.-n informațional și dc evidență pentru exploatarea, întreținerea .șj *epararea instalațiilor proiectate.

(3)    Organizațiile dc execuție și.'sau montaj au obligația ca, odaia eu predarea

lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate

conform situației <1e pe teren. în cazul in care nu s-au lăcut modificări față <ic

planurile inițiate, se va preda câte uit exemplar din aceste planuri, având pe ele

confirmarea că nu x-an făcui, modificări iu timpul execuției (inclusiv pentru

ex ecuția, branșau ier 11.0 lor).

•»

(.41 lu timpul execuției lucrărilor sc interzic abaterile dc la documentația iufoemilă deproicclanl iară avizul acestuia.

Ari. 14 - (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de insmlaiij tehnologice din infrastructura tchnico-cd iii tară aferente serviciului de alimentare eu apă și dc canalizare, direct sau prin intermediul Asociației dc Dezvoltare Inlcrcomunitarâ de apași canalizare “Apă-Canal Consta 11141"', precum și operatorul S.C KA.TA S.A., au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 1'., organizată astfel încât să poată ii .găsit orice document eu ușurință.

(2)    Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii dc pe planurile, îvhcmde și documentele uliu le în arhivă.

(3)    înstrăinarea sub orice formă a planurilor. schemelor sau ducumenlelur aliate în arhivă este interzisă.

(4)    I .n îiielciereii aclivilălii dc operare, operatorul va preda pe bază tic proces-varbal întreaga arhivă pe care șSa eonstituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(5)    Fiecare document va avea anexat un bordenm i'u care sc vor menționa:

a) dala întocmirii documentului:

bl numărul de exemplare originalei

e)    calnalea celui care a întocmit documentul: di număn.l de copii executate;

c) necesitatea copierii. numele, prenumele și calitatea celui care a primii copii ale docuateniului. iiujiiilrul de copii primite și calitatea cehii care a aprobai copierea:

f)    data fiecărei revizii sau actualizări:

g)    caliuriea celui care a întocmit rcvizia'actuahzciea și calitatea celui care a aprobat:

ii) data de la care documentul revizui t/acmal-zar. a inimi iu vigoare;

i)    lista persoanelor cărora li s-2n distribuit, copii după documentul revizuit/aclualizat;

j)    lista pemoanelnr care au resriiui? la arhivă documentul primit anterior revizii i ri i/mod ificârii.

Art 15 - (1) Pentru toate echipamentele se vor întocmi fișe tehnice care voi-conține toate datele din preiee'.. din documentațiile tehnice precare de furnizori sau de executant'. și din datele de exploatare luare de pc teren certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor eu realii ateu.

(2)    Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

a)    incidentele sau avariile:

b)    echipam orele care ai. fosl afectate ca urixutre n incidentului sau avariei:

c)    incidentele sau avariile altor echipamente prvduse de incidentul sau avaria în cauză:

ri) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidoitiilui/avarici: e) costul repartiiiilor accidentale sau planificate:

') lista <le piese și-sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației occidentale ssii planificate:

e) componenta și echipa care a efectuat reparația accidentală sau planificată, chiar in cazul în care reparația s-a executat de al: agent economic;

h)    perioada cât a durat reparația, planificară sau accidentală;

i)    comportarea în exploatare intre două reparații planificate;

j)    dara scadentă și tipul următoarei reparalii planificate (lucrări dc întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale):

k)    dara sendaniă a următoarei verificări periodice:

l)    buletinele do încercări periodice și după reparații.

(3)    Fișele tehnice se întocmesc pentru uri lațele rie bază, penlrti fundațiile acestora și a echipamentelor, instalațiile de legare In pământ, dispozitivele de proiecție și pentru instalațiile de comar.dă. îelecransmiăic și telecomunicații.

(4)    Pentru baraje, canale de aduel.iur:e și evacuare, clădiri, coșuri dc fum și altele asemenea, precum șl pentru instalațiile de ridicat. cazane și recipiente sub presiune se va întocmi și folosi documentația ceruta de normele leuale :n vigoare.

(5) Separai ce iișelc tehnice, pcnttu utilajele de bază (cchioament sau aparalaj) se va line o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice. reparații curente și capitale.

Ari. 16 - (1) Utilaje la de bazu, echipa) nenlele auxiliare (pompe, motoare ete.). precum și principalele :nsiHl.-ițîi mecanice (rezervoare, ascensoare, stă vil are. poduri rulante, icaearaic ele.) trebuie .-iă fie prevâzulc eu plăcuțe indicatoare cuprinzând dalele dc identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.

(2)    Țoale eeliipanieniele menționate h*. alin. (1), precum șj conductele, barele electrice, in stal ați i'.c indepenuenk’ trebuie sâ fie numerotate după lin sistem Câte sa permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul cxploaiurii.

(3)    La punctele de conducere a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și mecanice)., cât și: după caz, cele ale instalațiilor auxiliare (dozatoare, lilirc. aer comprimat alimentarea cu apă a instalai ii lor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și dc siguranță ete.). potrivit specificului acljvităln șl atribuțiilor.

(4)    Schemele trebuie actualizate astfel îneiil să corespundă situației reale din icren, iar numerotarea și notarea din .scheme trebuie sa corespundă notării reale a Ir.slala fiilor eonlbrm alin. (2).

(5)    Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ArL 17 (I) fnsimeLi-.mi le-procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativii a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite peiiiiu o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului. metodelor peni i u controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentm prevenirea inc id entelur/avariilur.

(2) btslruc] iu lule.'eroced urile tehnice interne trebuie să delimiteze exact, îndaloririle personalului eu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

a)    îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire:

b)    descrierea construcției și funcționării echipamentului. inclusiv scheme și schițe explicative:

iri reguli referitoare tu deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale (manevre de poniue/oorirc, manevre in timpul exploatării, manevre de ceoalcre și punere sub tensiune);

d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare nonnală;

a) parametrii normali, limita și de avarie ai echipamentului: fi reguli de prevenire și lichidare a avariilor: g) reguli de prevenire și stingere n incendiilor: h> reguli dc anunțare și adresare;

iî etiuuicrarca fiioel ii lor/meserii Ier pentru care este obligatorie însușirea instrjelÎLnii/protcdurii xku autorizarea;

j l măsuri pentru asigurarea protecției muncii;

k) măsuri pentru asigurarea protecției mediului.

l'3'i Instrucțiunilc.'piocedurilc tehnice interne se semnează de coordonateiu: Locului ce muncă și sunt aprobate de persoana din cadru: personalului de conducere al operatorului desemnata iu acest sens. menționSncIu-ăe data intrării în vigoare.

(4) lnslrnc|iunilc-,'proceduriîc letmive interne se revizuiesc turnai sau ori ce calc uri e»lo nevoie ccrtilîcâiidu-sc prin aplicarea sub semnătură a unei ștampile

'valabil pc anul......". Modificările și completările se aduc la cunoștință sub

semnătură personalului obligai să 2c cunoască și să aplice inslrucliunea/proccdura respectivă.

Arr. IX (II Operatorul desfășoară activitățile specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și trebuie să elaborczc, să revizuiască și să aplice iiistruețiuni.'prooeduri tehnice interne.

(2) In vederea aplicării prevederilor alin. (1). operatorul va întocmi liste eu insrrucîiiinile'procedurile tehnice interne necesare, care sunt afișare la locurile de muncii. I -Lsta (ustrueiiuoihx/proceihirilor letinke interne vh cuprinde, după caz. cei puțin:

a} iiisîruuțiuni’proccduri tehnice interne generale;

b) instrucliuni•proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale:

e) instrucțiunkproeeduri tehnice interne pentru principalele utilaje și instalații auxiliare;

dj iastmciiuni-procediiri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

e)    înscriețiuni.•proceduri tehnice ir.teme pentru lichidarea avariilor:

f)    mscrucțiuni.proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

£) insrr.icîjuni/p-ocedtiri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de ioircține-e.

Ari. 19 - (1) lu insirucțiui ile-'proeedarile tehnice interne vor fi descrise schema normală dc funcționare a fiecărui utilaj, instalație, echipament și pentru fiecare construcție, mcntionându-sc și celelalte scheme admise dc funcționare a instalației, diferite dc cea normală. precum și modul dc trecere dc la o schemă normală la una alternativă.

(2) l'e scheme se va figura simbolic starea normală de hincționare a elementelor

compunerile.

(3) Abaterile <ie hi funcționare;-; în -Schema normală de funcționare se aprobă de conducerea tehnică a cpcralorului și se consemnează iu evidențele de operare ale personalului dc deservire și dc conducere operativă.

Art. 20 - (J) Personalul dc operare va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Dalele memorate in sistemul informație sau cele întocmite de personalul dc operare reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

(2) Documentația operativă și evidențele rehaice trebuie examinate /.ilnii: «le personalul tehnic ierarhie superior, care va dispune măgurile necesare pcrilru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în iunctionarca i:i>lalaliibr sau pcrilru vrcșlcrca clicicnici și JguniEle: în exploatare.

SECȚIUNEA a 2-a - Îndatoririle personalului de operare

Art. 21 - (L) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservesc instalai iile de alimentare eu apă și de canalizare, având ea sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalație sau într-un ansamblu de ir.stalați:.

(2)    Subordonarea pe linie de exploatare și tehnico-admlnistrativă. precum și obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire se trec in lișa postului .și în regi 11 am entele/proced urile tehnice interne.

(3)    Locurile de muncă în care esre necesara desfășurarea activității se stabilesc de operator fn procedurile proprii. în funcție dc:

a)    gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic; b} gradul de iiutoaializare a instalațiilor;

c)    gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului:

d)    necesitatea supravegherii instalațiilor si procesului tehnologic:

c) existența tclctramniisicl datelor si a posibilităților de eseculare a manevrelor de la distanță:

t) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

(4)    In funcție de curdiliiie specifice dc realizare a serviciului, operatorul poate slăbii! ca personalul s3 îți îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai meilor inslakiții amplasate in locuri diferite.

Art. 22 - Principalele lucrări ec trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privilor la exploatare și execuție operativă. constau în:

al supravegherea instalațiilor:

b)    controlul curent al instalațiilor:

c)    executarea dc manevre;

d)    lucrări dc întreținere periodică:

e)    lucrări de întreținere neprogramr.te;

1) lucrări de intervenții aceiden:ale.

Ari. 23 - (1) Lucrările de întreținere periodice suni cele prevăzute în insuucțiunilc i'umizorilor de echipamentele, regulamentele de exploatare tehnică și în instrueliunile-'proeedurile tehnice interne și se exeeulă, de regulă, fără oprirea utilajelor dc bază.

(2) Lucrările dc întreținere curentă, nep rog ramate se executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și in instrucțiunile de exploatare,

Art. 24 - (1) iu timpul prestării serviciului, personalul Irebtiie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarei! instalațiilor, în conformitate eu regulamentele de expluulare, mslrucțiunilc/prucedurile tehnice interne, gralîeelc.-diagiamele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pc linie de exploatare sau tchnic-administrativâ.

(2) Instalațiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere staliilit, dacă este în fjncțiune sau rezervă operațională.

(3)    îiue&islrarca datelor ue expluiitere se face Li intervale de linip stabilit în proceduri, iu cundiliile slabilile la art. 20.

(4)    în căzui pornirii unor echipamente, ie. care conform instrucțiunilor trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere ce funcționare, înregistrarea datelor de exploatare se ia ce la intervalele dc timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

SECȚIUNEA a 3-a -Analiza și evidența incidentelor și avariilor

Art, 25 - (]) In scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu apă ș: de ctmaJiztue și ni vuntiuuilulh serviciului, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă ș: sistematica a evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând sistemului dc alimentare cu apă și de canalizare, Mahilindu-sc măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice. îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și rcparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(?) Procedurile prevăzute la alin. (1 j se vor întocmi pe baza. prevederilor pre/eu11 j h j i reguiainent.

Ari. 26 - Evenimentele ce se analizează se referă. In principal, la:

a)    defecțiuni curente;

b)    deranjamente Io captări, stații ce tratare, rețele de transport $i de distribuție a apei;

e)    deranjamente la instalațiile de colectare, dc transport, la stațiile de epurare a apelor uzate și la cele de tratare ți depozitare a nămolurilor;

d) incidente și avarii;

c)    abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite:

f)    limitări de consum impuse de anumite situații existente la li:i moment cat în sistem.

Art. 27 - (LI DcfwliunUc curente suni earaeter/ale ca o abatere de la starea nunualâ sau ea o deficiență a echipamentelor s»u a inslahiliilor. care nu cuce la oprirea acestora.

f2j Defecțiunile se constată de către personalul de operare, în timpul supravegherii și controlului instalațiilor, și se remediază în conformitate eu procedurile aprobate.

(3)    Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel de operare sau oprirea ntilajului'iiistalațici sc înscriu în registrul de defeciium.

(4)    Deranjamentele din rețelele de transport și distribuție >nnr acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentați de Ja o ramură a rețelei de transport sau dinlr-o rețea dc distribuție.

(5)    Deranjamentele din stațiile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protecție voită sau forțată îi unu: ednpiunvnl sau instalații', cari nu influențează în mori direct producerea de apă potabilă, fiind caracteristice echipamentelor1 și instalai ijlor anexă. Se consideră deranjament și oprirea utilajelor auxiliare care a determinat Intrarea automată in funcțiune a utilajului de rezervă.

Al t. 2X f I) Se consideră incidente următoarele evenimente:

n) declanșarea cm oprire;) forțată a instalațiilor indiferent de durată, dar care au

îndeplinește condițiile de avarie;

b) declanșarea sau oprirea forțat a a utilajelor auxiliare, larii va acestea să fie înlocuite prin anelanștuea automată a rezemă, care conduce la reducerea cantității de apă produsă, transportatâ sau furnizata;

e) reducerea cantității de apă potabilă și.'sau industrială disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia uri a apelor uzate preluate, sub limitele surbililc prin regi err.cn lari. pe o durată mai mare de 60 de minute, cn urmare a defecțiuni lor din instalațiile proprii.

(2) P.în excepție de a prevederile alin. (I) nu se consideră incidente următoarele evenimente:

a)    ieșirea din funcțiune <n unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de proiecție și nulomiili/iire. m cazul unor evenimente caro r.u avut loc într-o altă instalație, ieșirea din lunci.iuue fiiud consecința urnii incident localizai și îoicp.isi.ifji în acea instalație:

b)    ieșirea din Jtinețiune sau scoaterea din exploatare a unei instalații sau pârli a acesteia, ca urmare a unor tieleeluini ce pol să apară în timpul încercărilor profilactice pc partea electrică sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;

e) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a urnii element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. prin funcționarea corectă a anel.îrișării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea, cantității de apă livrate utilizatorului sau preluării apelor uzate <le la acesta;

d)    scoaterea accidentală din funcțiune «i unei ijisUilații sau a unui ekinen. ai acesteia în scopul eliminării .mor defecțiuni, dacă a l'osl înlocuit cu rezerva si r.u a afectai alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate lu/tic la utilizatori;

ej scoatere?, din exploatare în mod voit s unei instalații, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități:

1) întreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile convenite in scris eu u li liza lorii care ar putea fî afectați.

Ari. 29- (1) Se consideră avarii următoarele evenimente:

al întreruperea accidentală, loială sau parțială, a livrării apei potabile către

utîlizaiori pentru o perioadă mai mare de 6 ore: b) întreruperea accidentală, loială sau parțială, a livrării apei potabile sau

industriale către operatorii economici pc o perioada mai marc decât limitele prevăzute în contracte:

e)    defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a utilajelor auxiliare ori a unor inșlalalii sau subansambluri din instalațiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantități lor uii’i/abile cu mai mul; ce 30% pe o durată mai mare de 72 de ore:

d) defectarea sau ieșirea accidentală din liir.cți.ine a unor iiiitobiții de producere sau transport al apei potabile seu industriale, iiidilereni de cioclul asupra utilizatorilor. dacă lac ca acestea să rămână indisponibile pc o durată mai inare de 72 de orc;

cj defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune n instalațiilor de producere și transport al apei potabile și uilusi riale. cure conduc In reducerea cantității livrate cu mai umil de 50% pe o durata mai mure de u oră.

(2) Dacă pe durata d căluș urmii evenimentului, cu urmare a consecințelor avute, acesta :și schimbă categoria de încadrare, respectiv cir. incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui in categoria avariei.

Art. 30 Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai operatorului.

Art. 31 - Analiza fiecărui incident, sav. a fiecărei avarii va trebui să aibă nrirauir’i.l

conținui:

a)    incul și momentul apariției incidentului sau avariei:

b)    situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu in schemă obișnuită, cu indicarea alinierilor de la aceasni:

e) prilejul «re;-i favorizat apariția și dezvoltarea, evenimentelor;

d)    descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe bază diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

e)    manevrele efeeluale de personal în timpul deslâșura.rii și lichidării evenimentului:

ti situația funcționării semnalizărilor, proiecțiilor și automatizărilor:

o j efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

Ji) efectele asupra utilizatorilor, utilitățile nelivrate. durata de înlretupere. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

i)    stadiul verilicaiilor prozlaclico, reviziile >i reparațiile pentru echipamentul sau proiecțiile care nu au funcțional corespunzător:

j)    cauzele tehnice și factorii care au provocat flecare eveniment din succesiunea dc evenimente;

kj modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și mocni dc respectare a instrucțiunilor;

Ij influența schemei tehnologice sau de funcționare in care sunt cuprinse inslaliițiile a lecțiile <le incident sau avarie;

ni)siUi:ițiu preceiiuriliir/iosirucțiurvlor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, eu uteuțiuuarea lipsurilor eiinsi.Alfii.fi și a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice și organizatorice dc prevenire a unor evenimente asemănătoare, eu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 32 - (1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie Analizată in cel irr.ill 7 zile de la lichidare? acestora.

(?) îo cazul in care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor simt necesare probe. încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei vfl li dc 15 zile de la lichidarea acesteia.

(3) în cazul in care în urmii analizei rezultă cu evenimentul a avut loc ea urmare a proiectării instalației. montării instalației, defleidilelor cehiptuuenlului. calității slabe a ma:erialelor sau datorită acțiunii ori inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori Ir. legătura cu instalația sau echipamentul analizat.. rezultalek aaaLizei se voi transmite factorilor implicați, pentru punct de vedete.

(4)    Analiza avariei sau incidentului se face ia nivelul opera ioni lui care urc in gestiune inslaltițiile respeefive, un participarea proieuianluiui, furnizorului de echipament șy'suu o execulatitu'ui. după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului. Asociația dc Dezvoltare Inlcrctiinunilară de apă si canalizare “Apă-Canal Constanța” sau aulorilăalea administrației publice locale în cauză va sprijini operatorul, la cererea acestuia, în această analiză.

(5)    Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor nl'hite in administrarea altor operatori <au ageriți economiei, operntoni

care efectuează analiza va solicita acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor ilatelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidcrnJui.

Art. 33 - fl i Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un i'orntylar-îip denumit 'Ttșă de incident”, iar la exemplarul care râmtine la operator se vor anexa documentele primare legate dc anuliza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în coo \irtni(ate un prevederile ari.


31.

Art. 34 - (I) In vederea satisfacerii in condiții optime a necesităților de alimentare continua cu apa potabilă și a preluării apelor uzate, operatorul va urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor dc întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în in stal iniile acestora, dacă au afecta' funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Siluația centraliza toane privind aceste întreruperi sau limitări face parte din raportările către Asocia!iu do De/vollsie luiereoimin:tar:< «le apă și canalizare :' Apă-Can al Cens lanța”.

Art. 35 - (11 Analiza deleriuraru ecJupanieutelcr se faue iu scopul delenninârii indicatorilor dc fiabilitate a acestora îti condiții de exploatare.

(2) Pentru evidențierea delcriorărilor dc echipament care au avui leu cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza sc face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele con sein nându-sc intr-un fonnijlfir-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fișa incidentului.

(31 Pentru evidențierea deteriorării eehipuinenlelor cu unnare a încercărilor profilactice, manipulării. reparațiilor sau iul reținerii uceuresputizăloare. ncet'ecluârii la timp a reparațiilor sau reviziilor planifiuwtc. a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent dc modul cum s-a făcut această înlocuire), care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ea incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

(4j Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor ,$e face și ’n perioada de probe de garanție și punere în funcțiune «Jupă mutilare, înlocuire sau reparație capitulă.

Art. 36    (1) Fișele dc incidente și dc echipament deteriorai reprezint» documunlu

primare pentru evidența statistică ți aprecierea realizării indicatorilor de performantă.

(2) Păstrarea evidenței sc lăcc 1» operator pc toată perioada cât acesta prestea7 îi/ftim i zenză serv- ic i ui.

(1) l.a încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 14 alir.. (4).

ilfC'A/t-'Ai/l a 4-a Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

Ari. 37 - (1) Pentru creșterea siguranței in fiurcîionare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și pentru continuitatea alimentării cu apă și preluării apelor uzate, opera Ierul va întocmi proceduri prin cure se iostikiie reguf de cl'celuftre a manevrelor în instalațiile apar|uiâu<l țsslernului de aiirrieuiare cu apă 4 de canalizare.

(21 Procedurile prevăzute la alin. (11 se vor întocmi pc baza prevederilor p rczcntuluî recul ament.

Art. 38 - Manevrate în instalații se execută pentru:

a)    modificarea regimului de runclioniire a insialaiiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare ?. funcționari: Ja cerințele iiiilizatoi'ilor, realizarea, unor regimuri oprime de funcționare, reducerea pierderilor e;.c., având ua caracter Ifeevcnt și cxceulându-se mereu la lcl. denumite manevre curente;

b)    modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, litra ea acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și eclc care au drept scop relragcrea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

e) izolarea echipamentului defect ți restabilirea circuitului funcțional tehnologie al instalației sau ansamblului de instalații, executate eu ocazia apariției unui incident, denumite manevre tic lichidare a incidentelor.

Ari. 39 - Iu sensul prezentului regulament, nu sunt. considerate manevre ir instabilii modificările regimuri lor de funcționare care au Inc ea armare a. acțiunii sistemelor de fnitoioali/are ți pioieerie sau suni executate enrenr de peisortaiui de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, Iară modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 40- Manevrele trebuie concepute astfel încât:

aj succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure deslâșurarcu normală

a aeesixxa;

bl trecerea de la starea inițială la starea finală dorică să sc facă printr-un număr minim de operării:

el ordinea dc succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologie stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se executa manevra;

di să fie analizate toate implicațiile pe care licoare operație ie poale avea atâl asupra instalației în care sc execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologie de aceasta. în special din punct dc vedere al siguranței în exploatare;

e) manevra sâ se efectueze intr-un interval ce timp cat mai scurt. stabiJindu-se operațiile care sc pot executa simultan fura <i sc condiționa una pe alta. in funcție de numărul de exceutanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră:

fi să sc țină scama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

c) fiecare operație de acționare asupra unui elernen; prin comandă de la distanță

să fie uimată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea


realizării efectului corespunzător:

hl persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația in care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren si de schema tehnologică de executare a manevrei,

Art. 41 - Muncvrek ir instabilii efee(u«izîi nurjyi pr buza uimi document scris numit ionic de manevră, wnlunn miri proceduri; foaia de imuicviît trebuie să cotiți ok :

a)    tema manevrei;

b)    scopul manevrei;

c)    succesiunea operațiilor;

di notații in legătură cu dispunerea si îndeplinirea operațiilor:

e) persoanele caic cxecurn sau an legătură eu manevra și responsabilitățile lor.

Ari. 42 După scopiri manevrei, foaia de manevră poare fi:

a)    -foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit in instrucijunile/procecufiie tehnice interne, putându-se folosi la:

-    manevre curente;

-    aoirnite ruanevre programate. cu caraclcr curent;

-    anumite manevre m caz de incident, având un caracter curent;

b)    ioaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținu: se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații cc nu se încadrează in foile de manevră permanente.

Art. 43 Manevrele cauzate de incidente sau avarii se execută fără foaie de

•na-ievă. Lichidarea incidentelor se execută pe baza procednrilor/inalnicțiunilor întocmite în ficesl. sei'.S.

Art. 44 - (li întocmirea. vcrilicarcu >i aprobarea Inilor de manevră se lăe de către uersoanelc desemnate de operator, care au pregătire?. necesară și asigură executarea serviciului operativ și lehnico-adnunisiniliv.

(2) Nu se admit verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

(31 în funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexenzîi o schemă de

principiu referitoare la manevra care sc efectuează.

(4i l-oaia dc manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare -minai

in momentul In care există. aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 45 - Manevre e curente, programate sini accidentale, pol li inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 46 - Executarea manevrelor in cazul lucrărilor normale, programate, și al probelor profilactice trebuie realizată astfel încât cchipa.r.cntul să nu. tic sens din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admire ier. la lucru.

Ari. 47 Operatorul va stabili pl in decizie șl procedară internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de fbi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni.-proceduri tehnice interne.

Ari. 4# - (1) Durea în exploatare <i eelopiimcntcJo" riou-oiujitulc se lace conform instruclimiilor de proiectare și/stiu ale furw/oruuii dc echipament cu privire la probele -nceaniec. rodajui riec.-jjiie. probele lebnylogîce șj punerea îJ) funcțiune.

(2)    în perioadele de probe mecanice ale echipamentelor. manevrele și operațiile respective cad in sarcina organizației care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare.

(3)    După laminarea probelor mecanice și eventual a rodajului în got se face recepția preliminară tt lucrărilor de ennsiruclii-înnnLaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de predare primire, după care rodaj.)' "îii sarcină și probele tehnologice ead în sarcina beneficiarului.

Ari. 49 -fi) După terminarea manevrei se vor înscrie in evidentele operative ale instalației executarea acestora conform toii de manevră, ora începerii și terminări) manevre:, starea operativa, eonliglinițui ele., în caro wu adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executai operațiile care prezintă importanță în funcționarea eehîpamentelur, instalațiilor sau amamblurilur do instalații.

(2) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de ilansc oarbe folosite pentru blindarca circuitelor, precum și admiterile ii-, lucru, respectiv terminarea lucrărilor, conlonu mstructiunilor/pruced urilor interne.

Art. 50 (I) Trecerea de la schema obișnuită la o albi variantă de .schemă de funcționare se admite numai in cazurile de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente conpnnenie ale însca lății lor respective, personalul de deservire operativă și do comandă operativă răspunzând de manevra tăcută.

(2) Trecerea do hi schema normala la una dintre schemele-vâri antă sc va lace pe baza Joii de manevră și ou asistentă tehnică.

Art. 51 Orice persoană oare execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă Ic pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor In instalații și să le aplice.

CAE. III Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare

Ari. 52 - Prin sistemele de alimentare cu apă și du canalizare operate de S.C. RA.ÎA S.A. sc realizează:

a)    seiviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii dc pe teritoriul ariei delegării. Apa potabilă este destinata, în ordinea priorităților, pentru stingerea incendiilor consumul spitalelor și școlilor, consumul menajer, servicii lor publice, precum și pentru consumul necesar în aetiviiati productive ți comerciale;

b)    serviciul de alimentare cu apă industrialii, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toii utilizatorii de pe teritoriul ariei delegării, acolo unde

condițiile o permit. Apa industrialii va li utilizată în funcție dc necesitățile telniologiue specili.ce zonei:

cil serviciul de canalizare. care arc drept scop asigurarea serviciilor dc canalizare pentratoți utilizatorii depe teritoriul ariei delegării. iu funcție dc specificul localității. sistemul dc canalizare este în sistem ;

-    unilar - sistem public dc canalizare care asigură colectarea, transportul» epurarea si evacuarea in emisar. in comun, atât a apelor uzate eâl și a celor meteorice;

-    divizor sistam public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea și evacuarea în emisar. separai a apelor uzate și a celor meteorice

-    mixt - sistem public dc canalizare earc se realizează atât prir. sistem ce canalizare divizor căi și prin sistem de canalizare unitar.

Art. 53 - Sursele de alimentare cu apă sunt eclc individualizare în caietul de sarcini.

Art. 54 - Apa livrată și apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

2) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietățile fîzjco-criiunce. biologice și organoleptice conform normativelor in vigoare:

oi apa industrială livrata utilizator: lor vo respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliți prin emu raci:

ej apele descărcate în rețelele de canalizare vor îndeplini condițiile impuse dc aur: nalbele în vigoare, de avizele operatorului și dc acordul Inspectoratului Județean dc Protecție u Mediului. In cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii dc calitate care să respecte aceste condiții, utilizatorii în cauză au obligația să execute instalații proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzare.

Ari. 55 - (1) l’e li'flseid rețele 01 aparținând sisiemolui de ulimenlare eu apă și de canalizare este interzisă amplasarea de construcții provizorii sau definitive.

(2} Pentru cou>irucți:lc cc urmează a Ii excculalc în zona. de proiecție și de siguranța a conductelor rețelelor dc alimentare cu apă și de canalizare, autorizația dc construire va fi emisă numai după obținerea avizului operatorului.

(3) Zonele minime de protecție sanitară eu rcuim sever, aplicate conform II.G. nr. 930/2005, a eontltxciclor rețelelor publice dc alimentare cu apă sunt între 10-30 m sîânga-drcapta de la generatoarele exterioare pentru condncr.de de niliicțiunv apă, precum și pcntiu conductele principale dc distribuție apă f> I )n.4(l0irjrci) și 3 m stânga-dreapta. de la generattiai'âte exterioare celdate eonduele din rețelele de distribuție apă potabil» iar pentru colectoarele menajere $i pluviale suni de 3 m slâuaa-dreaplu din axul eoieclurului și 5iu stiinaa-dreapla din axul conductei dc refulare.

{•1) Dreptul de servitute se exercită eu titlu gramul du către operator pc toată durata existențe: sistemelor ce alimentare cn apă și de canalizare, asupra proprietăților afectate de aceste sisteme, pcntiu executarea lucrări Io- necesare întreținerii și exploatării sistemelor respective. In temeiul dreptului de set vinile, operatorul este îndreptățit:

u) să instaleze suporturi permanente sau ancorări pentru eonduele dc suprafață, fie iii exteriorii, pereților care sunt situați în lungul drumurilor

>:

publice, fie pe acoperi șurile sav. terasele clădirilor. cu condiția ca accesul din exterior la acestea sii fie posibil și .șij ic re-spcolate nunndor de urbanism ș; de întreținere a drumurilor;

b)    să pozeze și să exploateze conducte caro să troacă pe deasupra ori suc terenuri private;

c)    să instaleze conducte subterane permanente pentru apă potabilă și canalizare sau suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private rară construcții care nu sunt îngrădite eu pereți sau alte îngrădiri echivalente;

rl) sii îndepărteze vegetal in care ar putea să prejudicieze buna funcționare a componentelor de sistem

ej să aibă acces în scopul întreținerii și exploatării componentelor de sistem, inclusiv in cazul unor incidente și avarii.

(5) Despăgubirile cauzate de instituirea și exercitarea dreptului do servituie. inclusiv daunele cauzate proprietăților grevate de această servitute în cazul remedierii incidentelor ori avariilor, sunt în sarcina Asociației de Dezvoltare Intcreom unitară de apă și canalizare “Acă-Canal Constanța”.

(6.1 Proprietatea privată a unei persoane iîzicc sau juridice, pc caic se săsesc amplasate părțile componente ale rețelelor publice de alimentare cu apa și dc canalizare și pentru care r.u se poate obține acordul proprietarului ce menținere a acestora. în condițiile legii, pc proprietatea sa, iar condițiile tehnico-economice rezuftare din studii dc specialitate nu justifica sau nu pot perinde realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniu! public, va fi trecută în proprietatea publica a consiliilor locale sau a consiliilor județene, după caz. prin;

al tninslunuea dreptului do proprie lato în condițiile legii;

b) expropriere pentru cauza de utilitate publica, conlbim prevederilor legale.

(7) Ulililalea publica se declara de către consiliile județene și consiliile locale.

după eaz, după eieciuarca unei ecr calări prealabile și condițional dc înscrierea lucrării în planurile urbanistice și dc amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 56 - (1) l’er/zru prevenirea poluării apei la sursă sau iu rețea $e interzice distrugerea construcțiilor, a instalațiilor. împrejmuirilor, porților, stâlpilor de jlurrdruiț. semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecție sanitarii, care. confort» legislației în vigoare. aparțin dumer:iului public.

(2) Este interzisă aloelurea funcționării rețelelor de apă și de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor și accesoriilor a ailor persoane, cu excepția celor autorizate dc operator și, in cazuri dc forță majoră, dc pompieri. In acest sens. operatorul va Jua tom.e măsurile dc siguranță necesare.

(jîj Manevrarea armaturilor și a instalațiilor tehnologice din rețeaua <1e distribuție a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operalohiluî.

Ari. 57 - (1) Executarea de către terți a luerârilur de orice fel. iu special a celor de sâțjălurâ, de-a lungul traseelor sau in intersecție eu rețelele de apă și de canalizare.

precum și a celor dc extindere a rețelelor dc apă și dc canalizare se va iacc numai în baza unui proiect întocmit de un operator economie autorizat. însușic de operator.

2i

(2) Predarea aniphisoriciilului va face iu prezența delegatului operatorului, pe baza urmi proces-verbal dc prin urc.'predare îi insl<iJii|iilur existente. proccs-verbtil ce va obliga constructorul la protejarea. iu timpul lucrărilor pe care le efcelr.ează. a


rețelelor de apă și dc canalizare.

(3) Avarierea sau distingerea parțiala ori totală a unor părți din rețeaua de apă șt.'sati de canalizare, provocată eu ocazia efeeruării dc lucrări de construcții. va fi remediată prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pc cheltuiala sa, rară ea prin aceasta persoana juridică vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului ci. privire .a imposibilitatea acestuia ele a asip.ua serviciile de apă și/.*au de canalizare, I.ticrârilc sc vor cicd.ua imediat după avariere sau distrugere. reglementarea aspectelor juridice sau linaiieiwre reulizându-sc ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere rețeaua «lecuită trebuie să corespundă condițiilor pentru care a fost proiectată.

CAP. IV - Serviciul dc alimentare cii apă

SECȚIUNEA I - Dispoziții generale

Ari. 58 - Serviciul de alimentare cu apă se u.'lu sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea Asociației de Dezvoltare Interconitiuilarâ ce apă și canalizare “Apă-Canal Constanța”. mandatată de autoritățile administrației publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-c di l ilare specifice, arc drept scop asigurarea alimentării eu apă pentru toii utilizatorii și cuprinde activitățile dc captare, tratare, transport, inmagazinare și distribuție.

Ari. 59 Serviciul dc alimentare cu apă sc realizează penrni satisfacerea 11 nu Stoarcl or i icces ități:

aj consum menajer pentm satisfacerea nevoilor gospodărești zilnice ale populației;

bj consumul industrial caro utilizează apă ou materie primă, inglobându-se în produsul finit ca apă de râeirc sau agent termic, ea mijloc de spălare și sortare ele.:

c)    consum pentru nevoi zootehnice:

d)    consum pcntiu nevoi publice, as igurându-sc spălatul și stropind străzilor și a spațiilor verzi, funcționarea fântânilor publice și ornamentale ete.:

e)    consun pentru combaterea incendiilor:

:) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apă și dc canalizare la spălam', rețelelor de apă și de canalizare, filtrelor, decani oarei or. dezintegratoarelor. pregătirea soluțiilor de reactivi chimiei ele.

Ari. 60 - In vederea unei evidențe mai ușoare și a creării premiselor luării unor decizii corecte și iu timp real. este necesara preocuparea pentru crearea unei baze de date în format electronic, structurata pc următoarele domenii:

a) date constructive; bl date tehnologice-,

iS

tehnologice:

a)    material;

b)    dimensiuni:

c)    adâncime de pozare:

d)    anul realizării;

c) poziția si mărimea branșamentelor. hidranților. vanele.-; t) reparațiile executate;

g)    presiunea de luciu:

h)    presiunea maximă în sistem;

i)    presiunea de încercare;

j)    vife/4 apei;

k)    secțiunea de cuhiAil al calității apei ei.e.

Al t. 62 - Datele legate de elementele conductelor trebuie să poa'.ă i: apelate ușor, in vederea introducerii într-un model de culcui.'veiilieare a rețelei, iar pentru toate clementele importante (capetele de tronson, schimbare diamclru/matcrial. vane ele.) vor fi dale și coordonatele tridimensionale.

lVEC77t!iYF.d u 2-a - Captarea apei

Alt. 63 - (lj Apa de supralălă sau subterană. folosita ea sursă penau sistemele de alimentare eu apă a localităților. trebuie să îndeplinească următoarele concilii;

a)    calitatea corespunzătoare categoriei de folosință într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

b)    debilul necesar asigurării unei distribuții continue, avăndu-se în vedere variațiile zilnice și sezoniere ale necesarului de apă ș: tendința de dezvoltare a localității (populație, edilicăr).

(2) Sursele de alimentare eu apă folosite de S.C. RAJA S.A. sun: descrise în caietul de sarcini.

Art. 64 - (1) Zona de captare folosită penlm alimentarea cu apă a localtlătilor

zonelor se tace prin izolarea acestora prin perimetre de proiecție sanitară și controlul aed vitali lor poluante din teritoriul aferent.

(2)    Perimetrele de protecție sanitară au tost și vor ii stabilite Individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului hidrogen logic, în conformitate cu si an daniele de proiectare în vigoare, având limitele minime stabilite eo.-iforn II.(li. nr. 930,•'2005 și prezentului Regulament.

(3)    Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sîi lic amplasate și construite astfel încât sâ fie protejate contra șiioirilor de ape și împotriva inundațiilor.

(4)    Zonele dc captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public și al animalelor și .rebuie să Jic prevăzute cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în cazul precipitațiilor atmosferice.

(5)    Sursele de supralalâ {râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor li protejate, prin grija autorităților ubililalc, de activilăiilc umane ncautorizate:

a)    industrie poluantă:

b)    depozite de deșeuri toxice sau periculoase, agricultura intensivă, turism și agrement:

e) depozitarea deșeurilor municipale.

(6)    Proprietarii terenurilor pc care se află zonele de protecție sanitară vor fi avertizați in scris asupra restricțiilor de ucilizare.

Art. 65 - în cazul captărilor din subteran >e vor urmări cel puțin: aj nivelul apei în foraj;

b)    reglarea debilului de apa extras din fonii aslfel încât sa nu Jîe antrenate particule de nisip și apa să fie limpede;

c)    variația debilului cap labil:

d)    protecția contra înghețului,

e)    calitatea apei.

Art. 66- Ir. cazul captării ds suprafață se vor urmări cel puțin:

<ij nivelul apei fn zor a captării;

b)    captarea apei prin priză, în cazul in cam nivelul apei întrece valurile medii, în funcție de construcția, prizei de apă și de sursa de apă;

c)    reglarea debitului admis pr in manevrarea stavilelor;

d)    f.incționarea și manevrabilitatea stavilelor de închidere, grătarelor ete.;

e)    variația debilului de apă și ctinielerislicilc etililalive ale apei;

l) curățarea și prevenirea înghețării ape: la grătare;

gi curățarea periodică, conform procedurilor/inslrucțiunilor tehnice, a grătarelor:

li) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priză;

ii măsurarea si înreaistiarea continuă a nivelului anei din râu sau lac si a

z    •    —    ■    *

debitului captat;

j) curățarea, conlbim procedurilor/instrucliunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu barai de derivație:

kl producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinălalea captării;

I) calitatea apei.

Art. 67 - Pentru reținerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării barelor grătarelor ce către corpurile mari plutitoare și măsuri de combatere «i «udului și u glietii.

Ari. 68 — Pcm.ru eliminarea, peliculelor de ulei sau grăsimi trebuie să existe separatoarele de ulei montate înaintea rieznisipatnareloi sau împreună cu acestea pe canale deschise de uducțiutic. dacă este necesar.

Art. 69 - Sislcmul de automatizare și control trebuie să fie în funcțiune permanent și să indice cel puțin:

a) starea de funcțior.are/rczcrvă/avaric a pompelor: h) stnrea închisileschis a vanelor;

c) nivdnTvoliiinul apei: di presiune?.ape’.

Art. 70- Indiferent de lipul captării, se vor urmări:

A:

a)    irtinsiruleieti cvenluiilelor situații deusebile de exploatare. consemnate în registrul de exploatare, personalului din schimbul următor:

b)    cJeetuarva analizelor de lurbidiiale:

c)    citirea și transmiterea dalelor de Ia contorul de energic electrica;

d)    anunlarea imediată a oricărei defecțiuni de funcționare și încercarea. în limita competentelor. remedierii acesteia.

Arr. 71 I .a stația de pompare se va urmări:

a)    ca instalația electrică să respectate cerințele normativelor în vigoare:

b)    ca la stațiile de pompare importante să fie asiguratăo sursă de rezervă pentru aliiuenîarea eu energie electrică,:

e)    ca sistemele de protecție contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim ele. să lie funcționale, acestea vor li verificate lunar și reparate numai de personal specializat;

d) controlul zilnic în ce privește zgomotul, vibrațiile produse, durata de funcționare. consumul dc energie, starea uleiului, temperatura în lagăre ctc.

Al t. 72 - (1) Anual sc va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare ce căite personal autorizat. I)upn verificare se va reface diagrama Q = f (II) pentm fiecare pompă.

(2) Principalii parametri dc funcționare ai stației de pompare vor fi înicgj.sl.rați sistematic, linele preluate și prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de pcTlbrinatiță, estimări asupra debitului de apă, economicitatea funcționării statici ctc.

SECȚIUNEA a 3-u - Trafureu apei brute

Art. 73 (I j Tehnologiile dc tratare a apei trebuie corelate cu condițiile specifice fieeăiei surse, luându-sc iu considerare calitatea și natura sursei. Obiectivii’ procedeelor de tratare trebuie să. fie protecția utilizatorilor împotriva a genților patogen: și impurităților din apă. care pot fi agresive sau periculoase pentm sănătatea omului.

(2) Instalațiile dc tratare a apei de suprafața trebuie să uenuilâ 4 etape, prin care să sc realizeze un șir dc bariere de îndepărtare a coniKiuinârii inierobiene:

aj rezervor dc stocare a. ape: brute sau prcdezirdcețic:

b)    coagulare, flocularc și sedimentare (sau Hotare);

c)    filtrare:

d)    dezinfecriefma ă.

(3j Penlru coagulare folo-sește soluția cui fu: de aluminiu, dur i'oarle nir (1-2 zilc/an) dalurilă faptului că «pa brută are lurbidiiale mai mică tle 5 VIU.

(4)    Deziiilocția finală a apei este obligatoriu peni.ru toate jr.slnlsțiile de tratare a apei care produc apă potabilă pentru localități și au ea sursă apă dc suprafață, precum și în cazul folosirii surselor dc subxran.

(5)    Dezinfecția apei se face cu clor gazos, conform insiniciiunii dc iuent in vigoare. Clorul rezidual liber se va monitoriza Ia toate punctele de lucru conform instrucțiunii de lucru și procedurii operaționale, utilizând formulare stabilite prin acestea. încadrarea indicatorilor dc apă în limitele admise dc legislația și standardele naționale în vigoare pentru apa potabilă se monitorizează de serviciul specializai, al operatorului, conlbnii procedurii operaționale de calitate a acestuia si procedurilor dc laborator proprii. Se recomandă trecerea la dez infecția cu UV.

(6) Procentul ce probe neeorcspunzătoarc microbiologic. în rețeaua de distribuție, nu trebuie să depășească 5% din totalul probelor recoltate intr-un an calendaristic.

Ari. 74 - î)i cazul in cure în îreapla de predezin feerie de Iu intrarea iu suilia de tratare se introduce dor. dozele de clor pentru precloiyre se stabilesc prin Ieste de laborator.

Alt. 75 - Acrarca se realizează în cazul apelor eu conținui dc bioxid de sui:, bioxid de carbon. Fier. m.angan. al apelor l'cruginoasc lipsite dc oxigen dizolvat și in procesul dc tleferizare.

Arr. 76    (I) Dezinfectarea prin utilizarea clorului sau a compușilor săi va fi

folosită astfel încât să se împiedice formarea in exces a doritului de sodiu.

(2) Pentru obținerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată astfel încât să se asigure după filtrare turbidități mai mici sau cel mul: egale eu 5 NI l.. (unități nefdornet.rice de turbiditate), conform legislației în vigoare.

Ari. 77 - Operatorul, trebuie să se asigure ca decani oare Ic să asigure în timpul luneliouârn atingerea pura?murilor proiectați, precum ș; ea lurbidilatva apei brute sâ fie mat mică de 5 NTLL

Alt- 78 - Pentru realizarea unei exploatări optime a instalațiilor dc decantare trebuie dată importanța reglării parametrilor determinant!:

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie: ti) vitezele de circulație a apei în secțiunea de decantare:

c) randamentul instalației reprezentat, prin procentul de suspensii reținute din apa brută.

Arf. 79 - Pentru buna Funcționare £ lillrclor, operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea:

a) condițiilor tehnologice și constructive cerule prin proiect pentru:

1.    calitatea materialului filtrant și a grosimii straiului:

2.    orizontalitatea și reglajul sistemului dc drenaj;

3.    asigurarea intensității de spălare:

4.    corecta amplasare și funcționalitatea clapetelor de admis ie și a dispozitivelor de reglaj:

5.    elunșritalea nnnăliirilor din insUihiții. în special a vanelor dc pe conductele de apă dc spălare și aer:

bj coagulării și decantării prealabile a apei brute care să asigure la intrarea în

filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU:

e) spălării filtrelor la intervale de timp stabilite :n Funcție dc:

]. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare. între doua spălări:

2.    numărul total (lecuve:

3.    instalațiile de șpâhire;

d) respectării tehnologici de spălare a filtre'or pentru a asigura;

1.    calitatea cerută efiuwttuhiiț

2.    productivitatea maximă a instalației:


3. consumul minim de apă de spălare și aer.

c) «loidrii corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi și

personal calificat. iuoaiturizârii calității apei după spălare șj bunei comunicări a personalului taboralerulul ou personalul sta,ici.

Art. 80 - Regulile generale după cure trebuie să funcționeze treapta dc dezinfectare eu clor suni:

1.    treapta I clorul gazos se introduce la intrarea în stația de tralare, înainte de decantare, în bazinul de amestec a apei brute cu diverși reactivi;

2.    treapta a Il-a - clonii oazns se introduce în rezervorul dc 6.000 m! dupâ

filtrare. pentru dezijifccria finală.

A'/i'CȚZf.OVE.d a 4-a Transportul apei potabile ^i/sau industriale

Art. 81 - Conductele ce transportă apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

r

a)    să asigure debilul proiectat de apă în secțiunea respectivă:

b)    să r'e etanșe, pentru eficienta funcționării și protecția spațiului învecinat;

c)    $ă reziste la mate presiunile de lucin di:t secțiunea respectivă:

ei să fie proiectate din materiale care să păstreze (să nu aibă impact asupra) calitatea apei transportate.

Art. 82 - Debitele dc apă transportate prin rețelele de aducțiune intre surse și stațiile dc pompare sunt monitorizate prii; debiliuclrcAipoinetre încuiata lu surse și complexele de înmagazinate.

Art. 83    (I) în lipsa aparatelor de măgură. determinarea capacității de transport a

aducțiunii sc face prin calcul.

(2)    Determinarea capacității aducțiunii prin calcul sc tace prin stabilirea unor tronsoane de aducțiune care:

a)    au același diametru;

b)    se. poale măsura presiunea la capetele tronsoanelor:

c)    sc cunoaște cota topografică a capetelor tronsoanelor;

d)    nu ftuul prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori.

(3)    Dacă se cunoaște diametrul conductei, distanța Intre două secțiuni, cotele piczoinctriee ale secțiunilor dc capăt, sc poale eaJeahi debilul folosind o relație matematică precizată în lilemiura dc specialitate sau pusă la dispoziție de fabricanții conductelor.

Ari. 84 - In cnz..il în care aducțiunca mi arc in dotare tir. echipament dc măsurare pentru presiune sau pentru debit și nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru instalarea lor. determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor asigurând u-se o precizie relativ bună.

Alt. 85 - Testarea rezistenței conductei ta presiune sc face după includ ologi u dală în proiect, iar ir. lipsa acesteia sc recomandă folosirea prrscripțiilor din -SR L'N 805:2000.

Art. 86 - (I) Poate componentele destinate transportului apei vor li inspectate de operai or.

.U

(2) Inspecția va t: laeulâ, de regulă, de același personal, pentru a se obișnui eu detaliile și a putea sesiza diferențele de la un control la aiul. având competența necesară in aeesrsenș. Rezultatul inspecției se consemnează intr-n fișă de inspecție al cărei conținui va fi si.obilit în cadml proceduri lor proprii. Ele stau la baza:

a)    întocmirii planului deînrrerinerc și a executării lucrărilor necesare:

b)    executării lucrărilor de reparație, dacă este cazul;

c)    avertizării populației dacă aspectele semnalate sunt legare de cantitatea de apă (oprirea apei. reslrieți: de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.:

d)    luarea măsurilor asupra iulcrveiitiiloi; ifeaucorizate in zona de pruleelie sanitară.

(3) în timpul inspecției se verifică:

aj starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcționare, prezența apei in cămin, amințându se echipa de intervenție pentru seoalerea apei din cămin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei cte.ț

b) sup-airavsrsările: starea structurii de rezistență, tendința apelor de erodare a malurilor, suprafețelor vopsire, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolației/’hidroizolăției ere.:

e) starea suprafeței de teren asigurată ea zonă de proiecție sanitară: depozite de deșeuri neeontrulate, folosirea substanțelor ne permise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a conductei. tendința de lunecare a terenului ctc.:

dl mijloacele de combatere a lovituri: de berbec: starea construcției, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare. închiderea de protecție etc.):

el starea ailor mijloace de asigurare a fi.acționării:

f) verificarea stării mijloacelor prin caic sunt prelevate probe de apă în vederea controlului asupra calității. Probele de apă potabilă vor tî luate numai de personal special instruit, cotlomt procedurilor ce lucru proprii ale operatorului, iar probele vor li centralizate și, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calității apei. eonlorm prevederilor legale în vigoare.

Art, 87 - Toți parametri: de funcționare trebuie masurați și monitorizai:, valorile acestora vor fi noime in fișă, iar persoana în a cărei griiă intră supravegherea leJuiologică a sislemu ui va analiza acești parametri, va verifica dacă s-a redus capacitatea de Iransport, calitatea apei, munci când este cazul va aplica corecții, respectiv acțiuni corectivc/prevsntive șj eventual va solicita cercetări mai amănunțite.

Art 88 - Pentru adtiețiur.ile lungi (15-150 km). se recomand» implicare,! în supravegherea aducțiunilor a unui personal specializat.

Ari., 89 - l.uerârile de întreținere la aducțiuni se fac punctual, ea unitare a rezultatului inspecției, astfel:

a)    se verifică și >e corectează funcționalitatea tuturor armăturilor, căminelor;

b)    sc curăță și se uiicrbeazfi zonele de protecție sanitarii:

c)    se cianșeazâ vanele, se reface seara, capacul, m vopsesc elementele metalice din cămine, suprafraversăci, e «micule de semnalizare;

d)    se verifică subtrav visările de drumuri naționale și căi fiersuc;

e) se verifică stabilitatea pământului pe traseu și cveniualele lăsări:

() se verifică pierderile de apă pe tronsoane: gj sc detectează eventuale branșați ncantorizate:

h)    sc refac sistemele de marcarc/scinnalizare a s.duețiur.ii;

i)    se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier. dezvoltări biologice el.e.).

Ari. 90 I .ucrârile dc aducțiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate și sc vor efectua lucrări dc întreținere, în special înaintea sezonului friguros și cupă acesta: înainte, pentru curățare, eliminarea depunerilor, h'fae-erefi sistemului de protecție, montarea elementelor de protecție. și după. penlni refacerea Uiluzuri'.or In urma efectului glieții, verificarea mucului de lunețioxiurc, eliminarea vegclajiei care împiedică o bună curgere ele.

Ari. 91 - Penlru canoașlcrcE. performantelor funcționale ale aduețiunii și rețelei, periodic, se va face verificarea presiunilor și a pierderilor de apă.

Art. 92 - (I; în funcție de întindere și importanța, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debilul și presiunea în secțiunea de control.

(2> Aducliunea Irebuie verificași prin debitul cu care alimentează rezervorul, mâstirându-se lucal debitul și presiunea în seci iun i le de conl-ol, ș; prin compararea valorilor ubținuto cu valurile din schema generala de funcționate a sisicinulid.

{3) Penlru realizarea unui bilanț al apei și pentru a avea o evaluare generală a eficienței sistemului, se va determina mărimea pierderii de apă clin sistem, prin măsurarea simultană a debilelor sau ca valori medii pe perioade de timp. cu ajutorul contoarelor dc apă, pe tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometriee în lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii în secțiunile dc control ale sistemului care se vor compara cu dârele de calcul pentru punerea în evidență a unor disfuncționalitâți pe conducta dc aductiune.

Art. 93 - Pierderile de apă admisibile pentru u aducțiune Trebuie să se situeze inlre 5% - 10% din catililalea de apă inlra'.a în sistem, funcție de lungimea și vechimea conductelor.

SECȚIUNEA a 5-a - înmagazinarea apei

Art, 94 - fl) Construcțiile pentru în magazi narea apei au, în prir.eipal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variațiilor urare de debil furnizai, rezervă pentru stingerea incendiilor și alimentarea rețelei în situația i.nnr indisponibil ilăți apărute la captare sau a conduci ei de nduei.iune.

(2)    în unele cazuri, construcțiile penlru îr.tnagaziuarea apei pot îndeplini și. funcții dc rupere a presiunii, asigurarea unui liinp suficient de contact înlre reactivi și apă pentru realizarea unei dezinfectări in bune condiții, înmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor etc.

(3)    în cazul in cate apa este înmagazinată și stocată într-n construcție caic cuprinde mai mult de nu sin^i.r compartiment și fiecare compartiment arc intrare și ieșire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, construcția

constituie rezervor de înmugiizlr.tire separat. nir în cazul în cure eoinparliiuentele nuni ci.meckJle hidraulic. eonslrjeția constituie “czervor de tiunagaziiiarc

individual.

*

Al t. 95- (1) in rezervorul de înmagazinare apa trebuie să lic sanogenă și eurată, să

fie lipsită de microorganisme, puruziți sau substanțe care. prin număr ori concentrație, pol constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană si să îndeplinească cerințele minime prevă/.ule in legislația în vigoare.

(2) Apa potabilă este considerată sanogenă ș: curată dacă în proba prelevată la ieșirea din rezervorul de înmagazinate valorile pentru parametrii bacterii eoiirbrine. t.coli și streptococi fecali su.it cele prevăzute în. legislația specifică și dacă rezultat ele determinărilor pentru bacteriile colifonne arată absenta acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Al t. 96 - Operatorul trebuie să asigure prelevarea și analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieșirea din fiecare rezervor de îrnriagaziriarc în funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii colifonnc totale, F.. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, rurbiditatc și dezinfectantul rezidual.

Art. 97 Operatorul va Iun măsurile necesare pemru asigurarea unui disponibil de apă potabilă înmagazinată care să acopere minimul necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a prelucrări: și livrării în sxațiile de tratare.

Art. 98 - Rezervoarele ce înmagazinate trebuie $4 aibă posibilitatea de evacuare a e.pei de spălare și sa aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe ce apă.

Alt. 99 - Spălarea, curățarea și dezinleciin rezervuarrlor de imnaguzinure sunt obligatorii și trebuie realizate periodic în buza unui eroaraiu anual și ori de câte ori

este necesar, iar materialele și substanțele de curățare și deziiileelie trebuie să aibă


aviz sanitar dc folosire.

Art. 100 - Rezervoarele de înmagazinare a apei vor li exploacatc și întreținute astfel încât să nu permită contaminare cir. exterior.

Art. 101 - Materialele de construcție, inclusiv vopselele, substanțele de itnperrneabiliztirc ele., a inshiJr.liilor tie tratare » apei pentru polabilizure și rezervoarele de imiuigazinare a apei trebuie să aibă .ivi/. sanitar de folosire in acest

scop.

Art. 102 - Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să :îc sigilată in poziția închis și sc poate deschide numai la dispoziția organelor de paza contra incendiilor.

Art, 103 - Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de inmagazinare. izolații; termică, aerisire», căile dc acces, pierderile dc apă etc.. va consemna nivelul .apei hi rezervor, temperatura apei și ochitul vehiculat, și va aplica corecțiile și acțiunile corective atunci când se impune.

Art. 104 - Operatorul, care asigură serviciul de alimentare cu apă din sistemul dc

alimentare eu apă și dc canalizare, va asigura protecția calității apei în rețelele de

apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de

înnutgazinarc. ș: o va ccriiiîca prir. bulcline dc încercare țanalzzâ) a apei. efectuate

la intervalele maxime impuse prin avize. ce organele de sănătate publică abilitate.

precum șl la intervalele planificate prin procedurile proprii de laborator, conform

stnndf.idului ISO 17025:2005. Efectuarea analizelor la sursa si ?n rețele se -/a • •

J?

efeutiia: după luarea măsurilor rlc spălare și dczir.rccțic necesare, ori de câte ori intervin lucr&rj de înlăturare a avariilor. După spălarea și dezinfecția rezervoarelor sc vor efectua teste de senirațio și încercări de laborator cu respectarea instrucțiunilor de lucru proprii operatorului.

SECȚIUNEA a 6-a - Distribuția apeipotabile și/sau industriale

Art, 105 -(1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitaiâ de apă și canalizare "Apâ-Canal Constanța” și autorirnțile administrației publice locale trebuie să asigure condițiile necesare accesului nediscriminatorin al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă.

(2) Dreptul de acces aed îs eliminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor. in condiții contractuale și cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemei or de alimentare eu apă și de canalizare.

Art. 106'    (I) Delimitarea dintru rețeaua publică de alimentare eu apă și rețeaua

interioară dc distribuție aparținând utilizatorului este căminul de branșament.

(2) Păicilc componente ale unui branșament sunt:

a) o construcție numită cămin de aponrecm (de branșament), plasară pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul și întreținerea branșamentului, fiind vizibilă și accesibilă:

b'.l priza de apă reprezentând penelul de racordare la rețeaua de distribuție o apei:

c)    o conductă de branșament care se leagă 1<. rețeaua publică de distribuție:

d)    armătura (vana) de concesie;

e)    contorul de branșament care asigură măsurare;/. debilului de apă furnizată;

f)    armatura (vana) de închidere.

(?) |.)elinflA-&a dintre rețeaua publică, dc distribuție și instalația interioară a utilizatorului se face prin contorul dc branșament, care este ultima componentă a rețelei publice de distribuție.

(4)    Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție u apei. indiferent. de nodul dc finanțare a realizării acestuia.

(5)    Căminul de branșament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, dc regula la 1-2 m în interiorul acesteia.

(ft) în cazuri deosebite, când condițiile tehnice impun, punctul de delimitare este conexiunea.

Art. 107 - (1) loți utilizatorii care au instalații de utilizare a apei vor avea acces de branșare la rețelele sistemului de al meu tare cu apă :n condițiile legii și ale prezentului regulament.

(2) Ur. tiiilizutur ircbuif sii aibă. uji singur branșarnenț de apă. mai umile branșamente admițându-se în cazuri speciale.

Art. 108    (1) Branșarea tuturor ut il iz m ori lor de apă. persoane fizice sau juridice,

la rețelele de aliir.cnlare eu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat dc operator la cererea utilizatorului. pe bază proiectului de execuție.

(2)    Eliberarea avizului se realizează - eu plata de către utilizator u taxelor aferente in două faze. și anume:

a) avizii de branștire de principiu. eliberat în vederea obținerii autorizației de construire - cuprinde datele ocneralc privind posibilitățile și condițiile de branșate a uii'izator.ilui. dare ec vor s:a la baza întocmirii documentațiilor de către un pnjieeiaat autorizat:

bl avizui de branșa» definitiv - prin care se însușesc soluțiile retorice adoptare ce proiectant prin detaliile de execuție. Dneitrienlalin quexafii la cererea pentru avizul defiuidv va conține:

1.    memoriu Ivhniv privind descrierea soluțiilor âdopiale iu cadrul proiectului pentru branșarca la rețeaua de alimentare cu apă:

2.    scheme de montaj al conductelor de apă;

3.    certificatul de urbanism;

4.    pianul de încadrare în zonă. la seara de 1:500:

5.    actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar:

6.    pianul rețelelor în incintă:

7.    calculul debitului de apă mediu și maxim zilnic:

8.    detalii de rezolvare a situațiilor în care rresee'e de apă se intersectează eu traseele altor utilități.

(3)    Operatorul are obligația de a elibera avizul definitiv îu maximum 30 dc zile calendaristice de la depunerea documentației complete. Iu cazul în care în momentul depunerii documentației aceasta nu este completă, operatorul. în termen de maximum 10 zik calendaristice, va solicita. în scris, completarea documentației eu documentele care lipsesc, completând in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberări: avizului, precum și data la care s-a depus doeuiuen'.ația incompletă.

(1)    Operatorul va putea emite avize în regim de urgență. eu plata de către utilizatorii unei taxe de urgență.

Art. 109 - {1} Executarea lucrărilor <le extindere pentru alimentarea cu apă, inclusiv a branșamentelor de apă. se va lave după obținerea autorizației de construire eliberate de autoritatea administrației publice locale beneficiarului lucrării respective, autorizație care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.

(2)    Se admite, in cazuri speciale, montarea contoarelor dc apă (apometre) și în clădiri, în general în subsoluri, cu condiția asigurării dc către utilizator a securității în funcționare și a accesului delegați lor operatorului, stabil indu-se prii: avizul emis obligații ale fiecărei părți în această situație.

(3)    Darea în funcțiune c. branșamentului de apă se va fiice după recepția acestuia, eu înregistrările aferente: la recepție se vor efectua probele de presiune ți de etanșeitate. Punerea in funcțiune se va laee după încheierea oonlraetului dc tiunitznre/piestarc între operator și utilizator.

(4)    Recepția și preluarea branșamentului ea mijloc fix se realizează conform legislației în vigoare.

(5) După expirarea perioadei de garanție a lucrărilor acordată de executantul lucrărilor (perioadă pe care utilizatului are obligația să o specifice im contractul dintre utilizaror și executantul lucrărilor) intretineten, reparațiile și înlocuirea totală sau purțiolu a bnmșimierilulm aparținând sistemului, precum și a căminului de branșament suni iu sarcina operatorultiipresriitoniliii sc-vieiului.

(61 Realizarea de branșamente Iară avizul operatorului este considerată clandestina și atrage, conform legislației in vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penala, după caz. atât pentru utilizator. cât și pentru executantul lucrării.

In necasLa ritualic, se va proceda la desi:imarca bninsamer.lclor < racordurilor ncdeclaratc, rara avizarea consumatorului. si suspendarea bransamcntuluuîacoidului declarat.

Reluarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se va face numai prin braoșamenrul/racordul dec ani.: după plata retroactiva a contravalorii servictuluj de aiimeuinre cn apa si de canalizare pentru o perioada de 24 de uni calculata ir sistem pansai conform legislație- In vigoare pentru toii consumai orii depista? cu actikurca taxelor dc desființare, de bratisare/rebniLsare.

(8l Operatorul poate desființa sau bloca rețelele, lâră ea utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri. în cazul in care se constată executarea unor lucrări de branșate la sistemul public de alimentare cu apă iară aprobare sau dacă există dovada că aceste rețele nu îndeplinesc condițiile tehnice și igienicn-sanitare legale.

(9j Agenții economici care au sm-sc dc alimentam cu apă proprii și dispun și de rețea de alimentare eu apâ vor încheia cu operato.nl un contract cu privire ia taxele cc turnează să le suporte având în vedere lucrările de întreținere a branșamentului de alimentare eu apă, precum și pierderile uiregistrate. în cazul iu care sursele


proprii ale utilizatorului se defectează, pe perioada folosirii apei din rețeaua operatorului se vor percepe tarile conform e lăuzelor din contract.

Art. HO - (1) Cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului dc apoinctiu, revin autorităților administrației publice locale sau Asociației dc Dezvoltare lirtei comunitară de apă și canalizare "Apă-Canal Constanța”. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalitățile de decontare sunt stabilite in contractul de delegai a gestiunii.

(2) în cazuri brie justificate de către operator, dacă condițiile tehnice nu perniir alto soluție. se punic admite mcordanca n ai multor utilizatori 1a același branșament, aceștia având cantine cc branșament, amplasate confoim art. 106 alin. (Si ori alin. (6i din prezentul regulament, precum și contoare separate montate in aceste cămine. Costurile pentru separarea și montarea mai multor contoare pe același branșament, la nivelul limitei de proprietate, precum și pentru facturarea separată a utilizatorilor din același con dom in iu vor ti suportate dc utilizatori.

(4) Orice modifică re în Instalația interioară care influențează parametrii inițiali fii branșamentului utilizatorului se va realiza eu avizul operatorului.

Art. 111 - Lucrările dc iiiticținere la rețeaua de distribuție constau în:

ai verificarea slării dc funcționare, a integrității hidranților și remedierea a deficiențelor: capacele de protecție. pierderea dc apă, ir.lervenția ne autorizată, blocarea bidrantilur. existenta inscripțiilor dc marcaj, eventual

scarea de funcționare prin deschiderea hidrantului pentru o perioadă scurtă de timp:

b)    verificarea știrii căminelor de vane: existența capacelor, suirea capacelor de cămin și înlocuirea imediată cu capace mai sigure, starea interioara a eSnfiuuJuj (să nu prezinte pierderi de apă, să nu existe deșeuri, există uri jiu legături r.eautorizare, construcție este întrențfil'nedeTerlorf.tă, dacă scarc. r.u este corodata, piesele irjeia icc sunt vopsite eu:.):

c)    verificarea căminelor de branșament; integritate. starea contorului de apă, (un a li ori arca și evculuai citirea contorului, prezenta apoi în cămin (se anunță echipa «le mlurvenlie petV.ru scoaterea apei din cămin șt eliminarea cauzelor care au provocat inundarea). tendințele de distrugere dc.;

d)    montarea indicatoarelor rutiere și a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona in care capacele cc sc găsesc pe calea rutieri: sunr lipsă •defecte, după caz;

e)    verificarea ca după refacerea căii dc circulație capacele să fie la cula no i căi de n. In re. Ridicarea la cota. a capacelor se va face cu respectare» prevederilor O.G.43/1997 si funcție de fondurile allocate de autoritatea publica locala:

1) curățarea căminelor, evacuarea apei, rcpurureii căminului, vopsirea părților metalice;

g) verificarea funcționării vanelor, vanelor de reglare s presiuni: si vcmilelor de aerisire;

h i controlul pierderilor dc apă:

i)    depistarea branșamentelor fraudulos executate;

j)    înlocuirea contoarelor de apa defecte, care funcționează în afara clasei de precizie sau pentru verificarea metro logică periodică;

k)    asigurarea stări) normale de funcționare a nodurilor în care se prelevează probe pentru urmărirea calității apei. ile către personalul propriu .sau ce către organele sanitare;

l)    spălarea tronsoanelor unde viteza dc curgere calc mică. ca urmare a reducerii

consumului: lunar sau la intervale cc sc decid în funcție de indicațiile • •

organelor sanitare dc inspecție, sau acolo tinde sc semnalează probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezența bacteriilor ele.),

»ij verificarea debilului și presiunii la branșamentul utilizatorului. în secțiuni ewrftcicriî>tice;

:ij aerisirea tronsoanelor cu defecțiuni de funcționare cunoscute.

Art. 112 - Toate caracteristicile importante. de natura să schimbe clemențele dc siguranța funcționării părților componente alo rețelei dc distribuție, vor li sistematizate și vor fi introduse in lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcției.

Ari. 113- bleuicntele constructive ale sistemului vor fi poziționate față dc calea dc circulație, în sistemul național ce referință șl vor fi pregătite pentru sistemul G1S.

Art. 114 - li) in cazul capacelor uăraimskr slmdtile, daca t>« wasUită denivelări, operatorul va solicita punerea la culă a capacului Ridicarea la cotă a capacelor sc vii face funcție de rondurile alocare de Asociația de Dczvullare Iutercoiuunii.ară dc apă și canalizare " Apâ-Canal Constanța” sau direct dc autoritatea publică locală.

(2) O procedură similară se va aplica ici cuzuJ corectării cotelor cutiei de protecție a capălului tic susai tijei de rrwuevră a vanelor îngropate ?ii pământ.

Art. 115 - Alunei când nutru di uciilc o prevăd, când organele sauilutv decid sau după un accident care a avui implicații asupra cîililâlii apei ori după intervenții :n rețea, sc face spălarea, spălarea și dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din rețea sau a in regii relele.

(2) Pentru siguranță, populația trebuie avertizată și anunțată când la branșament apa nu îndeplinește condițiile dc potabilitatc. în situația în care se identifică apă neermformă ir. rețea (apă ce nr îndeplinește indicatorii dc potahilitztc'j se va sista imediat îurnizaiea apei, se vor efectua anunțuri publice și către autoritățile interesate și seva iden:iftca cauza pentru eliminarea acesteia și efectelor sale.

13) Spălarea și dezinlceiaren se începe eu tronsoanele din amonte pentru a putea li date in funcțiune, iar personalul de intervenite va fi instruit și dotat cu mască de proiecție contra scăpărilor de clor.

Art. 116 - (O Pierderile de apă in rețea se consideră ea lîind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea loială ir.lrd.ă m sistemul dc distribuție (pentru rețelele noi), ia care se uduagă procentul de pierdere comercială.

(2) Lucrările <te reahiliiare sau modernizare, ilupă caz. se tac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală dc apă (dc la captare la utilizator) este mai marc dc 20%.

Art. 117 - (1) Reparațiile se vor face fei concordanță cu procedura de lucru în luxictie dc:

li) tipul de material:

b)    tehnica de lucru propusă și slabi' Hă prin procedură:

c)    timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

d)    posibilitățile și consecințele izolării tronsonului avariat;

c) asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, școli, agenti economiei la care intreruperea apei poate fi gravă);

î) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând ce condițiile meteorologice și de Starea vremii, de amplasament, de mărirnen avar ei etc.;

g) exislerl» avizului Inspeclantiuhn pentru situații de urgență sau serviciului comunitar pentru situații dc urgență, inclusiv r. organelor de poliție. dacă se perturbă traficul în zonă:

b) existența unei autorizații de construire. conlbrm prevederi lor legale.

(2) Anunțarea sistării serviciului se va iăee de către purtătorul de cuvânt al

operatorului către public și autoritățile competente conform procedurilor operata IU lui.

Ari. 11H - t.’u ocazia oricăiei reparații, cuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind i-itcrvisă repararea acestora >au menținerea lor în circuit.

Art. 119 - (1) în caz dc golire a conductei trebuie acordată o atenție sporită modului de evacuare a apei peulru a nu se produce vacuum pe conductă ceea ce poate tace posibilă aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia și apariția pericolului unor îmbolnăviri ltt utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armătură care sc deschide va fi hidrantul situat, la cota cea mai înaltă dc pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis până la reuni pierea conductei cu apă.

•12

(3) Dacă fenomenul dc vacuum pe conductă se produce în unul curent pe un


tronson oarecare alunei vor Jî luate uAsuri de intercalare a unor ventile de aerisire

adecvate (ca poziție și capacitate).

Art. 120 - Hicrar.ții avariaii trebuie înlocuiți cu alți hidrauți încercați pe bancul dc probă. întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru hidrauți: montați pe miere, dar tară vană de izolare, se va analiza soluția introducerii unei vane dc izolare, chiar dacă esre o vaită amplasară direct în pământ.

Art, 121 - (1) în cadrul lucrărilor dc reparații sc poate include si operațiunea de introducere de vane speciale ce control automat (Jimitare) a presiunii în rețea pcr.lvu reducerea presiunii io perioada de noapte, nviioc drept scop reducerea pierderilor de apa diareica.

(21 Utilizarea metodei nu înlocuiește soluția de montare a pompelor cu ii.iațic variabilă.

Art. 122 ■ • Pentru realizarea branșamentelor noi se recomandă folosirea ur.tii procedeu care să permită realizarea acestuia Iară oprirea apei în conduci*.

Art. 123 - loate lucrările de reparații ale panilor componente alerciclei-aduciiuni: se vor încheia prin realizarea a două operațiuni:

a)    elaborarea unui document care să cuprindă operațiunile efectuate, acesta intrând în dneuniemația tehnică a cărții dc construcții la capitolul rețea sau adiicrîuiie. după caz;

b)    întocmirea mei calc.ilații a costurilor lucrării care va -fi păstrată în documentația de referință a tronsonului respectiv de releu.

Art. 124 La termenul legal furnizorul de energie termică va verifica recipientul de hidrotor, fie că este recipient de hidrelor propriu-zis sau recipient dc combatere .a ovirurii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsării pompelor, repararea acestuia făcându-sc in condițiile stabilite dc proiectai, l și normele ISCIR.

Ari. 125 - (1) Pentru realizarea unei exploatări eficiente a rețelei de distribuție a apei. este necesară dezvoltarea unui sistem care să permită transmiterea inloimaliilor în timp real din sistem și interpretarea lor per,tiu n putea lua deciziile necesare sau parametri: să fie regla? prii' iniei mediul unui sistem de automatizare.

(2) Principalele mărimi controlate trebuie să fîe:

a)    scarca dc funcționai-c/rczervâ'i,varie a pompelor;

b)    scarca închis/dcschis a vanelor;

c)    nivelul-Voaimul ape: in rezervor:

cj presiunea apei în rețeaua dc distribuție. în noduri reprezentative (noduri unde o variuție a preșninii se face cu o modificare importantă a debitului) cte.

Ari. 126 - (1) Peni.ru eficienrizarea activității operatorul trebuie să mențină Dispeceratul central .■dinar la sediul din Constanța, care împreună cu dispeceratele locale - va coordona întreaga activitate de operare și va asigura corelarea informațiilor dale dc aparatele ce măsurii, cu lucrurile de intervenție in rețea și cu sesizările tăcute de utilizatori, conlbnn procedurii prorpi: op cm lom lui.

(21 Dispecerul central este asigurat eu uii sistem telefonic dc primire a ir formal iilor, asistat dc un program dc calculator perlbrinanl dublai dc un sistem ii ■formal ic ce poate asigura introducerea sistematică a dalelor într-o bază dc dale. să poată fi ușor exploatate pentru informații curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale. anuale cte. Monitorizarea și ținerea sub control a consumurilor energetice se realizează eonlbrm procedurii proprii operatorului.

(3) In cadrai dispeceratului trebuie să se poată depista problemele legate de distribuția apei, prin compararea, datelor măsurate cu cele date prin proied sau din perioada anterioară ce exploatare, realizau du-se un control mai riguros în zonă. astfel îneit să se poară măsura volumul de apă cerut de ut.ilizarori și ideuefica zonele cu pierdeți mari de apă.

Art, 127 - ii) Măsurarea debitelor pe rețeaua de distribuție se lave prin d chimie bele monta le pe conduc lele de plecare a apei din rezerv oarele de inniagazinare tt apei.

(2)    în lipsa contorului, se poate uree o determinare a debitului mediu pe un interval relativ marc dc timp, pentru a reduce influența decalajelor între citirea contoarelor dc branșament, daca toate branșamentele sunt contarizatc.

(3)    In toate cazurile trebuie să se determine pierderile de apă pe rețele.

Art, 12S - (1) în cazul unor rețele mari, periodic, se fite studii specializate, prin cure sîi se determine comportarea rețelei față de calitatea și canliiaîea de ap» introdusă în rețea, precum și stabilitatea biologică a apei în condiții reale.

(2) Rezultatele studiului vor 11 folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea rețelei, creșterea nivelului de tratare prin. introducerea unor trepte suplimentare âi schema de tratare a apei sau creșterea etdilății apei introduse în rețea, concomitent eu rcabililarca rețelei.

Art. 129 • Proba dc presiune se va face după o metodologie similară eu cea utilizată la aducciuni.

Art. 130 - l’entm cficicntizarca activității dc distribuție a apei. sc va da o atenție deosebita monitorizării și reducerii pierderilor de apă, mai ales in cazul utilizării unei surse de apă sărace, dacă .solul este sensibil la înmuiere sat: dacă apa este adusa cu un efort «terței ic mare (peste 0.5 kwbZmc).

Arr. 131 La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor dc apă se va l'aec comparația eu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent. prin care să tic adusă cantitatea dc apă pierduta.

Art. 132 - Strategia controlului pierderilor de apă se structurează în următoarele etape:

o) realizarea unui aucir pentru stabilirea stadiu.ui pierderilor:

ti) organizarea eoni in Iu Iui și analiza sistematică a pierderilor;

c) dotarea cu echipamente pentm detectarea pierderilor;

il) orgai izjjreasiste-nulni de remedierea defecțiunilor constatate;

e) evaluarea continuă ș: controlarea efortului pentru estimarea pierderilor:

1) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic și economic pună la care

remedierea defecțiunilor irobuie lâeulă.

Art. 133 La rețelele alimentate gravitațional pentru micșorarea pierderilor de apă prn neetanșeități, reducerea presiunii în rețea se poate face prin:

s> manevrarea zilnică avanelor normale, eu precauția necesară pentm a nu >e forma vacuum ca urmare a închiderii bniște a acestora;

b) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor și adoptarea de măsuri similare (reglare de vane) în secțiuni depărtate de secțiunea controlată.

Art. 134 - (1) în cazul rețelelor Alimentare prin pompare, reducerea presiunii in rețea se poate face:

a)    montarea pe conducte, în poziție convenabilă. a unor vane rccuctoare de presiune» oare să asigure o presiune prestabilită în zona aval dc secțiune;

b)    prin modificarea debitului în cazul pompelor eu tu rație variabilă), referința Fiind luată de la nodul de rețea sensibil lu modificarea debitului;

e) prin scoaterea sau introducerea în funcțiune a pompelor cu lurație constantă, pe baza experienței de exploatare, având în vedere un consi.in zilnic aproape constant:

d)    prin alegerea unor riinmetre ale conductelor asttiîl încal, la modificarea presiunii, ritmul de scădere să se propage cili nun unii'onn in rețea:

e)    prin refacerea rețelei, acolo unde este cazul, ti sensul asigurării unei presiuni de bază pentru clădirile cu înălțime mai mică și mărirea acesteia la clădirile înalte prin stație de pompare cu hidrelor, pompe cu turație variabilă cte.

(2) lu sistemul dc distribuție al municipiului Constanta exista 34 puncte dc măsurare a presiunii care suni iu permanenta monitorizate la nivelul Dispeceratului central.

Art. 135 - Prelucrarea sistematică a valorilor obținute din controlul pierderii de apă sc va concretiza prin stabilirea dc proceduri legate dc:

a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale;

h) durata reală de viață a unor materiale și a tipurilor de. îmbinări; e) -nai buna estimare « costurilor de exploatare a rețelelor:

d) slabii insa unor valori raționale asupra eficienței rețelei;

c)    valori <:e comparat cu realizări din uite* lucaliluțiâări:

D stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apă.

Art. 136 -t I) Orice utilizator arc dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branșamentul sau.

(2)    Montarea apometrs.or se va face la toți utilizatorii branșați și necentorizali, ea o obligație a operatorului. pe baza unui program de eoutorizare slabilil de Asociația de Dezvoltare liiiercoinuuiiarîț de apă și canalizare “Apă-Canal Constante”. Kxeculia căminului seva Pace pe cheli uiala utilizatorului.

(3)    Asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea contorizării la branșamentul utilizatorului, prevăzută la uliu. (2). va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale Asociației dc Dezvoltare Inlercemur.itară de apa și canalizare “Apii-Canai Conștiința’*, respectiv ale operatorilor. în aplicarea contractului de delegare a sestiunii.

(4)    Contravaloarea contoarelor dc apă montate dc utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează dc operatori pe bazo documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în lintița fondurilor cu aceasla destinație, prevăzute în bugetele locale sau ale Asociației dc Dezvoltare Intereoniunitară de apă și canalizare "Apa-Ctinal Constanța’*, aprobate potrivit legii, și IransFcrale operatorilor, respectiv in bugetele operatorului, potrivit programelor dc investiții stabilite pe tuva contracții lui de delegare a gestiunii. Până la montarea cor.toa.-dor, consumul facturat nu va deoăși consumul stabilit în regim paușal.

(5)    Cantitățile efective ele apă furnizare se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branșament. Pentru perioada în care cărțoiul a funcționai' defectuos, a lese scos din instalație, contor imposibil de citit sau lipsa acces, contor blocat sau cisirus prin inghel- soc mecanic, cauli.alca de apa livrata sc va determina pc baza mediei lunare corespunzătoare unei perioade similare de consum îr. care contorul a l'unelio’.ial normal. aceasta liintl permisa numai in luna constatării defecțiunii,urmând ca in lunile următoare consumul sa fie stabili" in sistem pansai. In cazul imobilelor coniorizale, cu ir.ai ir.ulti proprietari si /sau chiriași stabilirea consumului ce apa se tace pe baza înregistrărilor apometrului general.

(6)    Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsura, până la montarea acestora, conform prevederilor dc la alin. (2), stabilirea consumului .$e face în baza criterii lor teb oi ce privind stabilirea cantităților de apă în sistem pansai.

(?) Debitele de apă industrială se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor ce măsurare sau a metodelor ce determinare a consumurilor, stabilite dc comun acord în contractul dc fundzurc/prcslarc.

{&) tUiliziilorii ageuți economici care nu posedă cotiloarv. au activitate dc produojie și utilizează apa potabilă in procesul kcir.o'.ogic, au obligația dc a prezenta operatorului un breviar dc calcul din care să rezulte necesarul dc apă.

(9)    Nu sc acceptă execuția niciunui branșament nou dc apă fără montarea urnii contor dc branșament dc tipul celor agreate de operator.

(10)    Apometrele pentru abonații casnici sunt instalate de către un agent economic autorizat. Apometrul trebuie .$» fie ușor accesibil în orice moment pentru pereomi uJ operatorului sau agentului economie autorizat

{11) întreținerea apumclrilor montai) în alte locuri decât căminul de branșament sc realizează dc cairo utilizatori.

{12) Instalarea apometrului in subsolul blocului sc poale l'acc cu acordul scris al operatorului, partea de branșament situată ir. imobil in amonte de apometru trebuie să fie vizibilă și degajată, pentru ca operatorul să poată verifica dacă nu a fost efectuată nicio priză ilicită pe acest traseu dc branșament.. Acest tronson din branșament va t' în întreținerea și exploatarea utilizatorului.

(1?) în cazul în care consumul unui utilizator este mai mic decât cel din avizul definitiv de branșare/racotvlare, operatorul serviciului înlocuiește apometrul ci. unul corespunzător și dacă este necesar. înlocuiește și branșamentul pc cheltuiala tili.izalorului. Excepție fac contoarele muntate de asociațiile de local ar i/pruprict ari pe cheltuiala proprie la blocurile sau co ud un liniile care nu sc alimentează direct din rețeaua dc distribuție a operatorului, la care obligațivitalca schimbării (redimensionării) acestora o au proprietari: rețelelor interioare.

(14)    Tipul de contor ec sc va utiliza și diametrul acestuia vor ti stabilite de către operate;; potrivit calității apei și categoriei branșamentului.

(15)    Operatorul i'și rezervă drepruJ de a schimba tipul și diametrul comorilor albiți în serviciu, frcdimensionarc funcție de debitele reale tranzitate în instalațiile c li liza torului) dacă noi reglementari impun aceasta.

(16)    Utilizatorii agonii ccunumici și persoane juridice suni obligați sâ schimbe pc cheltuială proprie lipul și diametrul contorilor, allali în serviciu, dacă sc constată dc către operator că debitele reale tranzițiile în instalații au fluctuații care

't

nu permit înregistrarea corectă (ex: ager.ți economiei ev. activitate sezonieră, schimbări privind profilul Activității desfășurate e:e).

(J7) Toți conlorii vor fi de cl»>a de precizie (

(18)    Orice reparație si orice înlocuire <le contor a.l cărui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat. duca s-a produs <iilt culpa utilizatorului, ori a cărui deteriorare se datorcaza unei cauze străine sau a mici funcționari anormale in condiții dc îngheț, incendiu, șocuri exterioare sau linx suni efectuate de operatorul serviciului pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului.

(19)    fn cazul unor imobile rn care suni. mar midii utilizainri xi clădirea arc insUdal.ia dc Alimentare eu apa conceputa si legat?, la. rețeaua publica în mod unitar, neplata consumului de apa dc către unul dintre utilizatori atrage încrvntperca apei pe întreg branșamentul clădiri:, rara ea operatorul să fie îăsjrunzător față de ceilalți utilizatori.

(20)    Conluarelc din apartamente sunr considerate repartitoare de costuri in sensul prezen'.t dui Regulameut:

(21)    Citirea si repartizarea consumurilor pe apartamentele unui eoiidmuiuiu se bice conform Normelor metodologice dc lacturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului loial de apa mregis.ral la nivelul branșamentului condoininiului-ancxa nr.3. la prezentul Regulament:

(22)    Refuzul operatorului economic, al instituției publice, al utilizatorului casnic individual ori al utilizatorului casnic colectiv dc a încheia contract dc îi uni zare sc considera consuni fraudulos si constimc motiv dc întreruperea furnizare serviciului. Pentru acest coz de consum fraudulos contravaloarea serviciilor prestate se va stabil: calculând retroactiv consumul itl sistem pausal coclbim Ordinului MI.PAT nr. 29/1993 pe o perioada dc cel mult 3 ani dc ia dala refuzului.

CAP. V - Serviciul de e.aouli/jirc

SECȚIUNEA ! - Colectarea. (ranxpuriul il evacuarea apelor uztt/e. de la utilizatori

Art. 137 - (L) Asociația de Dezvoltare lnienx»tuimU)riî de ap£> și canalizare “Apă-

Canal Conslanța'* și autoritățile adrrinislrzliei publice locale trebuie sa asigure

condițiile necesare accesului nediscrimiiialoriu al tuturor membrilor eoniur.ilălii la • •

serviciul dc alimentare cu apă și dc canalizare.

(2) I Irepttil dc acces ncdiscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat

nicuror utilizatorilor. în condiții contractuale, eu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor dc alimentare cu anii și de canalizare.

nj o cnnsrrucție numită cămin de racord. plasată pe domeniul public sau priva:, folosită pentru controlu și întreținerea racordului, fiind vizibilă și accesibila:

b) un dispozitiv lip sifon, instalat in cămin cu roJul de a garanta securitatea rclclei și care permite totodată racordarea la rețeaua de canalizare aparținând uLrlizalnntlui;

c'j o conductă de racordare, situată intre căminul de racord și rețeaua publică dc canalizare, cu dianicntrul minim de Ol 50 mm:

d) un dispozitiv de legătură, realizat eonlbnu normelor tehnice în vigoare, permițând legarea conductei de racordare ia canalul de serviciu. în cazul în care legătura nu realizează. în cămine dc vizitare.

(!) Racordul dc la cămin spre rețea. inclusiv căminul dc racord eu toate componentele sale, aparține rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

(4) Din inslulaiiiilc interioare de canalizare fac parte și insialaiiile amplasate în canidul de proiecție (eauivou). inclusiv acesta, situat între clădire și căminul de racord, prcciun și căminul dc* control âl canivoului. cu roate componentele sale.

Art. 139 - (fi Pentru a nu ac produce inundarea subsolurilor utilizatorului. in cazul intrării sub presiune a rețelei de canalizare, acestea nu vor li racordate direct la

rețeaua de canalizare.

*

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor Ia canalizare, in vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare dc alimentare cu apă și dc canalizare în cazul unor defecțiuni, se vnr monta de către utilizatori vane și clapele contra refulării. Asigurarea etanșeității între cfimip.u' de racord «i canivnul instalației interioare de canalizare se va face prin grija utilizatorului.

l'3) Căminul de racord se amplasează astfel:

a)    la 2 m lață de clădire, la imobilele Iară curte și Iară împrejmuire;

b)    la capătul canalului de proiecție (eanivoului) a inatalației interioare, după

căminul dc control al canivoului. la imobilele construite în terenuri sensibile dc umczlic (inacroporicc):

c) la 1-2 m de împrejn’.uiie. în curtea imobilelor cu incinta închisă:

ci la canalul de serviciu, acolo unde distanța dintre clădire și canalul public este

nuii mieii de 3 ni, precum și la clădirile existente unde între clădire și colectorul public nu «există alt cămin, cu excepția căminului de control a.l canivoului.

Art. 140 - Evacuarea apelor uzate în rețelele dc canalizare ale localităților este permisă numai daca prin aceasta:

a)    nu se degradează construcțiile și instalațiile rețelelor dc canalizare și ale Stațiilor de epurare:

b)    nu se dimumea/ii capacitatea dc transport a canalelor prin depuneri sau obturări:

c)    nu se aduc prejudicii igienei și sănătății publice sau peisona'ului dc exploatare:

d)    nu sc perturba procesele de epurare din stabile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora:

e)    nu sc creează pericol de explozie;

fi nu afectează calitatea apelor uzate și meteorice din aislcmul dc canalizare.

4M

Ari. 141 Deversare?.. la canalizare se poate face prin intermediul racordului și tuițiia: a următoarelor categorii dc ape uzate:

a) ape uzate menajere: bj ape uzate industriale:

e) ape uzulc orășenești:

d) ape pluviale:

c) ape uzate pruvenile de la plaUbrnicle de depozitare a zăpezii.

Art. 142 - (l) Orice utilizator care dorește să lie racordai la sistemul de canalizare trebuie să depună la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va li însoțită dc :

a) cciLifîcaiiil de urbanism:

bj planul dc încadrare în zonă la scara dc 1:500;

c) planul dc situație (din caic să reiasă vecinătățile amplasamentului),

dj actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar:

cj alte documente solicitate de operator.

1.2) La solicitarea avizului de racordare. în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va puue la dispoziție dale asigurate de uri proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul eu călimări ale debilelor și compoziție: apelor uzate care urinează a li evacuate în canalizările localităților.

Art. 143 - Pentru orice modificări privind debitul și/sau calitatea apelor uzate, evacuate in rețelele dc canalizare ale localităților de către operatorii economiei, ca urmare a extinderii capacităților de producție, a. modificări tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, urilizatoml are obligația de a cere an nou avi? de racordare, de a obține avizul inspectoratului dc sănătate publică și avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligația să modifice contractul de luniizare/prestare.

Ari. 144 - (]j Chelluielile pentru executarea racordărilor la utilizator revin au.ori.ăților administrației publice locale, județene sau Asociației de Dezvoltare Inlcrcomuniiară dc apă și canalizare “Apâ-Canal Constanța". Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalitatea dc decontare este cea stabilită în contractul dc delegare a gestiunii.

(2) Legătura realizată intre căminul de racordare și rețeaua de canalizare interioară a utilizatori:lui, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în .sarcina exclusivă a utilizatorului. Canalizarea și lucrările rle racord trebuie să fie executate în condilii de etanșei la te.

Ari. 145 - In vederea eliberării avizului dc racordare, cu plata dc către utilizator a taxelor aferente, operatorul va respecta procedura în vigoare, astfel:

a)    va analiza cantitățile și încărcările eu impurilicatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate dc utilizator, în corelație cu capacitatea rețelelor de canalizare existente în zona de amplasament și a instalațiilor de epurare aferente. pe l.ipiiri de apă uzată:

b)    va decide emiieren avizului de principiu de racordare a utilizaiorului. dacă nlcemiÂtMelcle rle canalizare și instalațiile de epurare an capacitatea dc preluare necesarii noilor condiții, indicând amplasamentul căminelor dc racord și, dacă este necesar, necesitatea montării unor stații de preep urare;

•io

o': refuză emiterea avizului de principiu dc preluare a apelor uzate în Uslemul de canalizare, amână emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuția racordului necesită realizarea unei ^dimensionări a rețelei de canalizare sau a instalațiilor de epurare existente, în lutidie de strategia de dezvoltare a rețelelor sistemului de canalî/xie stabililă de auiori.alea administrației publice locale:

d) eliberează avizul ce racordare definitiv. specificând:

1.    debitele și corieeiifnijiile rvixitue admisibile ale impurilieatorilor apelor uzate evacuate, in secțiunea de control;

2.    eventualele reslrivlii de evacuare în anumite t«v ,<iu situați iț

3.    măsuri de uniformizare a debitelor și con centrații lor substanțelor poluante conținute:

4.    obligația utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalațiile proprii, care por perturba buna funcționare ti sistemului ele canalizare.

Art. 146 - Operatorul are obligația de a elibera avizul definitiv dc racordare și/sau a notifica refuzul. amânatea-limitarea acestuia ii: maximum 30 de zile dc la depunerea documentației complete. în cazul în care în momentul depunerii d ucu menta! ic aceasta nu este complclu, operatorul, în termen de maximum 10 zile. va solicita în >cris completarea documentației cu documentele lipsă, completând ::i acest sens un borderuu-lip carv cuprinde luate documentele necesare eliberării avizului, precum și data la cave s-a depus documentația incompleta.

Art. 147 - fi) înainte dc orice racordare la rețelele dc canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea execuției instalațiilor ;iu.eriofire cu proiectul dc realizare a acestor instalații de canalizare interioară ce a stat la baza avizului dc racordare, asrfel încât să fie asigurate posibil lalea telimea de racordare și compatibilitatea celor două rețele.

(21 liste imerzlSK montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalații care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspinue datorată fenomenului de cjcețic, fie prin refiilaic cauzată de o supraprosiune produsă în rețeaua de evacuare.

(3) Executarea lucrărilor de extindere pentru rețeaua de canalizare, inclusiv a racordurilor, se va face după obținerea autorizației de construire eliberate de autoritatea administrației publice locale beneficiarului lucrării respective, autorizație careva avea l.a bază. avizul definitiv al ope-atomlui.

(41 Darea în funcțiune a racordului se va face după recepția acestora: la recepție se vor «sleeluti probele dc etanșeitate. Punerea în funcțiune se va face după încheierea euntrucUiJui de furnizare/prcstare îr.lre operator și utilizator.

(5)    Realizarea de racorduri sau rețea dc canalizare fără avizul operatorului este

considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea

disciplinară, materială, civila, contravențională, administrativă sau penala, după

caz. atât neutru utilizator, eât și neutra executantul lucrării.

•    • « > •

(6)    Întreținerea, reparațiile și înlocuirea torală stm parțiala s racordului apaiținâncl sistemului, precum și n ciirniimlui de racord suni în sarcina opcrn:«n:lni/pT£Statonilui serviciului.

si statia de epurare a localității:

ai la unitățile medicale și veterinare» curative sau profilactice realizarea măsurilor dc dczinfecțic a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi sc va face conform legislației sanitare în vigoare;

b) la laboratoarele institutelor care lucrează eu produse patologice și la celelalte unități menționate, realizarea măsurilor de dezinfecție-'sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislației sun ilare tu vigoare.

Art. 151 - (1) Utilizatorul este obligat să respecte toate normele și normativele iu vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor uzate în acest sens, utilizalon.il nu poate deversa în rețeaua dc canalizare ape uzate eare in secțiunea de control conțin; aj materii în suspensie ale căror cantitate, mărime și natură constituie un factor activ dc erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea

normală;

bj substanțe tu agresivi mie chimică asupra materiaieloi’din caic suni realizate rețelele de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate din localități:

c)    substanțe de orice natură care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală. sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor și stațiilor de epurare a apelor uzare sau care. împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive:

d)    substanțe toxice sau nocive care, singure sau în amestec eu apa (lin canalizare, pot pune în pericol personali.l de exploatare a rețelei de canalizare și u stației de epurare;

el substanțe eu grad ridicat de perieulozitalc;

f) substanțe cave, singure sau în amestec eu apa din canalizare. pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;

gi substanțe colorante ale căror cantilăti si natură. în condiliile diluării rcali/alc îrt rețeaua dc canalizare si în statia de onorare, determină modificarea culorii apel din resursele dc apă în care se evacuează apele epurate;

îi) substanțe inhibitoare ale procesului de epurare n apelor uzate sau de tratare a nfcnohiJujț

i) substanțe organice greu hiodegradabile, în cantități ce pol influența negativ procesul de epurare a hreptei biologice.

(2)    Vtilizutorii au obligația epurării locale a apelor uzare, astfel încni. în punctul de control să lie asigurata respectarea condițiilor prevăzute în conlractul-abonament. Astfel, unitățile ce au ca activitate dcsJâecrea sau prepararea produselor alimentare (restaurante, carmangerii, eolelării. laboratoare patiserii etc.}, spălarea și repararea autovehiculelor, desfacerea sau depozitarea carbumt iți lor sau uleiuri Io:1 sau care an în exploatare parcări auto, sunt obligate să monteze separatoare tle grăsimi și.'san hidrocarburi care să corespunda standardclor și nonuelor lebniee'ii vigoare.

(3)    Dacă sistemul dc canalizare este separativ. se interzice utilizatorului descărcarea apelor pluviale în eoleclcr.il menajer sau ii apelor uzale in colectorul pluvial.

Art. 152    {1J In cazul :r. care în localitate există un sistem public dc canalizare,

toți utilizatorii caic au contract dc furnizare a apei. indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligația dc a deversa apele uzate provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator numai în rețeaua dc canalizare, eu respectarea prevederilor prezentului regulament,

(2) Llilizalorii care aiiinerilea/ii eu npâ din rețeaua de distribuție sau din surse proprii și care suni amplasați în zone nude nu există relele de canalizare au obligația dotării eu bazine etanșe vtdanjabile sau eu stație de epurare compacta locală, construite și exploatate în condițiile impuse (le iiuiorilălilc de mediu și gospodărire a apelor competente. Vidarjarca și evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza lie de către operatorul serviciului ce canalizare, fle de către alți agenți economic: autorizați, care au obținui în prealabil avizul upertilurultii privind locul și condițiile tehnice dc descărcare a apelor uzare provenite din procesul de vidaniare. Condițiile tehnice și condițiile privind calitatea apelor uzate descărcate în stațiile de epurare sunt stipulate In eonrraei.nl

r:2

îr.eheial între uper/jintul serviciului de canalizare și agentul economic care descarcă ape uzate vidanjate.

(3) Vidanjarca este ir.tcrzisă in zonele in care există realizat ur. sistem public dc canalizare, dacă operatorul serviciului a tiotiiîeal utilizatorului acceptul său de preluare a apelor uzulc in sistemul de canalizare și racordul se va realiza îr. conformitate cu prevederile prezentului regulament.

An. 153 - (I) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligația de a controla permanent, parametrii apelor uzate industria.e. astfel încât ia deversarea îr. rețeaua de canalizare să respecte indicatorii cor semnați în avizul de racordare.

(2) In cazul iu care apele uzate depășesc jubii'eiirile Avizate de operator sau de organele de gospodărire a apelor eoni pereni e, se vor lua măsuri imediate de


încadrare în acest*.: avize. eu plata, în sarcina utilizatorului. a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare (tarif suplimentar diferențiat pe doua grupe de risc)., precum și a valorii eventualelor pagube prudusc ului operatorului. cât și terților.

(3) In funcție de profilul de activitate, de încurcarea apelor evacuate, de nocivitatea polua nți lor evacuați și influența acestora asupra fluxului tehnologic dc epurare, calitatea apelor uzate deversate de eă're agenții economiei este monitorizată periodic de către operator, in baza unui program întocmit anual în care sc stabilesc frecvențele de monitorizare funcție de riscul poluator identificat, sau potențai pe care îl prezintă fiecare agent economic. Operatorul poale efectua oricând în secțiunea de măsură prelevări de probe și controale în prezența utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în rețeaua dc canalizare au calitățile stabilite în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare sau avizele operatorului ori autorităților de gospodărire a apelor

competente.


(4j Prelevarea probelor de apa uzată se face in prezența unui reprezentant al utilizatorului. iu bazo unui buletin de recoltare semnat de ambele piirțl. Proba prelevată din sccpuue;i dc măsură va fi reprezentativă și sn.ficieniă cantitativ, astfel încât să poala fi supusa analizelor fizico-chimice și biologico-bacteriologice, la

solicitarea utilizatorului agent economic o probă omogenă se poate împărți in subprobc, astfel:

a) o treime va li analizată prin grija operatorii lui: b ) o treime prin grija utilizatorului:

ei o treime va fi sigilată atât dc operator, cât și dc utilizator, constituind proba martor, și va fi păstrată de una dintre cele doua părți în astfel dc condiții încât sâ permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe vc 11 efectuată de un laborator autorizat, agreat de ur.ibele părți.

Art. 154 - (1) Determinarea debitelor transportate vie canalizare se face îr. mod curent numai in secțiunea finală a eoleelorului principal, la Intrarea în stația de epurare. pentru cunoașterea debitului introdus în stație.

(2) Pentru cunoașterea capacității reale dc transport și depistarea acelor iroașoariK la care viteza de mitocurățare nu este asigurată, sc va determina debitul de apă uzată Iară contoare, măsurând viteza și secțiunea de curgere a apei uzate sau ulEizand grafice de ealetil oare țiu cont<le:

a) panta colectorului înirc cămine succesive: h) nivelul apei în cămine, o) diarneiml colectorului.

Ari- 155 - în vederea depistării zonelor în care apr.r Infiltrații în cantități mari ale apei din sol se vot efectua analize ale apei uzate in cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO{5)).

Art. 156 - Pentru cunoașterea debilelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac uiăsurăiuri pentru determinarea relafiei dintre înălțimea apei îr. eăniin'cana] și debilul transportat. caic voi- reprezenta

valori de referință, pentru aprecierea debilelor în timpul exploatării.

Art. 157 Proba de etanșeitate se va face conlbrni procedurii folosite la recepția lucrării, indieundu-se și valoarea pierderii admisibile de apă.

Art. 158 Operatorul va asigura supravegherea, eu frecvența stabilită in instrucțiunile tehnice, a colectoarelor canalizării de către personal calificat. care va verifica periodic următoarele elemente constructive ale rețelei de canalizare:

a)    existența și înlocuirea capacelor la căminele de canalizare, funcție de fondurile alocate de iuitorilateu udjoinislraitci publice locale sau Asociullu de Dezvoltare liHercunuinilară de apă și canalizare "Apii-Canal CousUnla”:

b)    funcționarea deversourclor;

c)    funcționarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cât și la rețeaua în sistem divizor;

d)    existența mirosului neplăcut, earaecevistie fermentări: nămolului, lângă gurile de scurgere sau cămine:

e)    calitatea apelor uzate deversate în rețea rJe agenții economiei: t) prezența viețuitoarelor în rețeaua de canalizare:

g) funcționarea srațiilorde pompare.

Art. 159 - O supraveghere atentă se tace asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stării căminelor și cocnwelor de intersecție;

b)    verificarea nivelului apei în căminele de intersecție;

c)    verificarea nivelului apoi și a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este îi: general mică. sub viteza de autocurâțarc dc 0,7 nv's:

ci) depistarea prezenței polnanților cu efecte mari asupra rețelei: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.:

c) verificarea cantității ?i calității apelor uzate în secțiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gun; de vărsare iu emisar.

Art. 160 - Principalele lucrări dc întreținere ce trebuie execuhite sunt:

a) verificarea și înlocuirea capacelor de cămine, funcție de fondurile alocate de


autoritatea administrației publice locale sau Asociația de Dezvoltare Tntercomunitarâ de ară și canalizare "Apă-Canal Constanța”:

b)    corectarea cotei ramelor și capacelor dc la cămine ca urmare a îmbunătățirii căii. funcție dc fondurile alocate de autoritatea administrație: publice locale sau A,sociabil de Dezvoltare Inteicoirmnitai'â de apă și canalizare ‘‘Apii-Cujiii I Coitflaiija”:

C) spălarea COJcctacrelor:

u) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat și cimentau

c)    curățarea bazinelor de retențic:

1) asigurare» căilor de acces la felea și la .oale secțiunile de prelevare de probe: g) desființarea sau aducerea in legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.

Art. 161    (I) Spălarea colectoarelor va începe din secțiunea amonte y. se continuă

păiiă la racordarea cu un cokcrnr mai mare. colector care nu esle colmatai. verificând în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt și dacă nu intră pământul in acesta.

(?) llncâ in colector prin crăpături șan rosturile ce îmbinare, au intrat rădăcinile

pomilor exi.sienLÎ în preajma coleernruln;. acesie-j se ture, în scopul deblocării

acestuia, urmând ca. prin tiecoperfevre. să se laie rădăcinile și din exterior și să fie

rciâcutc îmbinările și tuburile delbcte.

<“

(3) In țoale cazurile este recomandai» inspecția cu camera TV montata pc robot specializai, iar iezuitului vizualizării va li arhivai, după compararea cl; rezultatele anterioare, constituind un momeai de releriniâ peairu deciziile ulterioare.

Art. 162    (I) Spălarea se va l'ace de prelerință eu echipamente speciale de spălar.

folosind jeturi de apă de marc viteză, 10-20 m/s. asigurată print.ro presiune de K0-120 bar! în tiirtumil de transport, urmând ca tehnologia de curățare să asigure condițiile necesare astfel încât personalul de desejvire să.nu intre in contact direct cu apa murdara cin colector.

(2) Metoda de spălare cu jet esle obligatorie la acele rețele k care, dalorilâ consun clici, căminele de inspecție nu suni vizilabi'.c, au dimensiuni miei și servesc duar perilru inspecția eu mijloace dc Icleviziune în circuli închis.

Art. 163 O atenție specială va t'i acordată subtravcrsârilor, sifonării rețelei dc canalizare, marcându-sc nivelul apei în căminul amonte, in perioada când funcționarea este normală, la debitul maxim. și va fi verifica: acest nivel periodic săptămânal, -ar dacă nivelul a crescut se va depista cauza.

Art.. 164 Spălarea unui tronson important, dc canalizare ponte începe după ce nu fost luate măsuri adecvate la stația de epurare, care să țină cont de aportul mare de nămol în apa u/niA. care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.

Art. 165 - Gura dc vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debil mai mare decâi debilul mediu ai râului, verilieâudu-se:

a)    s labilitatea malurilor râului pe circa 100 m in aval și 500 x în amonte;

b)    stabilitatea construcției gurii dc vărsare;

c)    tendința râului, In ape mici, dc îndepărtare față dc gura dc vărsare: d ) tendința râului de blocare a gurii dc vărsare;

e) tendința de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuată din canalizare:

0 tendința râului de spălare u albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată. daca esle cazul.

Ari. 166 - Canalul de ocolire fconducta dc descărcare dc siguranță) care reprezintă și preaplinul stației de pompare trebuie să fie tunețional și accesibil tot timpul.

Art. 16" - Se va da o atenție deosebita comportării stației de pompare pc durata ploilor ce depășesc frecvența normală, asicurându-se accesul In stație în orice situație. Se va verifica funcționarea preaplinului și efectul punerii sub presiune a relfciciL în nnn.mle.

Alt. 168 fl) Eleetropompck vor trebui sa aibă echipamente de măsură pentru parametrii tic funcLitinarc, tichii, presiune, cureni și tenriiine de alimentare, putere absorbită ctc.

(2)    Sun: aplicabile totodată prevederile arî. 71 și art. 72 din prezentul Regulament.

Art. 169 Grătarele vor fi curățate ori de câte ori este necesar. Deșcurilc reținute pesicc rezultate din activitatea de pompare a ape. or uzul e suni depuziuile temporar in containere adecvate amplasare pe plai fonie betonate in încinla stației dv pompate până la preluarea lor de cairo agei-li economiei aulori/ați cu care operatorul are contract.

Art. 170 - Stațiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate și vor avea sursă dublă de alimentare cu energie, iar debilul de calcul al .sudici dc pompare va îi mai marc decar debitul colectat în mod normal.

Art. 171 - Pentru lucrările efectuate csce necesar ca:

a)    să se lucreze numai cu personal calificat:

b)    personalul $8 aibă echipament de protecție și de muticii adecvat;

c)    sîi fie asigurate condițiile necesare de prevenire a accidentelor dc muncă:

d)    ui cazul intervenției la colectoare în fnnclLune, durata de intervenție să ::c căi mai mieii, ulilizăndu-sc schimburi succesive pe perioade scurte dc limp.

Art. 172 - Lucrările dc remediere a căminelor constau în principal din:

a)    reașezarea corectă a capacelor căminelor:

b)    înlocuirea capacelor spaixe'fnrate și a grătarelor la gurile de scurgere, ci repararea scărilor dc acces în cămine:

dj întreținerea sistemului dc măsurare permanentă a debitelor.

Art. 173 - (1) Racordarea dc noi utilizatori la rețea se face numai dc către personalul autorizat, după un proiect, aprobat de operaror. respectând prevederile art. 159, 142. 145, 147 și 149 din prezentul Regulament.

(2i Pcnuu executarea unor asllcl dc lucruri, agenții economiei, alții dceâc operatorul serviciului, trebuie să fie autorizați și vor lucra sub supravegherea pcrsonalli Iu i operatorului.

(3)    Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

a)    utilizând căminul dc vizitare atunci când noul racord este amplasat la u cotă ridicară. iar curgerea se asigură gravitațional sau, când racordul este la coiă joasă, se va asigura pomparea apei;

b)    prin realizarea unui cămin nou pe caua Iul de serviciu.

(41 Racordarea se poale lâcc iulr-un cămin de vizitare existent, când acesta este disponibil în apropiere. Se va asigura eltuișarva între conducta nouă și cămin, conform normelor tehnice specifice. Racordarea sc mai poate face și în colectorul dc serviciu, prin utilizarea unor piese și dispozitive speciale.

Art. 174 - Pentru subtraversarea cursurilor de apă sau alte subtraversări, sifonul de canalizare va avea realizată o posibilitate de spălare.. Se va verifica nive.ul ape; în căminul amonte și, iu ițioinenîul în care cota acestuia e.ste mai uniri? dtcâi este noroiul, >e efeci.ueii/.u spălarea sau/și curățarea mecanică. I u fiecare viiturii perau se verifica starea subtruverșăr ii.

••

Art. 375 - (1) Iu aeueral. repararea culedoarelor se realizează prii’, săpătura deschisă eu oprirea apei și deversarea ei la un tronson apropia: sau prin pomparea acesteia din căminul amonte.

(2) După reparațiile care implică accesul la tubulatură trebuie făcută o probă de etanșeitate, folosintlu-se apa din tub prin blocarea secțiunii ava și umplerea căminului amonte sau a căminului aval până la nivelul străzii, mărul grijă ca presiunea maximă să iui depășească 5 mea. iar apa uzată îă nu ajungă pe carosabil. Art. 176 - t oate lucrările de refacere a rețelei de canalizare vor II trecute în curtea c-onshucției, întocmind u-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate și aprobale.

Art. 177    (1) Ciuililatea de apă uzată preluata in releaaa de canalizare pentru tonte

categoriile de utilizatori, se stabilește ea liiitd egala cu cantitatea de apa facturata (100% din cantitatea dc apa facturata).

(2)    Fac excepție utilizatorii agenti economici la care specificul activităților face ea o cantitate de apă să rămână înglobată in produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de cu e.iJ înlocroi’. de utilizator si însușii de operatul*: iu «ceste situai ii uiutihilCH t.lt*ver.s.â'u la canal se stabilește prin contract.

(3)    Utilizatorii care se alimentează din surse proprii surii, obltgali sa-si eonlorize aceste surse, cantitatea dc apa uzata facturata fiind egala ea cantitatea dc apa produsa. Aceste vantilăți se stabilesc prin proces verbal închcial lunar sau irimesuial cu utilizatorul. Montarea aparatelor dc măsură pe rețeaua de canalizare se face eu avizul operatorului, pe cheltuiala u.ilizalor.ilui.

(4)    Utilizatorii care au surse dc alimentare cu apă proprii .și dispun și de rețea de alimentare eu apă vor încheia cu operatorul un contract cu privire 1?. raxele ce urmează să le supoite având în vedere lucrările de întreținere a branșament.il.ji de alimentare cu apă. precum și pierderile înregistrate. în cazul în care sursele proprii ale utilizatorului st* defectează, pe perioada folosirii apei din rețeaua operatorului se vor percepe larile eonfonn clauzelor din contract.

SECȚHWEA a. 2-u - Epuwrti upalaf Uzate.

Art. 178 - Operatorul care exploatează stațiile dc tratare a apei potabile și/'sau instalațiile de epurare are obligația să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcționare a acestora, șă păstreze registrele cu rezultatele analizelor și să pună aceste date lu dispoziția personalului împuternicit cu sarcini de inspecție și control

Art. 179 - încărcarea cu poluând a apelor uzate so exprimă în locuitori echivalenți și sc calculează pc baza încărcării medii maxime săptămânale în C’BO(5) intrat în stația dc epurare în cursul unui an. exceptând situațiile dc fenomene hidrometeorologiee neobișnuite, cunt sunt precipitațiile abundente.

Art. 180 - (1) înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în rețelele de uinializure suni supuse unei epurări corespunziiiwe, în vederea con formării eu prevederile legale și cu a.iiorznțla de gospodărire apelor penlni fiecare stafii de epurare.

r-./

(2) Stațiile dc epurare a apelor uza le trebuie exploatate și întreținute astfel îneâl să se asigure performanțe corespunzătoare în condițiile climatice locale normale. I .a exploatarea stațiilor dc epurare sc va ține scamă de variațiile sezoniere a’.c încărcării cu poluanți.

Art, 181 - Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie să asigure îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materii or in suspensie. cât și a celor nemiscibile cu i'.pn, separa bile șniviUiliomil, precum și reținerea parțialii a subsi antelor organice. Ari, 182 - Treapta de epurare riiec.inic.ii rrehuie exploatat» .astfel irieăi. să $e asigure, în funcție de tehnologia utilizată;

a) reținerea materiilor in suspensie ee dimensiuni muri, cure se te în aratare, site ctc.:

b) reținerea materiilor nemiscibile eu apa (grăsimi, produse petroliere), realizală în separatoare dc grăsimi:

cj sedimentarea materiilor în suspensie separabilc prin decantare, caic arc loc în deznis:parcare, dccantoarc ctc..

Art. 183 - (11 tratarea mecanică in cadrul unei stații de epurare pe linia (sau f.uxtil) apei este olcduiiră, m principal, din:

u) deverSurul diu funome «te stația de epuiore:

b)    bazinul dc reteujie:

c)    grătar;

d)    dcznisipalor:

c) dispozitive dc măsură a debilelor dc apă uza.â și dc nămol;

f)    separator de grăsimi;

g)    decantor primar:

hi sini ie de pompare ape uzate:

i) conducte și canale tehnologice dc legături.

(2)    Treapta dc t.ramie biologică a unei stații de epurare este alcătuită, în principal, din:

a) bazin dc aerarc (biorcaeior) bl static dc suflanc

z    •

c)    decanioaro secundare

oi) stație dc pompare nămol activ rccircuiat și în cxccs

e)    conducte sau canal dc evacuare a apelor epurate îr. emisar

(3)    I .inia (sau fluxul) de tratare a nămolului a unei stații de epurare este alcătuită, în principal, din:

a) stație do pompare nămol primar:

bl bazine de depozitare și omogenizare a nămolului;

e) instalații dc preparare a soluțiilor pcnlm condiționarea chimică a nămolului:

d)    instalații dc îngroșate a nămolului;

c) instalații dc stabilizare a nămolului;

fi rezervoare de fermentate a nămolului sau mclaniar.curi. în care urc loc

z    •

fermentarea anaerohă me/ofikv,

g)    jr-slulnlii de deshidratare a nămolului;

h)    deshidratare tniUiraJă pe platforme (paturi) dc uscare;

i)    depozit temporar de nămol deshidratat:

j)    depozit final dc nămol deshidratai;

k)    conducte și canale tehnologice de legătură;

l)    rezervoare do stocare biogaz ( gazojnctrei: m} facla;

n)    instalație de dcsullurizarc biogaz;

o)    slabe pompare apa de nămol:

p)    slabe de pompare apă tehnologică:

(4) Construcțiile și instalațiile auxiliare ale unei stații de epurare suni compuse, în principal, din:

a) pavilion tehnologic; b i stație de suftonre: ej centralii termicii;

d)    ale ier mecanic:

e)    remiză utilaje:

1) drum de acces:

g)    drumuri, alei și platlbrme interioare;

h)    împrejmuiri și porii:

i)    insialaiii de alimentare cu energie electrică:

j)    instalații electrice de foiță., iluminat si protecție;

k)    instalații de ancomatizare și AVÎCR;

l)    in stal ați i de te I sfo n i e: iul canale termice:

ti) relele electrice :'n incintă:

o) rețele de apă potabila, pentru incendiu, de canalizare, gaze ș.a.: pi lucrări de îndiguire, apărări de maluri, lucrări în albie; qji sistem de transmisie date SCAÎDA ete.

Art. 184 - Stațiile de epurare a apelor uzate trebuie si asigure, de regulă, o eficienții determinata de aradul de reabilitare determinat pentru iot.il stai ic (teoretic) calculat în funcție de valoarea parametrilor la intrare și evacuare conform N I FA 002. 001/2005.

Art. 185 - Pentru asigurarea unei funejior.ari e.urcspirizăloarc a stației de epurare, operatorul trebuie >ă aibă o bază dc dale din care să rezulte următoarele caracteristici iizieo-chiir.iec:

a) penau apă:

1.    temperatura:

2.    plJ-ul:

.5. materii totale in suspensie:

4.    substanțe volatile:

« •

5.    curbe dc sedimentare:

6.    reziduu total din cârc: reziduu ftx și reziduu volatil;

7.    consum chimic de oxizen i'CCO-Cr):

S. consum biochimie ce oxigen CB0(5)J;

9. azotul amoniacul:

1(1. fit iți:.

11. azotat i:

17. fosfor loial:

13. aubstante extraetibilc cu eter dc petrol:

14.    metale grele;

15.    sulfuri;

6. cianuri;

fenoli:

'.8. detereenți:

b) pencin nămol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, îngroșat. Stabilizat. deshidratat,ele.):

). pl 1-ul:

2.    iiinidiîaie;

3.    materii totale în suspensii:

4.    substanle volatile;

5.    substaiilc niiueruLe;

6.    indicele volumetric a', nămolului:

7.    .substanțe cxlraclibilc eu cler;

R. ioni de metale grele:

9. conținutul in compuși a: azotului:

19, conținutul în compuși ai fosforului;

11.    potasiu;

12.    calciu:

13.    joagricziu;

14.    sodiu:

15.    cloruri;

Iu. sulfați:

17. caracteristicile lîzieo-ekimice ale apei de nămol (supema lanțului);

1K. valori ale rezistentei la deshidratarea nămolului fermentat.

Ari. 186 (I j Corpurile plutitoare și suspensiile grosiere (bucăți de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din curățarea materialelor reținute pe grătare, se gestionează ca și deșeuri le municipale, fiind transportate, de câne operatorul de salubrizare, in condițiile prevăzute de regula menții serviciului de «nlubrizane.

(2) Reținerile pe grăl&rc se depozitează temporar iu containere închise; depozitarea nu trebuie să dureze xnai mult de o săpiamâr.'i.

Art. 187 In timpul exploatării se vor urmări fi consemna parametrii de proces și starea echipamentelor pentru diferite pârli ale stației, pe trepte:

a j măsură pentru:

1.    temperatură .și pH;

2.    azot amoniacul:

3.    tizolați:

I.    azot loial:

5.    suspensii solide;

6.    CCO-Cr:

7.    CR05:

8.    I l(2)S;

9.    oxigen dizolvat:

10.    fosfor lobii;

II.    tunsorii debil:

b) grătare - senzori de nivel amonte/aval:

eu

1.    stare de funcționare cehiparne:it/alarmă;

2.    poriiirc-'oprirc automată, funcție de nivel: ci stație de pompare:

1.    senzori de nive în cari era de aspirație:

2.    stare de funcționare echipiimenizalarniu;

3.    pornire •'oprire automată, fîmciie de nivel.

d) aerare - măsură pentru pil: eoi’.dt-ctivjtare. potențial Redux hi intrare:

1.    măsurii debil dc «ier;

2.    oxigenul dizolvai - în minimum două puncle;

3.    uzolati și uzul amoniacal;

■1. suire de funcționare ednpatncnl/aJannă;

5.    valori parametrindarmă;

6.    comanda funcționării suflantelor. în funcție dc necesarul de oxigen dir. bazinul de aerare:

ej decantnr secundar:

1.    m.AmiA nive' apă:

2.    măsura poziție strat;

3.    stare de funcționare celiipajxiCnP'alannă:

4.    măsură nămol recircuJat și nămol în exces;

5.    reglare debil de nămol;

6.    Iraduetoare de suspensii pe conductele de nămol; fj dezin lecție:

1.    măsură clor remanent;

2.    stare dc funcționare eehipamcnv'alarir.ă:

3.    funcționare și reglare automată pompe dozatoare,

g) evacuare eflnent: aceiași indicatori ca pentru influentul statici ce epurare.

Art. INS - Apa uzaiii procesaiii ni stație poale li utilizată in agricultură pentru irigații, dacă îndeplinește cârcel erislicile și compoziția prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 189 — (J > Exploatarea și întreținerea stațiilor dc epurare se tace numai «le către personal caii li cal.

Stafia dc epurare Constanta Sud :capaeitatc3200 l'S, tratare mecanica si biologica

Sîatia dc epurare Constanta Sud se afla amplasata iu liuiiia de sud a orașului Constanta in dreapta liniei CI' București - Mangalia l:i Km. 228-600 si in apropiere ce poaria nr. 6 a portului Constanta.

S'.alia dc Epurare Constanta Suc urc rolul de a recepționa si epura apele menajere, industriale si pârlim pluviale de pe cea mai mare parte a teritoriului orașului.

Debitul maxim de apa uzata ce intra in static in condiții normale de exploatare este de Q = 3.200 IA, dar pe r.iir.:> de ploaie poate ajunge pana la 6.400 Vs (2Q i.

l'eritoriul de pe care sunt colectate apele uzate cuprinde:

-    «eonii industriala <i orașului:

-    Km. 4-5, Viile Mei si zona B-dul Aurel VJaicu:

-    microseetorul E 20 si bazinul de canalizare al SP î .apusncanu:

-    bazinul de canalizare al SPO.

Sistemul de canalizare este un sistem m.xt fiind Alcătuit din colectoare unitare (1)2, 03. (.6. OI 1) in zona industriala si de S-V ij orașului, iar in zonele de locuit din Torni* Nord. Centru si Peninsula este alcn'uir in sisie:n divizor.

Caracterul apelor uzare este preponderent menajer deoarece in ultimii ani a scăzut mult activitatea industriala (inabile compoziția apelor uzate era de; 60% ape industria Ic r>: 40% ape menajere j.

Statia de epurare Constanta Nord : capacitate 16l)()r&;

In prezent la statia de epurare Coushir.ia Nord se deslasoara lucrări de

re tehnologizare si modernizare a stației, in cadrul unui program ISPA in derulare. Pe perioada execuției lucrărilor dc retebnoloeizare, apele uzate din partea de

nord a orașului Constanta si stațiunea Mamaia sunt preluate de statia ce pompare din cadrul Slabei de epurare Constanta Nord și rspnmpate carre statia de epurare Constanta Sud.

Corpul de apa receptnr al statici de epurare asie Marea Neagra, ui cărui suitul este de apa costiera, caic este un corp sensibil.

După executarea proiectului descărcarea in corpul receptor nu va mai afecta apele de imbaieie

Apa uzata urc o proveniența exclusiv menajera In perioada sezonului estival, funcționează si unități hoteliere si de alimentație publica. Nu sunt dotate cu stafii dc preepurare a apelor uzate.

Stâlia dc epurare Eforie Sud: capacitate 510 I/s, tratare mecanica, biologica si chimica

I s'.e amplasai* ii irr stațiunea Eforie Sud si cunn.rui Tuzla . pe îutiitil estic al băltii Tuzla. Corpul de apa receptor al statiei (Je epurare este Marea Neagra, al curai stalul este de apa costiera, care este un corp sensibil.

In prezent la statia ce epurare Eforie Sud sc desfasoara lucrări ce re tehnologizare si modernizare a statici, in cadrul unui program ISPA in derulare.

Stafia dc epurare Mangalia: capacitate 900 1/s, tratare mecanica si biologica

S'niia de epurare primește apele i)7A*e zle orașului Mangalia si stațiunile din jur.

Corpul de apa receptor al statiei de epurare este Marca Neagra, al cărui stăm: este de apa costiera, care este un corp sensibil.

Statia de epurare cuprinde 2 linii de epurare a apei uzate: linia apei, linia nămolului (primar, secund ar-nantoi in excesj.

Statia de epurare Mihail Kogalniceanu: capacitate 48 l.'s, tratare mecanica si biologica

Este loc-ulizulu ic purica de sud a comunei Mihail Kngalniceanu. Are o capacilule de epurare de 48 l/s cu treapta de tratare mecanica ai biologic?..

Statia preia apele uzate menajere provenite ce la blocurile de locuințe si agenții economici din partea dc sud-csca comunei Mihail Kugaliucejinu (aeroport, fabrica de produse lactate si unitari militare).

Statia dc epurare Poarta Alba: capacitate 150 l/s, tratare mecanica si biologica

ISie I oca li/al u m riird-cs'.ul ocalitalii. pe malul stâng al canalului Dur.are Marea Neagra. Are o expadiale dc epurare dc 150 ?'s cu treapta de tratare mecanica si biologica.

In prezent slaLia dc epurare cpurcaza apele uzate provenite din localitățile Poarta Alba si Basarabi. Pentru modernizarea si rexh.n ologi zarea stației de epurare este întocmit proiectul nr 964/2003 faza St-. de către PROKP SA București.

Suni» dc epurare Ovidiu: capacitate 21) l/s, tratare biologica E?:c amplasata in zona de est a localității Ovidin.

Statia poate sa epureze un debit de Q max zi ~ 1831 mc/zi (la nivelul anului ?Olj?.j, u;r in prezent statia de epurare este depășită ca debit, o parte din apa uzata este descărcata direct iu emisar pr in eoiulueia de siguranța 0500 nun OL.

Statia de epurare Limanu: capacitate 20 l/s, tratare mecanica si biologica Este amplasata in zona localilatt Limanu și deservește Șantierul Nava!

Mangalia.

Corpul dc apă receptor al slalici de epurare cete lacul Mangalia, l ocuitorii localităților l.imami . 2 Mai . Vama Veche, in prezent nu sunt

racordați I?. rețeaua rlc canalizare .

Statia de epurate Negru Vodă: capacitate 15 l/s. tratare mecanica si biologica

în prezent stația de epurare epurează apele uzate provenite din sistemul de canalizare al orașului Negru Vodă.

Este amplasata in partea dc est a băltii Ciildau si la sud de ineiola parcului dc furaje a SC ••Nevoccca” SA Negru Vodă.

Statia dc epurarea Medgidia

Stalia dc epurare primește apele uzate menajere si industriale ale Mun. Medgidia.Cea mai marc parte din debil ajunge prin pompare, numai o parte dir. zona de sud- est a orașului ajunge in static gravitați o nai. Capacitatea statisi de epurare. conform proiectului nr. 214 / 1984. urma sa fie 425 l/s. lucrările de extindere fiind finalizate numai pentm treapta mecanica, restul fiind numai pentru 225 l/s. Epurarea apei se face in cele trei trepte: mecanica, biologica. si chimica. Nămolul se tratea/d in ihgrosaloarele de nămol si sc deshidratează pe plfill'orinr e de uscare.

Statia de Epurare Cernavoda.

Apa uzata menajera .provcnila din rețeaua da canalizare a crasului Cernavoda, esre preluata do la cele Irei conducte Dn= 300 mm existente, prin interconectarea prlnrr-un tronson de conducta de Dn=500 mm. la conducta de aduetiune a apei uzate iu sliiliu de epurare. Conducta dc aduetiune are u lungime de 978 ir. cu Bjx 500 nun . iar la intrarea in instalațiile de tratare ape uzate se bifurca in doua lire dc ?, m lungime si cl: Dn=4<)0 min flecare.

Statia de epurare este stfuenirala pe linia de Iratarv a apei uzate si linia de gospodărire a nămolurilor generate din epurarea apei.

Stațiile dc epurare sunt în procedură de reantorizi) re din punct de vedere al gospodăririi apelor și mediului.

SECȚKWEA a J-o Evacuareu, (rularea și depozitarea nămolurilor provenite din stațiile de tratare a apei brute

Art, 190    (11 în general. în stațiile de tratare a apelor potabile, nămolurile provin

în proporție de 65-70% din decantoare și 15-20% de la spălarea -filtrelor, restul fiind evacuările depunerilor «Ijn deuisipalonre.

(2) Suspensiile din aceste nămoluri eon|ÎE: substanțe prezente în apa bruia înainte de Tratare, ca plancton, substanțe minerale sau organice fleculate. hidroxizi metalici (fier. maagan), precum și substanțe provenite din procesul de tratare ca ridjuvanli cum suni: hidroxizi metalici provenind din coagulare, în urma reacțiilor chimice dintre reactivii de coagulare și tloculare și substanțele existente în apa ds trata(. carbonați dc calciu în cazul stațiilor de decarbonat&rc ideduiizarc).

{3} Nămolurile se caracterizează prnii.r-.jr ooulimit ridicat dc apă și nu este permisă evacuarea ca atare în emisar sau rețea, necesitând tratamente ce implică tehnologii speciale în funcție de natura nămolurilor și treapta schemei de tratare din care provin.

Art. 191 < âracierislioile specilioe acestor tipuri de nămoluri se referii Iar

a)    factorii privim: natura nămolului: concentrația in substanță uscată, conținutul în substanțe volatile, compoziția ponderală elementară, compoziția apei interstilialc:

b)    lâclorii privind structura nămolului: viscdziuitea aparentă, analiza granulometrică, natura apei conținuteîn nămol;

e) factorii privind comportarea nămolului la deshidratare: capacîlatew dc îngroșate, de compre^ibiHtiile, dc centrifugare și iestul dc afânare (Capilar}Sncccssion l'imej.

Arc 192 - Pentru stabilirea modului dc utilizare a nămolurilor. Operatorul care exploatează stafia dc tratare trebuie să aibă o analiză completă a nămolurilor produse în slalia respectivă, cu. precizarea utd.rnr dalelor relevante, ea: volumul nămolului: cantitatea de substanță uscată exprimată în unilăii de greutate, compoziția nămolurilor: principalele substanțe ce îl compun; eventualele substanțe toxice; substanțe cc apar întâmplător jn apă și period zeitatea acestei prezențe;

puterea calorifică a nămol uri lor (în vederea une: eventuale incinerări), proprietăți fizice și mecanice: efect asupra solului.

Ari- 193 - (') Nămolurile conținând compnș: de fier pruvcn iul de hi delerizurv .sau de la instalațiile cc folosesc sărurile de fier drepl reactiv de coagulare sur.l recomandate drept substanțe de adaos în rețelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în stațiile de epurare. pentru a controla degajarea dc mirosuri >i generarea tic sulfuri în nici alune uri.

(2) Nămolul bogat în fier poale fi folosii in procesele de dei'osforlzare, fiind un bun supun pcniru adsorbția fosforului.

O) Prin tratarea cu acid ciorii idrie sau sulfuric, nămolul eu eonțim.t ho^aL în fier, transformat in clorurâ ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drepl coagulant de gradul doi pentru tndepăixarea fosforului.

(4) în domeniul materialelor de construcție, nămolurile conținând iîer pot li utj.i/aie in fabricarea citriem ului și a carii u f.zi J or.

Ari. 194 - fi) In $copu economisirii consumului propriu de apă potabilă în scopuri tehnologice se recirci.lă apa provenim] de la spălarea iilirclor, cupă traiarc prin inmagazinarea îair-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sediinenlrrc, a suspensiilor din aeeslea și pomparea sub an debit continuu, redus ca mărime. în eapălul amonte al stației.

(2)    Apele de spălare acumulate in bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip c.iarțos.

(3)    Reziduul rezultat dc ia spălarea filtrelor se poate evacua In canalizare.

(4)    Trebuie da:a o deosebita importanță Ia analiza din punct de vedere biologie a ape: reeirculate pentru ca microorganismele, concentrate in pelicule cc se depun pe uiripul filtrelor rapide, siî nu ridice probleme legale de sănălâle linându-se scama de carbonul organic asimilabil.

Art. 195 - Depozitarea nămolurilor deshidralate in locuri special amenajate se face în așa fel încât sâ asigure apoi folosirea lor in diferite scopuri (in cazul în care mi poate f; valorificată întreaga cantitate produsă).

Art. 196 - (1) Apa de spălare de la filtre se poate utiliza *n scopuri industriale, pentru irigați, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc„ ia cazul in care în zonă $unt. ntiliznlori, dar numai după tratare.

(2) De asemenea, trebuie urmărită prezența. bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fî potențial dăunătoare sănătății oamenilor iar în cazul în care analizele indică un asemenea pericol, acesre ape vor putea îi utilizate numai în scopuri non-pulabile-. nepcrmilându-sc reintroducerea lor în cireuilul apei potabile.

Art. 197 - (1) Țoale nămolurile rezullale din Ireplcle de sedimentare și filtrare a apei necesită iralatv înainte de a li dcscărcaie: Ratarea irebuic realizată în funcție dc caracteristicile acestora (minerale hidrofilc. minerale liidrofohe. compoziție chimică, natură și structură).

(2) Nămolurilor rezultate de In stațiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin:

al îngrozire -.ililizând decantarea, tenuiliigarea, llo.iiliu sau drcnsri’a: b) deshidratare utilizând lilire presă cu plăci, membrană, șurub sau bandă.

£5

ShC/'IUNEA a 4-a - Evneiatfea, (raJaren }i deptuiiurea nămolurilor provenite din stațiile de (ratare a npei ațate

Art. 198    (l) Nămolurile provin din apele uzate. impurificate eu uialcrii în

suspensie. cum sunt. cele din industria minieră, chimică. metalurgica, industria ușoară, industria alimentară, precum vi cele provenind din apele uzate aferente canalizării localităților urbane sau rurale.

(2)    Evacuarea in emisar i a apelor uzate conținând maturii în suspensie, respectiv a nămolurilor reținute ir. diversele obiecte tehnologice cin stațiile de epurare, este interzisă.

(3)    Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica după: u) compoziția chiintoâ în:

1.    nămol mineral, care conține peste 50% substanțe minerale (exprimai în substanță uscată):

2.    nămol organic, care conține peste 50% substanțe volatile (exprimai. îi: substanță uscată):

b) treapta de epurare a stației din care provine în;

1.    nămol prima.- , rezultai din treapta de epurare jr.eeunica;

2.    nămol secundar, rezulmî din treapta de epurare biologicii a apei;

3.    nămol stabilizat sciacro'o (rezultat din rezervoarele do fermentare a nămolurilor) sau aerob (rezultat lic din procesul de epurare biologică avansată - respectiv nitrilicare eu stabilizare, fie din stabilizatorul de nămol, de pe linia nămolului):

c; proveniența apelor uzate in:

:. nămolurile din epurarea apelor uzate menajcrc/nrășenești:

2. nămolurile din epurarea apelor uzate industriale.

Art. 19.9 - Pentru a asigura capacitățile necesare manipulării cantităților lluctuantc «.le nămol, opcRiloral va trebui să țină seanța do următorii paramolri:

a)    debilul mediu și ce; maxim de nămol;

b)    capacitatea potențială do slocarv. a obiectelor tehnologice din componența stației do epurare care realizează prelucrarea nămolului.

Art. 200 - (1) Pentru prelucrarea și evacuarea nămolurilor reținute in stațiile dc epurare, oporatoiul va asigura determinarea caracteristicilor în iuitcție de unsa de proveniență, perioada de staționare în sistem, modalitatea de procesare luată ir. considerare etc.

(2)    Caracteristicile fizice ale nămolurilor sunt: e l urriidiiîilea:

bl greutatea specifică; el culoarea șji mirosul;

d)    fillrabililatca:

e)    puterea calorică.

(3)    Caracteristicile chimice sunt:

») pll-ul;

b) materialele solide loiale; cj ierinentabilitateci:

d) metalele grele;

c) nutticnții.

Art. 201 - Stațiile de pompare trebuie prevăzute și cu o ndc.ia sursă de energie, ce trebuie să f-e total mriepeudenlă de prima și să asigure o energic continuă în caz do avarie.

Ari:. 202 - Pentru mărirea vitezei de evaporare nămolul va li supus unui pnocea de uscare asttcl încât umiditatea râaiasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenționale să lie redusa tn continuare.

A

Art. 203 - Ie cazul în care nămolul arc componente care il încadrează în categoria deșeurilor periculoase conform OL'G ru. 78/2000 privind regimul deșeuri lor, acesta va ii transportai la depozitele de deșeuri periculoase sau .sc va neutraliza termic prin incinerare. în condițiile stabilite de legislația aplicabilă < de prevederile autorizației de mediu.

A

Art. 204    (l) In cazul în care concentrațiile de metale grele și aiti componenti

chimiei ai nămolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislația ir. vigoare referitoare la utilizarea acestuia în ugrica li ură. se poate «plică inelod« compostării ce reduce agenții patogeni și produce un material similar cu pământul natural.

(2) Compostul poate ti folosit în agricultură pentru combaterea eroziunii solului, pentru înib una lățirea proprietăților sulului și pentru revullivarca acestuia.

Art. 205 - Depozitarea nămolului are unuâloarcle Juneții; egalizarea debitelor, uniformizarea earaclcristieilor nămolului în vederea îmbunătățirii proceselor de tratare din aval. ca stabilizarea, concentrarea și deshidratarea. permițând alimentarea uniformă pentru intensificarea operațiilor do vonuealrure și deshidratare și permit flexibilitatea și optimizarea proceselor pentru concentrare și deshidratare.

Ari. 206- Nămolul poate fi depozitat in construclii (spații) special concepute din interiorul stației de epurare (rezervoare de stocare a nămolului. bazine ce omogenizare. paturi ce uscare, lagune) sau în inierion.il obiectelor tehnologice ale stației de epurare fin bașa de colectare a nămolului din interiorul decanrorulni primar sau a decar.torului secundar, m bazinele de fermentare a nămolului. ?:i concentratoarele gravitaționale, in bazinele de aerare, în dec autoare le tip huliri lf: sau in afara staiicl de epurare în depozite controlate.

Ari. 2117    (1) Depozitarea >c poate face pe o perioada scurlîi de limp, îu bazinele

de decantare sau în rezervoare’e de concentrare a nămolului. Astfel de depozite surd folosite în mod limitat și surii, folosite de obicei la stațiile de epurare- miei unde timpul de depozitare poale varia de la câteva ore până la 2- ore.

(2i Depozitarea pe lennen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare eu perioade lungi de identic, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate. proiectate special pentru acest scop.

(fi In instalațiile mici, nămolul esle de obicei depozilul în dccanloaie și în bazinele ric fermentare. în cazurile în care depozitarea nămolului are loc îu bazine închise, trebuie asigurată ventilația împreună cu tehnologiile de oor.lrol corespunzător a mirosului, precum și prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

Ari. 208 - țl) Nămolul deshidratat va fi cransp ratat la depozitele de nămol ale operatorului. cL.rcspec.arca condițiilor de gesr-on^re, transport $i eliminare finală a deșeurilor impuse de legislația în vigoare.

Nămolul deshidratat provenit de la. sfat ii le de epurare Constanța Sud. Ovidiu, M.Kogălnieeanu și l’oaita Albă este depozita'. litiHÎ ia depozitul ecologic de nămoluri l.uininița. iar cel ce la SE Mangalia, Limanu și Negru Vodă este depozitat f nai în paturile de uiixuul de la Albcșli.

(2)    Sc interzice depozitarea î-i alte locuri lată existența unui acord de mediu în acest sens.

(3)    Utilizarea nămolurilor și a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orâșeneșli în agricultură sc poate realiza cu condiția respectării aclclor normative în vigoare.

SF.CȚl    a S-u - Evacuarea apelor pluviale și de suprafață din

intravilanul localităților

a

Alt. 209 - (li Apele pluviale și dc supralăță din intravilanul localităților se pul evacua prin rețeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau nii\i. în funcție de specificul localității.

(2)    Operatorul va asigura preluarea apelor meteorice de pe domeniuI public și privat conform contractelor încheiate eu proprietarii sau adjeriistraiorii acestor domenii. Autoritățile administrației publice ocale - ea gestionari ai domeniului public - au obligația încheierii de contracte pentru preluarea apelor incicoriec de către operator, în caz contrar operatorul jienvănd r.icio răspundere pentru consecințele directe ji.’san indirecte rezuliaie din piui torențiale.

(3)    în cazul in care se constată producerea sistematică de inundații în anumite puncte ale rețele: publice de ca.nAliz.nn;, Operatorul împreună cu autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri de red intens ion arc a conducrelor rețelei publice de canalizare, multiplicare și/sr.u rcpozîționare a gurilor de scorgere-coledare.

(4j Persoanele juridice și fizice au obligația de a realiza pe suprafețele pe care Le

dețin și'sau administrează, sisteme de colectare locală a apelor pluviale și dirijare a

lor în zonele de preluare, fără a antrena substanțe solide, resturi și deșeuri de orice

natură ce pot colmata rețeaua de preluare și transport.

••

Art, 210 - (1) In programele anuale de verificări, operatorii trebuie să prevadă verifiearea și curățarea periodică a rețelei de canalizare.

(2)    In cazul ploilor torențiale operatorul va lua măsuri de intervenție în locurile inundate.

(3)    Curățarea rigolelor și grătarelor, nouri asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, sc va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile regula-rieniu'iii serviciului de salubrizare.

Arh 211 - (1) Curățare» gurilor de scurgere, cu depozil și sifon. guri de scurgere specifice rețelei în procedeu uirilar, se face de regula înair.lea sezonului ploios și după ploi puternice pentru a se putea dcplsla care sun*, gurile inactive.

(2) Gura de canalizare care nu arc apă sau se simte un miros puternic dc canalizare trebuie refăcută deoarece prezintă defecțiuni co-istruelive; nu esle etanșii, pierde apă, sau elementele ce asigură garda hidraulică sunt deteriorate.

Art. 212 - li- perioadele secetoase, in lipsa precipita',iilor pe o durată n:ai marc de dn-.iă săptămâni. trebuie refăcnlă garda Imlruulicfi ia punic do scurgere care nu sunt amplasate pe străzile pe care se efectuează activ Halca de udare și stropite do către operatmul de salubrizare, incepăndu-se cu străzile unde se ș-.ic că viteza apei este mică și este mai accelerai procesul do depunere a suspensiilor și începerea lenuonlăni.

Art 213 - Obligația iutreț Linii gurilor dc scurgere revine in sfinției care are ca obiect de activitate serviciul de întreținere ii rigolelor cu grătar sau administratorului domeniului public.

Art. 214 - (1) Principalele lucrări de întreținere sunt:

a)    verificarea și înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere;

b)    scoaterea nămolului depus în depozirele gurilor de scurgere; el umplerea cu apa a gurilor de scurgere;

d) cun'ițarea bazinelor de retenție.

(2) Constatarea stării de fapt, respectiv inspecția gurilor de scurgere se face de către operatoi’ prin personalul abilitat, acesta participând și la recepția lucrări li ir de curățire a acestora, inclusiv a bazinelor de retenție, ee sc execută de socierăii specializate. pe baza dc relații contractuale.

Art. 215    (I) Cantitatea de apă meteorică preluată, de rețeaua de canalizare se

determină prin înmulțirea cantității specifice multian.uilc de upă meteorica, comunicară dc A.N.M., cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utiiizaîoi și cu coeficienții de scurgere recomandări de Sl< Z 846-1:2006, utilizând

fortr.ulii de calcul: Q (SxNxK).;12, iu care:

Qfnij'j- cantitatea de apa meteorica facturata;

S(n<2)- suprafața Loiala conslruila si tiecnnsrrira, declarară dc

utilizator:

N(in.î.*ni2/an)=canrirarca medie multianual» de precipitații;

K-coeficient, de scurgere a dimensional stabilii eoufunu SR 1846-

2/2007 privind “Determinarea debitelor de ape meteorice"

{,21 bedcclariireti corectă pe proprie răspundere a suprafețelor deținute de fiecare utilizator va conduce la calcularea și facturarea unui consum de apă meteorică retroactiv pentru tiu interval de 24 luni.

{3) Tarifele de apa potabilă sji canalizare aplicate de operator sunt cele avizate rle A.N.R.S.C. și aprobate de către Asociația dc Dezvoltare Intcrcomunicară. de apă și canalizare “Apă Canal Constanța”. Pentru apa meteorică se va aplica tarilol rle canalizare.

(4) Apa rle suprafață preluaiâ în canalizare se enn$emtteuzu iu procese verbale lunare s.w trimestriale. încheiate cu delegării părților, respectiv operator și deținătorii cu orice titlu a apei de suprafața în cauză (rtitt, lac ele.) și se stipulează îa contract.

\5) Apa subterană provenită din drenaje, epuismenle, pompări pcncra coborârea pânzei de apă trcalieă ele., preluată de rețeaua dc canalizare se stabilește fir in

os

procese vcrbtile încheiate de delegații operatorului și ai beneficiarilor avându-se în vedere evidența pompărilor, cantitate stabilită te. se stipulează în contract.

(6)    In leale «izurile când apa ajunge la canalizare in urma un e: pompări și nu exislă nici instalații dc măsurare, nici evidența pompărilor sau n consumului de energie electrică eontorizatâ. cantitatea dc apă descărcată, la canal se va smbili la nivelul capacității totale a stației dc pompare considcrându-se funcționare continua pe întreaga perioada de calcul.

(7)    Descărcarea apelor de suprafața și subteran m rețeaua de canalizare se lâee prn racorduri distincte, racordurile imobilelor nu pol li folosite pentru descărcarea apelor de ‘ujprafaiă sau subterane, dacă tiu s-a prevăzul în documentația pentru aprobarea racordări', si în aeurdul dat de operator.

(8)    Cantitatea loială a apei ce canalizare preluată în rețea dc la fiecare beneficiar, se stabilește prin însumarea cantităților de apă uzată, apă meteorică și apă subterană.

(9)    Pentru utilizatorii persoane fizice cantitatea de apa meteorica preluata de rețeaua dc canalizare nu sc facturcaza.

(10)    Pentru utilizatorii agent: economici cantitatea dc apa meteorica preluata de rețeaua de canalizare nu se facturează,

CAP. VI lustalațiile/rețelele interioare de alimentare cu apă si dc canalizare

Ari, 216 - (1) Instalația interioară de alimentari: cuprinde ansamblu: tehnieo-sanilar, de la robinetul de după apometru (punctul dc delimitam). în sensul de curgere a. apei, până la armătura de utilizare. Rețeaua interioară dc alimentare cu apă aparține, ca obligație dc întreținere si reparație, utilizatorului.

(2)    Instalațiile interioare de apă șr de canalizare care deservesc 2 sar. mai mulîi proprietari dintr-nn con dom in iu, inclusiv teul dc derivație, sunt ioslaiiiții aparținând părților comune ale condiuniniiilui <î ir-.ra ca obligație de întreținere și reparație :n sarcina tuturor propriciarilur eonduminiului.

(3)    Instalării le interioare de apă și dc canalizare din cadrul eondominiului. caic

deservesc un singur proprietar, sunt instalații ce aparțin acestuia și intră ca obligație dc întreținere și reparație :n sarcina proprietarului respectiv.

(4) Punctul de delimitare intre instalațiile aparținând părților comune și instalațiile fiecărui proprietar al eondominiului este teul dc derivație, respectiv cocul prin care sc schimbă direcția dc circulație a apei din verticală în orizontalii. în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuințe.

Art. 217 - lu «izul în care lucrările de realizare a uisldațiilor/rcțelflor interioare conduc la modificarea condițiilor inițiale dc contractare, acestea se vor efectua după obținerea acordului operatorului. Contra valoarea lucrărilor dc moții licăre a branșamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesității realizării operației, sc suportă dc utilizator.

Art. 218 - (1) Se interzice executarea unor legături între insTfilațiile interioare prin care se distribuie apă cu destinații diferite, precum și cele între conductele dc apă potabilă și conducte de apă cu apă industrialii.

(2) Pentru ncrespccturea prevederilor alin. (1) și consecințele rezultate din aceasta răspunzător este delinâlurul de instalații.

(3} Utilizatorii care au în dotare instalații interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului nu vor executa îcgăluri la rețeaua dc dîsrrihurie aparținând sistemului de alimentare eu apă.

(4) Se interzice legătura directă între conductele de aspirație ale pompelor și branșament.


Ari. 219 - (1) Utilizatonil are obligația că asigure funcționarea nonnală a iusialației.TC‘,elej interioare de alimentare eu apă; In acest sens va executa toate lucrările de înircțiaere $i reparație ce se impun în vederea unei exploatări optime.

(2) Utilizatorul poale solicita operatorului consultanță și îndrumare dc specialitate, ea servicii suplimentare. pentru constatarea stării tehnice a instalațiilor» etanșei Lății și modului tic utilizare a apei. în scopul evitării pierderilor și utilizării raționale a acesteia.

Art. 220 - (l) Instalați a-iețeaua interioară de canalizare a uî.ili/aiomhii $e compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală și rle terasă), eondneic orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord» care reprezintă limita rețelei interioare (Jimiîu de proprietate). Rer.ea.ia interioară de canalizare pentni clădirile construite pe terenuri nracrocorice cuprinde și canalul de proiecție feanivoul) eu roate componentele salo, situat în exteriorul clădirii. până la căminul de racord.

(2)    lnstalatiaiețcaua interioară de canalizare aparține utilizatorului: operatorul nu arc nitio obligație privind buna funcționare a rețelei interioare de canalizare.

(3)    Racordul imobilelor eu subsoluri sau demisoluri echipate ci instalații sanitare sc va executa independent de restul imobilului, co siaiij de pompare n apelor uzate (nu gravitațional), ca măsură contra refulării din colector.

(4)    Rsîe interzisă racordarea subsolurilor sau demisolurilor direct în rețeaua de canalizare.

CAP. VII - Drepturile și obligațiile operatorilor și nrilizarorilor

Alt. 221 - (J) Are calitatea de utilizator al seivieiului dc alimentare cu apă și de canalizare orice persoana fizică sau juridică ee deține, în calitate dc proprietar sau cu drept de folosința dat de proprietar, un imobil având branșament proprio de apă potabilă și/'sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe buzii de contract de femizzice.'presliire.

(21 Pot Ii utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și persoanele liziee sau juridice oare nu au branșament propriu dc apă potabilă, respectiv racord propriu dc canalizare, dacă există condiții tehnice pc-n.ni dcjmitarca'scpararea instalațiilor, pentru individualizarea consumurilor și pe-iui. încheierea, în mnr.e propriu, c contractului de fu.'iiizare/presmre a serviciului,

(31 Condițiile tehnice vor fi stabilite de operator,

(4j Principalele categorii dc ulilzalori <ii serviciului de tdimen'.are eu apă și de canalizare sunt:

a) operatori economici:

b) instituții publice;

e)    utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locaiari.

Alt. 222 - (1) funcționarea sistemului de alimentare cu apa <5 de canalizare trebuie să r"e conîinnL operatorul răspunzând pentru neîiidepliniica serviciului. în eon romi ilare eu clauzele corn actuale sau condițiile de menținere a licenței.

(7} In cazul lipsei de debit. cu urmare ;i reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț. distribuția apei se v« face dună un program propus de operelor și «probat de aulorilalea adminisiralici publice locale, program ec va fi adus la cunoșlîu.a utilizatorilor în timp uzii, prin mijloace adecvate (mass-media. afișare la utilizator).

Art. 223 - t'l) Penltti inlervenlia rapidă în caz. de necesitate operatorul va face marcaje și inscripții pc clădirile de locuit, aite clădiri din apropiere, împrejmuiri, caic voi indica prezența căminelor de vane și a hidranților de incendiu.

(2) hste interzisă blocarea accesului Ia căminele și bidranții rețelei pentru oare s-au executat marcajele și inscripțiile menționate la alin. (11.

Ari. 224 - In vederea realizării obiectivelor și sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de al! meni are cu apă și de canalizare a localităților. operatorii trebuie să asigure:

a)    producerea, transportul, întuagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate:

b)    exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economici, CU respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare:

c)    instituirea, supravegherea și întreținerea, eorespuitzălor dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară. a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare ș: de epurare a apelor uzate;

d)    monitorizarea siliciu a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare eu apă. în concordantă eu normele igienien-sanrînre în vigoare:

c) monitorizarea calități: apei uzate evacuate de operatorii economiei racordați la rețeaua de canalizare publică

f)    captarea apei hnite, respectiv descărcarea apelor uzate orășenești in receptorii naturali. nuriini eu re.șpcclaren condițiilor impuse ptiu acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;

ft t întreținerea și metițiriotea în stare de perro?.? tentă funetioitarc a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

h) contorizarca cantităților de apă produse, distribuite și respectiv facturate, il creșterea eficienței și a randamentului sistemelor iu scopul reduceri:

tarifelor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, cuinbustibili și energic electrică și prin reproiectarsa. reui.ilsirea și reielmolugizarea acestora;

jj limitarea cani.iiățikir de apă. potabilă ilisiribuită prin rc'elck tk itliiueniarL' cu apă, utilizată re procesele industriale, și diminuarea consumurilor specifice prin revireulaiea, rel'olosiiea și rcutilizarca acesteia.

.■z

k) refacerea locului unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi. la un nivel calitativ corespunzător, in îennen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ținând eoni de condițiile ■nettxirulogice cure nu rebuie să alcciezc diliiaiea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectai pavajul în zona de intervenție, operatorul va lua țoale măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, caro să asigure reluarea circulației pe porțiunile afectate, iar aducerea pavajului la fonua și calitatea inițială se va finaliza in aceleași condiții. I’e leală perioada desfășurării intervențiilor și pană la finalizarea pavajului ddiniiiv., operatorul va asigura Nemna.li7.area corespunzătoare fiifiî din punct dc vedere al execuției, cât și din punct de vedere al siguranței circulației.

Art. 225 - (1) Pe toată durata existenței sistemelor dc alimentare cu apă șl dc canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii și exploatării sistemelor respective, opernîonjl are drept de servitute asupra proprietăților afectate de sistemul de aiimenrore cu apă și de canalizare, realizând a-se cu titlu p.raruir pe toată durata existenței acestuia.

(2i Dacă cu ocazia iillerven|iilor pcniru rclehnoloui/ari, reparații, revizii, avarii SC produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor dc alimentare cu apă și de canalizare, operatorii au obligația să le plătească acestora despăgubiri, în condițiile legii, afară dacă prin aviz s-a prevăzut neplata pagubelor generate. Proprietarul terenului afectat de exercirarea dreptului ce servitute va ti despăgubit pentru prejudiciile cauzale de eîitre autoritatea administrației publice locale sau Asociația «le Dezvoltare huercomuxniară de apă și canalizare :‘Apă-Canal (Ion stanța'".

(3) Operatorii au obligația să țină evidente distincic pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru licoare lip de serviciu șL-'sau localitate dc operare iu puric.

Ari, 226 - Oporalor.il are obligația:

a)    să respecte angajamentele asumate prin contractele de finii izare/presiare a serviciilor dc apă și de canalizare;

b)    să respecte prevederile prezentului regulament:

c)    să ia măsurile necesare centru remedierea operativă a defecțiunilor apărute la insiqlațiile snle, precum și de înlăturare a consecințelor și pagubelor rezi.lmie:

d)    să presteze serviciu’ de ulimeuliirc eu apă ș: dc canalizare la toți ui i Uzat orii eu care a încheiat contracte de iurnizarc/prcstarc și utilizare a serviciilor:

e)    să servească toți utilizatorii din aria dc acoperire pentm care a fost. li cent ar;

1) să rcspccie indicatorii de performanță aprobați de Asociația ele Dezvoltare

tntereomunkarâ de apă și canalizare "Apa-C'aual Constanta”; o.) să furnizeze date despre presiniea .serviciului Asociației de Dezvoltare

IntercomunirarH de apă și canalizare “Apă-Carnil Constanța”, precum și A.M.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

tl să aplice metode performante de înar.ageiner.t cârc să conducă la reducerea cosi urilor de operare:

ii să furnizeze apă poiabilă și industrială la paramcaii dc potabilitztc impuși dc

adele normat ivo în viu oare:

j)    să asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul de canalizare și să verifice cal: lai ea acestora:

k)    să întrețină și să verifice funcționarea corfoareJor de măsurare a cantităților de apă. în conformitate cu prescripțiile metrologice și să utilizeze pentru sigilare numai sigilii eu serie .mică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată:

l)    să emită factura pent.ni riirnizarea/presrarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cel mai liirziu păun La dalii de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată;

M)$â factureze eutnilaiile de apă funiizale $i serviciile de canalizare prestare la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunoștința utilizatorului znodi licări le de tarif:

n) să înregistreze toate reci iun ații te și sesizări le utilizatorilor, să Ic verifice și să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor opcratoml va răspunde în scris, în tenneu dc maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

An. 227 - Operatorul nu răspunde pentru neîadcp Unirea serviciului. în cazurile de forță majoră, precum și in următoarele cazuri:

a)    ea urmare a lucrărilor de îna’cținerc, reparații, modernizări, extinderi, devieri, brar.șări noi. schimbări de contoare, dacă operatoml a anunțai, uiilizaturii despre eventuali laica opririi furnizării apei, specificând data si intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunțul de oprire a furnizării apei, prin mass-media șî.'sau afișare la utilizatori, după cu/., iu funcție dc numărul de utilizatori afectați trebuie făcut înainte, eu ji- număr dc orc stabilii prin contract;

b)    în cazul ploilor torențiale cate duc la depășirea capaci.ății proiectate dc preluare la canalizare a debilelor, situafie în cure operatorul va face dovada depășirii capa citai ti.

Alt. 228 - Operatorul are dreptul:

a)    să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, Iară înștiințarea prealabilă a utilizatorilor și tară să își asume ’ispui derca fală dc aceștia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu șuieră amânare, care pot produce pagube iniporlatite, accidente sau explozii, defecțiuni ale instalațiilor interioare a e uîilizatonilui sau care afectează buna funcționare a sistemului de aii meni arc cu apă și/sau dc canalizare. în astfel de cazuri, operatorul are obligația de a anunța utilizatorii imediat de siniația apărută priit toate mijloacele ce Ic are la dispoziție;

b)    să restricționeze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o Anumită perioadă, cu înștiințarea prealabilă, în cazul în care apar resîricțion&ri justificate la sursa dc apă sau la racordarea și punerea în funcțiune a unor noi capacități cin cadrul sistemului de alimentare eu apă ou <|e canalizare ori a unor lucrări de întreținere planificate. Aceste resti iei ion firi sc pol face cu aprobarea autorităților administrației publice locale, cu excepția cazurilor dc forță majoră;

c)    sil încaseze contravaloarea serviciilor furnizate și să aplice penalitățile tcu.A le:

d) să majoreze valoarea serviciilor fiimizittc/prestatc in cazul în care utilizatorii persoane juridice refuză .să monteze aparate de măsurii clasa de precizie «C», astfel:

1.    pentru o lună <Je inlarzierc se vor aplica următoarele formule de calcul:

C In 2 x Va x laț Ce 2 x Vau x te;

2.    pentru frecare allâ lună de intuvzierese vor aulica unnaluarek formule de calcul:

Ca ~ 5 x Va x ta; Ce= 5 x Van x ic:

unde Ca - cost apa, Cc = cost de canalizare. Va - volum apa. Vau ~ volum apa utilizata; ta = tarif apr, tc “arii'de canalizare t

el să aplice tarife diferențiate fID 1, l'D 2) conform actelor itunualivc :n vigoare (principiul puluuloml plătește) în cazul în care ulilizalorul deversează în rețeaua publică de canalizare, ape uzate care depășesc concentrațiile maxime admise :

f)    sh suspende iumizarea-'prcstarca serviciului de «dimeniarc eu apă, în condițiile legi:, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu și-au achitat facturile in tcnncn de 30 de zile calendaristice de la dala scadenta sau care nu respectă clauzele contractuale.

g)    Să desființeze dc indata, fam notificare prealabila, branșamentele sau racordurile realizate tării indeplinir-ea/respccUirea prevederilor legale ori tării obținerea avizelor necesare - denumite branșamente elan destine-, și să sesizeze autorități'e competente, iu cazurile de consum fraudulos, distrugeri ori degradări intenționale ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Liste considerat branșament clandesLin.'ilegal un hransatneaVriieord realizat fora avizul definitiv al operatorului, ccl realiza: prin ocolirea contorului declami, ori situația in earc utilizatorul este descoperii ea dvline/dobandeste mai mull de un bransament/racord si nu arc eliberai. aviz definitiv de cave operator. In aceasta situație. se va proceda la desființarea bransa/nenleluc si

racordurilor nedec lamte si suspendarea bransameiilului/racoidului declarat. Reluarea serviciului ce alimentare eu apa si de canalizare se va face numai prin bm.-isamenîul/ifieordul declarai după plala retroactiva a contravalorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru o perioada dc 24 dc luni calculata iu sistem pansai conform legislației in vigoare pentru toti consumatorii depistați ou achitarea taxelor do desființare, de bransare/rebransare cunfonn

r euu Lrr.cnl ulu i serviciului.

Recuperarea prejudiciului cauzat operatorului se va stabili si aplica prin facturare retroactiva pcirtru o perioada de pana Ia 24 de luni in sistem pansai s: pentru urntatoaieîe fapte ale utilizatorului:

1.    Daca se constata ca utilizatorul oaruia i-a ibsi sistata furnizarea npei pohibiJe a beneficiat de serviciul de alimentare eu apa si de canalizare prin rebrausare frauduloasa, in liineue de data inelieierii procesului verbal dc

d cbiuusu rcÂksliiriUirc;

2.    Folosirca sursei proprii dc apa fam avizele au lori Uliilor de apași sanamte. ncdeclara'.c operatorului si nccontorizate $i me-cor-cciale eu rețeaua interioara de apa furnizata de Si.C. R.\JA S».A.

îs

î.I Minereu branșamentului conectat la rețeaua publica de apa a operatorului eu legaturi efectuate prin construcții ce impiediea efectuarea conlroluluiuuzidih, acoperiri, ele.)

4.    Declararea eronata a datelor ce stan la baza calculului in sistem pansai.

5.    Rctuvnizarea serviciilor prestate dc operator către consiunaivri persoane fizice si juridice tara avizul S.C. RAIA S.A.. dintr-un branșament necocilorizal. In cazul in care refunti zarea se face dintr-un branșament cont Oi izul, operatorul va formula plângere penala:

Perioada de calcul reiroacife de maxim 24 de Juni se stabilește diferențiat si in funcție de documentele [ire/.eiitme dc utilizator prin care atesta dala dobândirii dreptului de utilizare a branșamentului prin aet de vanzare;

euinparare.'inchiriere.,donatie/comodat/l(K,atic. etc si caca de începere a aclivilatii dovedita prin autorizație emisa de autoritatile competente.

h) să verifice existența instalațiilor de preepurare, epurare și/sau a bazinelor etnașe vidanjabilc și dacă acestea sunt executate con Porto normelor în

vigoare.

i) Operatorul va percepe varsarea unu: depozit de garanție in suma egala au c/vîi.loarea consumului de apa si canal corespunzătoare lunii Iulie a anului anterior pentru agenții economiei care deslăsuara activitate sezon ie ra( o iris m). I’enlm ntilizitarorii persoane fizice/juridice cu activitate sezoniera care nu au avut activitate in sezonul precedent depozitul lie garanție va ii egal cu c; valoarea consumului lunar rezultat pl in aplicarea nonnalivclor ii: vigoare privind stabilirea cantilatilor dc apa in sistem pansai, conform specificului aetivitatii pe caic o desiasoara ucilizatotorul respectiv.

Art. 229 Utilizatorul este obligat:

a)    Să asigure folosirea eficientă și rațională a apei preluate din releiiua publica de ali-ue-itate c.i apă. prin încadrarea în normele de consum pc locatar, unitatea de produs sau puncte de folosință, eonlbnn dubitelor prevăzute în standardele ia vigoare.

b)    Să respecte nonncle de exploatare și funcționare r. sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute de legislația in vigoare, precum și prevederile regulamentului serviciului de apă și dc canalizare, valabil în zona unde își arc reședința;

c)    Să rcspcecc în punctul dc descărcare în rețeaua ce canalizare, condițiile de calitate pentru apele uzate, potrivit normelor și normativelor-în vigoara.

d)    Să accepte limitarea cantitativă sau între ruperea temporară a fijni/ării/preslarii serviciului peniru execuția unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare a componentelor de sistem.

o) Să solicite avizul opcralufuliii în cazul în care dorește să extindă instalațiile sau folosințele care fac obiectul contractului, și, dacă noile condiții impun, să accepte moditlcurca acestuia.

:') să nu utilizeze instalațiile interioare în aite scopuri decât cele pentm care sunt realizate.

g) să nu modifice instalațiile de utilizate interioare aferente unui vondomâiiu decar cu acoidul operatorului.

lj sâ nu folosească in instalația interioară pompe cu aspirație branșată direei in rețeaua publicâ/braușaxueninl de apă.

ii sâ nu practico comunicări .sau racordări intre conductele de apă rece potabila și conductele altor sisteme și să nu modifice instalația interioara de distribuție 2 apei fere. avizul operatorului:

j)    anunțe, imediat, operatorul despre apariția oricărei deteriorări sau «iesemnp Ieruri apărute la căminul de brar.Sfinent. care îl deservește. chiar dacă acesta nu se află pe proprietatea sa.

k)    Să asigure, iu cazul Î11 care căminul de branșuinerd și/sau contorul de apă se alia pe proprietatea ml eunițeoiu și InireLincrcit :n stare eorftspwâroat’e a acestora, precum și integritatea contorului dc apă (fim, șoc termic sau mecanic ele.), inclusiv a sigiliilor;

l)    Să permită accesul delegatului împuternicit al operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum și penln: operațiile de întreținere și de intervenții;

m)    Să permită accesul delegatului împuternicit al operai ritului la cantinele de racord, bazinele vidqnjabile și instalațiile de preepurare. amplasate pe proprietatea sn. pentru verificarea stării de întreținere și funcționare 2 acestora, precum și penl.ro prelevarea de probe, in scopul verificării respeeiarii valorilor maxime admise la indicatorii prevazuți în avizul de bnâtișâre-'raeordare definitiv și iu standardele hi vigoare;

ni să execute lucrările de întreținere ș: reparații care îi revin, In instalațiile interioare pe care le arc în folosință, pentru 2 nu se produce pierderi de apă sau a ereu, prin funcționarea lor neeorespunzătoare. i.n pericol pentru sănătatea publică:, obligația se extinde și la stațiile de hidrolbare, rezervoare, stații de pompare interioare, instalați: de prcepunuc, bazine eiar.se v'danp.b le, etc., care sunt în proprietatea utilizatorului; lucrările de repare.ții vor ii executate în tenricu de 12. de ore după producerea defecțiunilor.

o)    Să asigure pentru apele uzate și r.ieleoriee condițiile dc descărcare prevăzute de operator în avizul de brar.șarc.'raeordare; să nu evacueze Î11 rețeaua, dc canalizare deșeuri, reziduuri, substanțe poluante, substanțe prioritar periculoase sau toxice care înealeă condițiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare

p)    Sâ asigure integritatea, întreținerea și repararea instalațiilor interioare de apă

si de canalizare.

qj Să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea dc clapele de reținere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol.

r)    Să achite contravaloarea serviciilor, inclusiv tarifele suplimentare diferențiale și penalitățile dc întârziere ori cele caicul» te pentru depășiri ale valorilor concentrațiilor maxime admisibile pentru apa uzată evacuata m rețeaua de canalizare.

s)    să se prezinte ta punctele de lucru ale operatorului în cazul în care. din motive aeimputabile acestuia, nu a intrat In posesia lăcuirii, situație în caic lenrieiml de plată este ce. .ștolrlitde legislația in vigoare

1) Să comunice si sa prezinte operatorului, în cazul iu care deține stuse proprii de apă potabilă, dala punerii în funcțiune o accslura. avizele si autorizațiile

emise de au torit atile competente, având totodată obligația să instaleze contoare de tipul celor agreate de operator și sa lină la zi registrul ce evidența pe baza căruia să se poală calcula și verifica debitul surselor proprii, precum și su mutileze aparate de măsura pe rețeaua de canalizare acolo unde folosește apa ca materie prima oi i este deținător de surse proprii dc apa potabila, in caz contrar debitul evacuat va fi 100% din debitul capta1.;

u) să nu cuxistr.i iască și să nu amplaseze obiective în zona de protecție sanitara Jsau care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile operatorului aferente activilății dc distribuție, iar cele construite sau amplasate nclegal și/sau cu nerespecterea zxeste: obligații contractuale să le desființeze.

v> să nu utilizeze apa livrată în alte scopuri decât pentru folosință proprie, și să nu o pună la dispoziție, eu orice titlu, unei alte persoane fizice ori juridice, cu excepția cazurilor de incendiu.

w)să nu execute lucrAii clandestine de ocolire a contorului do apă.

x} să nu manevreze vanele dinaintea contorului de apa. în sensul de curgere a itpei și să folosească, pentru izolarea instalațiilor interioare, imm.-ii robinetul sau vana de după contor. în sensul de curgere a apei

y)    să uu practice o îmbinare sau orice accesare pe branșament, amonte de punctul dc delimitare.

z)    să nu influențeze în nici un fel indicațiile contorului

aa)să transmită indexul lunar af contorului dc apă, înainte eu 3-5 zile de perioada de facturare, precum și starea tehnică a contorului la dam cifirj-acestuia ;

bb) Să aducă la cunoștință operatorului, în termen de 15 zile lucrîltoarc, orice modificare a datelor sale dc identificare. a datelor cuprinse în Ccrcraa-'Dcelaratia anexa la contract și a datelor iie ideni.il uzare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum și a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile.

ecî Daca utilizatorul deține mai mult de un singur branșament dc apa pc o proprictatc/puncc de lucru esi.e obligat sa sesizeze operatorul in termen dc 5 zife dc la data dobândirii bransnuientelor suplimentare dc apa

Art. 230 - Utilizatorul are dreptul;

a)    să aibă montate pc branșamentele proprii ale imobilelor conrnare de apă pentru înregistrarea consumurilor.

b)    Să utilizeze liber și nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu ană si de canalizare în condițiile prevăzute in contract,

c)    Sâ renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

d)    Să primească răspuns, *n maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndcplinirca unor obligații coiu.raet.aate

c) Să solicite opera forului remedierea defecțiunilor și deranjamentelor survenite Jti instalațiile de distribuție sau la branșament;

1) Să suduite în scris, verificarea contoarelor instalate pe branșamentul propriu, defecte sau suspecte dc înregistrări eronate : în cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului dc valabilitate a

?s

verificării metrologice, atunci aceste contoare defecte sau suspecte dc înregistrări eronate vor fi demontate de operator și vor li verificate îit laboratorul metrologic aumri'/at iar clmlfuielile de verificare, montare și demontare vor ti suportate - după emiterea buletinului de verificare metrologicii astfel: j) de eătie operator, daca sesizarea a fost Îr.cemeinîo: ii) de ciitre utilizator. daca sesizarea s-a dovedi4, a t: neîntemeiată

g)    Sîi sesizez? autorităților administrației publice locaic competente orice deficiența constatată in fu mizarea.'pres tarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare .<i să facă propuneri vizănd înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor.

h)    Să se adreseze, individual sau colectiv, autorităților administrației publice locale sau centrale, ori instanțelor jidecâtoreșîi. îri vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct snn indirect.

i)    Să conteste facturile, ir: termen de 10 zile de la primirea acestora, când constată diferențe între consum ni facturat.și ccl realizai.

j)    să solicite și sa primească. în eoridiiiiiu legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operator prin nc respectarea obligații Io-conl.-acli.iale asumate sau prin lumizarea-'prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cautilaliv. parametrilor ielmiei stabiliți prin contract sau prin uooiiclc telurice iu vigoare;

CAP. VIII - Indicatori de performanța și calitate

Arr. 231 - (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile cc trebuie respectate de operator iu asigurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(?) Indicatorii de performanță asigura condițiile pe care trebuie sc le îndeplinească serviciile de apă și de canalizare, avâtulu-se în vedere:

a) continuitatea din punct dc vedere cantitativ și cal itativ; bl adaptarea permanenta la cerințele utilizatorilor:

c) excluderea oricare: discriminări privind accesul Ia. serviciile de apă și de canalizare:

ci) respectarea reglementărilor specifice din dumei:iul gospodăririi apelor și protecției mediului.

Art. 232 - li’.d'cornrii do peiforrnfință puiit.ru serviciul cc apă și dc canalizare sunt specifici pentru unnătoarcJc activități:

a} bnuișareaZraeordaica utilizatorilor la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare:

b) contractarea serviciilor de apă și dc canalizare:

e) măsurarea, facturarea și încasarea eoni maiorii serviciilor efectuate;

d) îndeplinirea prevederilor din contract eu privire Ia calitatea serviciilor

efectuare:

e) menținerea unor celaiii echitabile intre furnizor și utilizator prin rezolvare» operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecare; pârji;

O soluționarea rec la maț ii lor uliii/morilor referitoare la serviciile de apă și de canalizare:

g) prestarea de servicii conexe serviciului de ."urnizaco (informare. consultanță

etc:

Ari. 233 In vederea urmăririi respectării indicatorilor dc performanță operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de apă și de canalizare, conform hotărârii ce dare în administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

bj evidența utilizatorilor;

c) înregistrarea activităților plivind citirea ecliipamenielor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor elccuiale;

dl înregistrarea reclamați i lor și sesizărilor utilizatorilor și soluționarea acestora:

c) accesul neîngrîidir ai autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate eu comp cier ițele și alribuțiile legale ce le revin, la informațiile

necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor eoni mei iade asumate;

calității și eficienței serviciilor fmnizaie/prestate la nivelul indicatorilor de peilbnnanțâ stabiliți;

3.    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere ir. funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor de alimentare eu apă și de canalizare încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

4.    modului de formare și .stabilire a hirifelur penlru serviciile dc apă și dc canalizare;

5.    stadiului de realizare a mvesliț iilor,

6.    respectării parametrilor ecvuți prin prescripțiile tehnice și normele metrologice.

Art. 234 - Indicatori: dc performanță minimali, generali și garantați pentru serviciile de alimentare cu apă și ce canalizare sunt. stabiliți in anexa nr. I la prczcn tul regui ainent.

CAP. IX - Contractul de furniza re,'preș ta re și utilizare u serviciilor de apă și de canalizare

Ari. 235 - Coulrnclurca furnizării și prestarea serviciilor dc alimentare cu .apă și de canalizare se vor realiza astfel:

ai în cazul în care utilizatorii au branșamente, prin contracte încheiate între

operator si utilizatori:

■ >

b) iu cazul :n care furnizarea apei potabile se face prin cișmele stradale către persoanele fizice care nu au branșament, prin contraeic încheiate cu toți cei care beneiîciazii de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor *e va stabili de către operator îzfjprenxiâ eu autoritățile administrație: publice locale;

o» în căzui utilizării apei dc la hidrantii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau ool al domeniului public, pe bază de contract între

operatorii accscor servicii șl operatorul serviciului de alimenlare cu apă și de canalizare:

d) pentru consumurile ds apfi utilizate de pompieri uentiu instruire și stingerea incendiilor , pe haz» de contrad încheiat cu autoritățile administrației publice locale. ?n conformi taie eu an. ^0 din Legea uv. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari.

Art. 236 - (Ij Condițiile privind calitatea serviciilor asioiirote de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare și debitul furnizat, respectiv condițiile de preluare și calitatea apelor uzate acceptate la deversarea iu rețelele de canalizare., \itr li înscrise în wnLriictnl ne fiimiznre/presîare $i utilizare a serviciilor de alimentare eu apă și dc canalizare.

(2)    Kieio reducere de consum nu poale 3 solicitata sub motivul pierderilor de apa din instalația interioara a jtilizatorului.ceeureee acesta este sin^unrl responsabil de instalația sa interioară.

(3)    I .a Încheiere» coulrudclor se vor respecta prevederile Contractnhii-cadru de fhrnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

(41 Operatorul poale desemna, prin decizie a Consiliului sd'.i de Administrație, persoanele împuternicite ea, intr-o anumită arie teritorială, sii semneze contractele de runiizare/preatare. în numele și pe scama operatorului, publicând in Registrul Comerțului eaE.alea de reprezentant, numele și prenumele propusului său. aria teritorială pentru care eslc acordat mandatul expres, precum și orice modificare sau revocatv a mandatului.

Art. 23? — Ncachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

a)    penalitățile suni egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata Jo termen a obligațiilor bugetore, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare:

b)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după dat?, scadenței:

c)    valoarea loială a penalităților mi poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

CAP. X- Realizarea serviciului după producerea unui ciifrcnuir

SECȚIUNEA t Serviciul de alimentare eu apă

AM. 238 - Pentru reducerea doctelor negative asupra populației, anift:alelor și mediului, operatorul împreună cu autoritatea publică localii are obligația să asigure intormarca și instrui rea prealabilă a populației prin afișe asupra modului de comportare in situații de calamități naturale.

Art. 239 - Operatorul de apă trebuie să asigure:

a) 1-2 l/oin/zi pentru minirnun; 3-4 zile, tipii potabilă din sursa proteja:»

wliipttla ou nn sislrui local dc filtrare • sisltTii dc filtrare cu caniș filtrant din CAG ele.:

bl apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât aurea <Je apă potabilă;

si

c)    punerea în funcțiune resurselor proprii de alimentare pentru spitale și n’ie unități cu risc marc;

c i surse de rezervă pcmru alimentarea eu energie electrică a ulilajdor:

Art. 24(1 - După uieeltirea mișeârii seismice operatorul trebuie șîi verifice:

a) suirea rețelei de distribuție; bl starea de etanșeitate a rezervorului;

e) integritatea aducțiunii:

d)    integritatea captării și a surselor de alimentare cu energie electrică.

Art. 241 -Operatorul va acționa suplimentar, realizând următoarele acțiuni:

a)    verificarea și utilizarea re;elei (te alimentare eu apă:

b)    verificarea în lereo >i depistarea deteriorărilor rețelei, iar în cazul cnnsralârii unor pierder i majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a păstra eâi mai multă apă îfjiiaeazixjată;

ci solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa d;u rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejată) să tic folosită pentru asigurarea apei de băut, după stingerea incendiilor:

dj închiderea și izolarea tronsomielor din rețea, fără defecțiuni, și toate branșamentele utilizatorilor, cu excepția celor cu risc marc;

c)    verificarea modului ric funcționare al hidvanților și Irccerca ia echiparea celor în stare de funcționare pentru furnizarea de apă îji rund individual pentru populație, asigurând sau solicitând organelor abilitate paza acestora;

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apă dio alte surse a idilizaturilor eu risc rmue de explozie, incendiu etc.;

gj punerea în funcțiune a legăturilor de rezervă ce ocolesc rezervorul. in cazul în care acesta a fost afectat și nu poate păstra apa;

h)    realizarea alimentării cu energic electrică a pompe or din sursele de rezervă, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare.

i)    stabilirea soluției de alimentare eu apa in cazul m care aducțiunca este d sicriu ml ii. priri;

-    lU.ilizArea unității lucak de tratare a apei, slabililă dinainte, instalată pe un amplasament situat pe locuri înalte și sigure:

-    transportul apoi cu cisterne dezinleetate și distribuirea în locurile presliibili'.s. către populație;

-    transportul apei de la sursele proprii, în condiții adecvate, dacă sut>h de apa poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;

i) utilizarea altei surse de apă dacă lucriirile hidrotehnice de la cuplare sunt afectate total sau, în cazul în care lucrările sunî afectate parțial, asigurarea punerii în fiincțlnne cât mai urgenl a părții active, iutii ales dacă sistemul funcționează gravitațional:

k)    realizarea de lucrări provizorii, la supralălă. de legare a tronsoanelor rîimase întregi în cazul unor avarii locale pe adueciune, rețea etc.. utilizând materiale rezistente și eu îmbinări rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectată adecvat:

l)    trecerea. din momentul în care sistemul poate funcțiunii cel puțin parțial. la refacerea sistematică a acestuia, în ordinea Importanței, astfel îacâl să se asigure

sz

debitele minime de funcționare. Ordinea de importanță pnale li smbililu prin analiza riscului de ncfuneționarc a fiecărui obiect component, al lucrării.

Art. 242 - in cazul calamităților naturale trebuie acționa* rapid și elieieni. asigurând u-tfc:

a)    retdiztirea p anului de acțiune, însusiî de personal prin simulări anterioare pruda cerii cala milă ț î i;

b)    asigurarea cadrului organizatoric, astfel tneâl personalul să lucreze independent, legătura intre echipe și factorii de decizie rcalizându-se eu mijloace adecvate de comunicație. care să fie independente de rețeaua de 'cîcfonie mobilă sau iixă.

Art. 243 După încheierea operațiunilor tle remediere, tonte instalațiile vor fi dezinfectate tn mod sistematic. Când apa devine potabilă populația va 11 mștiinlalâ că poate utiliza această apă in mod normal. Se va face o inspecție generală a rețelei pentru detectarea și remedierea Jocurilor pe unde se pierde apă.

SECȚIUNEA a 2-a ■ Serviciu! de canalizare

Art. 244 - Rețeaua de canalizare poale li afectată de un cutremur fiirh să apară efectele exterioare. deoarece o parte din apa cx filtrată seva drena în puinibil.

Art. 245 - Operatorul va efectua următoarele activități:

ai verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea in stația de epurare sau căminul amonte al unei sublfavcnuri);

h) stahilirea ociil.it în care apa rm mai curge prin colector, marcându se tronsoanele și verificând terenul dacă arc crăpături vizibile. sunt lăsări tle teren, sunt construcții prăbușite peste canal ele.:

c)    se va interveni prin pomparea apei in alt colector sau chiar direct în emisar, caz :u care trebuie să exis Ic un aviz prealabil al autorității de mediu, pentru o perioadă de lirnp căi mai scurtă. în cazul unor Lrrmsoane rupte. pe lungime marc, în porțiunea aval:

d)    folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

e)    vor fi degajate locurile peur.de apa meteorică poate curge singură în emisar; 1) vor fi puse în stare de funcționare mijloacele auxiliare de pompare a apei din

colecloure cu mijloace ce pot ii aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate și se face numai punerea în funcțiune:

g) refacerea provizorie a rețelei de canalizare folosind tuburi ușor de montat (PVC gofrat, oțel cte.). tuburile vor purca fi montate Aparent. eu protecție contra traficului stradal.

Art. 246 - După stabilizarea simației, rețeaua de canal: zare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul fina. va li analizat în vederea luării une: decizii usupra soluției de reabilitare sau chitu de rc.eknolu irizare.

('AP. XI Realizarea serviciului după producerea unei inundații

SECȚi UNEA I - Serviciul de alimentare cu apă

Art 247 - (1) in cazul irnruLiliilcr se vor hm măsurile prevăzute în planul aprobat de inspectoratul pent.iu situații de urgență.

(2)    In cazul in care stafia de pompare ce asigura presiunea totala ut releu este scoasă din funcțiune (voii sau accidental) se va asigura o pompare independentă de fie i.n amplasament weiiiundabil tu motopompe pregătite dir. timp.

(3)    Dacă IncaljiHlca osie parțial inundată. se va recurge la următoarele masuri:

al dezinfectarea suplimentară a apei, ennforn recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situații de urgenta;

b) atenționarea locuitorilor cu branșamente în zona inundată asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei:

e) oprirea stațiilor de pompare aflate iu zona inundată: dl distribuirea de apă îmbuteliată locuitorilor afectați.

(4)    Dacă la captare lucrările tudroleJuiicc suni scoase dir. funcțiune, seva asigura apă produsă de stali: de tratare mobile, stații care vor fi in dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apă, captarea realizându-se printr-o pri/.î provizorie.

(5)    Dacă la sursă calitatea apei s-a degradat puternic, vor- fi puse m luneliune măsurile de tratare suplimeniară:

al adăugarea de cărbune activ praf; b) adăugarea de polimeri;

el reducerea debitului de apă în scopul creșterii duratei de decantare:

d) recucerea vitezei de filtrare; ei ozonizarea apei ele.

(6j Dacă sursele de alimentare cu energie sunt aleeuile se va aplica soluția alimentare cn energie electrică de la o sursă de rezervă.

(7j Daci puțurile sau căminele drenului surd inundate, acestea vor fi spăle.te imediat ee nivelul apei scade, fiind luacc măsuri suplimerrnre penlm a asigura cianșjarca lor până la depășirea fenomenului.

(81 După trecerea evenimentului se va proceda la o spălare și dezinfectare totală a sistemului, obținandu-se un aviz al organelor sanitare.

Art 248 In planul de acțiune se vor trece clementele aplicabile din măsurile ce trebuie luate în cazul produceri; unui cutremur.

SECȚIUNEA a 2-a - Serviciu/ de canalizare

Art. 249 in perioada inundațiilor rețeaua de canalizare este suprasolicitată, intrând de cete mai multe ori sub presiune.

Art. 251)    (I) Opcrarnml va asigura cu toaxuriiî prioritate funcționarea stațiilor de

pompare a apelor uzate, suplimentând numărul de pompe eu niolopumpc.

(2)    O atenție deosebită sc va da prevenirii inundații stației dc pompare prin luarea lulurur masurilor de îndiguire, utilizarea mo lo pompelor cte.

(3)    Gradai de asigurare a funcționării pompelor trebuie să fie mai mare rlecâi al celorlalte construcții componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare.

Ari. 251 - Sc vor aplica, măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele ir. care sistemul de canalizare a refulat.

Art. 252 - Vor fi puse în funcțiune 'tații de pompare provizorii, eu motopompe. pentru supli ineiuai ea capacității de evacuare a apei din zonele inundare.

Art. 253 - în scopul reducerii gradului dc poluare, în zona joasă se poate recurge hi devierea apelor colectate de pe suprafețele aflate la cote ne inundate.

Art. 254 - O atenție specială se va da urmăririi capacității de evacuate a emisarului receptor, luiindu-sc masuri adecvate cîînd exisiii riscul i-iirarij upei prin tleverevrul liber.

Art. 255 - (l) După inițierea uveniiiienlului sc vor laic o verificare generală a canalizării, o spălare și o dezinfeeție generala.

(2) F.stc obligatorie efectuarea unei analize unnalc de un plan de măsuri capabile Să îmbunătățească funcționarea sistemului, cnnscmnându-sc limitele atinse de viiturii.

CAI*. XII Realizarea serviciului în caz de furtuna și/’sau viscol puternic

tiF.CTHf:\EA 1 - Serviciul de alimentare cu apă

Art. 256 In cazul apariției furtunii și-sau a viscolului uperalurul:

a)    va verifica în primă urgență sistemul de alimentare eu energie, punându-sc în funcțiune, clacă este cazul, sistemul dc rezervă sau vor fi realizate legături provizorii, pentru acționareacn prioritate a pompelor:

b)    va verifica starea ventilațiilor Ja rezervoare, realizându-se o verificare a calități: apei și o dezinfectare suplimentară, dacii aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor lî avertizați asupra modului în care să se consume apa;

e) va verifica starea captării și acționarea cu mijloace adecvate împotriva înghețării si blocării prizei sau a grătarului, curățarea acesleia va îi permanentă, iar în cazul existenței unor soluții ce rczeivă. acestea -trebuie puse în fimețiunc;

d) va asigura personalului de exploatare care iși are locul de mujică ît; zone izolate alimentarea eu hrănii, .sistem de încălzire și echipament de protecție curespuuzulor;

c)    va verifica starea stocurilor de reactivi. acestea fiind refăcute periodic, conform normelor.

Art. 257 - După trecerea furtunii, va li rclâeul accesul pe căile de comunicație și vor fi rctâcLite lucrările afectate.

SECȚIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

Art. 258 - Pentru menținerea în funcțiune a stațiilor de pompare de pe rețeaua de canalizare în caz dc furtună, esie de pro ierni ea una dinrrc liniile de alimentare eu

energie electrică să fie subterană sau se va asigura o sursă independentă de alimentare^

Art. 259 - Iu caz de vbcui și de temperaturi reduse, vor fi Imite măsuri. împreună cu operatorul serviciului de salubrizare și cu autoritatea admiuislraliei publice lueulc. de îndepărtare a zăpezii, pentru contracararea riscului de topire bruscă a zăpezii și punerea sub presiune î. canalizări:.

Art. 260 - Vor li verilxeate grătarele deverso urcior, luandu-sc și masurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheață la emisar, blocaje care pol produce ridicarea nivelului apei și inundarea canalizării.

CAP. XIII - Contravenții, sancțiuni și despăgubiri

Art. 261 - (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională după cum urmează:

(al cu amendă de Ia 50 la 200 ici uercspeclaira prevederilor următoarelor articole din prezentul Regulament: ari. 109 alin. ( 6), ari. J5 J alin. I lil. aj-i'j, ari. 209 alin. bl j. art. 220 alin. ii), art. 229 lil. h):

(b)    cl: amendă de la 200 la 500 lei nerespectama prevederilor umrâcoarclor articole din prezentul Regulament: art. 223 alin. (2). ari. 229 lil. i), lit. k)-m). lit.oj, lit. uj, lit. w)-z)t

(c)    cu amendă de la 500 la 1000 lei nerespcetarca prevederilor următoarelor articole din prezentul regulament: ar*. 55 alin. (I}. art. 56 alin. fi}-(?), uri. 57 alin. (’)•

(2)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se tace prin proces -verbal de către primari și-sau personalul împuternicit de călre acesta, precum și de A.X.R.S.C..

(3)    Con'.ravcniiilor prevăzute hi prezentul regulament le sunt aplicabile dispozițiile Ordona atei Guvernului .ar. 2/2001, cu modificările și euniptei/iiilc ulterioare.

(4)    Suinele provenite din amenzi se tac venit la bugetul autorității publice locale în o cărei rază teritorială s-a constatat contravenția.

Ari. 262 - (11 Faptele ilicite ale utilizatorilor sistemelor publice dc alimentare eu apă și de canalizare, constând m 'încălcarea prevederilor prezentului regulament, îi obKgă la p’sia de despăgubiri.

(2) La evaluarea pagubelor, în vederea stabilirii despăgubirilor datorate de către persoanele fizice și/sau juridice vinovate de producerea acestora, se vor avea in vedere prețurile și tiuitele în vigoare la data respectivă.

Art. 263    (1) Pentru refacerea construcțiilor de alimentare cu apă distruse,

refacerea branșamentelor «le apă executate fără aprobare și pentru înlocuirea hidranților și capacelor deteriorate, precum și refacerea ailor componente ale sistemului dc ulintentare cu apă și dc canalizare, despăgubirea se va calcula pe bază dc dvviz.

(2) In situația de plată se va adăuga costul apei pierdute, precum și cheltuielile dc curățire a canalelor coliuauitc ca urmare a săvârșirii faptei contravenționale.

Ari. 264 - Plutii despăgubirilor nu exclude sanețion.tre.j cu amendă conlr.-jvențiom>1» sat. răspunderea penală, după caz.

a unor termene de eonlonnare realiste, raportate la data aproharii prezentului regulament .după cum unneaza:

1.    Studiul privind :‘Ir.ipaciul traficului greu asupra rețelelor de alimentare eu apa si de canalizare'' termen 3 ani:

2.    Studiul privind -‘Stabilirea indicatorilor de performanta ai serviciului public dc alimentare cu apași de canalizare” - termen -1H Ioni;

5. Studiu de specialitate privind gestionarea nămolurilor. folosirea nămolului in agrieuln:ra; ardere, depozitare, transport si alte modalitati dc neutralizare si valorificare”- termen -4 ani.

•I Slueiul privind determinarea pierderilor comerciale si masurile optime aplicabile iu cazul conlorizarli si transmiterii dalelor la distanta termen 3 ari;

5. Efectuare cadastru rctclc si GTS termen: 7 ani pentru rețelele existente, permanent pentru. rețele noi puse in funcțiune.

Alt. 266 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologicii ți legislativă, prin hotărâre a Asociației de Dezvoltare Inter-com unitariide apă ți canalizare ' Apă-Canul Constanța”.

Art. 267 - Anexa ni-, 1 face pane bu.egiania din prezentul regulament.

Cod abonat..................

(utilizator casnic)

CONTRACT nr......................din........................

de fur nizarc/prcs tare a serviciului de alimentare cu apă ?i dc canalizare

CAPITOLUL J PĂRȚILE CONTRACTANTE

Ari. 1 - S.C. RaJA S,A. CONSTANȚA, cu sediul în Cunslaiila. S1j. CăiSiasj ru. 22-74. j:d. Constanța, îiuriaîricv.tată Li RcgistmJ Cornelului sub iu. J13/30/1591. CJ? RO 1X90420. telefon 1)241/6641)46, fax 0241/662577. 0241/ 661940, cunlurl RO36RNCB0114014937350U0) deschis 3? BCR suc Constanța, RO07R2BRd0000600(ll45n4l7 deschis la Railfoteen suc. tolim;», RO41RRDRI40S\r0dRV^9:d00 deschis :.i BRD CrSG site. Constanta, RO70 JRLZ2315065XXX002278 deschis, la Trezoreria Constanța: reprezentată prir. Director General ing. Felix SltOC $j prin Director economic cc. Terezii Bmuciorcu, etnujuilă în uunliuuajv uperator, pe de u puie.

........................................................................................-................................,......, domiciliat în localitatea

...........................................Jud................................................................................................................

iu ............. b!oc..............se...........etaj.........ap........ CNF........................................... legitimat cu Ci/BJ sena

.........nr..................................., lei..........................................................

adresa de trimitere a fachirilor...........................................................................................................................

denumită î;i continuare utilizator, pe de altă porte.

denumite în continuare părți, au convexul să încheie picze.Mil contract dc tunizaTc/prcatare a serviciului de alir.entaTc cu apa și dc canalizare, denumit în continuare contract, cu respectarea uimitoarelor clauze:

CAPITOLUL H - OBIECTUL CONTRACTULUI

Ari. 2 (1) Obiectul pftZOjituliii contract*! constituie fumizureu/preslureu serviciului de alimcuUtrc eu apă potabilă și de canalizare, în condițiile prevăzute îr, contract precum și, reglementarea drepturilor și oblicați Cur părților h punctul de delimitare diuUe instalația interioara a utilizatorului și o rețea <ipur,iuând tisleiuului public de alimentare cu apS și de canalizare.

(2)    Punctul dc delimitare menționat în alineatul precedent este constituit dc:

n) pentru serviciul dc alimentare cu apă: contorul de apă, de. branșament, care este ultima componentă a sistemului public dc alimentare cu apă, îu scnțnJ de curgere al acesteia, în carii punctelor de delintilurc conlorizete. respectiv punctul de îmbinare, al instalației interioare, aparlinund utilizatorului, la unu din cumintele dc Serviciu, aportiuSud sistemului public dc distribuție în cazul punctelor dc delimitare ncconzorizatc:

h) zxm’ju serviciul de canalizare: căminul de racord, care este prima curoponenlâ a sistemului public de canalizare, în sensul de curgere al apei uzate.

(3)    Prestarea ailor activități conexe serviciului fiirnizab'prcstat, d'.nccln de punerii dc cclimbxre, vor face obiectul altor enr.tracte de prestări scrvjci;, prevederile unu: aUfd de uoabaele rieputâtld pievaln fațft de pievedenk prezeotnlir* cnntraec.

Art. 3 Stindardele, r.urmativele. condițiile CC calitate pnvmri furnizarea anei, gradul dc continuitate, presiunea dc serviciu și debilul aaigunv. piccnm și, condițiile dc acceptare la deversarea în rețelele publice a apslcr uzate, sunt în ccnfunr.ilulc cu legislația în vigoare.

Art. 4    (I) Prezentul contract t-u îttcketol p^rjni numărul de persoane prcvărjt îr. cereTe/deriaratfe anexă ia

contrae:.

(2) Suprafața luîală (co::s(:uită $i ncco-smr.tâ) confnim titlurilur’dcclurjtu pe piopria răspundere ce către utilizator, t&ls cea înscrisă ui cercic/ccclaraț:c anexă Iu contract.

CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI

ArL 5 Prezejitiul contract este încheiat între pftrîi curata ncdclcmrâată.

CAPITOM'J IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. Fî ( \ Operatorul ere urr.tâlorjele drepturi :

L SbZ ir/.țiczc modificarea și completarea contractului, sau a anexelor acestuia, pi in arie ud?,jenate:

Iu


. să ia măsuri pentru asigurarea echilibrului contractual pe curata contractului:

. sâ factureze și si încaseze, lunai, eotittu-alOĂrea serviciului lknizut/preslal, conform larifslur aprobate de Asociv.ț:r. ce Dezvoltare Intere umuntlarâ de ap£. ^t canauzare .,Apâ-Canal Cruntam'" pcntr.i scrvictul de alimentare cu apS $i <lc cazraliziue;

4.    să aplice ș: sâ îheaseze pcnalitâț: de întârziere, cz.alo cu nivelul dobânzi; datorate pcu'ni neplata lu 'etJnun a obligați:(orhwge:<i:e, :□ czzul r.each/.ârii facturilor ]<. tfcrmvnul prevăzut m factura:

5.    si suspende tur^îzarea.;prcsrareo servi ciuluL prijî deluanprcn de fa rețelele publice ce distribuție a apei ori de la rețelele publice de canalizare, numai după 5 zile lucrătoare ere In primirea de câne urilizatei a u.-ei ratificări constând iu comunicarea scrisă racutu de cpera'cr ii transmisa prin curier sau p.rn scrisoare rccomandaca adresata utilizatorului, in următoarele situații:

a} ulilizulwtfl nu achita factura în lcnr.cn ce 30 de zile calendaristice dc la dax scadenta» caz în care operatorul este îndreptățit lotudutu S« acționeze îu judecată și sfi execute silit utilizatorul pentru recuperarea debitelor pofti v:: legislației in vigoare;

b)    utilizatorii. :iu remediază defecțiunile iuleriuare ș: prin acezs:o prejudiciază alimentarea cu apă si a altor utilizator.;

c)    ur-lizaronil nu achită obligațiile de pfalâ pentru recuperarea daurrelor, stabilire prmti-c hotărâre judecătoreasca definitivă;

d)    utilizatei ul kupjedicâ ecteualui împulsrmcii al operatorului sâ controleze instalațiile dc utilizare, sâ monteze, verifice, înlocuiască sau citească aparatele de măsurare-toregisljarc, ojj* ăă Hmxdiezc defecțiunile la instalațiile administrate de operator, când aceatca se nfl.î pe proprietatea utilizatorului.

In cazul în care utilizatorul refuză primirea notificării, aceasta îi va 5 cvuniiiR-itâ prin executor judrciî’.oreso.

In perioada ce suspendare a fiord zări vprestâr.i serviciului în cazurile mai sus enumerate. cmc are o curată inaxioid de J luni. conlmclul nu ac rczilinzâ. Pentru perioada dc suspendare, operatorul va factura o cotă reprezentând 30% dii) ultima facpirfc emisă atât pentiu apă și canalizare precum și comravzluarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată această perinariă- KchiaTc& tiimizArii/prcsiăr.. serviciul»; în OCCSt interval, $$ face ftumai după achitarea integrală a debitelor restante, a cote: dc 30% r.m ultima factura emisă înainte dc suspendare pentru 3pă și canalizare și a taxei dc debrar jarorchranțare șj de. repunere :n riioeriune a racordului dc canalizare;

6.    sâ rezilieze contrarul jn situațiile ?» caic tj/r.p dc 3 luni dc In data suspoudfrii fiuuizâriv'prealarii se;vioiului prevăzute la pet 5 nu sunt îndcpJirutc condițiile dc reluare a funr.zâru/prcstârii acrriciului. Pentru reluarea fwen/icinhii după acest rennen, operatorul va factura, pentm toatt dtnara de întrerupere, o cută reprezentând 30V: din ultima factură cr.risâ, atât pcntTu apă cât și pentru canalizare, precum ți coiv.ravakiarcft prc’nftrii apelor pluviale la cauubzacv p<Dru leală auuus'.ă perioadă;

7.    sâ rc:a funuzarua/prcilarcs serviciului ca pentru un nou utilizator, în baza unui nou contract, dacă utilizatorul a picjdiil acr*dS calitate Ca jnnare a ritualici prezentate la iul.ot 1) peC. 6 cu achitarea tuturardatoriilor;

?<. sâ aibă acces, îr. prezența ut'.lizatonilni ori a reprezentanniIni acestuia, la uulalațiile pe care le admioisiresizctexploatenzii. aflate pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea moduluj dc funcționare, integrității aecs:ora un penmi debranșnre/n co? de .-.eplată sau pericol de avarie, precum și in vederea citirii, verificării metrologice sau integrității apomctrului;

?. sâ stabilească coudiliile teiinke de branșa:* și/sau de racordare a utilizatorului la nistelațiilc aflate in administrarea sa, cu respectarea uonnanvclor cchr.toc în vigoare și a reelemen’ârilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta:

10. sâ solicite și sa primească:

a) buletinele dc vciifierte incîiolog-rf a*corilo^icJoj dc ^ipS, iu cazul u'.ilizz’.crilor ci sur^e proprii dc upa, care deversează ape uzare in rețeaua pr.bli.râ de canalizare;

bj buletinele dc analiză □ apelor uzate, :n cezuI utilizatorilor cărora, prir av ?pl definitiv dc racordare, l> s-a i,vp-.is montnten de jns-alapi de preeputare:

c) contractul dc vidanjam, fneheist cu un z.pcnt zcenonvc agreat d? operator, în cr.zuJ ulillzntorilor Cftre cc le*: .cază ape.e uzate în bazine v.darijabile/inse «cptiix:

IJ.u) să desființeze ce ir.dalcL fără nclijcure prealabilă branșamentele .sau racordurile realizate tara în&pliniiC&ta&pceuLVâ picvvdcrixj kg^lc vii Fără obținerea avizelor necesare denumite branșair.er.tc/racurdun clandesrir.c - și, sâ s:sizczc autoritățile competente, în c.nz/.rile de consum fraudulos, Jjsbugci i ou dcg/âdâri inteuțivtiate iile cumponeaklo: riblemuJir. public de alimentare cu ap?l si dc canalizate;

b)    c^le cu^idcr^l bnrșamcuT el^ndcstir.-’-. legal. □-. branșamcrVracord realizai lăiă avjz.ui dvfi:iiliv al operatorurii. ce. realizat prin ocolireft cornerului eectorer. ori siluete în cure utilizutoroJ esto descoperit eâ ds|iutt'dob^dftjte mai mute dc un brar.șamcnt/raccrd și nu arc eliberat aviz defini rîv de cSrre operelor. în aceasta sriuațic, se va proceda la desființarea branșamentelor și racu; durilor nedec-arate ri suspendarea bjar^ameolului'ruuoroului ccelaidt, Reluarea serviciului de alimentare cu apă și cu canalizare se va lues nur/.ui prin branșamentul.’racordul declarai, după plate. retroactivă <1 uimiră valuri: «ervitiului de alimentare eu apă și dc canadzarc, pentru u perioada de 2A de luni ca‘cnta:£ >. $ stern pansai. conform legislației :u vigoare penlni .olt consumatorii CCp:$Uți> mi achirarco taxelor de desființare, de nranșarc-Ycbren.șare contbrei i'cgubuic:i lului serviciului;

c)    rec.ipWa.tea prejudiciului cno?ac operatmului se va stahi i și aplica prin facturare ier;oaefivă peiitrv o perioadă <c pSrft fa 24 de luni rn sisccr.t pausal și pentru următoarele lupte ale utilizatorului:

-    dacă se constata :â uti'izatnrul căruia i-u fu&l sistată furnizarea apei potabile, a beneficia: ce serviciul ce alimentare eu apâ și ce canalizare, prin rebranșare frauduloasă, în tonific de data încheierii procesului verbul de debrapșare/dcstl iritare;

-    fnlosirea sursei proprii de apa (ură avizele z.utorilăplot dc apă și sânJiate, riededaiate operatorului și necontorizzte și inleruvnoclalc cu rețeaua inter,nară ric apâ furnizata de S.C. RAJA S.A..

-    deiincica toanțantcntului conectat le. rețeaua publică de Opă a operatorului eu legături efectuare prin uons:roe|n ce împiedică efectuarea controlului (hzîd’ri, acoperiri, ctc.);

• declinarea eronată a datc.nr ce stau lu baza calculului in sistem paușol,

-    refumizarea serviciilor prostate de OpCjatto către consumatori persoane tizkx și Juridice fură avizul S.C. ■RATA S.A.. dinrr-m branșament ncconîorizat;

în toate cazurile prevăzute fa pel. 11, literei a aji.c, oratorul va fnnnula planguV peuală.

d)    perioada de calcul retroactiv de maxim 24 de luni, sc stabilește diferențiat și îh funcție de rîneuitxukk prezentate de utilizator prin cape ațe.5(ă data dobândirii dreptului ăe utilizare a branșamentului, prin act de vân7^re',cv.iupanare?încbiricrc/don£țic/coinodau,locație, ctc. și, dala de începere a activității dovediră prin autorizație emisa de auiuriluțiU competente;

12.    să verifice și Sa oonîUtC starea instalațiilor interioare ale utilizatoiulu:, care trcbu-c $5 corespundă prescripțiilor tehnice avute în vedere la c.ibeniieu «iviztlLi definitiv și aieheîerea contractului;

13.    să aplice larife suplimentate diferențiate prevăzute de actele normative în vigoare în caz.4 în care, idilizatului dcvcrscBxă în rețeaua publică de canalizare, ape uzate oaze depușese coneen^aliile maxime admise pentru impurificaton, acolo unde este cazul;

14.    să stabilească lucrări de revizii, repara(ii $i de întreținere planificate la componentele sistemului public de alimentare cu apași de canalizare, dvaud jji vedere Că pciioadn Și r.umSml dc aliliralori afectau să fie cal mai jifica;

15.    sâ limiteze sau să mlrcrupă funiuai^ă/pxeslarea servicjvlui, dai ou mai mult de 24 de ore, in urmâtoarclc condiții.

a) câr.d este periclitată viața sau sănătatea oamenilor cri iuteyjitiîtua bunurilor materiale: o) pealni prevenirea, limitarea extinderii $au remedierea avariknr în sistemul de alimentare cu ap>S; c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pol efectua C5ra întreruperi;

16.    în cuzul onor imobile în care sujji itiai jnujti utilizatori și clădirea are instalații de alimentare cu apa concepută si legată la rețeaua publica in mud unitar, ncpla’s consumului de i.pa de calce unul dintre utilizatori atrage după sine sislaiea furnizării apei pe branșamentul clădirii frea ea ecilajtj sa cmira prelculii.

(2) Opezatnr.il aicuripătoaieJc obligații:

1.    sâ respecte angajamentele asumate prin prezentul ccntc«w,

2.    să respecte prevederile reglementarilor emise de autoritățile de rcglcmcrtare «i/npeifnte și de auluri.alik adinir.ist'ațici publice locale cri de Amciaria de Dezvoltare Intcrcomunitara de apă și cana'izarc ,.Apă-Onal Onr stanța'';

3.    .să respecte ridicătorii de performant ai serviciului stabiliți prin contractul de delegare a gestiuni:;

4.    să asigure f.irni?>ireri/prestarca serviciului, la punerii de dclimil3re, cnntbnn prevederilor eoiiTinctulvi și cu respectarea pre^cripțiilnr normclnr și nnrma.ivclor tehnice în vigoare, inclusiv continuitatea servizirini de alimentare cu apa la parameri: conlilalivi și calilalivi prevjzuți de legislația în vigoare și. funiționarca rețelei ce canalizare la parametrii prOi^Clăți;

5 sS se legirimeze, în SCOpuJ accesului pe pmprictiplc private pcmru a-și indcp’.ir.i sarcinile de serviciu; f\ să preia apele uzare in rețeaua publica dc canalizare;

7.    să efectueze analiza calitativă a apei livrate, în condițiile și cu frecvența stabilite prin avizul D.S.?. competente;

8.    sâ aducă la cunoștința u'.i’.iza'.oiu'.ui cu ccl puțin 24 dc ore înainte, prin juass-iuedia, orice ixiîreropsre în forni7arGa r.pei șitou in preluarea apelor uzate ș: melcuricc, în cazul J3ui lucrări de modernizate, reparații și

întreținere planificate;    t

9. sâ aducă la cnnnșținm titilizatondui prir. mx^-media, afișare la Riroul Relații an Publicul, modificarea tarifelor practicate. cu 15 zile îoair.leaperiuadei de faciarare lu noul pre;;

’tt. .să ’nșriințczc urilizatoiul fa. eawl în caic c$îo roctat dc Imitările tan falrwupcrik planificate în modul slabi'.?, prin contract și. aă comunice durata planificata penmi intrcrupcr.lc necesare executării unor lucrări de înrrețbieieși i^pamjii;

11.    să echipeze cu contoare de apa punctele dc delimitare, fa. termenele propjaincloi stabilite $i, îh cuantumul sumelor alocate de Ascciapa de Dezviillarc (ntereomunilarâ de apâ $i car.a/.zarc „Apă-Canal Constanța";

12.    si exploateze, sd înryerină, să repare și sa verifice contoarele insultate ?n pvntfele de delimitat^ verificarea periodică Tealizându-ac conform dzspozipilnr ic metrologic în v:goarc, contravaloarea acesteia fiind suporată du tain? uperator. Contoarele fa-slalale la □ranșurr.enlul fiecărri utilizator, defecte sau suspecte dc înregistrări crezare, voj li dumuulalc du upemlur și voi fi verificate în laboratorul raetiulogic au.urizat. în cazul în cure verificarea sc face la cererea utilizatorului, în mtenontl termenului dc valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile dc verificare, :nunlore și demoniace vor fi suportate - după emiterea buxlinuJu: de verificare metrologică - arfei: a) dc cărre operator, dacă sw.zarca ă fost întemeiată; b) dc cairo utilizator. dacă sesizarea S-â dovedit a fi neîntemeiată;

13.    sa schbnhc contorul de apă instalat la punenil dc delimitare, în cazul In cure s-r. constatat că este defect. în termenul cel mai scurt dc la constatarea defecțiunii de câne laboratorul de verificare metrologici. Pentru cou’.oareîc amplasate pe domeniul privat al utilizatorului, plala operațiunii este în sarcina: a) operatorului, dacă defecțiunea sc constată ca fiind rezultată doar ea urmare a ut,hzăvii normale; b) utilizatoi ului, vc bâză dc deviz întocmit de uperulur. dacă deferții-uea se COilS'.utâ <«i fiind lezullalâ ca urmare a utilizării anunnuk, defectuoase, dc cf.tie utilizator:

14.    sâ adepte leale măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor consiotute în cazul ir. care cu ocazia citiri: sc constată deteriorarea contorului sau inundarea căminului dc apometm, inclusiv $ă solicite ncjjtfâronilvi remedierea delecțmr.Jor La rețeaua interioară. în cazul îd care inuncarca căminului sc datorează culpei acestuia;'

15 să ia măsuri pentru remedierea dcfcețiuuilor apărate la instalațiile gale. Constatarea defecitetiilo: hi rețeaua publică dc apă și dc canalizare sc efectuează în r.iaxir.uxm 4 ojc dc la sesizare, mtcrvcnindu-sc pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentm remedierea defecțiunile) constatate se va face în termen dc maximum 48 dc orc de la constatare, funcție dc gravitatea avariei. Odată, cu demararea lucrărilor sc va comunica utilizatorului durata intervenției. Depășirea limitelor de timp prevăzute st poate face, în cazuri justificate, numai prin modificarea autorizației dc construire;

16.    Să ici?, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății, luoizarea/prcriorea serviciului, dacă aceasta 3 fo$t întrcniptff ori suspendată, chcltuichlc aferente sistării, respectiv reluării fiunizăiii/prcgtĂrii, fîjnd suportate de utilizator:

17.    să furnizeze utilizatorului infonnatîi privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta;

ÎS. să evacueze, pe cheltuiala sa. apa pătrunsă în curți, casc, subsoluri din cauza defecțiunilor la sistemul public pe care îl operează;

19.    sâ supor.c despăgubirile datorate ulilizaluiului pentru mlrcrunenlc din culpa operatorului m fumizaraa apei $i/$au în preluare* apelor uzate ți tr.eteorice cwe depășesc limitele prevăzute în conkaet. Pentru întreruperile corc depășesc 24 dc orc, operatorul cmc obligat sâ asigure, cu mijloace tehnice propni, nevoile dc apâ aJc utilizatorului cure solicită o astfel dc pretluțic;

20.    să nu deterioreze bunurile uiiLizatorului și. sâ aducă păr.ilc din coostmcdi legal executam care aparțin accsraia, la s laica lor inițială, dacă au £jsl deteriorate dut vina sa.

Art 7 - (J) Utilizatori] oro urntftoerdc drepturi :

1.    sâ primească$i sâ utilizeze informați: pr.vind scrtnznd cc constituie obieccâl prezentului contract și, să fie infurmat despic modul de ftmcjiujjare servici.d de alnneuhce cu apă și de canalizare:

2.    sa utilizeze liber §i jied:$erim:natorin serviciul public dc a’ir’.cntarc cu apjt și dc can^li^'C în condițiile prevăzute m contract;

3 Sa îi fie furnizai serviciul de alimcr.tere cu ăpft șt de canalizare la punctul dc delimitare prevăzut în cunfruc*.;

•1. să jeir.'.nțe, în condițiile legii, b se/viciite contractate.;

5.    să prtmcxscâ răspuns, în maximum 30 dc zile calendaristice, la sesizările adresate operatorului cu privire la nemceplir.îrca unor obliguți: contractuale;

6.    să solicite e-peraioiului remedierea defecfraailor și deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuite amplasate pe domeniul public sau la branșament;

7.    să solicite în scris, verificarea contorului instalat pe branșamentul propriu, defect sau suspect de înregistrări eronate,

8.    să sesizeze autorităților administrației publice locale competente orice deficiență constatată in tanizarca/prcstarira serviciului dc alimentare eu apă și de canalizare și. să facă propuneri vizând înlăturare?.

a

acelora, îmb unu'.âțirc a acvivității și cicștcrca cal.’ăti: serviciilor:

9. Aă se adreseze, individual sau colectiv, autorizftliloi ndmî:b$i rației publice lucide 6ftu CKir.al?, ori iiiyianțelc» judecătorești. în vederea prevenirii sau rcpararii unui prejudiciu direct sau indirect;

10    $3 contcsre facr-irjiCj în termen de 10 zile de la primirea acestora, când couslalâ diferc:i|e între consumul facturat și cel rcnhzut:

11    $3 soficire și sa primească, în condițiile Jeyiu despăgubiri sau corupsnia|ri peneu damele provocate ier de culie operator prin nerespeccareu obligatului contractuale a$.una:o sau, prin f.:irizarca/pic$larca unrv servim ir.feriuure, calitativ și coxitiUitiv, parametrilor tehnic: stabiliți priu contra el &nu prin ucrr.iclc tehnice :n vigoare:

12. să solicite în scris operatorului sistam swvkrâiloi de alimentare eu apa pe e peaicadâ determini?. prun: xu'.ive întemeiate, cu rsuukdWCa contravalorii serviciilor dc preluare a apelor mercn la reluarea serviciului dc alimentare eu apa.

(2) Ut’lizatoro* arc xvmâroardc obligații:

1.    să asigure lolucircz eficientă și ra’/onalâ a apei preluate din rețeaca ouhlicâ dc alimentare cu a_?.ă, prir. încadrarea tu normele dc consum, unitatea de produs sau puncte de folosință. ccr-form debitelor prevăzute îr. standardele în vignare;

2.    su respecte normele de exploatare Și tuncticnaru a sistemelor de alimentare eu apâ și de canalixuic prevăzute dc legislația îr, vigoare, precum ș: prevederile regulucuentukii serviciului de ap?, ^i de cfuHilizaie. valabil în zona unde î$i are reședința;

3.    să respecte în punctul de descărcare îr rețeaua de canulizure. cnr.dijiile de calitate pentru apele U2utc. potrivit ncmxcJor și normr.tivelor în vigoare;

4.    $a accepte Inv/tarea cantitativă sau întreruperea temporară a fui^îzâriripreslării serviciului pentru c.\ecu|ia «mor lucrări prevăzute în programele dc reabilitare a componentelor dc si$ter,;

5.    sa solicite avizul opCjatorului în cazul in care dorește sâ extindă instalațiile 3au folosințele eiire fac obiectul contractului, și, daca noile coudilii hnpilu, $8 accepte modificarea acestuia;

b. să nu utilizeze instalațiile n)ccrîcarc în a'.tc scopuri decât cele pen ju care sunt realizate;

7.    să nu modifice instalațiile dc utilizare interioare aferente Unui eouCOituniu decât cu jtcoidti) upcratCnului.

8.    su nil foloseasdi m instalația interioară pompe cu aspirație branșată direct în rețeaua publicâ.’brznșorr.enlul dc apă.

9.    sâ nu practice comunicări sau racord 3 îi între conductele de apă rece pntabilâ și conductele altor sisteme șt. să nu modifice instalația interioara dc distribuție a apei fata avizul operatoruluiț

10.    sâ anun|c, imediut, opereteiu) despre apariția oricărei deteriorări sau dcsccmplctâri apărute la căminul dc b:&u£3:ncut caic îl deservește. chiar duca eceslu nu se află pe piopriclalea sa;

11.    să asigure, în cazul în care căminul dc branșament și/sau contorul de apă sc află pe proprietatea sa, curâțcma și întreținerea în stare corespunzătoare a acestora, precum și integritulea contorului ce apă, inclusiv ii tigiLilor:

12.    să pcimită accesul celegulului împulCuncK 3l operate mini la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum și pentru operațiile dc inncrir.cre și de intervenții;

13.    sâ pcnnicâaccesul delegatului hr.putemicit al operatorului la căminul dc racord, bazinul vidanjabil și instalațiile de preepuraie, amplasate pe proprietatea, sa, pentru verificarea stării dc întreținere și funcționare a acestora, precum și pentru prelevarea de prube. în scopul verilîcSiii respectării valoriloi maxime admise la iodicaCoii: prevazuți în avizul de- bran^jc*racordare definitiv și ir. standardele in vigoare;

x4. să execute lucrările de întreținere și icp<»ni|ii cere fi revin, )a instalațiile interioare pe care le are în folosință, pentru a nu se pruduce pierderi de apă sau a crea. prin funcționarea lor r.ccorespunzătnarc, un pericol pentw Sauăfiilea publici, obligația SC extinde și lu stațiile de liicrofcare, rezervoare, stații de pompare interioare, instalații dc preepurare, buzir.e elanee vidauiobilc, ctc., care sunt în p/oprieUtca utjljzatojului; lucrările de reparații vor fi executate în oermen dc 72 dc orc după producerea dcfixrțiunilor;

15.    $3 asigure pentm apele uzate și meteorice condițiile de descSj’care prevăzute de bpecalor Îji avizul de branșEro'raonrdare; sâ nu evacueze în te|caua dc canalizare deșeuri, Tczidimri. substanțe poluante, .Militante priorilor periculoase sau toxice care încalcă condițiile dc descărcare impvse dc norr/.clc tehnice în vigoare;

16.    $3 asigure ioregnratca, întreținerea și repararea insiulațiiloi inteiiooifc de npg $j de canalizare;

17.    să ja măsuri per.tru prevenirea inundării Svbsokuilor, prin montarea dc clapcrc o: reținere sau vane coloanele de «îngere din subsol.

18.    sa achite eoulravaloareu serviciilor, inclusiv tarifele suplimentare și pen/ibhîțile de fctSrziexe ori cele cnlvulute penlru depășiri ale valorilor concentrațiilor iiinxime admisibile pentru apa uzată evacuată în rețeaua ce canalizare, acolo ur.de este cazul,

19.    sâ comunice operatorului, îa C3Z.il to care deține surse proprii de apâ potabila, dota punerii in funcpur.e a acestora, având totodată obligația sâ instaleze contoare de tipcl celor agreate de operator și să țină la 2i registrul dc cvidon-â, pe baza oâruiu sn se poală ooloub și verifica ochitei sutscIot proprii;

20.    sâ nu uunslruiascâ și sâ nv. amplaseze ohîcctivc în zona dc proiecție uri. care nu respectă d:s’.za|de de sigmmiâ

față de construcțiile și inst?..r.ți:lc oj>«jylvniliu aferente ac'ivîif.jti ce distribuție tai. cele ccmxmriîc sau emp.assi'u uelcgal și/sau cu nera$peu(ureu acestei nbîigar-i contextuale să te desființeze;

21.3a D'J Utilizeze apa livrata :n alte scopuri dccSC pentru folosință piopi ie și. sâ r.u o pum U dispoziție. cu orice lil.u, unei alte persoane fizice ori juridice, cu excepția cazurilor de incendiu:

7z $3 nu execute lucrAii clujdesiinc cc ocolire a COatunllui de apă;

22 sâ nu cuimevrrze vanele dinaimca contorului de apă, în $euau. dc curgere n apd ți sâ folosească, pentru izolarea iostalațitloi ,r.tejioare, numai robinetul sau vana de după cnitfoi, în sen&uJ dc curgere a, apei:

24.    să nu practice o îmbinare sau orice aeecsaie pe branșament. amotnc do punctul de delimitate;

25.    sa nu influențez?. îa nici un fel indicațiile uuntnmlui:

26.    sa iiducâ la cnioțtifilu operatorului, în (urmez de 15 zi'.o lucratoare, or.ee modificare a datele' sale de identificare. u datelor cuprinse în cerercMccIatatic auuxu la contract și a dalelor dc identificare a imobilului la care sunt prestare serviciile contractele precum și, a adresei b oare operatorul wmu?za sâ irimrtă facturile,

2? $5 achite, hi cazul ccjcspeilârii art. 7(1) punctul 12 din contract, contravaloarea tacturilor emise:

28. iu cazul în care un imobil aparține mai multOT proprietari și care nu sunt consoluip în asociații de proprietari conform legislației în vigoare, iar imobilul arc ur. singur branșament, ontrectnl $e încheie cu umil dintre proprietari. Acesta îșf asuma responsabilitatea contractuală în nunele tukjor coproprictai i oj. CU acordul scris a majorității simple a acestora Tiluhuui ce branșament se obliga sâ repartizeze consumul rachual lai Io i COlQ'Jabirii, sâ c/dcciuze contravaloarea serviciilor prestate și sa achite vuluarca facturii îb termenul legal.

CAPITOLUL V- STABILIREA CANTITĂȚILOR DE APĂ

Art. K - Emiterea facturii se realizează lunar.

Art. 9 - Stabil.rca cantităților dc apA livrară și a celei evBCUF.to'preltiale in rețeaua publici! de canalizare se face astfel:

(1)    Cantitatea dc apă livrata se stabilește pe baza înregistrări Iot contorului de apâ montat in cftmb'.ul de branșament iar, dacă punctul de delimitare nu este conlurizat. în baza prevederilor legale în vigoare privind Stabilirea eanttâțîior de apă iu sistem paușal. uur.form Icpislaticj îu vigoare. Pentru perioada in care concoral a funcționat defectuos sau a fost $cob din instalație. cantitatea dc apâ livrata x va determina pe baza mediei Iuoatc corespunzâroajc unui penuodc «imitare de uoDsum in care contenii a funcționa: nnrmid. aceasta fiind penuisu numai în [una constatării defecțiunii, urmând ea îc lumte următoare consumul sâ fie stabilit în sistem paușal;

(2)    Cantitatea de apă uzată preluată în rețeaua publica de canalizare se stabilește ca fiind egală cn cantitatea de apfl laulurutâ;

(3)    Cantitatea de upu meteorică piduutâ în rețeaua dc eanaltasiie se determină ca valoare a produsului dintre: cantitatea specifică de npn meteorica, comunicată de A.tf.M.ț

suprafețele totale, construite și tiecotwlruita, ale incintelor, declarate, pe piupriu răspundere, de fiecare utilizator

- coeficienți: dc scurgere lotxnrxindați dc SR J 846—3:2006 utilizând norme specifica dctertniiMlă analitic pe catcgnri: de utjli^uri, aprobata prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intcrcomilnilara de apa și canaliaaro sApă-Cana! Constanța’' piiviud aprobarea Regutotnenfuliii Tehnic ai Serviciului.

Al t 10 - La schimbarea contorului în vederea reparării sau verificării mclrolnjirx periodice, Operatorul va completa și înainta utilizatorului un proces vcibâl de montaj.

CAPITOLUL VI - TARIFE, FACTURARE ȘT MO1»AL11 AȚI DE PLAI Â

Art. 11    (1) Tarifele unitare pratLiuale vor fi doar cele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate

în factura lunarii emisâ utilizatorului,

(2) Modificarea tarifelor practicate va fi adusă la cunoștința utilizateruîui prin mass-modia. afișare !c Birnul Reiat j cn Publicul iu termen dc 15 zile ?u?ijn’.ea începerii perioadei de facturare la nou) p:cț.

Art. 12 - (1) Facturarea sa face luaar. în baza tarifelor apiobzls. expr.ma: ;n le?m5. și a cantriătiîcr efective determinate sau estimate, exprimate în nf.

(2) f n cazul facturării unor carililăți estimate sau înscrise eror.at, regularizarea consumului $c realizează prin factura lunii imeciul iVinutoare lunii în care a fusl e.immatâ cauza c^re ii uund-ș la estimarea ixin&umnlui lăvlurat.

Aii. 13- (1) Factura pentru fumiz^rca.’pjstarea serviciuui va fi emisă, cd r.ui tăr?b. pună la data de 15 a lunii urinfllourc udei ir. care serviciul a fost ftunizal/preslul și va cuprivde elementele dc identificare ale fiecărui punct cc consum, cardilâțile facturate, preluVtarJuJ aplicat inclusiv oaza legală, cantitatea cc apA nz^tă ji iQC.eoricâ.

(2)    Util^v.tujîi suni obligați sr. achiîc facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul dc scadeață de 15 ziîe dc !o dara emiterii facturibr: data emiterii facturii și termenul de scadenta 6^ înscriu pe factură.

(3)    \cachitarc3 fitclurii în termen dc 30 z’le de la data scadenței At7*£c dup >iuc penalități dc în^.fii^îC, după cum urmează:

2.) p;z;ialtlâ(iie *= nul egale cu nivelul dobâiiril datornic pentru neplata ‘.a lerrnen u obligațiilor bugetare. stabilite conform icglcnieiităiiJor legale în vigoare;

b)    penalitățile se cotoreuzâ începând cn pi ii~a zi dv.pa dara șoaoențci;

c)    vuJuurua loială a penalkâxîloT nu puato depuși cuuntumuJ debilului șt se constituie venit al operatorului.

(4)    Nciespueliuva de către utilizatori * erudițiilor calitative și cantitative de dvseuxuare a apelu: uzate în sistemele publice de canaliza/c. Slaltil-to pun acordur.lc dc preluare $i avizele definitive de raconlaie cLbciatc de OpCKf.uj potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce In pb:a d« penalități și despăgubiri pcr.tm daunc.c provocate.

(5)    Operatorul va percepe vărsarea unii dzpnzi: cc gaxaițic în suină egală cu conm valoni ea cousmu.dui de apă și conul cor:Ap-nzau>arc lunii iulie a anului anterior pen.ru persoanele fizice care desfășoară r.otiviiarc sezonieră (luribiu).

Art. 14 - Operatorul va transmite raccirile la adresa uuljzaicrului precizată î:i contract. Dacă utilizatorul un a primii factura dir. diverse motive ncimpulubile operatorului, acești uru obligația să se intereseze despre sumele dc plai», la sediile din localitățile luide achită îtl mod CUiCrtl euKlrâvaloârca laeîvrii. termenul legal dc achitare a facturii rămânând cel prevăzut de cpc

Art. 15 - (1) Utilizatorul poale efeclun plata serviciului furoizat/prestat m numerar la casieria opaatojului sau îroasăfonilui de teren, cit cec, cu ordin ce piară, prin conc curent.

(2) Plata în numere: se consideră efectuat» 1» data înscrisă pe chitanța emisă dc casieria opcraxomlni sau, dc cAtre îneusaluxul de teieu ian eeielirile cazuri la dau înrogisufrjj same; In emilul bancar ul operatorului.

Art. 16 - fa cazul în care pe documentul dc plală nu ac mcnțiuncazâ numărul racmrii care face obiece.il plății, Iadurile se consideră acliitaie în ordine CiOnoJofJcă. Pcnalilăjile se sting îu oj dineu vechimii lor.

CAPITOLUL VII RĂSPUNDEREA COM RACI UALÂ

Art. 17 - Pentru r.ccxccutarca în tot sau îr. parte a obligațiilor contractuale prevăzute îu prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale.

Art IS - Rcluzul toUl sau parțial al utilizatorului dc a plăti o factură c<nî3ă ce operator va £ comunicai acestuia’ pnn adresa scrisă, eu confirmare de primire, tare va conține și motivul refuzului, în termen dc IU zile cc la data primiri: facttiiii. Rcchtoațiilc ulterioare efectuării plăcii facturilor se co/iciliazn înlre părți iu termen de 10 zile lucTâtnare dc Ib data ftwniulârii scrise a pretențiilor de către utilizator. în cazul în caic, ca urmare a unor tocalculSi i conciliate între părți, se reduce nivelul consumului facmrat, nu se mai percep penalități.

Art. 19 - (I) în cazul aparip.cx unor situații ce forță majoră, partea care o invocă este exonerată de răspundere iu condițiile legii.

(2) Panca care ,nvocâ forța majoră este obligată să notifice celeilalte pani, hi lOrinenul de 48 de ore. despre producerea evenimentului, apreciind perioada iu cure urmările ei tuceleazu. ou cuniinuarca autorităților competente de la locul producerii evenimentului șî. să ia toate măsurile posibile în vederea liitiirărîi cuuseciuțelor lui.

CATrrOLULVUI- LITIGII

Art. 20 - Părții- convin ca toate neîa|clugerilc privind vulicitate» prczenmlui contract sau rezultate din inlerpreiuie», exooulaje» ori înuelarea accshiia» să fie rezolvate pe. auiidbilă de reprezentanții lor. în cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile sc vor adresa instanțcloi judecătorești JVJUiiue competente. Părțile convin c». îu cozul in care pe parcursul derulării contractului actele normative care au stat la baza întocmirii contractului vor ti modificate sau abrogate, sc vot aplica do drepl noile leglecuenliiri, fî<ră înștiințare, notificure sau acte adiponole.

CAPITOLUL IX- ÎNCETAREA CON TRACTIR JH

Ari. 21 - Prezentul eunlracl poale înoela în unuâleaiete cazuri:

a)    prin acordui scj is al păitilor;

b)    de plin drept, tară aloc tomuditâfi, ir. caz^l decesului utilizatorului iar niciuna din persoanele prcvtaulc îu utl. 4 alin. t ilir. conlmcl nu .sulicilă cunlinuoreu tumizurii'preslârii serviciilor;

c)    prin uexjur.țiue iiuilaleial» a CotilmClliJui de eătic utilizator, di.p» uubilaie» laxei de închidere și a debitelur către OpmtQi, cu un picaviz dc 30 dc zile Lucrătoare, în cazul desJiimari, biaaȘâiuejjlului'racordului ea urmare j desființăm imobilului;

d)    prin denunțare uoihi’.crală a cunirucluili de CÎJ.re Cpefttur cu Uu preaviz de 30 de zile lutTâioarc, printr-n nuliîkare scrisă. eem’.in’Cara fo -.ilrimnl domiciliu oii sediu declarat a| nr liz<jiujului, îr. oricare din următoarele ca2m i :

1. împutcr.iiciții cecstwo sunt împiedicați sâ verifice scai să citească contorul;

z. împuterniciți] îieesiuiii suni împiedicați $S verifice și $3 miredieze defecțiunile La ir.stoJiițiile pe care Ic ad’V;iiu$lrcfi7Ă.,«pl«s?Mză: atunci când accstcc se afla pc proprietatea iirî'ipafowlni;

bnmșuwertlulAacnnh:. este desființat, urinare a desființării mo '.ilnlni,

4 v.pa livrată esoz utilitarii în .iste %cnpnri <teeăr cele prevSme în contact:

-• mixlilicarite laetie Ja instaLațirie ir.ieriuars ale utilizatorului produz dereglări îr fiv»rți<«:wzefi rereeln* siwcnntui public de albucntareev dc cpă $j de cnrudifcarv;

6. Utilizatorul nu își cxccutâ racord pcntni apele pluviale, acolo unde opentlujul o vere;

?. utilizatorul declină că n.i folosește sistemul de e<i:udizare pjblieâ, dar nu fâcc dovada că evacuarea apelor

uzate menajere sc cfccr.icazâ îh hazne etanșe vidau]ah le. și jju prezint?.. in acest sens. cunlracluJ de vidv.ajaie îucheial tu o firmă agreata cc operator;

8. -iiJZEtcrul îșt pierde calitatea ce titular al contractului ir. Seza canra deținea ir.mhiln .•spațiul ori piupnelvjiu imobilului revocă împuternicirea utilizamnlu: te a încheia nsexer.ea contacte;

M. se constelă Cu există mai mulfi coproprietari în indiviziunc caic nu se înțeleg nsnp/a mcdalitSții de fumizarc/prcstarc a serviciului pvdb J imobilul indiviz.

Art. 22 tn rucmcntuJ îneoîrh contractului, branșamentul va f, închis și cuntuiul va fi ridicat dc uperator.

Ari. 23- în onzul jucelSdi Contraclului utiliziilori.. rămâne răspunzător țață dc tcr.i pentru urmările încetării vozitaclulu: privind asigurarea cu apă a acestora.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII HWALE

Art. 24 - Jn '.oale problemele care na sunt prevăzute îr. prezentul contract pilițile se avpan prevederilor JvpjJa|ici specifice î 1 vigoare, ale Codului civil. Codului comercial și a altor acte normați vc inciccr.ro.

Art. 25 Prezentul contract sc poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

Art. 26 - Ccierea/declaiația uuexii face purte imepjwilă din prezentul contract.

Ari. 27 Prezentul contract a fost închciac în don» exemplare. călc Unul pentru fiecare pane, și intra :n vigoare la data semnării acestuia de către ambele pârli.

Ari. 28 - La dala intrării în vigoare a prezentului contract, evenka’.ele contacte încheiate anterior iși încetează . aplicabilitatea

OPERATOR

UTILIZATOR


SC. RA.ÎA S.A. CONSTANȚA

PROPRIETARUL SPAȚIULUI Oîă oblig sS retpeul clauzele cor.lraclualc in solidar eu chirixpiî/coinodartinl ulilizalor

NUME PRENUME.................................

Dl/Cl seria.............nr................................

CNP/CJF.............................

SEMNĂTURA

Dara semnării

'$