Hotărârea nr. 244/2013

HOTARARE PRIVIND INSUSIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA RAPORTULUI D EEXPERTIZA SI A RASPUNSULUI LA OBIECTIUNILE INTOCMITE IN DOSARUL NR. 26754/3/2008

^oHSTAA/^ ROMÂNIA j jtff 4 JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTARARE


Privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Constanța a Raportului de expertiză și a Răspunsului la obiectiunile întocmite in

dosarul nr. 26754/3/2008

Consiliul Loca) a! Municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.117566/12.09.2013, Raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze econotnico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr.117558/12.09.2013.

Având în vedere H.C.L. 401/25.07.2008 prin care Consiliul Local al Municipiului Constanța nu s-a putut pronunța asupra existenței sau inexistenței unui prejudiciu, în dosarul penal nr.26754/3/2008,

Ținând cont de faptul că prin expertiza tehnică judiciară întocmită în cauză de prof.dr.ing. Caramihai Dan Mihai nu s-a stabilit niciun prejudiciu în dauna R.A.D.E.T, și implicit a municipiului Constanța, în dosarul penal nr.26754/3/2008 aflat pe rolul Curții de Apel București ce are ca obiect săvârșirea de către Rachieru Ilie, în calitate de Manager General al RADET Constanța, a infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanei și luare de mită, cu aplicarea Legii nr. 78/2000.

Văzând adresa cu nr,109845/26.08.2013 prin care av. Ioan Neamțu în calitate de reprezentant convențional al Consiliului Local al Municipiului Constanța în dosarul penal nr.26754/3/2008 concluzionează că, în conformitate cu expertiza tehnică judiciară întocmită în cauză de prof.dr.ing. Caramihai Dan Mihai, R.A.D.E.T. și implicit municipiul Constanța nu au înregistrat niciun prejudiciu:

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) si c) și art.115 alin.l lit. b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Consiliul Local al Municipiului Constanța își însușește raportul de expertiză, precum și Răspunsul la obiectiunile întocmite de către expertul Prof.Dr. Ing. Mihai Caramihai în dosarul nr. 26754/3/2008,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Constanța nu se constituie parte civila in dosarul nr. 26754/3/2008.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Naționale Anticorupție în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință. Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE «    CONTRASEMNEAZĂ


Constanța


IW ///^.2-__