Hotărârea nr. 241/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII ANEXEI NR.4 DIN H.C.L.NR.161/17.06.2013-“PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA”

ta


România

Județul Constanța Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.4 din HCL nr.161/17.06.2013 - "privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin

domeniului privat al Municipiului Constanța"

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.09.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.118251/13.09.2013, Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat - nr.l, Raportul comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului - nr.5 și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.118252/13.09.2013;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea 453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării";

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.161/17.06.2013 - privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuril imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b și art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.4 din HCL nr. 161/2013, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21

consilieri din 27 membrii. PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR...241......../


18.09.2013


ANEXA 1 LA HCLM NR. 241/2013

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

C.U.

PENTRU

VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren si construcție

cu nr.

Cadastral

233997

Zona Palazu Mare

Parcela A 306/1-Lotl

teren-

394mp

si

construcție aferenta -63 mp

ALEXA

GHEORGHE si ELENA

MATICIUC ION si SMARANDA

SC REZIDENT COM SA

CU

nr.2697

/

2013

Destinație admisa pentru zona de

reglementare UTR6 conform certificatului de urbanism nr.2697/2013

•    Solicitare de cumpărare

nr. 139624/2011 si nr.116538/2013

•    Terenul este înconjurat de proprietatea solicitanților Alexa Gheorghe, Maticiuc Ion și SC Rezident Corn SA conform Cârtii Funciare nr.228594

•    Terenul si construcția aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța conform HCL nr. 130/ 2012, completată cu

HCL nr.256/2012 și sunt intabulate cu drept de proprietate dobândit prin lege in cota de 1/1 în favoarea Municipiului Constanta, conform incheieri de intabulare nr.62892/1.08.2013

•    Pentru imobilul teren si construcție a fost intocmit Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara inregistrat sub

nr.115267/ 09.09.2013 intocmit de SC Tertet

SRL

•    Vânzarea se va perfecta cu obligația respectării prevederilor menționate în

Certificatul de

Urbanism

nr.2697/2013

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și decizie aprobarea cererii de cumpărare a bunului imobil format din teren în suprafață de 394 mp si construcție aferenta in suprafața de 63 mp, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

PL AN Dl î AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUi

scara 1:200

L    Nr. cadastral

Suprafața masurata. (nip)

/xdreșa imobilului

j..' ’

p33Tîff’"

.394 -

Mini. Constant;.!, Pâla:u Ivlcnc:, VW 3;'8/' i

r.î -■ ■

Carte.funciară nr.

UA1    '    OONSlANlA

<4 Ga GGGL.LPț    :

JII76S0

307630


JUDEȚUXD Vs<ss» ! MWJ M

P R IM Ă R EGWUN ! CIPIU L UI CONSTANȚA

ANE

CERTIFICAT


URBANISM

S&oU


307660


RIMĂRiA ^-UKIC'PIULUI CONSTANȚA

îiț/R Vi C IUL CADASTRU 7

V '•    ■ S P R £ fe. £ C H i W î? A R E

_/ȚMr._______y7_£_£?A

/ z v

Date /3

307660


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr

parcela

Categoria

X

de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Z Mențiuni

. i

V

3S4

Materializat cu tsrusi de lemn

TOTAL.

394

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

ccnstr.


C1

Total


Suprafața construita la sol ElE


63


63


Valoarea de impozitare (tei)


Mențiuni


Cazemata - Stare avansata de degradare , ruina


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREO 70


Nr.


X

i rr I


S.C GEC


307(363.7

307655.82


787830.00

787817 AO'


3    007669.04 707801.43

L/L ;Y :'j o Pio,"'oj. o.: 7/333 ' 3 :7<7/3 3    :


Suprafața măsurata: S “394 mp Suprafața din act: S “304 mn


‘'^^j^eeutanț.xȚ^ȚE^^


irm. Gradinâru AHone1*,’,'-/ > e.v, G Lf /;

î P'P-Lr».....

'* snn Smm» ’ww


. o o...


y, • l > •    / T '    •    <J' '1    •    ....

Data: lulit: 2,p‘0;L '    .G/

'Ss-'c.fciVi-ri'i'ia suprafc la din niapurșYîii-.și-infrad.Licejșajinobilviui in b'ăzâ'de/date OrCf>£p£ C&MOJ$;

CHEȚA Z0ÎȚAQ Q ' d ‘    ‘'"'Osit |';H OH. IA