Hotărârea nr. 240/2013

HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSE ÎN H.C.L. NR.148/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,80 MP SITUAT ÎN ZONA SPITALUL MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI HARRY TAVITIAN – CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA.

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.148/2013 privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,80 mp situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Harry Tavitian - cetățean de onoare al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.09._2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 111241/29.08.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 111239/29.08.2013;

Având în vedere H.C.L. nr.148/2013 privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,80 mp situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Harry Tavitian -cetățean de onoare al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din H.C.L.nr.148/2013 în sensul că în loc de numitul Harry Tavitian se va citi peste tot în cuprinsul hotărârii numitul Hari Tavitian.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitului Hari Tavitian, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA,

NR.


240


/ 18.09._2013


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

ZONA SPITAL MILITAR

SUPRAFAȚA LOT 4:

S4=480,80mp


ÎNCADRARE IN ZONA: