Hotărârea nr. 239/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.63/2013 APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA.

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public

și privat din municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de...18.:09.:...........2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.111567/30.08.2013 raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției Patrimoniu nr.111565/30.08.2013;

Având în vedere adresa S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrată sub nr.105914/13.08.2013;

Luănd în considerare H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de de legare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr.194/31.07.2013 privind preluarea în dministrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unui teren, situat în zona Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța, proprietate publică a Județului Constanța, în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare și spații verzi;

Văzând Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin.(3), lit. "c", art.115 alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă completarea anexei nr.3 din HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a terenului în suprafață de 1.692 mp, situat în zona Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, în strada Sentinelei nr.40, Palazu Mare Constanța cu destinația alei pietonale, conform anexei nr.l și a planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă completarea anexei nr.3 din HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a unor terenuri, situate în Campusul social Henri Coandă, în suprafață de 1.138,73 mp reprezentând drum principal și suprafața de 3.290,24 mp reprezentând trotuare, conform anexei nr.2 și a planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă completarea anexei nr.4 din HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a terenului în suprafață de 553 mp, situat în zona Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, în strada Sentinelei nr.40, Palazu Mare Constanța cu destinația platforme de parcare, conform anexei nr.3 și a planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă completarea anexei nr.5 din HCL nr.63/2013 în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a terenurilor situate în municipiul Constanța, str. Ana Ipătescu nr.15 în suprafață de 290 mp, str.Amurgului nr.45 în suprafață de 494 mp, str. Olteniei nr.28 în suprafață de 457mp, str. Cibinului nr.14 în suprafață de 380 mp și str.Labirint nr.50-52 în suprafață de 243 mp, conform anexei nr.4 din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă completarea anexei nr.10 din H.C.L. nr.63/2013 în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a unui imobil, teren și construcție, cu destinația de bazin de apă Casa de Cultură, conform anexei nr.5 din prezenta hotărâre.

Art.6 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013 rămân neschimbate.

Art.7 - Predarea - primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și S.C. Confort Urban S.RL. Constanța.

Art.8 — Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban SRL Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare și S.P.I.T Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de......................consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA

Nr........,2.3.?............/..1.8..-.P.9..-.......2013PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan


PLAN DE SITUAȚIE
HtMĂjjl MUfCt€TPlL)LUI CONSIm,., cLRVICIUL CADASTRU

V'?AT SPRț NrSCWFXi?APE

Nr.    _ _    __

^i^nătura

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 239/2013_

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚĂ

VALOARE DE INVESTIȚIE/LEI

OBSERVAȚII

Teren - drum principal situat în Campusul social Henri Coandă

S = l.138,73 mp

122.299,99

Domeniu public al municipiului Constanța

conform H.C.L. nr.133/2012

Teren - trotuare situate în Campusul social Henri Coandă

S = 3,290,24 mp

544.874,17

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

c0NSTA/V^

O    o

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 239/2013_

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Str. Ana Ipatescu nr. 15

S = 290 mp

Domeniul privat al municipiului Constata conform H.C.L.nr.109/2005, pagina 37

Str. Amurgului nr. 45

S=494 mp

Domeniul privat al municipiului Constata conform H.C.L.nr.109/2005, pagina 37

Str. Olteniei nr. 28

S=457 mp

Domeniul privat al municipiului Constata conform H.C.L.nr.109/2005, pagina 37

Str. Cibinului nr. 14

S=380 mp

Domeniul privat al municipiului Constata conform H.C.L.nr.109/2005, pagina 37

Str. Labirint nr. 50-52 mp

S=243 mp

Domeniul privat al municipiului Constata conform H.C.L.nr.109/2005, pagina 37

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

ANEXA NR.5 LA H.C.L. NR 239/2013

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚĂ

SITUAȚIE JURIDICĂ

Imobil, teren și construcție bazin de apă Casa de Cultură

S = 762 mp

Domeniu privat conform H.C.L. nr.20/2013, anexa 16

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA

PLAN DE SITUAȚIE, Sc, 1:500 STRADA OLTENIEI NR. 28

Ediția 1994-1997^-Anexa la nr. f    Z20128

■ i i.

Gfeh er '


7 7 * \7 \ <    7 \| Nr". cadastral

, Supi afata masurata (mp)'

Adresa imobilului

F.N.C.

291

Muu. Constanta, Str. Ana Tpatescu, Nr. 15.

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

Nr. '.-.adastral

Suprafața masurata (mp)

.Adresa imobilului

. TN.C.

495

1.    inta, Str. A i .    .

HAT | CONSTANTA'

A. Date referitoare Ia teren

1

• 'fitCfețOnC du Silfii 5 • <*. t<i    Valoaîc GC

rarce    folos    •    i    itare (lei)

Mențiuni

Total    495

6. Date referitoare la

construcții

Cod , Suprafața construita la sol Valoare de

1'»* ÎTip)    ■ iîYipOZItSr€ (I o

s    Mențiuni

v. i    1    65

i Atelier

instalam.

INVENTAR DE COORDON ATE

Executau'

3 îs sm de proiecție STEREO 3970

' BACÎÎA

y)AW'.T a    V* CERTII-ICA1

*• V    r(iT>)    K(nf

j    OE

si.

«    H î »'p lb |    z\Â-*

789 '96 2

X Stris ROCT-r Hi M45.7C1C '

*7^0?v’ "T

.. - /’ ■ '

/ .'?>    50026* /

7S97 75.A1    300276.27

CvL-tn'    :il.> 1.... n •-

^•SQ”7" 9 'i

-

LEUL .'HI : A '.L. - •    ?.

’i’ csuiiistrâ!

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

■■ .N.l .

457

Mun. Constanta, Str. Olteniei, Nr. 28.

Cart;:a runciara nr.

UAT    CONSTANTA


IA MUNICIPIULUI CONSTANTA I VICIUL CADASTRIJ    I

Kr£CHtM?ARE

A. Date referitoare la

teren

Nr. Categorie de

Suprafața Valoare de

parcela folosința

(mp)    impozitare (lei).

ni eu nit...

457

*T* » „ » t

loial

457    1

B. Date referitoare la construcții

c.vtt Suprafața construita ia sol Valoare de

u.. -v ,


34    ^Atelier confecții P.V.C.

54    Magazie, (ruina)

Suprafața tcalft rctnun


■■


!t?P


■    r-h C'4 tRT’ON'.ATE

.i.s.em ut ptuieene S i ER£.O

i 5» i 0

BACIL?. DAN1LA

V . LCTl ■ E.7.T

1C-T.    E(m)

n,

?    r»F

79:073. Sl

30409'’.68

OR OR 7013

AUTORIZARE

"O-- ' C ?.?

304110.1"

■ ■ ■ -

.!    791 106,03

304122,49

/?    S-

OĂNILÂ BÂCIL

4    791114,37

304113.33

-U

EA. Date referitoare la teren

N .    (late gorie de

parcela folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

▲vlCilUluIi

1    ;    CC

291

Toul

291


B. Date refer. î m construcții

I • .    1 vivi 1 tvCLl V iii W’

afata instruita la sol Valoarede imDozi.ta c (

Mențiuni

CI    8?

Depczi* .T-.'.zngle

- - , l    Ti -?

1 IcU.    C.K

■ NTARDEt R *TE


. .v.-. •> UC U'OlCCllC    i    i i-* Zu

?c?.

E(m)

N(m)    i

75035W,R5

301Î2A58

*'•<i2

"V*! î IA » c

i    ;

790410,07

301101,19    |

Î    ~Ț

790390,57

301107,03

0g ■S»,ieRO-CT r Nr.304S.231C DĂNILÂ RĂCII.,'


introducerea uneb;iu]ji ai baza de dare.


? -' cadrsiral    Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

F.N.C.    380

Mun. Constanta, Str. Cibinului, Nr. 14.

Cartea funciara nr.

UAT    CONSTANTA

303653

N-10365'

pROp o„    g


RIMARiZ, MUKiCiPIULUI^CONSȚANJA SERVICIUL CADASTRU


i

VÎ?AT SFRK NcSCHîM&ĂPîrtr.


Date

4'3-zrg 2^/3
A. Date referitoare la teren


’aîegone de Suprafața Valoare de parcela folosința (mp) impozitare (lei)


Mențiuni


80


380


B. Date referitoare la ce: ,


C u..,    11.‘ raiuiu construita ta sol Valoare dc

•m-istr    (iTio'i    impozitare (Iei)


Mențiuni


162


162


V’fcN ! AR DE c OORiXJNAt c


««..............


E(m)


X(m)


790491,05


303645,50


^935(6: 17 790498,Să 790485,37


■93642.:? 303614,28


Executant, BAC1LA DANiLA

0K.08.2013.


. A

nAr3LA EÂCIÎ.Â


.    9 cițnț*oț3ț2 Hift IQSSUTdtO! £!

t ■■■ încerca imobilului in baza de date.


Suprafața masuraia (nrip) | Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Li

Cârtea Funciara nr.


UAT


CONSTANTAN=303b01

-------,RiMÂhiA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SuKVICiUL CCJASTRi^cv : N'

V‘?AT SPRl KESCBiMSPAP.B

i\’r.


IE ț __ _ _

_____A-AT25L2__________

DaWi

V.3O35CCategorie de Suprafața Valoare de folos ni    (mp)    impozitare (lei)

îviCiiiiu .

CC    244


,86

kJ    ;'r ■ OORLV‘!\' 4

_ iâiciit oc pr oicciif STcREO 1970

î9.: z,î

30358636

7SC4LC. '7

703587,23

790410,82

303587,98

79041?,;;

303575.10

79039a 67

; S9    :

-

3AC1LA DANILA / CERTIFICAT y be

08.08.2OU    ș AUTORIZARE

Seu." f-iO-C 1 4 Nt. uG45'20't0

/4    1 ■    1 *-Ă BĂ C11, A ,