Hotărârea nr. 238/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.214/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA ÎN VEDEREA EXECUTĂRII “PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂŢI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI LUCRĂRI TEHNICO – EDILITARE AFERENTE” CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ – STR. ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ.

JUDEȚUL CONSTANTA ( MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea H.C.L.nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea RAEDPP Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" Campusul social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.09._2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 114018/04.09.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 114016/04.09.2013;

Având în vedere adresele R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.106439/14.08.2013 și nr.112865/03.09.2013;

Văzând H.C.L. nr. 133/2012 privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța și modificarea H.C.L.nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea RAEDPP Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" Campusul social HENRI COANDĂ-str.Ștefăniță Vodă

Luând în considerare H.C.L. nr.342/2012 privind modificarea H.C.L.nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea RAEDPP Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" Campusul social HENRI COANDĂ-str.Ștefăniță Vodă;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea RAEDPP Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" Campusl social HENRI COANDĂ - str.Ștefăniță Vodă în sensul retragerii din administrarea RAEDPP a unor terenuri, situate în Campusul social Henri Coandă în suprafață de 1.138,73 mp reprezentând drum principal, în suprafață de 3.290,24 mp reprezentând trotuare, în suprafață de 4.702,39 mp reprezentând spațiu verde și în suprafață de 2.193 mp reprezentând teren sport și preluarea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei și planului de situație anexat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Direcția Servicii Publice se va ocupa de întreținerea terenului de sport în suprafață de 2.193 mp situat în campusul social Henri Coandă.

Art. 3 - Direcția Gospodărire Comunală se va ocupa de întreținerea terenului în suprafață de 4.702,39 mp reprezentând spațiu verde situat în campusul social Henri Coandă.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.214/2011 rămân neschimbate.

Art. 5 - Predarea - primirea terenurilor se va face prin Proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și a Direcțiilor Servicii Publice și Gospodărire Comunală.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Servicii Publice, Direcției Gospodărire Comunală, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ


Rasauteanu Costin Ioan


SECRETAR


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,


NR. 238


18.09.


2013


qONSTANt^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 238/2012_

CUPRINZÂND TERENURILE PENTRU CARE SE RETRAGE DREPTUL DE ADMINISTRARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA

NR. CRT.

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚĂ

VALOARE/ LEI CU T.V.A.

1.

Teren-drum

principal

1.138,73 mp

122.299,99

2.

Teren-trotuare

3.290,24 mp

544.874,17

3.

Teren spațiu verde

4.702,39 mp

319.232,95

4.

Teren sport

2.193 mp

210.232,51

5.

Teren drum secundar

-

28.724,76

Total

1.225.364,38

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan