Hotărârea nr. 237/2013

HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, NECESAR OBŢINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, S.C. MAMAIA S.A., PENTRU TERENUL AFERENT ACTIVULUI TABĂRĂ TURIST, SITUAT ÎN STAŢIUNEA MAMAIA, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15.000 MP.

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. MAMAIA S.A., pentru terenul aferent activului Tabără Turist, situat în stațiunea Mamaia, în suprafață de 15000 mp

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.09.    2013:

Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre nr.118730/16.09.2013, raportul Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991    nr.118727/16.09.2013, Sentința Civilă

nr.537/CA/11.10.2004, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.571/CA/2003, definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.l58/CA/02.06.2005 a Curții de Apel Constanța;

Având în vedere adresa S.C. BALCAN EXPRES S.R.L. înregistrată sub nr.118158/13.09.2013 precum și adresa S.C. MAMAIA S.A. înregistrată sub nr.118673/16.09.2013;

în conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit."c" , art.45 alin 3 si art.115 alin.l, lit wb" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, de către S.C. MAMAIA S.A., pentru terenul aferent activului Tabără Turist, situat în stațiunea Mamaia, în suprafață de 15.000

mp, conform planurilor de situație anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, SPIT Constanța, S.C. MAMAIA S.A. și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Rasauteanu Costin Ioan

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR. 237/18.09.2013PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Adresa imobilului

Constanta, Mamaia, Zona Tabara Nord


A. Date referitoare Ia teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

7946

Total

7946

A. Date referitoare la construcții

Cod

construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

46

Casuta cazare

C2

51

Casuta cazare

C3

50

Casuta cazare

C4

52

Casuta cazare

C5

46

Casuta cazare

C6

53

Casuta cazare

C7

51

Casuta cazare

C8

46

Casuta cazare

C9

53

Casuta cazare

C10

48

Casuta cazare

C11

51

Casuta cazare

C12

45

Casuta cazare

C13

67

Casuta cazare

C14

11

Casuta cazare

Total

700

Sistem de coordonate Stereo 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [ra]

Y [m]

X [m]

Y M

1

313663.88

789007.40

3.38

18

313613.24

788996.87

8.58

2

313664.17

789010.77

2.84

19

313613.48

789005.45

16.85

3

313664.23

789013.61

14.74

20

313630.32

789004.92

1.47

4

313665.02

789028.33

16.03

21

313631.79

789004.89

0.05

5

313665.03

789044.36

45.38

22

313631.78

789004.94

3.81

6

313666.02

789089.73

4.07

23

313631.89

789008.75

1.90

7

313663.75

789093.11

29.99

24

313633.79

789008.71

1.08

313633.78

789094.29

3.72

25

313633.84

/89009.79

6.38

\ 9

313630.08

789094.63

18.59

26

313640.21

789009.49

2.43

10

313611.50

789095.25

27.39

27

313640.32

789011.92

4.20

11

313612.41

789122.62

26.11

28

313644.52

789011.78

2.48

/ 12

313586.31

789123.44

27.17

29

313644.41

789009.30

0.56

' 13

313585.32

789096.29

5.50

30

313644.97

789009.27

8.41

14

313590.81

789095.96

26.17

31

313644.75

789000.86

8.93

• 15

313590.22

789069.80

20.02

32

313653.58

789002.19

6.59

16

"313584.48

789050.62

52.09

33

313659.90

789004.04

5.21

17

313583.21

788998.55

30.08

S(1Cc)=

=7946 mp

i

/

’//1

•f { Executant: Sc. Geocad Limits Srl.

:1. Data: Septembrie 2013

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500 Adresa imobilului

Constanta, Mamaia, Zona Tabara NordRIMĂRi,} MUNICIPIULUI CONSTANȚA eifRVICiUL CADASTRU

V'?A7 SPSS NrPCHiMeAPE i


încadrare in zonaA. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

7054

Total

7054


Sistem de coordonate Stereo 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1) II

X[m]

Y[m]

1

313762.77

789077.91

23.15

2

313763.71

789101.04

2.64

3

313763.20

789103.63

2.00

I    4

313763.12

789105.63

68.79 |

5

313765.41

789174.38

63.64

6

313701.80

789176.47

33.77 [

7

313700.48

789142.73

38.97

8

313698.95

789103 79

21.65 !

9

313677.32

789104.72

54.47

! 10

313674.73

789050.31

12.54

11

313687.27

789049.99

31.01 h

12

313688.09

789080.99

74.74


S(1Cc)=7054 mp


/<£    t-


’fl'X


Executant: Sc. Data: