Hotărârea nr. 235/2013

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ, PE PERIOADA EXISTENŢEI CONSTRUCŢIEI, ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 443 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA - STAŢIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL PERLA, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI.

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 443 mp situat în municipiul Constanța - stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului,

în vederea construirii unei capele

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..............................2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnul primar Radu Ștefan Mazăre nr.115106/06.09.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr.115104/06.09.2013;

Având în vedere adresa Arhiepiscopiei Tomisului înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 92305/09.07.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. "c", alin. (6) lit "c", art.115 alin. (1) lit"b" și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a terenului în suprafață de 443 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla.

Art.2 - Se aprobă transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 443 mp situat în municipiul Constanța-stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii unei Capele, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Atribuirea în folosință a terenului se face cu condiția realizării construcției în termen de 2 ani. în cazul nerespectării acestui termen prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Arhiepiscopia Tomisului.

Art. 5 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Arhiepiscopiei Tomisului, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T Constanța și Direcției Urbanism în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de..........?.!.................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Rasauteanu Costin Ioan    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 2.36........i 18.,09......2013