Hotărârea nr. 234/2013

HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA PRELUĂRII DIN ADMINISTRAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23.865 MP AFERENT “PALATULUI ADMINISTRATIV” ÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTULUI “REABILITAREA ŞI REAMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”.

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din administrarea Instituției Prefectului Județului

Constanța în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 23.865 mp aferent "Palatului Administrativ" în vederea derulării proiectului "Reabilitarea și reamenajarea Parcului arheologic"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 18-09_2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 114968/06.09.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, reali^^ea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.114966/06.09.2013;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Constanța înregistrată sub nr.104428/08.08.2013;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art.115 alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă emiterea acordului Consiliului Local al municipiului Constanța în vederea preluării din administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 23.865 mp aferent "Palatului Administrativ" în vederea derulării proiectului "Reabilitarea și reamenajarea Parcului arheologic", pe perioada executării lucrărilor, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin protocol încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Instituția Prefectului Județului Constanța.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21

consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI    CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr 234/18.09.2013

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000

Suprafața măsurată (mp)

Adrese imobilului

63726

Constanta, Parc Arheologic Primărie

UAT |    CONSTANTA


Categoria parcela |de folosința


Suprafața

(mp)


Valoarea de Impozitare (lei)'•TENTAU D£ COORDONATE <SZ

Șutim d« proeeli. STEREO >0

Nr.

9cL

p«r4mb pflt* MK«r

Luno*nl

X[m]

7 [ib]

«IWI

111

112

i'a

ne

îî2

120

122

123

HM

IOV

110

3O4108.403

30 «097.388 po«oeo.*H 304048.987

M’Sii

1X94

17.99

34.83

1288

2217

1X98

9.87

29.93

18.30

24.37

1X33

117.92

4.39

131.84

39.08

37.48

1X20

81.07

304014.873

304002283

303004,728

Manam

VI3OM «IVI

303044.407

303094.428

304017.787

304021.424

304128.188

304162.72*

304130,343

304141.412

j(masurata)=?3850mp


j S (studiata totala)=63726 mp |Executant.

S.C. GEOCAD LIMITSS.R.L.