Hotărârea nr. 233/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.353/2012 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA.

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.09._2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 108102/21.08.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 108098/21.08.2013 ;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.102035/02.08.2013;

Luând în considerare H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, cu imobilele, domeniu privat al municipiului Constanța, situate în Campusul social Henri Conadă, conform anexei și planului de situație anexat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.l se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.353/2012 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan    SECRETAR

CONSTANȚA,

MARCELA ENACHE

N R.    233_/ 18.09._2 013
WS/tfA Conslrudii propuse' ; ~u| Clădiri existente

v •? t Spate verzi

Platforma belori

lîiifeS'SS Alei pietonale

DENUMIRE PROIECT    CONSTRUIRE UNITA II LOCATIVE MODULAM'-

LUCRĂRI TEHNICO-LDILITARF. AFERENTE BRANȘAMENTE UTILITATI ORGANIZARE DE ȘANTIER '

CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA ■ STR. STCFANJ* VODĂ

HOUSE L CONSULT


PROIECTANT GENERAL


SEF PROIECT


ing. Briban Radu
c0NSTA/vy^


fi

W


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 233/2013_

CUPRINZÂND IMOBILELE CARE SE TRANSMIT ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA

NR.

CRT.

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

VALOARE/ LEI CU T.V.A.

1.

Modul HC1

Sconstruită=471,25 mp Sdesfășurată = 1413,75mp

2.910.993,02

2.

Modul HC2

Sconstruită=471,30 mp Sdesfășurată = 1413,90mp

2.910.993,02

3.

Modul HC4

Sconstruită=471,30 mp Sdesfășurată = 1413,90mp

2.910.993,02

4.

Modul HC12

Sconstruită=471,30 mp Sdesfășurată = 1413,90mp

2.971.022,64

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Easauteanu Costin Ioan