Hotărârea nr. 231/2013

HOTARARE PRIVIND SELECŢIA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL RATC CONSTANŢA;

H O T Ă RÂ R E

privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație al R.A.T.C. Constanța conform O.U.G. nr.109/2011

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

18.09.2013

- /

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 115995/09.09.2013 , Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.115970/09.09.2013.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr.621/22.10.2008 privind numirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta;

Luând în considerare Procesul-verbal nr. 115187/06.09.2013 încheiat de Comisia de evaluare/selectie a membrilor consiliilor de administrație a Regiei Autonome de Transport în Comun Constanta, constituită potrivit Dispoziției nr.1986/4.09.2013.

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE:

Art.l. Se numește d-nul Ungureanu Gheorghe pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al R.A.T.C. Constanța.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța și persoana prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța să semneze Contractul de Mandat.

Art.4. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Transport in Comun Constanța, d-lui Ungureanu Gheorghe precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 21 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

RâSâuteânu Costin Ioa.n    MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 231 /18.09.2013