Hotărârea nr. 23/2013

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE GAMARO BLACK SEA SRL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA TOTALA DE 1090,00 MP, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, B-DUL MAMAIA NR. 564, CU DESTINATIA DE DRUMURI PUBLICE

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației făcută de S.C. GAMARO BLACK SEA S.R.L. către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, cu destinația de „ drumuri publice"

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.    2013.

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 8330/21.01.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 8327/21.01.2013;

Având în vedere adresa S.C. Gamaro Black Sea SRL înregistrată sub nr. 120677/03.10.2012 prin care solicită ca suprafața totală de cca.1090 mp să fie donată municipiului Constanța și oferta de donație autentificată sub nr.168/13.02.2013 de BNP asociați Doinița Crișan și Delia Crișan;

Văzând dispozițiile cuprinse în Capitolul II -Donația, din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.l, art. 121, alin.3 și art.115, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se acceptă donația fără sarcini făcută de S.C. Gamaro Black Sea S.R.L. către municipiul Constanța, a următoarelor imobile:

a)    teren în suprafață de 97,00 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, Lot 2 -lot 1/2, înscris în C.F. nr. 234914, număr cadastral 234914, Județ Constanța, UAT Constanța;

b)    teren în suprafață de 120,00 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, Lot 2 -lot 2/2, înscris în C.F. nr. 234920, număr cadastral 234920, Județ Constanța, UAT Constanța;

c)    teren în suprafață de 101,00 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, Lot 2 -lot 3/2, înscris în C.F. nr. 234916, număr cadastral 234916, Județ Constanța, UAT Constanța;

d)    teren în suprafață de 295,00 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, Lot 2 -lot 4/2, înscris în C.F. nr. 234962, număr cadastral 234962, Județ Constanța, UAT Constanța;

e)    teren în suprafață de 477,00 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, Lot 2 -lot 5/2, înscris în C.F. nr. 234927, număr cadastral 234927, Județ Constanța, UAT Constanța;

Art. 2 -Se aprobă trecerea trenurilor menționate la art.l din prezenta hotărâre în domeniu public al municipiului Constanța cu destinația de „ drum public".

Art. 3 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic în vederea semnării actului de donație.

Art. 4 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către donatorul S.C. Gamaro Black Sea S.R.L.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. Gamaro Black Sea S.R.L., Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 23


/ 18.02.2013