Hotărârea nr. 229/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE PENTRU SUBVENŢIONAREA DIN BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2014, A ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR CARE ACORDĂ SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ;

COHSTAN^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2014, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de

asistență socială

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.09.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.115973/09.09.2013, prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, al Comisiei nr. 5 pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală, Serviciul Asistență și Protecție Socială înregistrat sub nr. 115975/09.09.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială și ale art. II punctul 4 din H.G. nr.942/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 ;

Văzând prevederile H.C.L.M. nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit."a" pct.2 și ale art.115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli, pentru care asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2014, prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului Asistență și Protecție Socială și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 21

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Rasauteanu Costin Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

NR. 229    / 18.09.2013

ANEXA NR.l

UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI, pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2014

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

1

centre rezidențiale, centrele care acordă găzduire mai mult de 24 de ore

-copii separați sau cu risc de separare de părinți; -persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului; -persoane cu handicap; -persoane vârstnice; -persoane fără adăpost; -persoane victime ale violenței in familie.

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate;

8.    cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însoțitorii lor;

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

11.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor

de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

2

cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei

-persoane cu handicap; -persoane vârstnice; -persoane si familii cu venituri mici.

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

3

unități de îngrijire la domiciliu

-persoane vârstnice; -persoane cu handicap;

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, îngrijitor la domiciliu;

2.    cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri);

3.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

4.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

5.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

4

centre de zi (inclusiv adăposturile și centrele care acordă găzduire mai puțin de 24 de ore) care acordă cel puțin unul sau mai multe dintre următoarele servicii: găzduire, îngrijire personală și supraveghere, recuperare și terapii de recuperare, terapii ocupaționale

-persoane cu handicap;

-copii separați sau cu risc de separare de părinți; -persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului; -persoane vârstnice; -persoane victime ale violenței în familie;

-persoane fără adăpost.

1.    cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate;

8.    cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însoțitorii lor;

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

11.    cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

3