Hotărârea nr. 228/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L.M.NR.410/2006 PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENŢĂ ŞI A AJUTOARELOR DE ÎNMORMÂNTARE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.416/2001;

1


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea art.i din H.C.L.M. nr.410/2006 privind acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare,

în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 18.09.2013; _.

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.115965/09.09.2013, prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei nr. 5 pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală, Serviciul Asistență și Protecție Socială înregistrat sub nr. 115963/09.09.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit. „a" punctul 2 și art.115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.i Se aprobă modificarea și completarea art.i din H.C.L.M. nr.410/2006 privind acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, după cum urmează:

-litera „a" va avea următorul conținut: "familiilor cu venituri reduse care au probleme de sănătate sau au acumulat datorii la plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților, a chiriei și a impozitului pe locuință";

-    litera „b" va avea următorul conținut: "familiilor cu venituri reduse ai căror copii frecventează cursurile școlare, elevilor majori și studenților în scopul: achitării taxelor școlare și/sau a altor cheltuieli ocazionate de frecventarea unei anumite unități de învățământ, achiziționării de rechizite și/sau îmbrăcăminte pentru elevi sau achitării cheltuielilor ocazionate de participarea la un anumit concurs sau la festivitatea de decernare a unui premiu câștigat";

-    litera „e" va avea următorul conținut: "persoanelor și familiilor fără susținători legali, ale căror venituri sunt inferioare cheltuielilor lunare de strictă necesitate".

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.410/2006 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență și Protecție Socială, Direcției Financiare și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 21 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA

NR. 228 /18.09.2013