Hotărârea nr. 227/2013

HOTARARE PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 1 AL HOTĂRÂRII PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA DOMNULUI HARRY TAVITIAN”, NR.31/2011 ;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.l al hotărârii privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al municipiului Constanța" domnului Hari Tavitian nr. 31/2011

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de . 1.8.*.Q9,2.013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub numărul 103922/07.08.2013, raportul Comisiei nr. 4, pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei nr. 5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției relații internaționale și organizare evenimente înregistrat sub nr. 103918/07.08.2013, precum și procesul verbal de avizare a hotărârii privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța numărul 31/2011 de acordare a titlului de " Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța" domnului Hari Tavitian;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 629/1995 și nr. 323/1999 privind adoptarea statutului municipiului Constanța, și respectiv completarea Hotărârii nr 629/1995, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 279/1995 privind instituirea și decernarea trofeului Consiliului Local Municipal pentru activitate și merite deosebite în domeniul culturii și sportului, și nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului Local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța numărul 31/2011, astfel că acesta va avea următorul text: "Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța domnului Hari Tavitian".

Art. 2. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 31/2011 rămân neschimbate.

Art. 3. Compart imentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției patrimoniu și domnului Hari Tavitian în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Adoptată de.....?.},............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 227