Hotărârea nr. 225/2013

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA” DOMNULUI ZAMFIR PETRE;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA" DOMNULUI ZAMFIR PETRE

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.09,2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub numărul 98475/24.07.2013, raportul Comisiei nr. 4, pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei nr. 5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente înregistrat sub nr. 98412/24.07.2013, precum și Procesul Verbal de avizare a Hotărârii privind acordarea titlului de " Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța" domnului Zamfir Petre;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 629/1995 și nr. 323/1999 privind adoptarea statutului municipiului Constanța, și respectiv completarea Hotărârii nr 629/1995, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 279/1995 privind instituirea și decernarea trofeului Consiliului Local Municipal pentru activitate și merite deosebite în domeniul culturii și sportului, și nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului Local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art. 1. Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța" domnului Zamfir Petre.

Art. 2. Compart imentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Patrimoniu și domnului Zamfir Petre în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

21

Adoptată de....................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Rasauteanu Costin Ioan    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


NR.

Contraamiral (r) Zamfir PETRE


1.    DATE PERSONALE:

•    Născut la 3 octombrie 1923 în comuna Chioara, județul Ialomița.

2.    STUDII:

•    Școala Militară de Ofițeri de Marină, promoție 1948;

•    Institutul Militar de Educație Fizică și Sport;

•    Curs „Știința conducerii învățământului”.

3.    GRADE MILITARE:

•    Sublocotenent, 1948;

•    Căpitan de rangul I (comandor), 1966;

•    Contraamiral de flotilă în retragere, 2004;

•    Contraamiral în retragere (2 stele), 2008.

4.    FUNCȚII:

•    Comandant al canonierei „GHICULESCU”, 1950-1953;

•    Ofițer cu sporturile la Comandamentul Marinei Militare, 1954-1956;

•    Instructor al Asociației Naționale pentru Apărarea Patriei, Constanța, 1956-1958;

•    Vicepreședinte regional al Asociației Naționale pentru Apărarea Patriei, Constanța, 1958-1960;

•    Șeful stațiunii de pregătire marinărească a Școlii Militare Superioare de Marină, 1960-1962;

•    Comandantul Navei Școală „Mircea”, 1965- 1966;

•    Lector, lector-superior, șef al catedrei de pregătire marinărească a Școlii Militare Superioare de Marină, 1962-1966 și 1967-1979.

5.    PUBLICAȚII:

A întocmit următoarele cursuri pentru procesul de învățământ din Institutul de Marină:

•    Manevra navei cu propulsie mecanică;

•    Manevra navei la fluviu;

•    Instalații de punte la bordul navelor comerciale;

•    Memoratorul Navei Școală „Mircea“.

6. DECORAȚII:

•    Medalia „Scutul Crimeei“;

•    Medalia „Serviciul credincios clasa a IlI-a, cu spade, „Virtutea militară de Război“, clasa a Il-a;

•    Ordinul „Meritul Militar“ clasa a IlI-a, a Il-a, I;

•    Medalia „Meritul Militar" clasa I;

•    Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist";

•    Medalia „30 de ani de la eliberarea patriei 1944-1974";

•    Medalia „A X-a aniversare a Forțelor Armate";

•    Crucea comemorativă a veteranilor de război;

•    Ordinul „Virtutea Maritimă" în grad de cavaler;

•    Emblema de onoare a Armate Române.

7.    APARTENENȚA LA ASOCIAȚII:

•    Membru fondator al Ligii Navale Române;

•    Redactor-șef al revistei „Marea noastră", după reapariție în 1991;

•    Membru fondator al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere;

•    Prim-vicepreședinte al A.N.C.M.R.R., 1991-1998;

•    Prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Constanța, din anul 2002;

•    Membru al Clubului Amiralilor.

8.    MEMBRU DE ONOARE AL:

•    A.N.C.M.R.R.- București;

•    Ligii Navale Române - București;

•    Prefecturii județului Constanța;

•    Cetățean de onoare al orașului Constanța.

9.    ALTE DATE:

•    Veteran de război, a fost ambarcat pe Distrugătorul „Regina Maria”, submarinele „Delfinul” și „Rechinul”, participând la toate acțiunile de luptă ale acestor nave în Al Doilea Război Mondial;

•    A comandat canoniera „Ghiculescu” pe timpul marșului pentru reparații de la Constanța la Genova (Italia) și retur, în anul 1950;

•    A fost comandantul Navei Școală „Mircea” în marșul Constanța-Hamburg, în anul 1965, când nava a fost trimisă la reparații capitale. Echipajul comandat de Cpt.rangul II Petre Zamfir, a înfruntat o furtună puternică în golful Biscaia, acțiune evidențiată de presa franceză din acea vreme, pentru eroismul echipajului în salvarea navei de la scufundare;

•    Cadru didactic la catedra de marinărie și manevra navei în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. A pregătit 25 de promoții de ofițeri, care toți îl salută cu respect și-i recunosc meritele de instructor și pedagog;

•    Consilier al Prefecturii județului Constanța pentru problemele veteranilor de război.

10.    DATE DE CONTACT:

•    Constanța, Aleea Macilor nr.2, bl. B2, ap.9;

•    Tel. 0241660671; 0721247885