Hotărârea nr. 224/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE ACHIZIŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, INCLUSIV A SERVICIULUI DE PROIECTARE-PT, DTAC, DDE- AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE UNITĂŢI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE”- CAMPUS SOCIAL HENRI COANDĂ- STRADA ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ PENTRU ZONA II;

rONSTANT-.

© țjjsț £ ROMANIA

~ JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de achiziție a lucrărilor de construcții, inclusiv a serviciului de proiectare - proiect tehnic, documentație tehnică în vederea obținerii autorizațiilor de construcții, detalii de execuție-aferent obiectivului de investiții "Construire unități locative modulare in municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA II

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.09. 2013:

Luând în dezbatere Expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu

Ștefan Mazăre înregistrată sub nr......................... referitoare la proiectul de hotărâre

privind aprobarea documentației de achiziție lucrări de construcții, inclusiv a serviciului de proiectare - proiect tehnic, documentație tehnică în vederea obținerii autorizațiilor de construcții, detalii de execuție - pentru obiectivul de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente" -Campus social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă, pentru ZONA II ;

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul R.A.E.D.P.R Constanța nr. 9788/10.09.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d) alin. 6 lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă documentația de achiziție a lucrărilor de construcții, inclusiv a serviciului de proiectare -proiect tehnic, documentație tehnică în vederea obținerii autorizațiilor de construcții, detalii de execuție -aferent obiectivului de investiții "Construire unități locative modulare in municipiul, Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA II conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre constând în : Fișa de date a achiziției publice (anexa nr. 1), Caietul de sarcini, listele de cantități, și planuri (anexa nr. 2), și propunerea de contract de lucrări (anexa nr.3).

ART. 2 - Se abilitează R.A.E.D.P.R. Constanța ca în numele și pentru titularul și beneficiarul investiției respectiv Primăria municipiului Constanța să organizeze procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului ce va avea ca obiect prestarea serviciului de proiectare - proiect tehnic, documentație tehnică în vederea obținerii autorizațiilor de construcții, detalii de execuție - precum și executarea lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții "Construire unități locative modulare in municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA II.

ART. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 19

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan

Constanta Nr. 224

    /

18.09.2013


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHEANEXA NR. 1 LA HCLM NR, 224    / 2013

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 1.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT DE CONTACT

Denumire oficială: REGIA AUTONOMĂ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI

PRIVAT

Adresa poștala: b-dul Tomis, nr. 101

Localitate: Constanța

Cod poștal: Țara: România

900669

Punct(e) de contact: REGIA AUTONOMĂ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, b-dul Tomis, nr. 101, loc. CONSTANȚA, jud. CONSTANȚA, Biroul achiziții Publice, camera 10 în atenția: Elena Mumin/Tatiana Banqal

Telefon: +040 241580523

+ 040 241589714

E-mail; public@radepp-

constanta.ro

Fax: +040 241580523

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute la punctul de contact menționat anterior

Caietul de sarcini și/sau documentele suplimentare pot fi obținute gratuit din SEAP Ofertele trebuie transmise la punctul de contact menționat anterior

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6

1.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)

□ Organism de drept public

□ Servicii generale ale administrației

publice

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: NU

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.l) DESCRIERE

Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Proiectare - fazele DTAC, PT, DDE și execuție lucrări „construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Campus Social Henri Coandă - str. Ștefaniță-Vodă, zona II.

NOTĂ: Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a

evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Vizitarea amplasamentului se poate face începând cu data publicării anunțului de participare între orele: 10:00 -16:00.

Operatorii economici vor inștiința în prealabil autoritatea contractantă cu privire la intenția de a vizita amplasamentul. Persoană de contact: dl. Tudorache Nicolae-Gheorqhe-Director direcția tehnică, telefon/fax: 0241589714/ 0241580523

II.1.2) Tipul contractului și locul de prestare a serviciilor

a) Lucrări

Proiectare și executare

b) Produse

c) Servicii

Locul principal de executare: Campus Social Henri Coandă, Aleea Zmeurei nr.

3, lot 2, Constanța

Cod NUTS: RO223, Constanța

Locul principal de livrare:

Categoria

serviciilor:

II. 1.3) Procedura implică un contract de achiziții publice

II. 1.4) informații privind acordul-cadru: Nu este cazul

II. 1.5) Descrierea succintă a contractului

Obiectul contractului constă în întocmirea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire inclusiv documentațiile în vederea obținerii avizelor (DTAC), elaborarea proiectului tehnic (PT) și a detaliilor de execuție (DDE) aferente obiectivului de investiție „Construire unitati locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente " — Campus social Henri Coanda — Str. Ștefan iță—Vodă — Zona II;

b) Execuția și finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Construire unitati locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente " — Campus social Henri Coanda — Str. Stefaniță Vodă — Zona II, și execuția lucrărilor de construire a 16 module/blocuri cu regim de inaltime P+2E cu funcțiune locuire colectivă pe amplasamentul reprezentat de terenul în suprafață de 27.837,10 mp, proprietatea Municipiului Constanța dat în administrarea R.A.E.D.P.P. Prin HCL nr. 108/2013.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

Vocabular principal

Obiect principal    CPV: 45210000-2

( lucrări de construcții

__de clădiri)__

Obiecte suplimentare    CPV:71322000-l

(servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări

__publice)___

11.1.7)    Contractul NU intră sub incidența acordului privind contracte e de achiziții

publice (GPA)_

11.1.8)    împărțire în loturi : NU_________

11.1.9)    Vor fi acceptate variante: NU

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI_

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul

Contractul presupune realizarea următoarelor activități:

a)    Proiectare - fazele DTAC, PT, DDE

b)    Execuție lucrări de construire a 16 module/blocuri cu funcțiune de locuire colectivă pe un teren în suprafață de 27.837,10 mp.

Valoarea estimată totală a achiziției este de 51.841.134 lei fără TVA și include

cuantumul de 2% cu titlu de diverse și neprevăzute aferent liniilor din devizul general ce fac obiectul procedurii.

Valoarea estimată a achiziției conform Deviz General :

-    Valoare estimată cheltuieli proiectare incluzând elaborare documentație pentru obținerea autorizațiilor de construire (DTAC), elaborare proiect tehnic (PT), caiete de sarcini, detalii de execuție (DDE), verificare proiect tehnic de către verificatori atestați, certificat de urbanism/documentații pentru obținerea acordurilor, avizelor, obținere autorizații aferente obiectivului de investiție, plata elaborării certificatelor de performanță energetică a clădirilor: 828.000 lei fără TVA;

-    Valoare estimată organizare de șantier : 285.030 lei fără TVA;

-    Valoare estimată C+M: 40.260.690 lei fără TVA;

-    Cheltuieli diverse și neprevăzute în procent de 2% din valoarea estimată C+M : 805.214 lei fără TVA;

Conform H.G. nr. 28/2008, procentul de diverse și neprevăzute nu se aplică la valoarea estimată a cheltuielilor privind organizarea de șantier. Lucrările reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute se vor executa numai dacă condițiile concrete o impun.

-    Valoarea estimată fără diverse și neprevăzute - 51.035.920 lei fără TVA.

Clauze de variație: Pe parcursul derulării contractului din valoarea fixă reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" vor putea fi suportate cheltuieli suplimentare fără aplicarea unei proceduri de atribuire, pentru servicii/lucrări similare celor supuse ofertării, în condițiile în care nu se schimbă caracterul general al contractului, respectiv dacă nu generează modificări substanțiale ale acestuia, conform Notificării A.N.R.M.A.P. nr. 107/02.07.2013,

Plata cheltuielilor aferente lucrărilor diverse și neprevăzute se va face cu condiția ca aceste lucrări să respecte prețurile ofertate pentru articolele cu corespondent în oferta de bază.

Serviciile/lucrările ce pot fi incidente pe parcursul derulării contractului și care pot genera cheltuieli suplimentare vizează următoarele categorii:

-    proiectare;

-    amenajarea terenului;

-    rezistență,;

-    arhitectură;

-    instalații;

-    dotări;

-    sistematizare pe verticală;

-    drumuri._

II.2.2) Opțiuni: NU

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE_

Durata de execuție a obiectului contractului:

-    proiectare: 1 (una) luna : elaborare documentații, avize, DTAC, PT, DDE de la data emiterii Ordinului de începere pentru proiectare;

-    execuție lucrări: 14 (paisprezece) luni de la data emiterii Ordinului de începere pentru execuția lucrărilor.

Contractul se consideră încetat după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție finală și după efectuarea plății finale.

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea prețului contractului: NU

Prețul contractului rămâne ferm pe toata durata contractului.

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

111.1)    CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT__

111.1.1)    Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)

Ill.l.l.a) Garanție de participare: DA

Cuantumul garanției de participare: 1.020.700 lei

Cursul de referință pentru echivalarea garanției de participare constituită în altă monedă va fi cursul BNR valabil la data publicării anunțului de participare. Dacă se încadrează în categoria IMM, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii, ofertantul beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanției de participare. în cazul unei asocieri, dacă se dorește să se beneficieze de aceasta facilitate, fiecare membru al asocierii trebuie să faca dovada că este IMM. în ambele situații va fi completat și prezentat Formularul nr. 6 (declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii). Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, adica 90 de zile de la data limită a depunerii ofertei. în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției de participare va fi prelungita în mod corespunzător, în caz contrar se considera ca ofertantul și-a retras oferta. Modalitatea de constituire: garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire. în cazul unei garanții de participare emise de către o societate de asigurări se va prezenta polița de asigurare/contractul de asigurare în original insotit de dovada plătii integrale a poliței de asigurare/contractului de asigurare. în cazul în care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea în conținutul garanției de participare la secțiunea „ofertant - denumire/numele" a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii în conformitate cu Acordul de Asociere.

în cazul în care se optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, suma se va vira în contul: R004BTRL01401202696755XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA. Este obligatoriu ca ofertantul să realizeze viramentul bancar în timp util, luând în calcul, dacă este cazul, și durata transferurilor interbancare.

garanția de participare trebuie să fie irevocabila.

garanția de participare trebuie să prevada explicit dacă plata garanției se va executa: a) condiționat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa, dacă este cazul, Formularul nr. 23 .

Ofertele care nu sunt însoțite de garanția de participare, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de Atribuire vor fi respinse în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor. Autoritatea contractantă va retine garanția de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urmă se afla în oricare din situațiile descrise la art. 87 alin. (1) din HG nr. 925/2006._

Ill.l.l.b) Garanție de bună execuție: DA

Ofertantul declarat câștigător va pune la dipoziția autorității contractante o garanție de bună execuție a contractului, în original.

Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 5 % din prețul contractului fără TVA și se va constitui în termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului. Având în vedere modalitatea de plată a contractului (bilete la ordin), garanția de

bună execuție va fi constituită printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Ofertanții care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiază de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

111.1.2)    Principalele modalități de finanțare și plată: Proiectul este finanțat din

fonduri de la bugetul local_

111.1.3)    Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se

atribuie contractul: asociere, conf. art . 44 din O.U.G. nr. 34/2006_

111.1.4)    Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: NU_

III,1.5. Legislația aplicabilă

a)    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b)    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

c)    Ordinul nr. 314/2010 al Președintelui ANRMAP privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independenta;

d)    Ordinul nr. 509/2011 al Președintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

e)    Ordinul nr. 302/2011 al Președintelui ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale Procesuluî-verbal al ședinței de deschere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

f)    Ordinul nr. 313/2011 al Președintelui ANRMAP cu privire la interpretarea anumitor dispoziții privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

g)    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată;

h)    Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

i)    Ordin nr. 863/2008 privind aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor pubiice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

j)    ) Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

k)    H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

l)    H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

m)    Poate fi consultat site-ul www.anrmap.ro

n)    Se aplică toate instrucțiunile, notificările și ordinele emise de către ANRMAP așa cum sunt acestea publicate pe site-ul www.anrmap.ro-rubrica Legislație.

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE_

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la

înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei_

III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

1.    Toate criteriile de calificare menționate în Fișa de date sunt obligatorii.

2.    Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul (în temeiul art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, modificată), să prezinte inițial doar o declarație pe proprie răspundere - Formularul nr. 25 - declarație privind îndeplinirea cerințelor de calificare, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că la data limită de depunere a ofertelor, îndeplinește cerințele de calificare, astfel cum sunt solicitate în documentația de atribuire. Declarația va fi însoțită de o Anexă (a se vedea model în secțiunea Formulare) în care ofertantul va menționa succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerințe -inclusiv valoarea. în cazul în care va uza de dreptul mai sus menționat, ofertantul are obligația de a prezenta documente edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerințelor de calificare, în urma unei solicitări scrise din partea autorității contractante, în termenul prevăzut în conținutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

3.    Dacă operatorii economici nu se prevalează de prev. art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, depunând documentele de calificare, în cazul în care, în urmă evaluării ofertelor în ședințe ulterioare celei de depunere a ofertelor, rezulta ca ofertantul nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare stabilite în documentația de atribuire, autoritatea contractantă, conf. art. 36 atin.l lit. b) din H.G. nr. 925/2006, va declara oferta ca inacceptabila.

Cerințele de calificare se consideră a fi neîndeplinite în situația în care:

a.    Se constată lipsa unui document solicitat în vederea certificării îndeplinirii cerințelor de calificare;

b.    Documentele care au fost prezentate nu sunt în forma sau cu conținutul solicitat de către autoritatea contractantă sau nu oferă toate informațiile cerute prin Fișa de date.

4.    (1) Documentele solicitate vor fi depuse în oricare dintre formele prevăzute în art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 - original, copie legalizata, copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul" și vor fi valabile la data limită de depunere a ofertelor.

(2)    Vor fi depuse în forma originala acele acte emise de societăți de asigurări, societăți bancare sau alte instituții financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, și, implicit, folosite decât în scopul demonstrării anumitor cerințe legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.

(3)    Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie insoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română.

(4)    Toate documentele întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la procedurile inițiate în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) și/sau acordul de asociere.

(5)    . Toate înscrisurile/documentele depuse de către operatorii economici în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, vor fi semnate/stampilate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în acest din urmă caz, operatorul economic având obligația de a depune în cadrul documentelor de calificare, aceasta împuternicire în original.

Cerința nr. 1

Neîncadrarea în dispozițiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările și completările ulterioare Modalitatea de îndeplinire:

Completarea și prezentarea unei Declarații pe proprie răspundere - Formularul nr. 1

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

Documentul solicitat va fi prezentat și de către tertii susținători, dacă este cazul. Cerința nr. 2

Neîncadrarea în dispozițiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare Modalitatea de îndeplinire:

a)    Completarea și prezentarea unei Declarații pe proprie răspundere - Formularul nr. 2

în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat să îndeplinească aceasta cerința.

Declarația va fi prezentata și de către tertii susținători, dacă este cazul. Terțul susținător nu trebuie să se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), cl) și d) din O.U.G. nr. 34/2006.

b)    Certificat de atestare fiscala eliberat de administrația financiară privind achitarea către Bugetul Consolidat al Statului a obligațiilor de plata, din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele.

c)    Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis de autoritatile locale din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilității-eliberate de autorități din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească ca și-a indeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local în conformitate cu cerințele autorității contractante. Documentele însoțite de traducerea acestora în limba română autorizată și legalizată vor fi prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul."

Nota: Pentru datorii scadente se accepta prezentarea de inlesniri la plata de genul eșalonărilor sau compensațiilor, aprobate de către organele competente în domeniu. Ofertantul care are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele și nu prezintă inlesniri de genul eșalonărilor sau compensațiilor va fi exclus din procedura.

Certificate de atestare fiscala vor fi depuse în oricare din formele: original/copie legalizata, copie lizibila cu mențiunea" conform cu originalul", în cazul unei asocieri fiecare asociat trebuie să prezinte și certificatele fiscale. Cerința nr. 3

Neîncadrarea în dispozițiile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările și completările ulterioare. Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: IULIA-MADALINA MOTATAIANU-Director General, BOBE CARMEN LACRAMIOARA-Director Direcția Economica,

DIAMANDESCU CATERINA-Director Direcția Juridica, NICOLAE-GHEORGHE TUDORACHE-Director Direcția tehnică, MIRELA PODAC-inginer, ELENA MUMIN-Sef Birou achiziții, TATIANA BANGAL-consilier juridic, Lista cu componenta Consiliului Local al Municipiului Constanța, după cum urmeaza: ALI DENIS; CANDINDATU GABRIEL; CHESOI TUDOREL; CIORBEA VALENTIN; COJOC MARIOARA; DEDE PERODIN; DOBRE MIRCEA; FAGADAU DECEBAL; GEORGESCU DANIEL; GHEORGHE FLORIN; IBRAIM TEMUR; LIXANDRU ION-VIRGIL; ARCU ANA; MATEI RADU-BOGDAN; ONCIU CARMEN; PAPARI GEORGE-DANIEL; PÎRVULESCU GABRIEL-VALENTIN; POPESCU RADUCU; RASAUTEANU COSTIN IOAN; ROMAN IUSTIN FABIAN; STAN GABRIEL-MARIUS; STROE FELIX; SURGHIE VALENTIN-MIHAI; TUSA SORINA; VISAN GEORGE-GABRIEL; ROȘU VASILE; BOIAGIAN HARRY MICHELLE. Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Prezentarea și completarea unei Declarații pe propria răspundere - Formularul nr. 3 în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

în cazul subcontractarii fiecare subcontractant are obligația să prezinte acest formular.

Terțul susținător are obligația să prezinte acest formular, dacă este cazul.

Cerința nr. 4

Participarea la procedura cu oferta independenta Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Completarea și prezentarea Certificatului de participare la licitație cu oferta independenta conform Ordin Președinte A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formularul nr.

în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

Nota: în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, se acceptă o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens._

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

menționate:

Persoane juridice / fizice române Cerințe obligatorii:

Prezentare Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții (ofertantul trebuie să facă dovada ca are Codul CAEN asociat obiectului contractului).

Nota 1: a) Informațiile cuprinse în certificatul constatator să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Certificatul va fi depus în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul".

b)    dacă există incertitudini referitoare la situația personala a unui ofertant, autoritatea contractantă poate solicita informații direct de la autoritatile competente.

c)    Cerința privind capacitatea de exercitare a activității profesionale nu poate fi îndeplinită prin intermediul altei persoane (terțul susținător).

în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza.

Persoane juridice/fizice străine

Cerințe obligatorii:

Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții însoțite de traducerea acestora în limba romana autorizată si legalizată în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul"._

III.2.2) Capacitatea economică și financiară

Cerința nr. 1: Se solicita media cifrei de afaceri globale

Modalitatea de îndeplinire


Se va completa și prezenta Formularul nr. 5 - informații generale

Se vor prezenta bilanțurile contabile pentru anii la care se face raportarea, vizate și înregistrate de Administrația Finanțelor Publice în oricare din formele original/ copie


Ofertanții vor prezenta cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani. Valoarea minimă impusă pentru cifra de afaceri medie globală pe ultimii trei ani este de 102.071.000 lei. în cazul în care, din motive obiective,

justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economica și financiară și prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsură în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului.

IMM-urile beneficiază de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri medie globală, în conformitate cu art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea inființării și dezvoltării IMM cu modificările și completările ulterioare. ofertanții străini tip IMM pot beneficia de reducere doar în condițiile în care vor prezenta documente edificatoare din țara respectivă din care să reiasă faptul că au statut similar operatorilor economici de tip IMM din România. Operatorii economici trebuie să faca dovada ca indeplinesc condițiile IMM. Sunt considerați ofertanti tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii asocierii dețin calitatea de IMM. în situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor    corespunzătoare

perioadei efective de activitate.

legalizată, copie "conformă cu originalul". Se pot prezenta și orice alte documente doveditoare (certificate) echivalente în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele juridice străine vor atașa, în copie conformă cu originalul, insoțită de traducere autorizată și legalizată în limba română, documente relevante, emise de autorități competente, care să certifice îndeplinirea cifrei de afaceri în oricare din formele original/ copie legalizată, copie "conformă cu originalul".. Dacă în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situațiile, se acceptă doar o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Pt. echivalență se va ține cont de cursul lei/valută mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Pentru demonstrarea calității de IMM se va completa și prezenta Formularul nr. 6

Cerința nr. 2-Ofertantul trebuie să demonstreze că, la momentul semnării contractului, va avea acces la sau are disponibilizate resurse reale financiare, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banei ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de execuție a lucrării, în valoare de cel puțin 9.696.824 lei pentru acoperirea fluxului de numerar necesar derulării contractului pe o perioada de 3 luni. Suma va fi destinată necesităților prezentului contract, indiferent de obligațiile ce ii revin ofertantului în cadrul altor contracte.

Declarații/scrisori bancare, după caz, sau orice alte documente echivalente în original.

Capacitatea economica și financiară a

Terț susținător:

ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă, în conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006. în acest caz, ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006. Persoana care asigura susținerea financiară nu trebuie să se afle în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69A1, art. 180 și art.181 lit.a), cl) și d) din OUG 34/2006,    cu    modificările    și

completările    ulterioare.    Pentru

susținerea    nivelului    minim    al

indicatorului    cifra    de    afaceri,

angajamentul ferm prezentat trebuie să garanteze că în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul    derulării    contractului,

persoana susținătoare se obligă să asigure îndeplinirea    completă și

reglementara    a    obligațiilor

contractuale prin implicarea sa directă.

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 7 -Angajament ferm privind susținerea financiară a ofertantului.

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională

| Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire

Cerința 1 : Experiența similară a) Pentru proiectare

Lista principalelor servicii similare prestate și duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertei, conținând valori, perioadă    prestare,    beneficiari,

indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.

Se consideră ca și experiență similară prestarea de servicii având ca obiect proiectarea de obiective similare celor care fac obiectul prezentului contract. Din lista trebuie să reiasă că ofertantul a efectuat cel puțin un contract în valoare de cel puțin 820.000 lei fără TVA.

în situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani (calculați până la data limită de

Se va completa și prezenta Formularul nr. 8 Declarație privind lista principalelor servicii prestate și duse la bun sfarsit în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) și anexa acestuia.

Prin „servicii duse la bun sfârșit" se înțelege: servicii recepționate parțial sau servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție). Prestările se confirmș prin prezentarea a cel puțin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar în oricare din formele original/ copie legalizată, copie "conformă cu originalul"..

în cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se | realizează printr-o declarație pe propria

depunere a ofertelor), se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pt. echivalență se va ține cont de cursul lei/valută mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.

răspundere a operatorului economic.

b) Pentru lucrări:

Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate și duse la bun sfarsit în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), conținând valori, durată contract, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Declarația va fi însoțită de cel puțin un document (contract(e)/proces(e)-verbal(e) de recepție, etc) prin care să se confirme executarea de lucrări similare celor care fac obiectul prezentului contract, a căror valoare să fie de cel puțin 50.207.920 lei. Pt. echivalență se va ține cont de cursul lei/valută mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv, în cazul unei asocieri cerința minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ.

Se va completa și prezenta Formularul nr. 9 - Declarație privind lista principalelor lucrări executate și duse la bun sfarsit în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) și anexa acestuia. Prin „lucrări executate și duse la bun sfarsit" se intelege: lucrări recepționate parțial care sunt insotitte de procese-verbale de recepție parțiala sau lucrări recepționate care sunt insotite de procese-verbale la terminarea lucrărilor sau lucrări recepționate insotite de procese-verbale de recepție finala. Lucrările executate se confirma prin prezentarea a cel puțin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar în oricare din formele original/ copie legalizată, copie "conformă cu originalul".

în cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor se realizează printr-o declarație pe propria răspundere a operatorului economic.

Cerința nr. 2

Declarație    privind    utilajele,

instalațiile, echipamentele tehnice de care poate    dispune    operatorul

economic    pentru    indeplinirea

corespunzătoare a contractului Ofertantul va face dovada că dispune de    dotarea    tehnică    necesară

îndeplinirii contractului, în corelare cu oferta tehnică prezentată.

Se va completa și prezenta Formularul nr. 10 - Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice.

Ofertanții vor prezenta documentul (fișa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasîng etc.) care atestă deținerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere    la    dispoziție)    a    utilajelor,

instalațiilor, echipamentelor tehnice, etc. implicate în realizarea contractului.

Cerința nr. 3

Declarație referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.

Notă: Această declarație nu coincide cu personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere în ultimii 3 ani nefiind în mod obligatoriu

Se va completa Formularul nr. 11 Declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.

Calificare: studii superioare inginerie instalații.

Experiența profesională specifică: experiența profesională în domeniul proiectării lucrărilor dovedită prin participarea la cel puțin un proiect de construcții civile de complexitate și pe poziție similară.

l.e) Inginer proiectant pentru specialitatea rețele alimentare cu energie electrică de medie și joasă tensiune - 1 persoană.

Calificare: studii superioare inginerie instalații electrice și atestat valabil. Experiența profesională specifică: experiența profesională în domeniul proiectării instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune dovedită prin participarea la cel puțin un proiect de construcții civile de complexitate și pe poziție similară.

2.    Pentru execuția lucrărilor:

Ofertantul va prezenta o declarație cuprinzând o echipa formată din specialiști în construcții civile, după cum urmează:

2.a) Manager proiect - 1 persoană. Calificare: studii superioare.

Experiență profesională specifică demonstrata prin prezentarea dovezii participării în cel    puțin    un

proiect/contract la nivelul caruia să fi desfasurat

activitati similare celor ce fac obiectul procedurii și participării în cel puțin un proiect/contract în care a activat pe    poziția    de    manager de

proiect/coordonator proiect/director proiect.

Se va prezenta și completa Formularul nr. 15 - declarație pe proprie răspundere în care vor fi nominalizați experții cheie propuși pentru realizarea lucrărilor.

2.a) Pentru managerul de proiect nominalizat în declarație se vor prezenta:

-    fișa postului/contract individual de muncă vizat de ITM/carnet de muncă/copie de pe Revisal/orice document care să ateste raporturile juridice dintre expert și ofertant (dacă expertul este angajat al ofertantului);

-    declarație de disponibilitate în original, semnată de către expertul propus (dacă expertul propus nu este angajatul ofertantului) - Formularul nr.13;

-    CV tip Europass, în original, semnat de către expertul propus - Formularul nr. 14;

-    diplome/atestate/certificate profesionale/autorizații valabile la data depunerii ofertelor care să ateste competența profesională .

Pentru    experiența    profesională    a

managerului de proiect propus se vor prezenta    -    documente    relevante/

recomandări emise de Beneficiar/Angajator pentru    proiectele/contractele    care

demonstrează participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul caruia să fi desfasurat activitati similare cu cel al obiectului procedurii și participării în cel puțin un proiect/contract în care a activat pe    poziția    de    manager    de

proiect/coordonator proiect/director proiect.

2.b) Șef de șantier - 1 persoana. Calificare: studii superioare în inginerie - specializarea construcții civile.

Experiență profesionala demonstrata prin prezentarea dovezii participării în cel puțin un proiect/contract la nivelul caruia să fi desfășurat activități similare celor ce fac obiectul procedurii.

2.b) Pentru șeful de șantier nominalizat în declarație se vor prezenta:

-    fișa postului/contract individual de muncă vizat de ITM/carnet de muncă/copie de pe Revisal/orice document care să ateste raporturile juridice dintre expert și ofertant (dacă expertul este angajat al ofertantului);

-    declarație de disponibilitate în original, semnată de către expertul propus (dacă expertul propus nu este angajatul ofertantului) - Formularul nr. 13;

-    CV tip Europass, în original, semnat de către expertul propus - Formularul nr. 14;

-    diplome/atestate/certificate profesionale/autorizatii valabile la data depunerii ofertelor care să ateste competența profesională.

Pentru experiența profesională a șefului de șantier se vor prezenta - documente relevante/recomandări emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/contractele care demonstrează îndeplinirea criteriilor din care să reiasă elementele necesare îndeplinirii cerinței de calificare.

2.c) Responsabil tehnic cu execuția (RTE)    atestat conform Ordin nr.

777/26.05.2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții" Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 - 1 persoana.

2.c) Pentru responsabilul tehnic cu execuția (RTE) nominalizat în declarație se vor prezenta:

-    fișa postului/contract individual de muncă vizat de ITM/carnet de muncă/copie de pe Revisal/orice document care să ateste raporturile juridice dintre expert și ofertant (dacă expertul este angajat al ofertantului);

-    declarație de disponibilitate în original, semnată de către expertul propus (dacă expertul propus nu este angajatul ofertantului)- Formularul nr. 14;

-    atestat RTE și/legitimatie RTE, valabile la data limită de depunere a ofertelor;

2.d) Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcții (CQ) - 1 persoana.

Calificare: studii superioare inginerie și decizia de numire, în copie; Experiența profesională dovedită prin participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare.

2.d) Pentru responsabilul cu controlul tehnic de calitate în construcții (CQ)

-    decizia de numire

-    fișa postului/contract individual de muncă vizat de ITM/carnet de muncă/copie de pe Revisal/orice document care să ateste raporturile juridice dintre expert și ofertant (dacă expertul este angajat al ofertantului);

-    declarație de disponibilitate în original, semnată de către expertul propus (dacă expertul propus nu este angajatul ofertantului) - Formularul nr.13;

-    CV tip Europass, în original, semnat de către expertul propus - Formularul nr. 14;

- diplome/atestate/certificate

profesionale/autorizații valabile la data depunerii ofertelor care să ateste competența profesională.

Pentru    experiența    profesională    a

responsabilului cu controlul tehnic de calitate în construcții (CQ) - documente relevante/    recomandări    emise    de

Beneficiar/Angajator    pentru

proiectele/contractele care demonstrează îndeplinirea criteriilor din care să reiasă elementele necesare îndeplinirii cerinței de calificare.

2.e) Specialist atestat ANRE de tip B pentru proiectare și execuție instalații electrice    interioare    aferente

construcțiilor civile conform Ordinului nr. 23/17.04.2013 privind aprobarea "Regulamentului pentru atestarea operatorilor    economici    care

proiectează, execută și verifică instalații electrice" - 1 persoana.

-    fișa postului/contract individual de muncă vizat de ITM/carnet de muncă/copie de pe Revisal/orice document care să ateste raporturile juridice dintre expert și ofertant (dacă expertul este angajat al ofertantului);

-    declarație de disponibilitate în original, semnată de către expertul propus (dacă expertul propus nu este angajatul ofertantului) - Formularul nr. 13;

-    atestat ANRE și/legitimație ANRE valabile la data limită de depunere a ofertelor'

Nota 1; Având în vedere specificul obiectivului de investiție, gestionarea în mod eficient a resursei umane presupune ca sarcinile și atribuțiile personalului cheie să fie clar stabilte și în corelare cu graficul de execuție, motiv pentru care pentru fiecare poziție de expert se va desemna o persoană distinctă.

Nota 2; în conformitate cu prevederile art. 22 din Instrucțiunea ANRMAP nr. 1/2013 pentru personalul atestat/autorizat prevăzut la lit. 2.c) și 2.e), respectiv pentru responsabilul tehnic cu execuția (RTE) șt pentru specialistul atestat ANRE de tip B pentru proiectare și execuție instalații electrice interioare aferente construcțiilor civile nu se solicită prezentarea CV-urilor și diplomelor de studii.

în cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligația de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze, partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze , precum și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Se va completa și prezenta Formularul nr. 16

Cerințele privind situația personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii    profesionale,    capacitatea

economica și financiară, standarde privind asigurarea calitatii și standarde privind protecția mediului nu pot fi îndeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractanti.

a)    Autoritatea contractantă va solicita,

pentru incheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractelor iînchelate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați    în    ofertă.    Contractele

prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

b)    Răspunderea contracantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din contract sunt

îndeplinite de subcontractanți.

c)    Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă, fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice și financiare inițiale.

d)    Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se iau în considerare numai pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Capacitatea    tehnică    și/sau

profesională a ofertantului poate fi susținută în conformitate cu art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. în acest caz, ofertantul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului. Angajamentul va    asigura    dreptul    autorității

contractante de a solicita în mod legitim terțului îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de susținător al    ofertantului.    Persoana

fizică/juridică ce asigură susținerea tehnică și/sau profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69A1, art. 180 și ale art. 181 lit. a), cl) șt d) din O.U.G. nr. 34/2006 modificată și completată.

Se va completa și prezenta Formularul nr. 17

în caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere. Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi obligați să iși legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizată în cazul în care oferta comunaăeste declarată câștigătoare.

Se va completa și prezenta Formularul nr. 18

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului

informații și/sau nivel(uri) minim(e)

Modalitate de îndeplinire

necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Respectarea standardelor de asigurare a calității SR EN ISO din seria 9000/echivalent în domeniul de activitate al ofertantului corespunzător obiectului prezentului contract, valabil la data limită de depunere a ofertelor.

Documentele emise în alta limba decât limba romana trebuie să fie insotite de traducerea în limba română autorizată și legalizată a acestora.

Prezentarea unui document care să ateste implementarea standardelor de management al calității privind modul de conducere și controlul activităților aferente obiectului procedurii, în oricare din formele original/ copie legalizată, copie "conformă cu originalul".

Respectarea standardelor de protecție a mediului SR EN ISO din seria 14000/echivalent în domeniul de activitate al ofertantului corespunzător prezentului contract. Documentele emise în alta limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea ăn limba română autorizată și legalizată a acestora.

Prezentarea unui document care să ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul activităților aferente obiectului procedurii,în oricare din formele original/ copie legalizată, copie "conformă cu originalul".

III.2.4) Contracte rezervate : NU

Contractul este rezervat unor ateliere protejate: NU

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocupare a forței de muncă protejate: NU

III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII_

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: NU

SECȚIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.l) PROCEDURA___

IV. 1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare_

IV.l.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire: Qffline_

IV.l.l.b) Tipul procedurii: Licitație deschisă

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR IV.2.1) Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic în ceea ce privește: - criteriile menționate în continuare

1. Punctajele pentru factorul de evaluare "Prețul ofertei"

Pondere: 70 %;

Punctaj maxim: 70 puncte Descriere: Componenta financiară Algoritm de calcul:

Punctajul se acordă astfel:

Pentru valoarea cea mai mică a propunerii financiare, dintre ofertele declarate admisibile se acordă punctajul maxim de 70 puncte. Pentru calculul punctajului

celelorlalte oferte financiare se utilizează formula: P(v) = (P(val. min)/P (e)) x 70 puncte, unde P (val. min) = valoarea cea mai mică, P(e) = valoarea ofertei ce se evaluează. Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate ce cuprind inclusiv valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de diverse și neprevăzute fără TVA.

2.    Termenul de execuție al lucrărilor Descriere: Componenta tehnică.

Pondere: 20 %

Punctaj maxim: 20 puncte

Termenul maxim de execuție este de 15 luni. Termenul minim realist sub care nicio oferta nu va fi punctata suplimentar este de 10 luni.

Algoritm de calcul

Punctajul se acorda astfel:

a)    pentru termenul de execuție cel mai scăzut, mai mic de 15 luni, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte.

b)    pentru un termen mai mare decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acorda astfel:

P(t) = (termen minim/ termen (n)) x 20 puncte, unde termen minim = termenul de execuție minim ofertat, termen (n) = termenul de execuție al ofertei care se evalueaza.

3.    Perioada de garanție acordată lucrărilor Descriere: Componenta tehnică.

Pondere: 10 %

Punctaj maxim: 10 puncte

Perioada de garanție se exprimă în luni. Termenul minim de garanție al lucrărilor este de 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Termenul de garanție maxim realist peste care oferta nu va fi punctată suplimentar este de 36 de luni.

Algoritm de calcul Punctajul se acordă astfel:

a)    pentru perioada de garanție cea mai mare ofertată se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte.

b)    pentru o perioadă de garanție mai mică decât cea prevăzută la lit. a) punctajul se acordă astfel:

P(g) = (perioada (n)/perioada maxima)) x 10 puncte, unde p (n) = termenul de garanție al ofertei care se evalueaza, perioada maximă = termenul de garanție maxim ofertat

Punctaj maxim total componenta tehnică („Termenul de execuție" și „Perioada de garanție acordată lucrărilor"): 30 puncte;

Pondere totală componenta tehnică: 30 %

4.    Punctajul total

Punctajul total, P(f) acordat se va calcula după următoarea formulă:

P(f) = P(v) + P(t) + P(g)

Oferta câștigătoare va fi oferta care a intrunit punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul specificat mai sus.

IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: NU

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE_

IV.3.1) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: NU

IV.3.6) Limba în care poate fi redactată oferta: limba română_

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta:

90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a)    O prezentare a soluțiilor tehnico-economice optime de execuție a lucrărilor pentru obiectivul menționat având în vedere condițiile descrise în caietul de sarcini;

b)    Cerințele pe care proiectul tehnic trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației corespunzătoare a specialistului verificator de proiect la documentele de calificare;

c)    Devize pe categorii de lucrări, cu respectarea tehnologiei de execuție recomandată prin soluția propusă în proiect;

d)    Perioada de execuție oferită lucrărilor și modul de realizare a acesteia;

e)    Graficul fizic și valoric al elaborării documentațiilor pentru obținerea avizelor, proiectării, care se va încadra în termenul de realizare de o luna de la data emiterii ordinului de începere pentru proiectare, solicitat în caietul de sarcini;

f)    Graficul fizic și valoric de execuție al lucrărilor, întocmit pe faze de lucrări și luni de execuție per an calendaristic ( inclusiv livrarea echipamentelor pentru dotarea fiecărei unități locative), care se va incadra în termenul de realizare de 14 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor.

Ofertanții vor prezenta o declarație referitoare la faptul că la întocmirea ofertei au ținut cont de legislația privind securitatea și sanatatea în muncă, în vigoare. Pe toată durata de execuție a obiectivului de investiție se va respecta legislația privind securitatea și sănătatea în muncă pentru tot personalul angajat în executarea lucrării. Se va completa Formularul nr. 21 - Declarație privind securitatea și sănătatea în muncă. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condiți ie de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Orice exprimare din documentația de atribuire care include specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, trebuie ințeleasă ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent

".

Lipsa propunerii tehnice echivalează cu lipsa ofertei.

IV.4.2, Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va prezenta în lei. Ofertanții vor elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, la costul creditului furnizor inclusiv comisioane, cote, taxe și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. La nivelul propunerii financiare totale, fiecare ofertant va cuprinde ca element constitutiv și distinct al acesteia, valoarea rezultată în urma aplicării procentului de diverse și neprevăzute (2% din valoarea C+M) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fără diverse și neprevăzute).

Se va completa și prezenta Formularul nr. 19 insoțit de devize pe fiecare obiect în parte, liste anexe manoperă, materiale, transport, utilaje.

De asemenea, vor fi prezentate:

1. Centralizator financiar al obiectivului de investiție defalcat pe faze de execuție

din care să reiasă valoarea aferentă investiției de bază, compusă din construcții și instalații.

2.    Centralizator financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente din care să reiasă valoarea amenajării terenului;

3.    Centralizator financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente din care să reiasă valoarea rețelei exterioare de alimentare cu energie joasa tensiune, branșament 16 blocuri, iluminat stradal;

4.    Centralizator financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente din care să reiasă valoarea aferentă pentru drumuri, alei pietonale, platforma, parcări, sistematizare verticală, amenajare spații verzi.

5.    Valoarea aferentă organizării de șantier;

6.    Valoarea aferentă cheltuielilor generate de comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.    Valoarea documentațiilor pentru obținerea avizelor menționate în Certificatul de Urbanism, obținerea avizului privind performanța energetică a clădirilor, conform Legii nr. 327/2005.

8.    Valoarea aferentă proiectarii-fazele PT+DTAC+DDE;

9.    Valoarea aferentă verificării proiectului.

Dacă vor există oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, va fi declarată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut. în cazul în care se constată că operatorii economici au punctaje egale și prețuri egale, Autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis. Răspunsurile la solicitările autorității contractante se supun prevederilor art. 79 alin. 1 din H.G. nr. 925 cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanți prin prisma încadrării în art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare sau în cele ale art. 36 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, se va realiza prin luarea în considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de diverse și neprevăzute la propunerea financiară a fiecărui ofertant în parte (fără diverse și neprevăzute).

Erorile aritmetice sau viciile de formă vor fi corectate de către autoritatea contractantă, după cum urmează: a) Unde sunt diferențe între sumele exprimate în cifre și cele exprimate în litere, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, și

b) Unde sunt diferențe între prețul unitar și suma totală rezultată prin multiplicarea prețului unitar cu cantitatea, se va lua în considerare prețul unitar ofertat.

ATENTIE! Viciile de forma reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susținuta în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente inițial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalți participanti la procedura de atribuire. După încheierea evaluării tehnice se analizeaza Propunerile financiare pentru ofertele care sunt considerate admisibile. Orice erori aritmetice sau vicii de forma vor fi corectate conform prevederilor legale numai cu acceptul ofertantului.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depune oferta:

- Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse direct la sediul R.A.E.D.P.P. din loc. Constanța, bd. Tomis, nr. 101, jud. Constanța, secretariat

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunere, stabilită în anunțul de participare.

Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin poștă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Ofertele depuse la o alta adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte intârziate și se returnează nedeschise.

2. Mod de prezentare

a)    Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original și un exemplar în copie.

b)    Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagină a ofertei (documente de calificare, propunerea tehnică, propunerea finaciara) precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate pentru fiecare plic.

c)    Sigilarea și marcarea ofertei :

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător :

-    documentele de calificare, în original și una copie, în plicuri distincte închise și sigilate, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și mențiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE;

-    propunerea tehnică, în original și una copie, în plicuri distincte închise și sigilate, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și mențiunea: PROPUNERE tehnică;

-    propunerea financiară, în original și una copie, în plicuri distincte închise și sigilate, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și mențiunea: PROPUNERE financiară.

Plicul/coletul va conține și un CD cu o copie electronică a propunerii tehnice și propunerii financiare în format ușor verificabil cu orice program de calcul tabelar compatibil cu sistemele de operare des utilizate.

în cazul în care există discrepanțe între versiunea electronică și versiunea tipărită, originală, va fi luată în considerare aceasta din urmă.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL" și „COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic/colet exterior, închis corespunzător și netransparent marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția " A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA.............., ORA limită ................."

Dacă plicul/coletul exterior nu este marcat corect, autoritatea contractantă nu iși asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei și a documentelor care o insoțesc.

d)    Documentele care insoțesc oferta și care nu se introduc în plicul exterior sunt:

-    Scrisoarea de înaintare - Formularul nr. 22

-    împuternicirea scrisă din partea reprezentantului legal al ofertantului pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor -Formularul rir. 24; copia actului de identitate (B.I./C.I.)/pașaportului persoanelor participante la această ședință.

-    garanția de participare (dovada constituirii în cuantumul forma și pentru perioada prevăzută în documentație).

-    Documentul care atestă faptul că ofertantul se incadrează în categoria IMM (dacă este cazul): - Formularul nr. 6 (Declarație pe propria răspundere privind incadrarea în categoria IMM-urilor)

-    declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare - completată de reprezentantul legal IV.4.4. Data limită de depunere a ofertelor: conform anunțului de participare

IV.4.5. Deschiderea ofertelor va avea loc la data și ora precizată în anunțul de participare, la sediul R.A.E.D.P.P. din loc. Constanța, bd, Tomis, nr. 101, jud. Constanța

IV.4.6. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

a)    Orice operator economic are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

b)    în cazul în care operatorul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

c)    Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la punctele IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, și inscripția "MODIFICĂRI".

d)    Operatorul economic nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și a pierderii garanției pentru participare.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC : NU

VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare/program operațional/program național de dezvoltare rurală: NU VI.3) ALTE INFORMAȚII

1)    La nivelul propunerii financiare totale, fiecare ofertant va cuprinde ca element constitutiv și distinct al acesteia, valoarea rezultată în urmă aplicării procentului de diverse și neprevăzute (2% din valoarea C+M) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fără diverse și neprevăzute).

2)    Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale

Dacă vor există oferte cu punctaje egale, clasate pe primul loc va fi declarată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut. în cazul în care se constată că oparatorii economici au punctaje egale și prețuri egale, Autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis. Răspunsurile la solicitările autorității contractante se supun prevederilor art. 79 alin. 1 din H.G. nr. 925 cu modificările și completările ulterioare.

3)    în cazul în care oferta este depusa în oricare din următoarele forme:

-    ofertă individuală;

-    ofertă individuală + susținere;

-    ofertă individuală + subcontractare;

-    ofertă comună (asociere);

-    ofertă comună + susținere;

-    ofertă comună + subcontractare,

prezentarea documentelor pentru demonstrarea situației personale, a capacității de exercitare a activității profesionale, a situației economice și financiare și a capacității tehnice și profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al Președintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare și selecție.

4)    în cazul în care oferta declarată câștigătoare este prezentată de către o asociație de operatori economici, aceștia au obligația de a prezenta, în momentul semnării contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociație va beneficia de facilitățile asigurate întreprinderilor

Mici și Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai în cazul în care toți membrii asociației sunt întreprinderi Mici și Mijlocii.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în conformitate cu prevederile art. 255 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006

Adresă: str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: București

Cod poștal: 010873

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 0213104641

Adresă Internet

(URL):

http://www.cnsc.ro/

Fax: 0213104642

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de

atac

DIRECȚIA JURIDICĂ din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța

Adresa poștala: R.A.E.D.P.P., DIRECȚIA JURIDICĂ, bd. Tomis, nr. 101,

Localitatea: Constanța, Cod poștal: 900669, România, Tel. +40 241580523, Fax: +40 241580523

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ROMANIA

ANEXA NR. 2 LA HCLM

NR._/_


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CAIET DE SARCINI privind contractul de lucrări de construcții montaj inclusiv servicii de proiectare -PT, DTAC, DDE -aferent obiectivului de investiții "Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus social HENRI COANDĂ - str. Ștefan iță Vodă pentru ZONA II

CAP. 1 OBIECTUL

Achiziția lucrărilor de construcții montaj inclusiv servicii de proiectare - DTAC, elaborare documentații în vederea obținerii avizelor, elaborare proiect tehnic (PT), caiete de sarcini, detalii de execuție (DDE), verificare proiect tehnic de către verificatori atestați, certificat de urbanism/documentații pentru obținerea acordurilor, avizelor, obținere autorizații aferente obiectivului de investiție, plata elaborării certificatelor de performanță energetică a clădirilor - aferente obiectivului de investiții "Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA II.

Din dorința continuă de a răspunde problemelor cetățenilor municipiului, primarul Radu Ștefan Mazăre a inițiat Programul de construire locuințe sociale modulare și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus Social „Henri Coandă" - str. Ștefăniță Vodă, obiectiv de interes public local, Campus Social „Henri Coandă", fiind primul proiect derulat în cadrul acestui Program.

CAP. 2 DATE GENERALE ȘI AMPLASAMENT

Consiliul Local a aprobat prin HCL nr. 65/2011 „Programul de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campusul Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă, modificat și completat prin HCL nr. 149/2011, din dorința continuă de a răspunde la problemele cetățenilor municipiului.

Pentru acest obiectiv de investiții a fost achiziționat serviciul de revizuire și actualizare etapa SF, care a fost avizat favorabil prin Aviz CTE nr.99.034/25.07.2013 „Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" -Campus Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă și prin HCL nr.190/31.07.2013 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Zona II. Prin HCL nr. 108/30.04.2013 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, în administrarea RA-EDPP

Constanța în vederea executării „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"-Campusul Social HENRI COANDĂ-str. Stefăniță Vodă, Zona II, a suprafeței de 27.837,10 mp.

Deoarece prin HCL nr. 150/08.07.2011 s-a aprobat transferul „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"-Cam pusul Social HENRI COANDĂ-str. Stefăniță Vodă, către R.A.E.D.P.P. Constanța, aceasta din urma va iniția procedura de achiziție publică.

în trecut, zona a avut destinația de unitate militară, astfel pe amplasament sunt câteva imobile cu regim de înălțime parter, demisol (foste depozite de alimente), rezervoare de combustibil îngropate și platforme de beton aflate în stare de degradare și care sunt propuse pentru demolare.

Ca urmare a configurației naturale a terenului (care înclină ușor pe direcția SV-NE), dar și a modificărilor antropice, care au accentuat panta naturală, terenul prezintă diferențe de nivel, cota absolută variind în amplasament între valorile +28mdMN -+37mdMN, cea mai joasă cotă fiind la intersecția Aleea Zmeurei cu strada Soveja.

Din punct de vedere geotehnic pe amplasamentul propus și în jurul acestuia nu au fost identificate fenomene de eroziune sau instabilitate locală a terenului care să pună în pericol stabilitatea. Cele mai apropiate imobile se găsesc la o distanță de aproximativ 30m.

CAP. 3 PROIECTARE

Executantul are obligația de a întocmi documentația tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire (DTAC) inclusiv documentațiile în vederea obținerii avizelor, proiectului tehnic (PT) și detaliilor de execuție (DDE) și de a urmări și finaliza toate lucrările asumându-și întreaga responsabilitate pentru calitatea și conformitatea documentațiilor elaborate.

Pentru realizarea proiectului, executantul are obligația de a colabora cu proiectanți calificați, ingineri și alți profesioniști care corespund cerințelor menționate în legislația în vigoare.

în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru fiecare obiect în parte (DTAC), executantul va elabora documentația necesară precum și documentațiile în vederea obținerii avizelor în numele Primăriei Municipiului Constanța prin R.A.E.D.P.P. Constanța și va anexa toate avizele și acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Executantul va asigura verificarea tehnică a documentației elaborate în baza legislației privind tipurile de construcții din proiect, conform Legii nr. 10/1995, de către verificatori de proiecte atestați, fără plată suplimentară.

CAP. 4. DATE TEHNICE ȘI CARACTERISTICI PRINCIPALE

Indicatorii tehnici și caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții ce au fost avizați și aprobați în etapa de proiectare Studiu de Fezabilitate sunt următorii:

ZONA II - Fiecare din cele 16 tronsoane are 57 unități modulate constituite în unități locative cu 1 dormitor (47,40%), 2 dormitoare (42,10%) și 3 dormitoare (10,50%), rezultând un total de 912 unități locative structurate astfel:

•    432 u.l, cu 1 cameră;

•    384 u.l. cu 2 camere;

•    96 u.l. cu 3 camere;

1 apartament cu o cameră are    o suprafața    de    ~    15.00 mp.

1 apartament cu 2 camere are    o suprafața    de    ~    22.50 mp.

1 apartament cu 3 camere are    o suprafața    de    ~    30.00 mp.

Cele 16 tronsoane sunt identice ca dimensiuni (31,60 m x 14,90m), fiecare având:

-    suprafața construită = 470,00 mp x 16 =7.520,00 mp

-    suprafața desfășurată = 1410,00 mp x 16 = 22.560,00 mp

Imobilele vor avea regim de înălțime P+2E și vor avea funcțiunea de locuințe colective. înălțimea maximă la cornișă este de 8,05m.

Funcțiuni asigurate:

Funcțiunea principală - locuințe colective

Zona II a obiectivului de investiții "Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente Campus Social Henri Coandă" se va realiza pe o suprafață de 27.837,10 mp.

Circulații auto și pietonale pe amplasament:

Pentru asigurarea circulației auto pe amplasament se propune realizarea a două străzi ce se vor conecta la rețeaua stradală locală. Aceste străzi sunt prevăzute a avea dublu sens menite a facilita accesul în zonă cât și pentru a asigura fluxul continuu ale autovehiculelor de salubritate, intervenții, aprovizionare înspre/dinspre proprietate. Străzile au fost dimensionate, in profil transversal, la 6.00 m.

Pentru asigurarea circulației pietonale pe amplasament s-a propus un sistem de alei și platforme pietonale.

Spații verzi și plantate amenajate

Se propune amenajarea de spații verzi ce vor fi plantate pe toata suprafața de teren care rămâne neocupată de funcțiunile enumerate anterior.

Sistematizarea pe verticală

La elaborarea soluției de sistematizare s-a avut în vedere :

Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru fundațiile modulelor/blocurilor propuse, corelate cu cotele terenului existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația în incintă;

-    Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafață și subterane.

Module / blocuri proiectate aferente campusului

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unui ansamblu de unități locative modulare format din 16 tronsoane cu regim de înălțime P+2E, având înălțimea maximă la cornișă de 8,05m.

Fiecare din cele 16 tronsoane este format din 57 unități locative cu 1 dormitor, 2 dormitoare și 3 dormitoare, rezultând un total de 912 unități structurale.

Din considerente de ergonomie și distribuție judicioasă a spațiilor pe tipuri de compartimentări, s-a optat pentru utilizarea unui modul tip format din 3 unități modulare. Rezultă astfel cele trei tipuri de unități locative:

❖    ap. cu 1 cameră - 1 unitate modulară;

❖    ap. cu 2 camere - 1,5 unități modulare;

❖    ap. cu 3 camere - 2 unități modulare.

în cadrul unității tip (3 unități modulare), cuplările vor fi realizate astfel: ap. cu 1 cameră + ap. cu 3 camere sau ap. cu 2 camere + ap. cu 2 camere. Unitățile vor fi dotate și echipate din fabricație având în componență:

❖    1 grup sanitar

❖    1 grup bucătărie

❖    1-3 dormitoare

Grupul sanitar va fi dotat cu:

❖    1 lavoar, inclusiv baterie

❖    1 cabina de dus inclusiv baterie 1 vas WC

1 boiler electric pentru preparare apă caldă (40 litri pentru garsoniere și 60 litri pentru apartamentele cu 2 și 3 camere).

❖    1 aerotermă electrică pentru încălzire

❖    1 corp de iluminat

❖    1 oglindă de perete

❖    1 ușă

Grup bucătărie (modul chicineta) (lm x 0,90m x 0,60 m) va fi dotat cu:

❖    1 blat

❖    1 spălător cu preparator instant pentru apă caldă

❖    1 plită electrică cu două ochiuri de 1,5 kW și 2 KW

❖    1 corp iluminat

❖    1 frigider

Dormitorul va fi dotat cu:

paturile ce vor echipa unitățile locative au dimensiuni de 1,20 m x2,0 m, includ salteaua și sunt în număr de 93 buc/bloc. Se vor executa din PAL pe cadru metalic

❖    1 aerotermă electrică pentru încălzire

❖    1 corp de iluminat

Modulele vor fi dotate cu:

- căsuțe poștale, montate în zona casei scării, la interior. Acestea vor fi metalice și vor acoperi necesarul de apartamente (57 buc./bloc). Dimensiunile minime recomandate (per buc.) sunt 400 x 280 x 110 mm(Lxlxh). Cutiile poștale se vor monta pe perete, prin intermediul unui conexpand.

-    suporții de uscat rufele se vor realiza la exteriorul blocurilor, pe laturile lungi. Caracteristicile constructive: 21 stâlpi metalici, 490 ml de sârmă galvanizată de 5 mm. Stâlpii se vor monta în fundații izolate tip „cuzinet" realizate din beton armat.

-    pe holuri, la fiecare etaj, se vor monta piese de mobilier realizate din PAL melaminat. Dimensiuni 400 x 600 x 900 mm (IxLxh) cu 156 buc. / bloc.

Unitățile modulare vor avea un cadru de oțel ca structură de rezistență, pereți de închidere tip sandwich și pereți de compartimentare izolați termic și fonic finisați, ușă de intrare metalică, ferestre cu geam termopan și jaluzele de protecție, parchet pe podea, vopsitorii lavabile pe tavan și pereți, instalație sanitară și electrică adecvată, tablou electric, contorizare individuală pentru măsurare consum energie electrica și apă

în cadrul unui modul/bloc, unitățile locative modulare se vor conecta între ele utilizându-se piese și subansambluri metalice. Distribuția modulelor se va face pe două rânduri opuse, conectate de un spațiu comun liniar (hol/pasarelă). Circulația pe verticală va fi realizată cu ajutorul unei scări metalice amplasată în zona centrală a holului comun.

REZISTENȚĂ

Sistemul de fundare și infrastructura

Conform raportului geotehnic, se constată că în amplasamentul situat pe aleea Zmeurei nr.3, din Municipiul Constanța, jud.Constanta, terenul de fundare sub cota -0,40m este alcătuit până la cota de cca.-7,0 m dintr-un pachet de materiale coezive de tip leossoid (prafuri argiloase gălbui) cu compresibilitate mare, sensibile la umezire. în teren apa subterană a fost întâlnită între cotele -4,60m și 16,40m.

Având în vedere sensibilitatea la umezire a materialelor din terenul de fundare din zonă, dar și compresibilitatea mare a acestora în condiții de inundare, proiectarea soluțiilor de fundare se va realiza în conformitate cu prevederile normativului NP 125/2010, prevăzându-se măsuri adecvate pentru îndepărtarea apelor meteorice din vecinătatea construcției și fundațiilor, în scopul evitării oricăror variații de umiditate ale terenului de fundare.

Este recomandabil, de asemenea, ca lucrările sa fie executate într-o perioadă cu precipitații reduse.

Pe amplasament se va face o săpătura generală de aprox.l,40m de la cota actuală a terenului cu o evazare laterală de aprox. 1,00 m. Funcție de natura efectivă a terenului, constatată pe suprafața liberă a săpăturii, se vor face modificări ale soluției de execuție.

Sistemul de fundare este format din radier general cu grinzi întoarse așezat pe o pernă de piatră spartă, cu o grosime de 50 cm și evazarea egală cu grosimea, respectiv 60 cm și este prevăzut cu grinzi întoarse cu înălțimea de 1,00 m Grosimea plăcii radierului este de 50 cm. Stâlpii principali se ancorează prin buloane M24 în grinzile întoarse. înălțimea sistemului de fundare este impusă de adâncimea de îngheț în zona Constanței.

Radierul se va așeza pe un strat de beton de egalizare de 7 cm grosime.

în jurul construcției se vor prevede trotuare impermeabile de protecție cu panta de min.5% spre exterior și cu lățimea minimă de 1,00 m.

Radierul este armat în mod curent cu bare de diam = 18 și d=14 PC52, cu suplimentări sau îndesire de armatură pe zonele cu solicitări mai mari.

Suprastructura

Suprastructura unui corp de clădire este alcătuită dintr-o structură metalizată cu 3 deschideri (două marginale de 5,72m și una centrala de 2,94m) și 5 travei (câte două travei marginale de 7,15m și una centrala de 2,45m) și trei niveluri de 2,70 și 2,80m.

Suprastructura este realizată din cadre metalice transversale necontravântuite și cadre metalice longitudinale contravântuite excentric. Grinzile transversale sunt confecționate din profile tip IPE270, iar cele longitudinale din IPE270 și IPE300. Stâlpii sunt realizați din profile HEA220. Prinderile dintre stâlpi și grinzile de cadru se fac prin intermediul unor șuruburi M20x70 având grupa de calitate 10.9.

Planșeele sunt realizate pe o soluție de grinzi metalice principale(IPE270)și secundare (IPE120) și podina din dulapi de lemn

Contravântuirile excentrice sunt realizate din țeavă rotundă, iar prinderile se realizează prin intermediul unor plăcuțe metalice sudate de stâlpi și grinzi.

Planșeul va fi contravântuit în plan orizontal cu elemente realizate din corniere L70x70x7. Contravântuirile au rolul de a asigura conlucrarea spațială a elementelor structurii și de a prelua încărcările orizontale provenite în special din acțiunea vântului și din acțiunea seismului pe direcție longitudinală și de a le repartiza la elementele principale de rezistență. închiderea peripetrală a întregului modul se realizează cu pereți din panouri tristrat, termoizolante, de tip sandwich dispuse pe elemente orizontale de perete.

Structura de rezistență a pereților este una unitară atat pentru parter cât și pentru etaj și este alcătuită din profile galvanizate tip C200xl,5. Riglele de perete se montează pe console metalice, ce permit reglajul și acoperirea eventualelor abateri de execuție ale nivelurilor.

învelitoarea este realizată din panouri tristrat, termoizolante, de tip sandwich cu minim 5 nervuri dispuse pe panele metalice de acoperiș, realizate din profile galvanizate Z250x2,5. Sudurile vor fi realizate de către sudori autorizați ISCIR iar la montajul pieselor metalice se va ține cont de normele specifice de protecția muncii pentru aceste categorii de lucrări.

Arhitectura

Pentru îndeplinirea criteriilor de siguranță în exploatare, trebuie respectate următoarele:

- închiderile perimetrale (pereți și învelitoare) vor fi realizate cu panouri tip sandwich (panouri oțel cu miez de spumă poliuretanică) în grosime de 8 cm.

La parter se propun uși din PVC în două foi rezistente la foc 30', 180x210 cm, vitrate pe toata înălțimea, echipată cu cremon și yală. Datorită acestui lucru, toți pereții coridoarelor vor fi realizați prin dublă placare cu gips-carton, stratul finit fiind vopsitorie lavabilă.

De asemenea, din considerente de rezistență la incendiu, cât și de durabilitate în timp a finisajelor, întreaga suprafață a coridoarelor (etaj 1 și 2) va fi prevăzută cu o șapă slab armată cu fulgi de polipropilenă, peste care se va aplica vopsitorie acrilică(amorsă și 2 straturi).Pe partea inferioară a planșeelor va fi prevăzut un tavan fals din gips-carton ce va asigura protecția la foc a dușumelei.

Conform scenariului de incendiu, coridoarele vor fi închise în zona casei de scară cu tâmplărie PVC și perete opac pe structura mixta.

La etaje, în băi se va aplica o șapă nearmată peste care se va aplica un finisaj de gresie. Băile vor fi echipate cu sifoane de pardoseala. în dormitoare și în camera de zi se va aplica stratul finit din parchet laminat. în băi se va aplica faianță pe o lățime de 80 cm, respectiv o înălțime de 2l0cm, se va monta cădiță simplă (80cm x 80cm), dotată cu bagheta și perdea de duș. Apele accidentale de pe suprafața pardoseli vor fi preluate de sifonul de pardoseală.

Au fost prevăzute instalații de curenți slabi pentru toate unitățile locative, cu tablouri generale pe fiecare nivel.

Se vor realiza 10 cămine de vizitare exterioară ce vor prelua, două câte două, canalizările menajere interioare.

Au fost prevăzute rampe pentru persoanele cu handicap.

INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR

Instalații sanitare interioare. Instalații de alimentare cu apă menajeră rece și caldă.

Alimentarea cu apă se va realiza de la rețeaua publică de alimentare cu apă, asigurându-se debitul și presiunea. Branșamentul la rețeaua publică se va realiza cu ajutorul conductei din PEHD DN50. Consumul de apă se va contoriza cu ajutorul unor cămine de apometru amplasat la exterior. Toate conductele la exterior se vor poza sub cota de îngheț(-0,80m). Contorizarea individuală se va face cu ajutorul apometrelor montate în fiecare grup sanitar al fiecărei unități locative.

Prepararea apei calde menajere s-a prevăzut a se realiza cu ajutorul unor boilere electrice de 40 litri pentru garsoniere și 60 litri pentru apartamentele cu 2 și 3 camere.

Alimentare cu apă potabilă

Alimentarea cu apă a imobilelor se va face de la rețeaua publică printr-un branșament ce va permite și contorizarea generală a consumului de apă pentru fiecare clădire în parte, aceasta făcându-se printr-un cămin de apometru amplasat în exterior

Instalațiile în plan orizontal de alimentare cu apă rece și caldă de consum se vor executa din țevi din polipropilenă PPR, PnlO bari.

Conductele vor fi susținute de elementele de rezistență cu suporți și bride tip MUPRO, HILTI sau similar.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler vertical dimensionat în Funcție de tipul de unitate locativă, având o capacitate cuprinsă între 40 și 60 litri.

Contorizarea apei reci se va realiza local în fiecare grup sanitar la ieșirea racordurilor din ghenele instalației de canalizare.

Instalația de alimentare cu apă rece și caldă de consum, se va executa cu țevi din polipropilenă tip PP-R. Conductele vor fi izolate împotriva producerii condensului cu armaflex având grosimea de 9 mm. Conductele se vor susține de elementele de rezistență cu suporți și bride tip MUPRO, HILTI sau similar .

Instalația de stins incendii cu hidranți exteriori

Conform SR 1343-1/2006, atunci când se realizează un sistem de alimentare cu apă trebuie să se asigure cantitățile de apă pentru stingerea incendiilor. Astfel, conform tabelului 4 din SR 1343-1/2006, numărul de incendii simultane pentru localități având un număr de 5001-10000 locuitori este 1, iar debitul pentru combaterea incendiilor din exterior pentru clădiri cu 1...4 niveluri este Qie=10 l/s. Pentru aceasta, pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă se vor monta 3 hidranți exteriori având o distanță maximă de 120 metri între ei.

Canalizare menajeră și pluvială

Instalația de canalizare menajeră asigură colectarea și evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și din bucătărie către rețeaua exterioară de canalizare din zonă. Conductele exterioare de canalizare vor fi din PVC-KG și vor fi îngropate la o adâncime de minim 0,8 m față de cota terenului.

Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare exterioară publică apele uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor. Instalațiile de canalizare menajeră se vor executa din tubulaturi și fittinguri din polipropilenă ignifugă PP ce au o durată de viață a materialului de 50 ani. Se adoptă această soluție datorită costurilor mici ale manoperei și materialului în comparație cu celelalte materiale folosite în canalizare. Pentru preluarea dilatărilor se vor monta coliere de prindere cu puncte fixe și puncte mobile.

Sistemul de scurgere va fi prevăzut cu puncte de curățire amplasate în zone ușor accesibile și cu conducte de aerisire.

Canalizarea se va realiza în incintă, în sistem unitar, prin prevederea unei singure rețele de canalizare care înglobează atât instalația de canalizare ape uzate menajere cât și instalația de canalizare ape pluviale.

Apele meteorice de pe acoperișurile clădirilor și terasele acestora vor fi evacuate printr-un sistem de canalizare din PP către rețeaua de canalizare exterioară

Instalațiile interioare supraterane de canalizare menajeră se execută din tuburi și piese de legătura din polipropilenă.

Instalații electrice interioare

Se vor trata următoarele categorii de instalații sanitare :

-    Instalații electrice de iluminat artificial normal, de interior ;

-    Instalații electrice de prize 230/400V, 50 Hz și racorduri mono(tri)fazice;

-    Instalații electrice de forța

-    Instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice (paratrăsnet) și din rețea;

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la un post de transformare amplasat în apropiere, conform soluției din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrică la solicitarea beneficiarului.

Consumul de energie electrică se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparatură de birou, aparatură audio-video, aparatură electrocasnică și ventilatoare.

Instalații de iluminat normal și de siguranță

Instalația de iluminat interior din cadrul apartamentelor se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente, alese de către beneficiar în montaj aparent. Pentru grupurile sanitare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, grad de protecție IP44, montate aparent. Pentru iluminatul holurilor se vor folosi corpuri de iluminat fluorescente lx36W, montate aparent, grad de protecție IP54. Aprinderea se va realiza de la întrerupătoare prevăzute cu teleruptoare.

Instalații de prize și forță

Toate prizele sunt cu contact de protecție. înălțimea de montaj este de 0.3m față de pardoseala finită sau la cotele amplasate pe plan în zonele de apartamente având gradul de protecție IP20. Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție.

în zona de baie prizele se amplasează la înălțimea de 0,8m față de cota pardoselii finite, în construcție etanșă IP44, montaj aparent.Circuitele (iluminat, forță, priză și automatizări) sunt protejate de scurtcircuit și acolo unde este cazul la suprasarciăa cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Se va realiza o instalație de paratrăsnet pentru fiecare bloc in parte. Se va alege o instalație de captare realizată cu tije de captare și conductor de OLZn 0 lOmm pentru gradul de protecție întărit IV. Conectarea la priza de pământ a clădiri se realizează prin intermediul pieselor de separație, coborârea realizându-se cu conductor rotund OL-ZN 0 lOmm .

Priza de pământ pentru instalația de paratrăsnet va fi comună cu priza de pământ a imobilului, având rezistența de dispersie mai mică de 1 Ohm Conductoarele de coborâre se execută de preferință dintr-o bucată fără îmbinări. în cazul în care nu se poate, numărul îmbinărilor trebuie redus la minimum, iar îmbinările se realizează prin sudare, lipire, șuruburi sau buloane.

Instalația interioară de încălzire

încălzirea spațiilor interioare, la nivel de temperatură precizată în standarde (1907/2-97), se va realiza prin montarea de convertoare electrice în fiecare încăpere. Amplasarea corpurilor de încălzire se realizează în special în dreptul geamurilor, acolo unde înălțimea parapetului și spațiul permite acest lucru și conform temei arhitectului. Convertoarele electrice sunt echipate cu termostat încorporat ce permite reglarea automată a temperaturii camerei între intervalul 5-30°C.

Utilizarea acestui sistem oferă posibilitatea de interconectare a sistemului de convertoare electrice cu un termostat de ambient simplu sau programabil. De asemenea ele au protecție la supraîncălzire și funcționare silențioasă.

Instalația interioară de ventilație

Pentru grupurile sanitare interioare se prevede evacuarea unui debit de aer de cca.l20mc/h cu un ventilator axial montat în perete, evacuarea realizându-se direct în exterior.

Instalația de protecție și împământare

Se vor realiza conform STAS-urilor în vigoare, priza de pământ va fi naturală și se va realiza prin dispunerea unei platbande OL-Zn 40x4 în fundația clădirii.

SITUAȚIA EXISTENTĂ A UTILITĂȚILOR ȘI ANALIZA ACESTORA Rețea exterioară de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială

SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.

Investiția constând în propunerea de construire a 16 module/blocuri cu regim de înălțime P+2E, cu funcțiune locuire colectivă se va realiza pe amplasamentul reprezentat de un teren cu o suprafață de 27.837,10 mp aferenți Zonei II din totalul de 60.000 mp din cadrul Campusului Social Henri Coanda aflat in proprietatea privată a Municipiului Constanța, dat spre administrare către R.A.E.D.P.P. Constanța.

Necesitatea și oportunitatea investiției

Realizarea acestor construcții în zonă, ce necesită un grad de confort corespunzător (apă curentă, instalații sanitare interioare de apă rece și caldă, canalizare menajeră și pluvială, etc.) impune realizarea unei rețele de distribuție a apei, canalizare menajeră și pluvială.

Existența rețelei de alimentare cu apă orășenească în imediata vecinătate a amplasamentului face posibilă racordarea ansamblului de locuințe. Datorită topografiei amplasamentului există posibilitatea de racordare a rețelelor de canalizare menajeră pluvială la rețelele sistemului orășenesc de colectare a apelor uzate și pluviale.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se va face prin 2 legături în rețelele principale de distribuție din zonă:

-    Racordarea conductei existente pe strada Stefăniță Vodă, Dn 500 mm OL în conducta Dn 800 mm OL situată pe strada Soveja;

-    Racordarea conductei proiectate De 315 mm PEHD în conducta existentă Dn 500 mmOL pe strada Stefăniță Vodă.

în interiorul amplasamentului ramificațiile vor fi De 200 mm, De 1110 mm și De 63 mm PEHD, iar racordurile modulelor vor fi De 32 mm PEHD.

Pe rețele s-au prevăzut 3 hidranți exteriori având o distanță maximă între ei de 120 metri.

Pe rețelele De 315 mm și De 200 mm PEHD s-au prevăzut 3 cămine din beton cu vane pentru izolare în caz de avarie. Pentru contorizarea zonei în căminul de pe conducta De 315 mm PEHD din strada Stefăniță Vodă se va monta un apometru Dn 100 mm.

Căminele de racord vor Fi cămine de polietilenă complet echipate cu contoare clasa C Dn 32 mm pentru înregistrarea consumului.

Canalizare menajeră

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în colectoarele existente Dn 250 mm Beton situate pe străzile Tulcei și Soveja 80-90 (aleea din spatele blocurilor FT8 - FT9).

Rețeaua de canalizare menajeră alcătuită din tuburi PVC-KG, cu diametru Dn 250 mm și Dn 160 mm, va avea cămine de vizitare circulare din polipropilenă 0 1000 mm, la schimbările de direcție și de pantă, amplasate la distanțe de maxim 60 m în aliniament.

Canalizarea pluvială

Evacuarea apelor pluviale se va realiza în colecțioarele existente Dn 300mm, situate pe str.Tulcei, Stefăniță Vodă și Soveja 80-90 (aleea din spatele blocurilor FT8-FT9). Pentru racordurile modulelor s-a ales conducta de Dn 160 mm PVC.

La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială, respectiv se vor reface drumurile și trotuarele și spațiile verzi afectate.

DRUMURI, PLATFORMĂ ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ A TERENULUI

CARACTERISTICILE SOLUȚIEI PROPUSE

Specialitatea drumuri are ca obiect lucrările necesare pentru execuția unei străzi principale ce o să deservească campusul, a unor platforme interioare respectiv teren de sport, precum și amenajarea de alei și spații verzi, ce se vor construi în Campusul Social „ Henri Coandă" din Municipiul Constanța.

Strada principală are o lungime de 253.58 ml, o lățime de 6.00 m cu două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens și este încadrată de bordura mare (20x25 cm). Strada principală se continuă cu alei pietonale pe ambele părți cu o lățime de 2 m.

Această stradă face parte din categoria a IV-a conform STAS 10144 -1/91, categorie de străzi ce nu fac parte din rețeaua majoră de circulație a localității.

Racordarea străzii principale se va face prin cele doua căi de comunicație ce delimitează Campusul Social și anume strada Zmeurei și Aleea Secundară din zona II.

Accesul în/din campus folosind strada principală se face prin viraj stg/dr pe strada Zmeurei și Aleea Secundara din zona 1.

A fost prevăzut un număr de 92 locuri de parcare, calculate conform HGR 525/27.06.1996 și Normativului pentru proiectarea locurilor de parcare de autoturisme în localități urbane Indicativ P132-93. Locurile de parcare vor Fi amenajate adiacent străzii

Zmeurei. Accesul la spațiile de parcare se va face de pe domeniul public prin strada Zmeurei.

în incinta ansamblului de locuințe va fi amenajat un număr de 52 spații verzi ce se vor realiza prin umplutură de pământ în grosime de 15 cm peste care se plantează gazon.

Terenul de sport ce urmează a fi proiectat va avea dimensiunile de 43,00m x 23,00m și va fi încadrat de bordura de trotuar cu dimensiunea de 10x15 cm.

Platforma pe care urmează să se construiască o geamie are dimensiunile de 52mxl6m și va fi încadrată cu bordură de 10xl5cm.

Strada principală are o lungime de 253,58 ml;

❖    Aleile pietonale și platforma au o suprafață de 8377,00 mp;

❖    Terenul de sport are o suprafață de 990 mp;

Locuri de parcare (92 locuri) cu suprafața de 1150 mp

❖    Spații verzi amenajate cu o suprafață de 8637,7mp

Alcătuirea sistemului constructiv

Structura rutieră aleasă pentru strada principală

❖    4cm BA16, beton asfaltic executat la cald, conform SR 174-1;

❖    6 cm AB 2, anrobat bituminos cu agregate mari, conform SR 7970/2001;

❖    22 cm de piatra spartă, conform STAS 6400, SR 662;

❖    25cm balast, conform STAS 6400, SR 662;

❖    7cm nisip.

Aleile pietonale au următoarea structură rutieră aleasă:

❖    3 cm BA8, beton asfaltic executat la cald, conform SR 174-1;

❖    10 cm balast stabilizat, conform STAS 6400, SR 662;

❖    10 cm balast, conform STAS 6400, SR 662;

Structura rutieră aleasă pentru terenul de sport este următoarea:

6 cm BA16, beton asfaltic executat la cald, conform SR 174-1;

❖    12 cm de piatra spartă, conform STAS 6400, SR 662;

10 cm balast, conform STAS 6400, SR 662;

❖    7 cm nisip.

Structura rutieră pentru cele 92 locuri de parcare și platformă

❖    4cm BA16, beton asfaltic executat la cald, conform SR 174-1;

❖    6 cm AB2, anrobat bituminos cu agregate mari conform SR 7970/2001;

❖    22 cm de piatră spartă conform STAS 6400 SR 662;

❖    25 cm balast conform STAS 6400, SR 662;

❖    7 cm nisip.

Lucrări de semnalizare și marcaje

Au fost prevăzute lucrări de marcaje și semnalizare verticală cu respectarea cerințelor din SR 1848. Ca și lucrări proiectate avem:

-    marcaje longitudinale și transversale drumului;

-    semnalizare verticală (indicatoare rutiere). La ambele ieșiri din campus ale străzii principale către căile de comunicație str. Zmeurei respectiv Aleea Secundară se va amplasa indicatorul STOP.

Cap.4. Modalități de plată Plata în avans

Achizitorul va acorda executantului un avans de 5% din prețul convenit pentru îndeplinirea contractului la care se adaugă cota legală de TVA.

Achizitorul va solicita executantului în conformitate cu art. 4 din H.G. nr. 264/13.03.2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări prin care se va constitui garanția de returnare a avansului în cuantum egal cu suma acordată cu titlu de avans.

Achizitorul va acorda executantului avansul după semnarea contractului și emiterea Ordinului de incepere pentru proiectare și numai după constituirea garanției de returnare a acestuia dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor ce rezultă din prezentul contract.

Sub sancțiunea solicitării de daune-interese, executantul nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit prezentului contract.

Restul de plata

Pe durata execuției, pentru restul de plata, executantul va factura lucrările efectuate, pe baza situațiilor de lucrări verificate și aprobate de către reprezentanții achizitorului.

(1)    în urma verificării, achizitorul poate:

a)    să opereze reduceri valorice și cantitative dacă constată că lucrările incluse în situațiile de lucrări sunt nejustificate și/sau nu au fost executate în totalitate, prezintă deficiențe calitative, ori au fost utilizate prețuri unitare neconforme cu contractul, și/sau

b)    să returneze situația de lucrări pentru a fi refăcută de executant.

(2)    Cheltuielile vor fi acceptate la plată din perspectiva legislației naționale.

(3)    Lucrările diverse și neprevăzute care nu au fost aprobate în prealabil de achizitor se reduc de asemenea din situațiile de lucrări și se onorează la plată numai după aprobarea acestora de către achizitor.

Facturile vor fi emise lunar pe baza situațiilor de lucrări aprobate și nu vor fi, de regulă, mai mici de 5% din valoarea contractată. Executantul va fi răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi.

în termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii de la executant, achizitorul va emite bilete la ordin (B.O.) care vor avea scadența la 30 de luni de la data emiterii.

Biletele la ordin vor fi emise de R.A.E.D.P.P. Constanța și avalizate de Primăria Municipiului Constanța. Pentru evitarea oricărui dubiu, avalizarea biletelor la ordin de către Primăria Municipiului Constanța precum și îndeplinirea conform legislației aplicabile a oricăror și tuturor formalităților necesare de natură să permită încasarea lor corespunzătoare de către executant, reprezintă pentru executant o condiție esențială a acestora, astfel încât în lipsa avalului se va considera că achizitorul nu a respectat prevederile contractului.

Decontarea biletelor la ordin se va face conform normelor legale în vigoare la data emiterii biletelor la ordin.

Oricare și toate biletele la ordin vor putea fi în orice moment transferate, andosate și negociate de către Executant către/cu orice terț sub condiția notificării prealabile scrise a achizitorului.

Locul de emitere al biletelor la ordin, și de plată a acestora către executant va fi sediul achizitorului.

CAP.5 DURATA CONTRACTULUI

Durata execuției obiectului contractului este de 15 luni, defalcate după cum urmează:

a)    1 (una) lună pentru elaborare documentații avize, DTAC, PT, DDE, de la data semnării contractului și data emiterii Ordinului de începere pentru proiectare emis de achizitor;

b)    14 (paisprezece) luni pentru execuția lucrărilor de la data punerii la dispoziție a amplasamentului și emiterea, de către achizitor a Ordinului de începere a lucrărilor.

Contractul se consideră încetat după expirarea perioadei de garantare a lucrărilor executate, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție finală și după efectuarea plății finale.

CAP.6 RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția, atât pentru proiectul elaborat în fazele DTAC, PT, DDE, cât și pentru lucrările de construcții, se va efectua conform legii, în baza proceselor verbale de predare - primire, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și procesul verbal întocmit

la recepția finală, după expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor de.......luni de

la data întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform HG 273/1994, semnate de reprezentanții părților.

Proiectantul va cuprinde, pe măsură ce modulele vor fi finalizate, până la procesul verbal de recepție la terminarea lucrării și certificatele energetice conform Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.7 BAZA LEGALA:

HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investitților publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 863/2008 privind aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată;

Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Legea nr. 215/1997 privind casa socială a constructorului

Legea nr. 327/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Se anexează prezentului caiet de sarcini:

- pianul de ansamblu;

toate planurile din SF pentru zona II;

liste de cantități,

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACHE


LISTE CANTITATI

CAPITOLUL 2.1

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica Medie Tensiune si 3 PT

Nr.crt

Denumire articol

U.M.

Cantitate

1

Posturi trafo 2x630 kVA

buc.

3 00

2

LES MTA2XSRY 1x185/25

ml.

1,200 00

3.

Tub PVC 0200 tip Enel

ml.

1 200 00

4

Săpătură

mc,

1,500.00

5

Nisip

mc.

480.00

6.

Umplutură

mc

1,020 00

7

Priză de pământ

ml

90 00

8

Manoperă, venficâri,materiale auxiliare

buc

1 00

CAPITOLUL 2.2

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșamente 16 blocuri, iluminat stradal

JOASA TENSIUNE

Nr.crt

Denumire articol

U.M.

Cantitate

1

FDCP 2x48

buc

16 00

2

FDCP 2x12

buc.

1 00

3.

Contoare monofazate

buc.

772 00

4

Săpătură

mc.

1.070 00

5

Nisip

mc.

236.00

6.

Umplutură

mc.

834 00

7.

Pnză de pământ

ml

7000

9

LES alimentare iluminat stradal CVAbY 3x240+120

ml.

1,080 00

10.

Tub PVC 0200 tip Enel

ml.

1 085.00

12.

Manoperă,verrficâri,materiale auxiliare

buc.

1 00

ILUMINAT PUBLIC

Nr.crt

Denumire articol

U.M.

Cantitate

1.

Corpuri iluminat (inclusiv stâlpi, sistemul clasic etc )

buc.

150 00

2.

LES alimentare iluminat stradal CYAbY 4x16

ml

1,550 00

3

Tub PVC 070 tip Enel

ml

1.570 00

4.

Săpătură

mc.

1,550 00

5.

Nisip.

mc.

325.00

6

Umplutură

mc.

1.225 00

7.

Priza de pământ

ml

1,030 00

9

Manoperă,verificări.materiale auxiliare

buc.

1 00

CAPITOLUL 2.5

Drumuri, platforme, trotuare, sistematizare verticala, spatii verzi

STRADA PRINCIPALA-L=253.576 m

Nr.crt

Denumire lucrare

Cantitate

U.M,

1

Săpătură de pamant

984.00

mc

2

Reprofilare si compactare

1537 40

mp

3

Strat din nisip - 7 cm

107.62

mc

4

Strat din balast - 25 cm

384.35

mc

5

Strat din piatra sparta - 22 cm

338.23

mc

6

Amorsare cu emulsie cu rupere re

30.75

100 mp

7

Strat de baza-AB2 - 6 cm

21862

tona

8

Strat de uzura -BA16 - 4 cm

1537 40

mp

9

Borduri 20 x 25 cm

507.16

ml

ALEI PIETONALE-7558.47 mp

N'.crt

Denumire lucrare

Cantitate

U M.

1

Săpătură de pamant

3023 39

mc

2

Reprofilare si compactare

7558 40

mp

3

Strat din balast - 10 cm

755 85

mc

4

Strat din balast stabilizat - 10 cm

755 85

mc

5

Strat de uzura BA8 - 3 cm

7558 47

mp

PARCARI-1150 mp

Nr.crt

Denumire lucrare

Cantitate

U.M.

1

Săpătură de pamant

736.00

mc

2

Reprofilare si compactare

1150.00

mp

3

Strat din nisip - 7 cm

80.50

mc

4

Strat din balast - 25 cm

287.50

mc

5

Strat din piatra sparta - 22 cm

253 00

mc

6

Amorsare cu emulsie cu rupere ra

23.00

100 mp

7

Strat de baza-AB2 - 6 cm

163 53

tona

8

Strat de uzura -BA 16 - 4 cm

1150 00

mp

PLATFORMA-818.530 mp

Nr.crt

Denumire lucrare

Cantitate

U M.

1

Săpătură de pamant

524 00

mc

2

Reprofilare si compactare

818 53

mp

3

Strat din nisip - 7 cm

57 30

mc

4

Strat din balast - 25 cm

204.63

mc

5

Strat din piatra sparta - 22 cm

180 08

mc

6

Amorsare cu emulsie cu rupere r«

16 37

100 mp

7

Strat de baza-AB2 - 6 cm

116 39

tona

8

Strat de uzura -8A16 - 4 cm

818 53

mp

AMENAJARE TEREN DE SPORT - 990 MP

Nr crt

Denumire lucrare

Cantitate

U M

1

Săpătură de pamant

326 70

mc

2

Reprofilare si compactare

990.00

mp

3

Strat din nisip - 7 cm

69.30

mc

4

Strat din balast h=10 cm

99.00

mc

5

Strat din piatra sparta - 12 cm

118.80

mc

6

Amorsare cu emulsie cu rupere r<

9.90

mp

7

:rat de uzura -BA16 -

990 00

mp

AMENAJARE SPATII VERZI - 8637.70 mp

Nr crt.

Denumire lucrare

Cantitate

U M

1

Amenaiare zona verde

8637.70

mc

2

Plantare arbuști ornamentali

128 00

buc

3

Montare borduri 10 x 15 cm

4318 85

ml

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Nr cri

Denumire lucrare

Cantitate

U M

1

Marcaj divers si transversal

120 00

mp

2

Marcaj longitudinal

83.68

ml

3

Semnalizare verticala de regleme

2.00

buc

4

Stâlpi metalici pentru indicatoare

2.00

buc

Cantitati infrastructura

LISTE CANTITATI

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE STRUCTURA - INFRASTRUCTURA

NR. CRT.

ARTICOL

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

TSC19A1

Săpătură cu buldozerul in teren categoria 1 (desfacere strat vegetal)

1 7

lOOinc

2

TSC04F1

Săpătură mecanica cu excavatorul In pamant cu umiditate naturala, descărcare in auto, teren categoria 2

6.10

100 mc

3

TSE04B1

Nivelarea suprafeței de teren cu buldozerul in teren categoria 2

5.55

100 mu

4

TSD07H1

Compactare fund groapa cu iuIou compresor

0.56

100 mc

5

CG32D1

Umpluturi in straturi de 20cm grosime executate din piatra sparta

276.00

mc

6

TSD03D1

Imprastierea cu buldozerul a umpluturii de piatra sparta

2 76

100 mc

TSD07B1

Compactare umplutura de piatra sparta

2.76

100 mc

8

TRA01A10

Transport piatra sparta cu autobasculanta

414 00

t

9

CA01D1

Turnare beton simplu (egalizare) C8/10

51.00

mc

10

CB11A1

Cofraje din panouri pentru fundații

273 00

mp

11

CA07B1

Turnare beton armat cu pompa In fundații C16/20

373 00

mc

12

CZ0301A1

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=8mm OB37

4830.00

13

CZ0301K1

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=14-18mm PC52

26400.00

ka

14

CC01C2

Montare armaturi in fundații

31230 00

kg

15

IFB09B3

Umplutura cu strat de pietriș sub placa slab armata (h=10cm)

270 00

mp

16

TSD04A1

Compactare strat pietriș

27.00

mc

17

TRA01A10

Transport pietriș cu autobasculanta

46.00

t

18

IZF15A1(asim)

Izolații cu polistiren extrudat 50mm sub placa slab armata

270.00

mp

19

IZK03C i

Film polietilena sub placa slab armata

270 00

mp

20

CC02P2

Montare armatura cu plasa de sarma d=6mm, ochiuri de lOxIOcm

2450.00

kg

21

CA02H

Turnare beton C12/15 cu pompa in placa slab armata

49.00

mc

22

TSD17B1

UmpIutura de pamant

144 00

mc

23

TSD01B1

Imprastierea cu lopata a umpluturii de pamant

144.00

mc

24

TSD05B1

Compactare umplutura de pamant cu maiul mecanic

1 44

100 rnc

25

TRA01A10P

Transport pamant cu auto

231 00

t

26

TRA06A10

Transport beton cu autobetoniera

H36.00

t

27

TRA01A10

Transport rutier al materialelor cu auto

34.00

t

Caniitali suprastructura

LISTE CANTITAT1

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE STRUCTURA - SUPRASTRUCTURA

NR. CRT.

ARTICOL

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

CA11F1(asim)

Turnare mortar de poza (600kg ciment/1 mc mortar) la stâlpi metalici

120

mp

2

CL21A1

Montarea confecțiilor metalice inglobate m beton (buloane de ancoraj)

7- I ,r

7

6309886

Buloane de ancoraj

1830 0

kg

3

CL01A1

Montarea stâlpilor din otel complet asamblați avand sub 1t

12.1

t

3370009

Stâlpi din otel

12100 0

kg

4

CL04A1

Montarea grinzilor pline din otel complet asamblate avand sub it

45 6

t

3370006

Grinzi pline din otel

41600 0

kg

MAT.

Rigle perete galvanizate

3950 0

kg

5

CL16A1

Montarea panelor metalice de acoperiș

64

t

3370019

Pane de acoperiș galvanizate

6400.0

kg

6

CL20C1(asim)

Montare confecții metalice aparente (suiubuii, piulițe, șaibe)

565 0

kg

6310017

Confecții metalice aparente

565 0

k9

7

IZD02B1

Pregătirea suprafețelor pentru protecția anticoroziva

55 0

t

8

IZD10A1(asim)

Aplicare tratament anticoroziv

55 0

t

9

CE20A1(aam)

Podina din dulapi 5cm grosime

44.4

mc

10

CN15B1

Ignifugarea lemnăriei cu soluție speciala contra incendiilor

887.0

mp

11

CN15D1

Vopsirea lemnăriei cu soluții speciale antiseptice

807 0

mp

12

CD14A1(aam)

Pereți din panouri termoizoiante 50 mm

688 Ol

mp

13

CE05B1(asm,i

Invelitoare din panouri termoizoiante 50 mm

498 0

mp

14

IZE01A1

Sorturi, glafuri gulere tabla aluminiu cu lățime pana la 30cm inclusiv

496.0

m

15

IZE01B1

Sorturi, glafuri. gulere tabla aluminiu cu lățime intre 30-50cm inclusiv

63 0

m

16

IZE01C1

Sorturi, glafuri, gulere tabla aluminiu cu lățime intre 50-100cn, inclusiv

65.0

m

17

CO01A1

Trotuare din beton simplu 1OOm lățime

10.0

mc

18

TRA06A10

Transport beton cu autobetoniera

24 0

t

19

TRA01A10

Transport rutier al materialelor cu auto

107 0

t

20

AUT1303

Schela metalica tubulara

300 0

ore

21

AUT111S

Macara pe pneuri cu braț telescopic

180 0

ore

LISTE CANTITATI

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE ARHITECTURA

Nr. crt.

Cod articol

Denumire articol

Cantitate

Unitate de măsură

PEREȚI

1

CD24A1

PEREȚI INTERIORI GIPS CARTON RB 12.5 MM

639.03

MP

2

RPCE16C2(asim)

VATA MINERALA 10 CM PT. PEREȚI INTERIORI

639.03

MP

3

CD24A1

PEREȚI INTERIORI GIPS CARTON RB 12.5 MM GIPS CARTON RBI 12.5 MM

586.95

MP

4

RPCE16C2(asim)

VATA MINERALA 10 CM PT. PEREȚI

INTERIORI

586.95

5

CD24A1

PEREȚI INTERIORI GIPS CARTON RBI 12.5 MM GIPS CARTON RBI 12.5 MM

122.22

MP

6

RPCE16C2(asim)

VATA MINERALA 10 CM PT. PEREȚI INTERIORI

122.22

MP

7

CD24A1

PEREȚI EXTERIORI (CORIDOR) GIPS CARTON 2 STRATURI GIPS CARTON

RB 12.5 MM

574.25

MP

8

RPCE16C2(asim)

VATA MINERALA 10 CM

574.25

MP

9

CE05Al(asim)

PEREȚI EXETERIORI PANOURI SANDWICH (2 STRATURI TABLA,

MIEZ SPUMA POLIURETANICA)

790.65

MP

10

CD24A1

PEREȚI DIN GIPS CARTON RB 12.5

MM

579.60

MP

11

CD24A1

PEREȚI GIPS CARTON RBI 12.5 MM

211.05

MP

12

CD24Al(asim)

MASCA GHENE GIPS CARTON

68.88

MP

13

CF10C1

GLET

4,713.03

MP

14


RPCR25A1


15


CI06AJ


16

17

18

19

20

21

22


RPCR24Al(asim)

CG19Al(asim)

RPCE04D2(asim)

CG02A1

RPCE04D2(asim)

CG19Al(asim)

CG11A1


23

24

25

26


CG19Al(asim)

RPCE04D2(asim)

RPCK42Bl(asim)

RPCK42A1


27    CF24A1

28    RPCE16C2(asim)

29    CF24A1


MP

PLACAJ FAIANȚA

PARDOSELI

179.55

MP

PARDOSEALA CORIDOR VOPSEA EPOXIDICA

282.24

MP

SAPA ARMATA CU FULGI

POLIPROPILENA S CM

282.24

MP

FOLIE ANTICONDENS PARDOSEALA

CORIDOR

282.24

MP

PARDOSELI DIN PARCHET

869,72

MP

FOLIE ANTICONDENS PARDOSEALA

CAMERE

869.72

MP

SAPA 3 CM

289.91

MP

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEEAȘI CULOARE AȘEZATE SIM

149.63

MP

SAPA 3 CM

149.63

MP

FOLIE ANTICONDENS PT PARDOSELI

DIN GRESIE

149.63

MP

PLINTE PARCHET

1,362.69

ML

PUNTE DIN GRESIE CERAMICA DE

406.98

MAX.15CM ÎNĂLȚIME,ORZONTALE

LA PEREȚI

TAVANE

ML

TAVANE GIPS CARTON RB

1,151.96

MP

VATA MINERALA PT TAVANE GIPS

CARTON RB

1,151.96

MP

TAVANE GIPS CARTON RBI

149.63

MP


30    RPCE16C2(asim)

31    RPCR25A1


32

33

34

35


CKOlBl(asim)

CK14El(asim)

CK03Al(asim)

CK03B1


RPCtl4Bl{asim)

36


37

38

39

40

41


42


43

44

45

46


RPCE16A1

RPCE04D2(asim)

RPC121A1

RPCI25B1

VB16Al(asim)


C001A1


YCOIRON

YCOIRON

YCOIRON

YCOIRON


47    YCOIRON


VATA MINERALA PT TAVANE GIPS

CARTON RBI

149.63

MP

VOPSITORII LAVABILE TAVANE

1,301.58

MP

TAMPLARIE

FERESTRE PVC

115.08

MP

USI ALUMINIU RF 30 MIN

35.91

MP

USI DIN PVC

113.715

MP

USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE

154.035

SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE

TOC

MP

EXTERIOR

INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH 8CM(2 STRATURI TABLA MIEZ SPUMA POLIURETANICA)

522.48

MP

VATA MINERALA 10 CM GROSIME PT INVELITOARE

522.48

MP

FOLIE ANTICONDENS LA INVELITOARE

522.48

MP

JGHEABURI

67.41

ML

BURLANE

68.04

ML

GRILE EXTERIOARE DE VENTILAȚII

59.85

BUC

TROTUAR PERIMETRAL

MOBILIER-DOTARI

80.745

MP

CORP MOBILIER BUCĂTĂRIE

57

BUC

PLITA ELECTRICA 2 OCHIURI

57

BUC

MINI FRIGIDER

57

BUC

PAT(l,2mx2m) -INCLUSIV SALTEA

93

BUC

CĂSUȚE POȘTALE - procurare si

57

BUC

4X


YCOIRON

49


YCOIRON

montare (400 X 280 X 110) mm

SUPORȚI USCAT RUFE-    21

- procurare si montare MOBILIER HOL COMUN -    156

din PAL (400 x 600 x 900)mm

BUC

BUC


CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE INSTALAȚII INTERIOARE - SANITARE

NR.

CRT.

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

COD DEVIZ

1

Țeava din PPR DN= 15 mm

ml

847 00

SA10A1

2

Țeava din PPR D7î= 20 mm

ml

324 00

SA10BI

3

Țeava din PPR DN= 25 mm

rnl

95 00

SA10CI

4

Col b 90 din PPRDN=15mm

buc

682 00

1C34A1

S

Col Isi 90 din PPR DN=20mm

buc

359.00

IC34B1

6

Teu egal din PPR DN=15mn»

buc

226.00

4115401

7

Teu egal din PPR DN=20mm

buc

226.00

4115437

8

Reducție din PPR DN20/DN15

buc

283.00

4114627

9

Reducție din PPR DN25O420

buc

74.00

SA35DÎ

10

Teu redus din PPR DN25/DN20

buc

42-00

4114732

11

Boiler electric cu acumulate aw and capacitatea V=40 liln

buc

27.00

IA22A1

12

Boiler electric cu acumulare avand capacitatea V=60 litri

buc

30 00

IA22B1

13

Robinet sub (avoar. cu tacofd flexibil o 1.'2*-1/2”

buc

228 00

4202060

14

Robinet de colt, racoid rezonai WC, si racoid flexibil o 1.2'-3/8"

buc

57 00

4201937

15

Robinet cu obluialor sferic u 1/2*

bor.

171 00

4202474

16

Robinet cu obturator s/enc a 3/4“

buc

285 00

4201626

17

Contor de ap^ rece o 3/4"

tuic

1.00

ACE12C1

18

Clapela do sens o 3'4*

buc

1 00

3270133

19

Cămin apometiu din PVC DN10QQ

buc

1.00

AC008G1

20

Vana secționare DN 50

buc.

2.00

3270133

CAPITOLUL DE LUCRĂRI


U.M


CANTITATE


COD DEVIZ


CRT.

\5 in»    X    XtOTfe. L SATQA1    1

1_i 1-J

' '    L

44

Ramificație egala la 45 din PP DN t to

buc

57.00

<

SB2OCT >

45

Reducție din PP DN11Q/DN75

truc

19 00

SB22F1 I

46

Izolație termica de tip Armafiex (sau similar) avand grosimea d=32 mm si diametrul

D=t ICknm

ml

210.00

IZH22A1


NR.

CRT.

CAPITOLUL D6 LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

COD DEVIZ

1

Țeava din PPR DN= 15 mm

ml

847.00

SA10A1

47

Piesa de curalire DN=110mm

buc

38 00

SB21C1

48

Căciulă de ventilație canalizare ON=75fT,m

buc

19.00

SB27A

Sifon de pardoseala DN5Q

buc

57.00

SB44C2

49

Lavoar din porcelan ventil de scurgere 1" cromat sifon de scu/gere lip butelie 11/4" cromal -cadru metalic de prindere in perelii de gipscarton zincat, fixări de perete si de pardoseala fonoizolant.Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece

buc

57 00

SC07C1

50

Vas WC din porțelan, -rama si capac din material plastic rigid    -material

mărunt de etansare. de fixare .rezervor 91 montat in perete de gips carton cu suport de prindere    Culoare alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece

buc

57 00

SC38A1

51

Cădită de dus complet echipata, ventil de scurgere 1 1/4" cromat. sifon de scurgere același diametru, material mărunt etansare fixare- inclusiv piese de trecere cu filei pentru racord la apa calda/rece

buc

57 00

SC03A1

52

Spălător simplu din inox cu dimensiuni reduse, cu scurgere DN 50mm, ventil de scurgere 2‘ sifon tip butelie 2" sistem de prindere pe perete- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece

buc

57 00

SC37B1

53

Balene monocomanda pentru spălător +accesorii

buc

57 00

SDO8A1

39

Baterie monocomanda pentru dus +accesonî

buc

57.00

SD03A1

54

Batene monocomanda pentru lavoar «-accesorii

buc

57 00

SDO6A1

55

Reducție concentrica din PVC-KG DNl50/Dn100

buc

19 00

ACL01J

56

Cămin canalizare din PVC 0N40O avand

-    baza cămin cu o Intrare si o ieșire QN150;

-    piesa inaltare DN400 de 1 m,

-    piesa telescopica cu capac cămin clasa B de încărcare

Inclusiv matenal de etansare si fixare.

buc

5.00

ACD08B1

57

Cămin canalizare din PVC DN400 avand

-    baza cămin cu 3 intran si o ieșire DN150,

-    piesa inaltare DN400 de 1 m;

-    piesa telescopica cu capac cămin clasa B de incarcare

Inclusiv material de etansare si fixare

buc

7.00

ACD08B1

58

Efectuarea probei de presiune a conductelor de apa

ml

1.266 00

SFQ2AI

59

Spalarea conductelor de apa

ml

1,266 00

SFO4A1

60

Efectuarea probei de etanșeitate a conductelor

ml

7 00

RPSF08A

61

întăritor suport obiecte sanitare si boiler

buc

285 00

3C37B1

62

Usa de vizitare I5x15cm

buc

57 00

SF08B1

r

NR.

CRT.

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

COD DEVIZ

1

Țeava (Ji'n PPR DM= tS.mra

ml

847.00

SA10A1

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE INSTALAȚII INTERIOARE - ELECTRICE

NR.

CRT

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

COD DEVIZ

SPATII COMUNE

1

corp de Iluminat cu sursa fluorescenta liniara 1xTL-D36W/830, montaj aparent, IP 54

buc

18.00

2

tub de protecție IPEY 0 16 mm r-srteme de pondere

ml

190.00

3

conductor de cupru Fy t 5

ml

400 00

4

conductor de cupru Fy 2-5

ml

200 00

5

doza

buc

4.00

6

întrerupător monopolar 10A/230V. IP44

buc

1000

APARTAMENTE

1

Firida de distribuție grad de protecție IP54. amplasata in exterior, complet echipata conform schemei pentru 57 de abonați

buc

1 00

EFI5A1 (asimilat)

2

Tablou electric , complet echipat conform schemei monofilare , grad de protecție IP20, confecție material plastic

buc

57 00

EF05D1

3

Conductot de cupru de tip Fy 1 5

mi

1 900.00

EB02A1

4

Conductor de cupru de tip Fy 2 5

ml

4,000 00

EB02A2

5

Conductor ds cupru do hp CYY 3x6

ml

2.280.00

EC02A

6

Tub de protecție IPEV 0 16mm -rsiteme de prindere

ml

1.850 00

SAOîA

7

Tub de protecție IPEY 0 20mm +siteme de prindere

ml

2,000.00

EA01A

8

doze

buc

54 00

EAlâA

9

coip de iluminai de tip plafoniera sau lustra montaj aparent/suspendat, cu sursa fluorescenta . ( IP20 • montaj in spatii uscate)

buc

50 00

EF12A (asimilat)

10

corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra montai aparent/suspendat cu sursa fluorescenta , (IP54 - montaj in grupurile sanitare j

buc

57 00

EF12A (asimilat)

11

întrerupător monopolar 10A/230V. IP20

buc

31 00

ED018

12

comutator monopolar 10A/230V. IP2O

buc

57.00

EDO10

13

priza dubla cu contact de protecție 16A/23OV , IP20

buc

50.00

ED01A

14

priza simpla cu contact de protecție 16A/230V. IP44

buc

76.00

ED01A

15

sonerie

buc

57.00

ED10EI

16

corp de iluminat cu sursa fluorescenta liniara 1 xTL-D36W/830, montaj aparent IP 54

buc

18.00

EF12A (asimilat)

17

corp de Iluminat cu sursa fluorescenta liniara 1xTL-D16W/830 montaj aparent. IP 54 prevăzut cu gratar metalic

buc

3.00

EF12A (asimilat)

18

întrerupător monopolar 10A/230V. IP44

buc

10.00

ED01B

19

platbanda OLZn 40 x 4

mi

140 00

EG10A

20

conductor OLZn 0 tOmm

ml

180.00

EG1QA (asimilat)

21

piesa de separație

buc

5.00

EG13A

22

electrod impamantare

buc

9.00

W1R06A2 (asimilat)

22

tija captare

buc

8.00

EG01D1 (asimilai)

r


CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE INSTALAT», INTERIOARE - TERMICE

COD

DEVIZ

NR.

CRT

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

IB02B01

1

Conve-for electric de pardosea ru dimensiune HxlxL </0x ’SOxSSO mm =i putere

C-XJ W complet echipat cu buton ae jjphne'decuplare iermostat reglat»!

’ermciLai de proiect'»; si proiecție j mghet model    TEST C.N02050 MAS

tiuc

93 00

l802Sa-î

2

Conwectoi electric de p3idosela cu dimensiune!® HxlxL 470x1 S0x&30 mm si putere termice 1000 W tompief echipat cu buton de cupiana/decuplare teimosta, reglabil termostsl de protecție si protecție la îngheț model de referința TESY CN02 100 MAS

buc

57 00

VC01A1

3

Ventilata» extract*® ae’ vmat prup sanitar»cu obturatei avand un debit de aer extras de

I ?£? rrr/n* gnla extei <oara

buc

57 00

VB09A

4

Grila circulara de exterior din ABS cu cleme de prindere pentru raoordun cu diametrul D=10Qmm

buc

57 00

SB16EI

5

Țeava PP'iâ 100 ventilare Dai si supom prindere

ml

30 00


ROMÂNIA

ANEXA NR. 3 LA HCLM

NR._t_


JUDEȚL'l CONSTANȚA M U N IC I PIU L CON STANȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE LUCRĂRI n r._data_

1. Preambul

în temeiul OUG nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006, precum și în temeiul H.G.nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere raportul de evaluare nr._    /_

s-a incheiat prezentul contract, între:

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT cu sediul în loc. Constanța, bd. Tomis nr. 101, jud. Constanța, tel./fax 0241-580523, 0241-520574, număr de înregistrare în Registrul Comerțului Constanța cu nr. 313/15/1996, C.U.I. RO2746784, cont nr. RO04 BTRL 0140 1202 6967 55XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Director General, lulia-Mădălina Moțățăianu, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

............................... cu sediul în ........................, str. ......................., nr.

.............,    tel./fax ......................... număr dereprezentată prin

.......................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1.în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

b.    achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.    prețul contractului - prețul platibil executantului de către beneficiar, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d.    amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e.    șantier - locul amenajat în scopul executării lucrărilor, împreună cu materialele și instalațiile necesare desfășurării acestei activități, și unde se vor livra echipamentele;

f.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

6. Durata contractului

6.1.    Durata execuției obiectului prezentului contract este de 15 luni, defalcată după cum urmează:

a)    1 (una) lună pentru elaborare documentații avize, DTAC, PT, DDE, de la data semnării contractului și data emiterii Ordinului de începere pentru proiectare emis de achizitor, respectiv

b)    14 (paisprezece) luni pentru execuția lucrărilor de la data punerii la dispoziție a amplasamentului și emiterea, de către achizitor a Ordinului de începere a lucrărilor.

6.2.    Prezentul contract se consideră încetat după expirarea perioadei de garantare a lucrărilor executate, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție finală și după efectuarea plății finale.

7.    Prețul contractului

7.1.    Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către

achizitor este de................lei, la care se adaugă cota legală de TVA, din care:

a)    oferta de bază, în sumă de ..............................lei la care se adaugă cota

legală de TVA,

b)    cheltuieli cu titlu de "diverse si neprevăzute" în sumă de ......................lei la

care se adaugă cota legală de TVA.

7.2.    Valoarea aferentă cheltuielilor diverse si neprevăzute va fi decontată doar dacă apar cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului, iar accesarea/decontarea acestora se va efectua după certificarea lor de către dirigintele de șantier și aprobarealor de către autoritatea contractantă.

7.3.    Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este format din prețurile declarate în propunerea financiară.

7.4.    Prețul contractului fără TVA este ferm în lei pe toată durata derulării contractului și acoperă toate obligațiile din contract și toate operațiunile necesare pentru finalizarea corespunzătoare a obiectivului de investiție.

7.5.    (1) Prețul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuția lucrărilor, pe baza cantităților de materiale efectiv utilizate, costul acestor materiale fiind calculat pe baza prețurilor unitare ofertate inițial.

(2) în cazul apariției necesității unor lucrări suplimentare, acestea se vor contracta de către achizitor cu respectarea legislației în vigoare.

7.6.    Lucrările suplimentare nu vor fi executate de către executant in lipsa acordului scris al achizitorului in acest sens.

8.    Modalități de plată

8.1.    Plata în avans

8.1.1.    Achizitorul va acorda executantului un avans de 5% din prețul stipulat la art.

7.1.    lit. a), respectiv..................lei la care se adaugă cota legală de TVA.

8.1.2.    Achizitorul va solicita executantului în conformitate cu art. 4 din H.G. nr. 264/13.03.2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări prin care se va constitui garanția de returnare a avansului în cuantum egal cu suma acordată cu titlu de avans.

8.1.3.    (1) Achizitorul va acorda executantului avansul după semnarea contractului și emiterea Ordinului de începere pentru proiectare și numai după constituirea garanției de returnare a acestuia dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor ce rezultă din prezentul contract.

(2) Sub sancțiunea solicitării de daune-interese, executantul nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit prezentului contract.

8.2. Restul de plată

8.2.1.    Pe durata execuției, pentru restul de plată, executantul va factura lucrările efectuate, pe baza situațiilor de lucrări verificate și aprobate de către reprezentanții achizitorului.Situațiile de lucrări se întocmesc pe baza cantităților real executate de către executant.

8.2.2.    (1) în urma verificării, achizitorul poate:

a)    să opereze reduceri valorice și cantitative dacă constată că lucrările incluse în situațiile de lucrări supuse aprobării la plată sunt nejustificate și/sau nu au fost executate în totalitate, prezintă deficiențe calitative, ori au fost utilizate prețuri unitare neconforme cu contractul,și/sau

b)    să returneze situația de lucrări pentru a fi refăcută de executant.

(2) Cheltuielile vor fi declarate acceptate la plată din perspectiva legislației naționale.

(3jserviciile/Lucrările diverse și neprevăzute care nu au fost aprobate în prealabil de achizitor se reduc, de asemenea, din situațiile de lucrări și se onorează la plată numai după aprobarea acestora de către achizitor.

8.2.3.    Facturile vor fi emise lunar pe baza situațiilor de lucrări aprobate și nu vor fi, de regulă mai mici de 5% din valoarea contractată. Executantul va fi răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi.

8.2.4.    în termen de maximum 30 zile de la data primirii facturii de la executant, achizitorul va emite bilete la ordin (B.O.) care vor avea scadența la 30 de luni de la data emiterii.

8.2.5.    (1) Biletele la ordin vor fi emise de R.A.E.D.P.P. Constanța și avalizate de Primăria Municipiului Constanța. Pentru evitarea oricărui dubiu, avalizarea biletelor la ordin de către Primăria Municipiului Constanța precum și îndeplinirea conform legislației aplicabile a oricăror și tuturor formalităților necesare de natură să permită încasarea lor corespunzătoare de către executant, reprezintă pentru executant o condiție esențială a acestora, astfel încât în lipsa avalului se va considera că achizitorul nu a respectat prevederile contractului,

(2)    Decontarea biletelor la ordin se va face conform normelor legale în vigoare la data emiterii biletelor la ordin.

(3)    Oricare și toate biletele la ordin vor putea fi în orice moment transferate, andosate și negociate de către Executant către/cu orice terț sub condiția notificării prealabile scrise a achizitorului.

(4)    Locul de emitere al biletelor la ordin, și de plată a acestora către executant va fi sediul achizitorului.

8.3. Cheltuieli suplimentare

8.3.1.    Pe parcursul derulării prezentului contract, din valoarea fixă reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" vor putea fi suportate cheltuieli suplimentare fără aplicarea unei proceduri de atribuire pentru servicii/lucrări similare celor supuse ofertării în condițiile în care nu se schimbă caracterul general al contractului, respectiv nu generează modificări substanțiale ale acestuia, conform Notificării A.N.R.M.A.P. nr. 107/02.07.2013 și numai pe baza prețului/prețurilor unitar/unitare ofertate în cadrul propunerii financiare inițiale.

8.3.2.    Serviciile/lucrările ce pot fi incidente pe parcursul derulării contractului și care pot genera cheltuieli suplimentare vizează următoarele categorii:

-proiectare;

-amenajarea terenului;

-rezistență;

arhitectură;

-instalații;

-dotări;

-sistematizare pe verticală; drumuri.

8.3.3. (1) Achizitorul va putea deconta executantului cheltuieli suplimentare care rezultă pe parcursul derulării contractului din clauzele definite la art. 8.3.2. numai pentru articole de lucrări care au fost ofertate inițial. Cantitățile suplimentare vor fi certificate de dirigintele de șantier.

(2) Posibilele servicii/lucrări suplimentare vor fi evidențiate distinct de cele cuprinse în oferta inițială.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1.    Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze, să întrețină pe cheltuiala proprie până la recepția lor de către achizitor lucrările aferente obiectivului de investiție „Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente " — Campus social Henri Coandă — Str. Stefaniță Vodă — Zona II, în conformitate cu cerințele achizitorului, cu obligațiile asumate prin prezentul contract, cu propunerea tehnică șl documentele contractului, cu documentația tehnică și cu respectarea normativeior/standardelor tehnice, a legislației în vigoare, cu respectarea cerințelor esențiale de calitate, astfel încât lucrările (atât cele permanente cât și cele provizorii) să asigure rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare a acestora, conform legii și la termenul prevăzut în prezentul contract.

9.2.    Executantul are obligația de a întocmi documentația tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire (DTAC) inclusiv documentațiile în vederea obținerii avizelor, proiectul tehnic (PT) și detaliile de execuție (DDE) și de a finaliza lucrările prevăzute la art. 4.1. lit. b) asumându-și întreaga responsabilitate pentru calitatea și conformitatea documentațiilor elaborate.

9.3.    (1) Executantul are obligația de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul contractului cu proiectanți calificați, ingineri sau alți profesioniști care corespund cerințelor menționate în legislația în vigoare ce reglementează acest domeniu.

(2) Executantul își asumă răspunderea pentru disponibilitatea proiectanților săi de a participa la discuții cu achizitorul și/sau reprezentanții achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului și până la data expirării garanței de buna execuție a contractului.

9.4.    Executantul are obligația de a elabora documentația pentru fazele de proiectare respectând cerințele impuse prin certificatul de urbanism, precum și prin avizele emise de către instituțiile de specialitate, operatori de rețele-utilități.

9.5.    în vederea obținerii autorizațiilor de construire, etapa DTAC, executantul va elabora documentația necesară precum și documentațiile în vederea obținerii avizelor în numele Primăriei Municipiului Constanța prin R.A.E.D.P.P. Constanța și va anexa toate avizele și acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare - fără costuri suplimentare pentru achizitor,

9.6.    Executantul are obligația de a elabora documentația tehnico-economică respectând conținutul și structura reglementate de H.G. nr. 28/09.01.2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate fazele de proiectare.

9.7.    Executantul va asigura verificarea tehnică a documentației elaborate, prevăzută la art. 4.1 lit. a) la cerințele prevăzute de legislația pentru tipurile de construcții din proiect, conform Legii nr. 10/1995, de către verificatori de proiecte atestați, fără plată suplimentară.

9.8.    Executantul are obligația de a susține documentația elaborată la organele de avizare și va introduce în documentație, în termen de 5 zile, toate modificările ce decurg din acorduri, avize și documente de aprobare, fără plată suplimentară

9.9.    Executantul va prezenta achizitorului spre aprobare proiectul tehnic ce constituie obiectul contractului înainte de începerea execuției lucrărilor, conform graficului de execuție.

9.10.    (1) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care au fost întocmite de el.

(2) în sensul dispozițiilor alineatului precedent, executantul are obligația subsidiară de a sesiza achizitorul, prin notificare imediată, asupra tuturor erorilor, omisiunilor, viciilor și alte asemenea descoperite de el în proiect și caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

(3) Orice cheltuială suplimentară generată de erori, omisiuni, vicii și alte asemenea ce sunt rezultatul unor vicii de proiectare, cade în sarcina executantului.

9.11.    Executantul are obligația de a obține, în condițiile legii, certificatele de performanță energetică a clădirilor. Valoarea certificatelor de performanță energetică este inclusă în prețul prezentului contract.

9.12.    Executantul are obligația ca înaintea începerii lucrărilor de amenajare a terenului viran, să notifice achizitorului data începerii acestor lucrări.

9.13.    Executantul are obligația de a realiza și finaliza lucrările în conformitate cu documentația stipulată la art. 4.1. lit. a) precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită și în concordanță cu graficul general fizic și valoric, asumându-și întreaga responsabilitate pentru calitatea acestor lucrări.

9.14.    Achizitorul este autorizat sa emită, iar executantul are obligația de a respecta și executa, instrucțiunile transmise prin note de șantier, precum și dispozițiile pe care achizitorul/persoanele desemnate de achizitor le consideră necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor executantului în orice problemă menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare.

9.15 în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.16.    Executantul va răspunde pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate în baza prezentului contract, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor aferente execuției lucrării.

9.17.    în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată pe cheltuiala sa.

9.18.    Executantul are obligația de a supraveghea ucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/ și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.19.    Materialele, furniturile, dotările și echipamentele utilizate vor avea calitatea prevăzută în documentația de execuție și vor fi conforme cu specificațiile tehnice prevăzute în documentele contractului. Executantul garantează că materialele, furniturile, dotările și echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate și ușor de înlocuit într-un interval de timp redus.

9.20.    Executantul este responsabil pentru propriile activități de execuție pe șantier și pentru coordonarea activităților subcontractanților,

9.21.    Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)    reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

b)    daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente,

9.22.    Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.23.    Executantul trebuie să conducă execuția lucrărilor astfel încât să mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice natură care traversează șantierul.

9.24.    Executantul are obligația de a permite accesul reprezentanților/angajaților S.C. RA3A.S.A. și S.C. ENEL ELECTRICA DOBROGEA S.A. pentru executarea, conform proiectelor tehnice elaborate de acestea, a lucrărilor de alimentare apă — canal, respectiv alimentare energie electrică de tensiune medie și energie electrică de joasă tensiune, stabilite în sarcina acestor societăți. De asemenea, executantul are obligația de a colabora cu aceștia pentru a nu stânjeni executarea acestor lucrări și a permite realizarea de către fiecare executant în condiții optime a lucrărilor care îi revin.

9.25.    Toate obligațiile referitoare la protecția muncii și asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente sunt în sarcina executantului.

9.25.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

a)    de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

d)    de a respecta toate prevederile legale în vigoare privind protecția, sănătatea și securitatea muncii și asigurările sociale; prevenirea și stingerea incendiilor, calitatea în construcții.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alîn.(l) pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.27(1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; n

(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu/sau care se afla pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

9.28.    Executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara șantierului, care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

9.29.    (1) Executantul este responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea și protejarea tuturor bunurilor și materialelor necesare execuției lucrărilor.

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul si depozitarea bunurilor.

9.30.    (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

a)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) La terminarea execuției lucrărilor, executantul are obligația să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor inițială și să le amenajeze conform părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept, în condițiile notificării prealabile și fără intervenția instanțelor de judecată și, de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12.    Garanția de bună execuție a contractului

12.1.    (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de maxim 15 zile de la data semnării acestuia.

(2) Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

12.2.    Autoritatea contractantă are obligația de a elibera garanția de bună execuție după cum urmează:

a)    70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

b)    Restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

12.3.    Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.4.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.5.    Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13.    începerea și execuția lucrărilor:

13.1.    Executantul are obligația de a începe, în timpul cel mai scurt posibil, întocmirea proiectului în faza DTAC inclusiv documentațiile în vederea obținerii avizelor, PT, DDE, de la data primirii ordinului de începere pentru proiectare, iar executarea lucrărilor de la data primirii ordinului de începere al acestora.

13.2.    Executantul trebuie să notifice autorităților locale și Inspectoratului de Stat în Construcții data începerii efective a lucrărilor de execuție prevăzute la art. 4.1, lit.b).

13.3.    (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie finalizate la data stabilită prin oferta prezentată. Datele intermediare, prevăzute în graficul de execuție, se consideră date contractuale.

(2)    Executantul va prezenta înainte de semnarea contractului graficul de execuție fizic și valoric, atât pentru proiect, cât și pentru lucrările de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuție prezentat în ofertă, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3)    în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptățit să fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va invoca clauza de reziliere a contractului.

13.4.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția, respectiv responsbilul privind controlul tehnic de calitate in construcții din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă voi fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare cahtativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5.(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2)    Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este căzu I.

(4)    în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant,

13.7. Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va corespunde cerințelor stabilite prin caietele de sarcini, propunerea tehnică și reglementările tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

14. întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1.    (1) în cazul în care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptățesc executantul să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora;

(2) în asemenea cazuri, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

14.2.    Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 11.2., acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul de execuție dacă achizitorul nu plătește în termenul prevăzut la subclauza 8.2.4. după ce va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

14.3.    Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor.

14.4.    Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durata suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

14.5.    (1) Pe perioada suspendării, executantul are obligația de a proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor, pe cheltuiala sa, dacă suspendarea executării lucrărilor, chie dispusă de achizitor, îi este imputabilă.

(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecțiunile lucrărilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse pe timpul suspendării.

14.6.    Reluarea execuției lucrărilor se realizează numai după dispoziția scrisă a achizitorului.

14.7.    în cazul în care executantul va înregistra întârzieri și/sau costuri suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor și/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înștiințare având dreptul, după caz :

a)    la o prelungire a duratei de execuție dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și

b)    la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în prețul contractului.

14.7.    Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata costurilor suplimentare dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

15.    Finalizarea și recepția DTAC inlusiv documentațiile în vederea obținerii avizelor, PT, DDE

15.1.    (1) Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire inclusiv documentațiile (DTAC), Proiectul tehnic (PT) si Detaliile de execuție (DDE), atât piesele scrise cît și cele desenate vor fi predate achizitorului, conform termenului prevăzut la art. 6.1.

(2)    Executantul are obligația de a preda documentația in vederea obținerii Autorizației de Construire faza DTAC - in 2 (doua) exemplare, si, PT, DDE in 3 (trei) exemplare si pe CD.

(3)    Recepția documentațiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise și desenate prin proces verbal de preda re-primi re a documentelor, semnat de către părți la momentul predării.

15.2.    în caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertențe în documentația predată, achizitorul va face obiecțiunile cuvenite în limitele temei de proiectare și obligațiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor și legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea lucrării.

15.3.    Neprezentarea de obiecțiuni în acest termen prezumă acceptarea documentației în forma predată.

16.    Finalizarea si recepția lucrărilor executate

16.1.    Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor

16.2.    (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3.    Executantul va prezenta, în original, comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor, certificatele de performanță energetică a clădirilor. Copie a certificatelor de performanță energetică a clădirilor, se anexează la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

16.4.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.5.    Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se face pe baza proceselor verbale de recepție parțiale, proceseloi de recepție calitative, proceselor verbale de lucrări ascunse ce fac parte din Cartea tehnică a obiectivului de investiții.

16.6.    Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16.7.    Procedura pentru recepția lucrărilor se va completa cu cerințele legilslației în vigoare referitoare la recepție.

16.8.    La data recepționarii lucrării executate/părții de lucrare executată, riscurile asupra lucrărilor recepționate trec asupra Municipiului Constanța devine proprietarul acestora.

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1.    Perioada de garanție acordată lucrărilor este de ce! puțin ............. luni și

curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2.    (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la a)in.(l), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită.

a)    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b)    unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea lucrărilor; sau

c)    neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricărei dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

17.3.    Staționarea în cadrul termenului de garanție prelungește corespunzător perioada de garanție. Prin staționare în cadrul termenului de garanție se înțelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până la data procesului verbal de stingere a reclamației în perioada de garanție.

17.4.    în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 17.2. alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17.5.    Executantul va inscrie in Cartea Tehnica a construcției toate lucrările de reparații efectuate.

13. Asigurări

18.1.(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va încheia cu un asigurător ce operează în România, autorizat potrivit legii romane. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Antreprenor.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții, daca aceștia există, au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

19.    Amendamente

19.1 Părțile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, numai prin acordul scris al ambelor părți, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20.    Subcontractanți (daca este cazul)

20.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2.    (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

20.3.    (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul,

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care iși îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

20.4.    (1) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant fără acceptul autorității contractante.

(2)    Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului în termen de maxim 5 zile de la schimbarea subcontractantului.

(3)    Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

(4)    Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.

(5)    Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant și achizitor.

21. Cesiunea

21.1 .Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate si asumate inițial.

21.2.Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestația pentru documentațiile si lucrările executate în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului

Civil și art. 204: din OUG nr. 34/2006.

21.3.    Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 21.2.

22. Forța majoră

22.1    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4    Partea contractantă care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22.    încetarea contractului

22.1    Contractul încetează in următoarele situații :

a)    prin acordul părților;

b)    la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu sa va prelungi;

c)    în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a executantului;

d)    în caz de forță majoră.

22.2    în situația prevăzută la art. 22.1. lit. c), executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data încetării contractului.

(1)    La data încetării contractului în condițiile art. 22.1. lit c) si d), terenul pus la dispoziție executantului de către achizitor revine de drept in posesia achizitorului, fără a fi necesar încheierea unui protocol de predare primire.

(2)    în situația încetării contractului în condițiile art. 22.1 lit c) și d), lucrările executate si nerecepționate devin proprietatea Municipiului Constanta, de drept, începând cu data luării la cunoștință a evenimentului ce a condus la încetare, fără ca executantul să fie exonerat de răspunderea asumată prin prezentul contract.

22.3.    După încetarea contractului în oricare dintre modalitățile de mai sus, executantul va părăsi amplasamentul în termen de 5 zile de la data acordului sau, după caz de la primirea notificării de încetare din partea achizitorului.

23.    Rezilierea contractului

23.1.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea directă sau indirectă a clauzelor contractuale astfel incât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, cu acordarea unui preaviz de cel mult 30 de zile.

23.2.    (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune interese.

(2) Rezilierea prezentului contract se face cu notificarea în scris a celeilalte părți contractante cu 15 zile calendaristice înainte, după care contractul se consideră rezolvit de plin drept.

23.3.    (1) La data la care intervine rezilierea de plin drept, în condițiile art. 23.2, terenul pus la dispoziție executantului de către achizitor revine de drept în posesia aceștia din urmă, fără a fi necesar încheierea unui protocol de predare primire.

(2) La data la care intervine rezilierea de plin drept in condițiile art. 23.2, lucrările executate si nerecepționate devin proprietatea Municipiului Constanta, fără ca executantul să fie exonerat de răspunderea asumată prin prezentul contract.

24.    Soluționarea litigiilor

24.1.    Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2.    Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative extra procedura le, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente.

25.    Comunicări/Notificări

25.1.    (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

25.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail indicate de părți și menționate în prezentul contract, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26.    Limba care guvernează contractul

26.1.    Limba care guvernează contractul este limba română.

27.    Legea aplicabilă contractului

27.1.    Contractul va fi interpretat conform legii române din România.

27.2.    Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale, în vigoare, ce reglementează domeniul în care s-a contractat, atât achizitorul cât și executantul având obligația de a le respecta.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astăzi, ........................, în

Constanța, în două exemplare originale, ambele cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE