Hotărârea nr. 221/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PARCĂRILOR CU PLATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI STAŢIUNEA MAMAIA;

coNSTA/v^ romANIA

o JUDEȚUL CONSTANȚA î î r I MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și de funcționare ai parcărilor cu plata în municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

18.09.2013_;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului PRIMAR RADU ȘTEFAN

MAZĂRE nr. iCțWl l\L<&    2013

Ținând cont de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane Indicativ P132-93, Legii nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.63/26.03.2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța, Contractul nr.46590/03.04.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța și S.C. Confort Urban S.R.L. avizele Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei nr.5 pentru administrație pubică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b"din Legea nr.215/2001 a adminstrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Regulamentul de organizare și de funcționare al parcărilor cu plată în municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 „Regulamentul de organizare și de funcționare al parcărilor cu plata în municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia" va fi completat/modificat în funcție de modificările aduse prin hotarari ale Consiliului Local privind administrarea și exploatarea parcărilor cu plată din municipiul Constanța.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcției Administrație Publica, Direcției Financiare, Direcției Gospodărire Comunală, Politiei Locale a Municipiului Constanta și S.C. Confort Urban

S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan    SECRETAR,

Constanța

Nr. 221    / 18.09.2013

1

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA    ANEXA LA

CONSILIUL LOCAL AL    HCL. NR. 221/2013_

REGULAMENT

de organizare și funcționare al parcărilor cu plată din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia

CAP.I CADRUL LEGAL

1.    Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea nr.215/2001 administrației publice locale republicată;

3.    Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

4.    O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

5.    O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice republicată;

6.    H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002;

7.    Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane Indicativ P132-93;

8.    H.C.L.M. nr.63/26.03.2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța;

9.    Contractul nr.46590/03.04.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța și S.C. Confort Urban S.R.L.

CAP.II. DISPOZIȚII GENERALE

ART.l. Regulamentul de exploatare al parcărilor cu plată denumit în continuare Regulament reglementează modalitatea de exploatare a parcărilor aflate in administrarea S.C. CONFORT URBAN S.R.L. și reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliul Local al municipiului Constanța, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. și proprietarul autovehiculului al cărui autovehicul ocupă temporar domeniul public.

în sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:

Parcarea este spațiul destinat în mod special staționării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează pe partea carosabilă a drumului de restul domeniului public și privat.

Parcarea cu plată este parcarea amenajată pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și Stațiunea Mamaia, pentru folosirea căreia se percepe un tarif de staționare de către autoritatea administrației publice locale prin S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

ART.2. Regulamentul se aplică pe sectoare stradale după cum urmează:

a)    . Pe sectoare stradale cuprinse în perimetrul urban menționat în Anexa nr.l, parte integrantă la prezentul regulament, delimitate prin indicatoare "P cu plată" însoțite de adiționalul inscripționat cu tariful orar, orarul de funcționare și poziționarea vehiculului în raport cu trotuarul conform Anexei nr.2, parte integrantă la prezentul regulament.

b)    . Plăcuțele adiționale vor avea dimensiunile (30x40) cm și vor fi confecționate din tabla zincată pe fond albastru. Machetele mașinilor vor avea culoare alba la care se va adauga simbolul "INTERZIS" de culoare roșie pentru parcarea greșită.

ART.3. Ocuparea temporară a domeniului public și privat prin staționarea sau parcarea autovehiculelor în perimetrul de aplicare a Regulamentului presupune aderarea implicită a conducătorului auto la dispozițiile prezentului act.

Conducătorul auto care nu înțelege să adere la dispozițiile prezentului Regulament are obligația de a nu parca în acest perimetru.

ART.4. Persoanele cu dizabilități prevăzute în Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, vor beneficia de locuri gratuite în limita a 4% din totalul locurilor de parcare .

Conducătorii autovehiculelor care nu dețin cârd legitimație pentru persoane cu handicap, care parchează pe locurile rezervate acestora, vor fi sancționați contravențional de către Poliția Locală.

ART.5. Staționarea sau parcarea autovehiculului este regulamentară dacă conducătorul auto îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

a)    , achită taxa de parcare la începutul perioadei de staționare;

b)    . ocupă un loc de staționare autorizat potrivit art.2 pct.a;

c)    . poziționează autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul "P cu plată ", în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare;

d)    . afișează pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior tichetul - în cazul refuzului conducătorului auto de a-l afișa, se consideră ca neplata locului de parcare;

e)    în cazul în care conducătorul auto refuză să achite taxa de parcare se va proceda la blocarea, ridicarea și depozitarea autovehiculului de către poliția locală.

CAP.III. TARIFE ȘI METODE DE TAXARE

A. TARIFE

ART.6. Tarifele de staționare sunt următoarele:

în municipiul Constanța: 2 lei/staționare/zi ; în stațiunea Mamaia: 2 lei/oră

B. METODE DE TAXARE

ART.7. în parcările cu plată administrate de S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, taxa de parcare se achită cu tichete de parcare.

Plata parcării se achită de către conducătorii autovehiculelor staționate la intrarea în spațiul destinat parcării prin:

a)    tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru staționări de scurtă durată (ora/zi), procurându-se exclusiv de la taxatorii S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța. Tichetele sunt tipărite în regim de securitate și înseriate în regim special.

Taxatorii din parcările cu plată au obligația de a înscrie pe tichetul de taxare cât și pe exemplarul rămas pentru societate data și numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru municipiul Constanța iar pentru Stațiunea Mamaia, data numărul autovehiculului și intervalul orar pentru care s-a plătit parcarea.

b)    Card-legitimațiile pentru persoanele fizice cu handicap se eliberează gratuit și sunt valabile în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, art. 65, pct.2.

CAP.IV. CONTROLUL, CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA NERESPECTĂRII PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT

ART.8. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.3, 4, 5 și 7 privind staționarea sau parcarea se va dispune măsura blocării roții, ridicării, transportării și depozitării vehiculului în locurile special destinate de către Poliția Locală Constanța.

Deblocarea se va face numai după achitarea sumei stabilite în lei către S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta și a amenzii aplicate de către agenții Poliției Locale Constanța.

Intervenția Poliției Locale în parcările cu plată, se face la solicitarea taxatorilor și a personalului cu atribuții pe linie de parcări din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.

ART.9. Taxatorii vor fi sprijiniți în cazurile mai sus menționate de agenții Poliției Locale Constanța.

CAP.V. DISPOZIȚII FINALE.

ART.10. Regulamentul se aplică între orele înscrise pe plăcuțele "Parcare cu plată", specific fiecărei parcări din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia.

ART.ll. Sunt exceptate de la plata taxei de parcare bicicletele, motoretele, motocicletele, precum și autovehiculele aparținând următoarelor instituții:

a)    S.M.U.R.D., Salvare, Pompieri, Poliție, Poliție de Frontieră, Primărie, Consiliului Local, M.ApN, Jandarmerie, Poliție Locală, Presa și Procuratura.

b)    Regii autonome subordonate Consiliului Local, medici de familie a căror autovehicule se află în intervenție.

c)    Persoanele cu dizabilităti, conform art. 4 din prezentul regulament.

ART.12. Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte, materiale, autovehicule sau inscripții se sancționează potrivit prevederilor H.C.L. în vigoare.

ART.13. în parcările cu plată administrate, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

ART.14. Personalul care deservește parcările cu plată, are obligația de a purta veste reflectorizante, pe timpul verii șepci iar pe timp ploios pelerine și ecuson.

ART.15. Anexele nr.lși nr.2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 1

la REGULAMENTUL de organizare și funcționare al parcărilor cu plată din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia

LOCAȚIA PARCĂRILOR CU PLATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI STAȚIUNEA MAMAIA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

Nr.

crt.

Denumire

parcare

Adresa

Nr.

locuri

Loc rez

Pers.

Handicap

1

PORT TOMIS - SUS

PORT TOMIS

38

2

2

POARTA 1 PORT

354

14

3

VRAJA MARII

BD. ELISABETA

20

1

4

B.C.R. GARĂ

STR. TRAIAN

55

2

5

TRIBUNAL

STR. TRAIAN

218

8

6

TEATRU OPERA ȘI

BALET

STR. MIRCEA CEL

BĂTRÂN

33

1

7

SALA SPORTURILOR

SALA SPORTURILOR

54

2

8

TERASA CAFE D'ART

PARC TEATRU OPERĂ ȘI

BALET

30

1

9

LICEUL MIRCEA

PARC TEATRU OPERĂ ȘI

BALET

41

2

10

BETA

STR. ȘTEFAN CEL MARE

59

2

11

ROMTELECOM

BD. TOMIS

19

1

12

RESTAURANT ZORILE

STR. ȘTEFAN CEL MARE

15

1

13

JUPITER

STR. JUPITER

34

1

14

MIHAILEANU

STR. MIHAILEANU/CTIN

BRĂTESCU

22

1

15

GRIVIȚEI

STR. GRIVIȚEI

56

2

16

BISERICA

"ADORMIREA"

STR. GRIVIȚEI

32

1

17

BISERICA

"ADORMIREA"

STR. MIRON COSTIN

22

1

18

POLICLINICA CU PLATĂ

STR. ȘTEFAN CEL MARE

73

3

19

POLICLINICA NR. 2

ICIL

STR. I.C. BRATIANU

15

1

20

GORBACIOV

STR. ELIBERĂRII

38

2

21

POȘTA TOMIS III

STR. SOVEJA

15

1

22

PIAȚA TOMIS III

INCINTA PIAȚĂ

41

2

23

BROTĂCEI

STR. SUCEAVA

24

1

24

BD. TOMIS

BD. TOMIS

37

2

TOTAL

1345

55

STAȚIUNEA MAMAIA

Nr.

crt.

Denumire

parcare

Adresa

Nr.

loc

Loc rez pers

handicap

1

TELEGONDOLA

TELEGONDOLA

INTRARE

194

8

2

AQUA MAGIC

PARC AQUA MAGIC

230

9

3

ALEI AQUA MAGIC

PARC AQUA MAGIC

120

5

4

AURORA

HOTEL AURORA

113

4

5

MELODY

BAR MELODY

59

2

6

LA CREME

CLUB LA CREME

45

2

7

BELLAGGIO

CLUB BELLAGGIO

94

3

8

TRATORIA

PIZZARIA TRATORIA

22

1

9

CONDOR I

HOTEL CONDOR

61

2

10

CONDOR II

TERASA "CASA ȚĂRĂNEASCĂ"

20

1

11

ORIENT

FALEZA INTRE TELEGONDOLĂ ȘI

HOTEL PALM BEACH

159

6

12

COSENA

CASTEL/ ALEEA ASTEL

90

3

13

METROPOL

HOTEL METROPOL

45

2

14

REX

ÎN FAȚA GRĂDINII HOTEL REX

31

1

15

BUTOAIE MAGAZINE

ÎN FAȚA

MAGAZINELOR

33

1

16

BUTOAIE LAC

LÂNGĂ LAC

42

1

17

BUDA EXPERIENCE

CLUB BUDA

EXPERIENCE

39

1

18

RESTAURANT

CHINEZESC

ÎNTRE REST.

CHINEZESC ȘI TEREN TENIS

90

2

19

OFFICE

CLUB OFFICE

40

2

20

PALM BEACH

ALEEA DE LĂNGĂ

HOTEL PALM BEACH

45

2

21

ALCOR

HOTEL ALCOR

35

1

22

ȘIRET

HOTEL ȘIRET

20

1

23

CINEMA ALBATROS

ÎNTRE FOSTUL CINEMA ALBATROS ȘI CLUB BELLAGGIO

48

2

24

IAKI

HOTELIAKI

48

2

25

FRATELLI

CLUB FRATELLI

520

21

TOTAL

2243

85

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

ANEXA NR.2

la REGULAMENTUL de organizare și funcționare al parcărilor cu plată din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rasauteanu Costin Ioan

8