Hotărârea nr. 220/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E-BIROURI ŞI HALE PARTER PENTRU REPARAŢII UTILAJE DE CONSTRUCŢII CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR.67796/22.05.2012, EXTRAVILAN, PARCELA A106/4, LOT 1, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 22. 500 MP, PROPRIETATEA SC AUTOPRIMA SERV S.R.L.;

qONSTAA/ 7^

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E-BIROURI ȘI HALE PARTER PENTRU REPARAȚII UTILAJE DE

CONSTRUCȚII CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 67796/22.05.2012, extravilan, parcela A106/4, lot 1, teren în suprafață de 22.500 mp, proprietatea SC AUTOPRIMA SERV S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.09 . 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre înregistrată sub nr. 26712/25.02.2013 , raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 145721/25.02.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC AUTOPRIMA SERV S.R.L. înregistrată sub nr. 145721/03.12.2012, precum și Avizul de oportunitate nr. 67796/22.05.2012 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Trecere teren din extravilan în intravilan pentru construire imobil P+lE-birouri și hale parter pentru reparații utilaje de construcții conform avizului de oportunitate nr. 67796/22.05.2012, extravilan, parcela A106/4, lot 1, teren în suprafață de 22.500mp, proprietatea SC AUTOPRIMA SERV S.R.L., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul in suprafață de 22.500 mp din măsurători și din acte, identificat cu nr. cadastral 216971 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.216971 așa cum rezultă din încheierea nr. 30254/2008 eliberată de OCPI Constanța este proprietate SC AUTOPRIMA SERV S.R.L. conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub 1516/2008 la Biroul notarului public Trifu Eugenia

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, AUTOPRIMA SERV S.R.L., tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 21 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 220    / 18.09.    2013


Iftode Delia teren arabil


LOT 2 A


LOT 3

A    teren arabil


iUS


cu

CO

O

Z ro E ro

N o =) 0


LEGENDA

-IWLLMLMIAWdbLlGÂimi


Limita amplasament studiat prin PUZ conform Aviz de oportunitate nr.67796/22.05.2012 Aliniament teren propus (retragere 2m fata de aliniament teren existent)


j/ / / \ Suprafața maxima edificabila pe amplasament

I.Z.Z.ZI impusa de retragerile minime obligatorii "----------------•


Retragere minima obligatorie de aliniament 10m


□T _ J Retragere minima obligatorie de la limita posterioara

de proprietate 15m

"'“"■“i Circulații auto existente DE 115


►►LOT 4 A


Circulații auto propuse: extindere ampriza De 115 la 18m

Circulații pietonale propuse aferente extindere DE 115

Fasie de teren non-aedificandi impusa de retragerile minim obligatorii, care va fi tratada obligatoriu ca spațiu verde Accese auto intrare/iesire


VARIANTA POSIBILA DE MOBILARE URBANISTICA


g Hale reparații utilaje pentru construcții Parter Clădiri Birouri - P+1 E

Circulații pietonale

Circulații auto propuse

Parcare la sol propusa /


Platforma reparații ; / utilaje pentru construcții Spatii verzi /libere


PROIECTANT GENERAL
BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT PROPUNERE

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

CLĂDIRI

4500. OOmp

20%

CIRCULATII(auto, pietonale, parcaje, platforme)

9000.00mp

40%

SPATII LIBERE/VERZI

9000.OOmp

40%

TOTAL

22500,OOmp

100%

pin S = 22500MP,

Adresa

263,45mp reprezintă trotuar aferent extindere De 115


BILANȚ TERITORIAL

...

DIN ACTE

DIN MĂSURĂTORI

SUPRAFAȚA

TEREN

22500.00 m2

22500.00 m2

...

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA

CONSTRUITA

-CONSTRUCȚII-

0.00 m2

4500.00 m2

SUPRAFAȚA

DESFASURATA

0.00 m2

9000.00 ma

P.O.T.

0.00 %

20% %

C.U.T.

0.00

6.4

-    POT a fost calculat luând iri'considerare ca '

Suprafața construita,suprafața maxim adrni^aȘÎ&OOmp

-    CUT a fost calculat luând in considerare ca

Suprafața desfasurata suprafața suprafața construita naxim admisa x numărul de etaie maxim’a’d'P'IsfP • 1E)


s.c. KALINIA PROIECT s.r.l

Hi. MIHiLM nr tj (onitanta 8;eii director arh. felix Arsene


’UZ PENTRU TRECERE TEREH tilN MM IU IIITIIAVIIA SICONURUIRECLADIRIBIROURI-P+tE 1 «Alt REPARAȚII UTILATE PE»™ COIWRUCTII ■ PART


Beneficiar


St AUTOPRIMA SERV S.R.L


MMHUH CONSTANTA UIWME1AAW4


Sefproicct

arh. fdix Ariene

Număr proiect

iau

JO/2012

PUZ


Dau


AțMdoramfnt, nu va fl reprodus tub nici o forma si cub nici un motiv. Țâra pennisiunea si acordul scris al s.c. KALINIA s.r.l., Constanta.