Hotărârea nr. 22/2013

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE ORBAN LUCIAN SI ORBAN STELUTA DANIELA CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA DE 681,00 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. I.C.BRATIANU, ZONA RENAULT, CU DESTINATIA DE "DRUM PUBLIC"

pNSTANr^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației făcută de ORBAN LUCIAN și ORBAN STELUȚA -DANIELA către municipiul Constanța, reprezentând terenul în suprafață de 681,00 mp, situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu, zona Renault,

cu destinația de „ drum public"

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.    2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 8224/21.01.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 8221/21.01.2013;

Luând în considerare HCL nr. 319/20.11.2012 - PUZ Valu lui Traian - DN3;

Având în vedere adresa nr.7735/18.01.2013, înregistrată la Primăria municipiului Constanța, prin care Orban Lucian și Orban Steluța - Daniela, ne comunică intenția de a dona municipiului Constanța terenul în suprafață de 681,00 mp., declarația autentificată sub nr.483/12.02.2013 de BNP Cristina Budei și încheierea nr.4898/2013 a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Văzând dispozițiile cuprinse în Capitolul II - Donația, din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.l, art. 121, alin.3 si art.115, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se acceptă donația fără sarcini făcută de Orban Lucian și Orban Steluța - Daniela către municipiul Constanța, a următorului imobil:

-teren în suprafață de 681,00 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu Parcela A789 -Lot 3 + 5+6+7/2 înscris în C.F. nr. 234983, număr cadastral 234983, Județ Constanța, UAT Constanța;

Art. 2 -Se aprobă trecerea terenului menționat la art.l din prezenta horărâre în domeniul public al municipiului Constanța cu destinația de „ drum public".

Art. 3 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic în vederea semnării actului de donație.

Art. 4 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către donatorul Orban Lucian și Orban Steluța - Daniela.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către Orban Lucian și Orban Steluța - Daniela, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

Popescu Raducu    SECRETAR

CONSTANȚA    MARCELA ENACHE

Nr.    22    / 18.02.2013