Hotărârea nr. 219/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – IMPREJMUIRE TEREN, STR.BANU MIHALCEA NR.15-17, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 454 MP, PROPRIETATE CHIRONDOJAN VASILE ŞI ANETA;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - împrejmuire teren, str. Banu Mihalcea nr. 15-17, teren in suprafață de 454 mp, proprietate CHIRONDOJAN VASILE ȘI ANETA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 18. 09r 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 74350/27.05.2013 , raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 153005/27.12.2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numiților CHIRONDOJAN VASILE ȘI ANETA înregistrată sub nr. 153005/18.12.2012;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă Plan Urbanistic de Detaliu - împrejmuire teren, str. Banu

Mihalcea nr. 15-17, teren in suprafață de 454 mp, proprietate

CHIRONDOJAN VASILE ȘI ANETA, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 229062, înscris în Cartea funciară sub nr. 229062, este proprietatea numiților Chirondojan Vasile și Aneta conform actului de alipire autentificat sub nr. 2856 din 12.07.2011 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților CHIRONDOJAN VASILE ȘI ANETA în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Rasauteanu Costin Ioan    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 219 y 18.09._2013


LEGENDA


LIMITA ZONEI STUDIATE

4 LIMITA AMPLASAMENTULUI PROPUS j PENTRU TRANSLATARE ' LIMITE DE PROPRIETATE

CLĂDIRI EXISTENTE:LOCUINTE INDIVIDUALE

CLĂDIRI EXISTENTE: LOCUINȚE COLECTIVE

CLĂDIRI EXISTENTE: ANEXE

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE SI PARCAJE

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

proiect


s.c. KALINIA PROIECT s.r.l


CIRCULAȚII PIETONALE PROptft&BECTANT GENERAL SPATII PLANTATE EXISTENTE SPATII PLANTATE PROPUSE TEREN AFERENT CLĂDIRI EXISTENTE TEREN LIBER PROPUS PT.

ÎMPREJMUIRE ÎMPREJMUIRE PROPUSA 68.84ML

ACCESE PIETONALE/

Obiectiv


IN CLĂDIRI

itr. SABINELOR nr.ij Coniiâiita 8joo director arh. felix Ariene


puiiimistkkkmi» PENTRU IMPBEJMUIRE TEREN


ACCESE AUTO


Beneficiar


MHVAUU JltM


■‘r!


< CONSTANTA

STRADA BAW HIHAKEÂ. HRiș-17'

Scfpnittt

_- arii, Fdix Arimc

hurnar proiect tari    Data

“’ct


Sistem de coordonate Stereo 1970

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

306435.800

306437.110

306438.880

306440.850

306418.780

306418.390

306415.090

306414.270

306413.010

306413.380

792075.750

792081.210

792087.370

792093.010

792098.760

792097.260

792095.980

792093.850

792087.630

792080.440

5.61

6.41

5.97

22.81

1.55

3.54

2.28

6.35

7.20

22.91


6J/2OII

URBANISM


Proiectat


urb timona Sotarki


D«tnat


Verificat


arh. ftlix Ariene


Titlul planurilor


DfhtWHimi URBANISTICE


DECEMBRIE ;on.


Knruia I


S(1Cc)=454 mp